Ελένη Μπουτουλούση
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

1. Βιβλία

 

2. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 

3. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

 

 

4. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές)

 

5. Άλλες εργασίες

 

6. Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.del.auth.gr)

 

7. Αδημοσίευτες εργασίες (ενδεικτικά)