Διδακτικό έργο

 

Ώρες συνεργασίας: βλ. ιστοσελίδα του τμήματος

Διδασκαλία στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2001/02 διδάσκω στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 διδάσκω τα εξής μαθήματα:

Χειμερινό εξάμηνο 2015/16

Α' Κύκλος Σπουδών

ΓΕΡ301 "Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ" (Γ' εξάμηνο)

Ελεύθερη Επιλογή

ΕΠ0370 "Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση κείμενα της επικαιρότητας Ι"

Εαρινό εξάμηνο 2016

Α' Κύκλος Σπουδών

ΓΕΡ401 "Γερμανική Γλώσσα ΙV" (Δ' εξάμηνο)

Ελεύθερη Επιλογή

ΕΠ0375 "Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση κείμενα της επικαιρότητας ΙΙ"

 

Συμμετοχή στα μαθήματα και στις εξετάσεις του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Χειμερινό εξάμηνο 2003-2004

Κατεύθυνση Διερμηνείας: Διαδοχική διερμηνεία (Συνεδριάσεων)

Συμμετοχή ως ομιλητής στα μαθήματα και στις εξετάσεις του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κατεύθυνσης Διερμηνείας. Διαδοχική διερμηνεία χωρίς κείμενο και με σημειώσεις - εξάσκηση σε κείμενα και ομιλίες διαφόρων ειδών.

Χειμερινό εξάμηνο 2004-2005

Κατεύθυνση Διερμηνείας: Διαδοχική διερμηνεία (Συνεδριάσεων)

Συμμετοχή ως ομιλητής στα μαθήματα και στις εξετάσεις του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κατεύθυνσης Διερμηνείας. Διαδοχική διερμηνεία χωρίς κείμενο και με σημειώσεις - εξάσκηση σε κείμενα και ομιλίες διαφόρων ειδών.

Κατεύθυνση Μετάφρασης:

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη Β’ ξένη γλώσσα επιλογής (Α’ εξάμηνο σπουδών)

Μάθημα με σκοπό την τελειοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων στη Β’ ξένη γλώσσα εργασίας του φοιτητή. Περιελάμβανε και την εκμάθηση ειδικής ορολογίας (νομικής, οικονομολογίας κλπ.)

Εαρινό εξάμηνο 2005

Κατεύθυνση Διερμηνείας: Διαδοχική διερμηνεία (Συνεδριάσεων)

Συμμετοχή ως ομιλητής στα μαθήματα και στις εξετάσεις του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κατεύθυνσης Διερμηνείας. Διαδοχική διερμηνεία χωρίς κείμενο και με σημειώσεις - εξάσκηση σε κείμενα και ομιλίες διαφόρων ειδών.

Κατεύθυνση Μετάφρασης

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη Β’ ξένη γλώσσα επιλογής (Β’ εξάμηνο σπουδών)

Μάθημα με σκοπό την τελειοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων στη Β’ ξένη γλώσσα εργασίας του φοιτητή. Περιελάμβανε και την εκμάθηση ειδικής ορολογίας (νομικής, οικονομολογίας κλπ.)

 

Διδασκαλία στο «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»

Ακαδημαϊκά έτη 2003-04 ► 2015-16:

Το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 προσελήφθην από το «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (Ε.Α.Π.) ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), προκειμένου να διδάξω με τη μεθοδολογία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «[ΓΕΡ62] Γραμματική της γερμανικής γλώσσας και η διδασκαλία της» του προγράμματος σπουδών «[ΓΕΡ] Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας».

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι:

Η εκμάθηση θεωριών της γραμματικής και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Η συγκριτική θεώρηση γλωσσολογικής και παιδαγωγικής γραμματικής

Η εξοικείωση με τις δομές και τις επικοινωνιακές λειτουργίες της γραμματικής της Γερμανικής Γλώσσας

Η εμβάθυνση σε γραμματικούς κανόνες και στην εφαρμογή τους σε διάφορα είδη γραμματικών ασκήσεων

Η Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

Θεωρίες της γραμματικής και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Γλωσσολογική και παιδαγωγική γραμματική

Δομές και επικοινωνιακές λειτουργίες της γραμματικής της Γερμανικής Γλώσσας

Γραμματικοί κανόνες και γραμματικές ασκήσεις

Κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2003-04 ► 2015-16 οργανώνω και συντονίζω μεταξύ άλλων πέντε (5) πολύωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) με τους/τις φοιτητές/-τριές μου κατ’ έτος, αξιολογώ τις γραπτές εργασίες των φοιτητών/-τριών [τέσσερις (4) ανά φοιτητή/-τρια κατ’ έτος] και συμμετέχω στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις του Ε.Α.Π. που διεξάγονται κάθε έτος μετά το πέρας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας της Θεματικής Ενότητας. Στις υποχρεώσεις μου περιλαμβάνεται και η επίβλεψη της εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 έως σήμερα επέβλεψα, εξέτασα και βαθμολόγησα περισσότερες από 50 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες ως Α’ επιβλέπων/εξεταστής. Υπήρξα δε και αξιολογητής σε ισάριθμες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες ως Β’ αξιολογητής. Η διεξαγωγή του μαθήματος αξιολογείται εσωτερικά από τους/τις φοιτητές/-τριες.

 

 

Παράσχος Μπερμπέρογλου