Δημοσιεύσεις

 

Δημοσίευση διδακτορικής διατριβής / Πρακτικά συνεδρίων

Berberoglu, Paraschos (1995): Kulturerfahrung im Unterricht. Migrationstexte und ihre Anwendung im DaF-Unterricht’’. Dissertation. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang Verlag.

Berberoglu, Paraschos/Kiliari, Angeliki/Perperidis, Georgios/Wolfrum, Jutta (eds.) (2006): Symposium Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa. Bestandsaufnahme und Perspektiven 18. bis 20. November 2005 in Thessaloniki/Griechenland. Thessaloniki: Verlag Kornelia Sfakianaki.

Μπερμπέρογλου, Παράσχος/Καγιόγλου, Φωτεινή (επιμ.) (2008): Ημερίδα Τα γερμανικά στην εκπαίδευση - Σπουδές στη Γερμανία 5 Νοεμβρίου 2006 Τ.Ε.Ι. Κοζάνης.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων, στο διαδίκτυο

Μπερμπέρογλου, Παράσχος (1995): Η Παιδαγωγική αρχή της διαπολιτισμικότητας. Στο: Το Σχολείο του Μέλλοντος 11, 6.

Μπερμπέρογλου, Παράσχος (1995): Τα κυριότερα σημεία της διατριβής μου για τα διαπολιτισμικά κείμενα στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Στην: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 11. Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, 37-46.

Βρέττα-Πανίδου, Αικατερίνη/Μπερμπέρογλου, Παράσχος (1996): Μετάφραση στο ξενόγλωσσο μάθημα. Ναι ή όχι; Συνεντεύξεις με καθηγητές γερμανικής στην Ελλάδα. Στα: Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου: Η κοινωνιογλωσσολογική διάσταση στη διδασκαλία και εκμάθηση σύγχρονων γλωσσών. Βόλος, 20-24 Δεκεμβρίου 1995. Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, 43-51.

Βρέττα-Πανίδου, Αικατερίνη/Μπερμπέρογλου, Παράσχος (1996-7): Ποια η γνώμη των καθηγητών της γερμανικής για τη μετάφραση κατά τη γλωσσική διδασκαλία. Στην: Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 167-192.

Vretta-Panidou, Aikaterini/Berberoglu Paraschos (1999): Dialogprotokolle und Übersetzen im Sprachenpaar Deutsch-Griechisch. Eine Pilotuntersuchung. In: Spillmann, Hans Otto/Warnke, Ingo (Hgg.): Internationale Tendenzen der Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Akten des 32. Linguistischen Kolloquiums in Kassel 1997. Sonderdruck 1999. Peter Lang, 357-366.

Berberoglu, Paraschos  (2007): Symposium Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa. Bestandsaufnahme und Perspektiven. In: Aktuell. Zeitschrift des Panhellenischen Deutschlehrerverbandes 13, Mai - Juni - Juli 2007, 15.

Berberoglu, Paraschos (2008): Projektorientiertes Deutschlernen am Beispiel des Projekts „Deutsche in Thessaloniki“. In: Aristotle University of Thessaloniki. Socrates/Erasmus Staff Mobility 2005-2006. Teaching Material. Thessaloniki 2006.

Berberoglu, Paraschos (2008): „Interkulturelle Begegnungen“ in literarischen Texten. In: Aristotle University of Thessaloniki. Socrates/Erasmus Staff Mobility 2005-2006. Teaching Material. Thessaloniki 2006.

Μπερμπέρογλου, Παράσχος (2008): Η πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιλογή της Γερμανικής είναι επιλογή της πολυγλωσσίας. Στην: Ημερίδα Τα γερμανικά στην εκπαίδευση - Σπουδές στη Γερμανία 5 Νοεμβρίου 2006 Τ.Ε.Ι. Κοζάνης, 47-56.

Μπερμπέρογλου, Παράσχος/Καγιόγλου, Φωτεινή (επιμ.) (2008): Ημερίδα Τα γερμανικά στην εκπαίδευση - Σπουδές στη Γερμανία 5 Νοεμβρίου 2006 Τ.Ε.Ι. Κοζάνης. Στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Π.Ε.: URL: http://www.deutsch.gr/new.php?j=349 [Stand: 30. Januar 2009]

Berberoglu, Paraschos: Deutsch als Fremdsprache im Web. URL: http: www.vbs-content.net/CONTENT/UNTERLAGEN/HAKMOE/LehrerHM/uwieders/eLClusterNOE_hakmoe/e_tage_melk./Deutsch_Fremdsprache_Web_berberoglu.pdf [Stand: 30. Januar 2009]

Chrissou Marios/Portz, Renate/Berberoglu, Paraschos: Länderbericht zu Griechenland, Bestandsaufnahme und Perspektiven. In: Symposium Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa 3. Bis 4. April 2008 in Istanbul. Istanbul: 2009, 93-101.

Berberoglu, Paraschos: Arbeitsgruppenergebnis 1: Curriculare Standards und Modularisierung. In: Symposium Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa 3. Bis 4. April 2008 in Istanbul. Istanbul: 2009, 149-150.

Berberoglu, Paraschos  (2010): Kopfüber in die Fremde. In: Aktuell. Zeitschrift des Panhellenischen Deutschlehrerverbandes 26, August - September - Oktober 2010, 8.

Berberoglu, Paraschos  (2013): Erasmus-Kooperation mit der Türkei. In: Aktuell. Zeitschrift des Panhellenischen Deutschlehrerverbandes 32, Mai 2013, 10-12.

 

 

 
Παράσχος Μπερμπέρογλου