Θέματα Πυρηνικής Θεωρίας


Μέθοδος Hartee και Hartree-Fock (Hartree- and Hartree-Fock approximations)
Μαθηματική εισαγωγή σε συναρτησιακά και συναρτησιακές παραγώγους
Μεθοδολογία της προσέγγισης Hartee
Μεθοδολογία της προσέγγισης Hartee-Fock
Functionals and functional derivatives
Hartree- and Hartee-Fock
Σχετικιστικές Αντιδράσεις Βαρέων Πυρήνων (Relativistic Heavy-Ion Collisions (RHIC))
Μονάδες μέτρησης στην σωματιδιακή φυσική, φυσικό σύστημα μονάδων.
Ειδική θεωρία της σχετικότητας, τετραδιανύσματα, χώρος Minkowski, σχετικιστικές σκεδάσεις
Εξισώσεις Vlasov, όρος αντίδρασης, εξίσωση μεταφοράς, σχετικιστική εξίσωση μεταφοράς (relativistic transport equation)
Μέθοδο Monte Carlo, αριθμητική επίλυση της εξίσωσης μεταφοράς, προσομοιώσεις RHIC
Καταστατική εξίσωση (Equation of state (EoS)) και αστέρες νετρονίων
Σχετικιστική θεωρία πεδίου
Εφαρμογή της σχετικιστικής θεωρίας πεδίου σε πυρηνική ύλη, καταστατικές εξισώσεις
Φαινομενολογία αστέρων νετρονίων, εξίσωση Tolman–Oppenheimer–Volkoff (TOV) για αστέρες νετρονίων,
Αριθημητική επίλυση της εξίσωσης TOV, μέγιστες μάζες και ακτίνες αστέρων νετρονίων, άλλες ιδιότητες αστέρων νετρονίων.

home page