ΑΡΘΡΑ

Back

- «Източната аскетична литература и нейното значение за установяването на православната традиция в славянския свят», Fragmenta Hellenoslavica, 6 (2019-2020) υπό έκδοση.

- «Όλγα και Βλαδίμηρος. Οι πρώτοι άγιοι ηγεμόνες του Κιέβου και η καθιέρωση της αγιολογικής τους τιμής» Βυζαντινά Σύμμεικτα, υπό έκδοση.

- «Εθνοφυλετισμός: οίνος παλαιός εις ασκούς νέους», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Το πρόβλημα του εθνοφυλετισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία: Από το βουλγαρικό σχίσμα μέχρι σήμερα», Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. – Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης στη Χάλκη 12-13 Σεπτεμβρίου 2019, υπό έκδοση.

- «Από τον Ησυχασμό στη Φιλοκαλία. Η μυστική παράδοση του Ανατολικού Χριστιανισμού από τον 14ο ως τον 18ο αιώνα και το Άγιον Όρος», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα: «Οι δρόμοι του ελληνικού πνεύματος στον κόσμο των Σλάβων. Κύριλλος και Μεθόδιος, Ησυχασμός, Άγιον Όρος», Θεσσαλονίκη 22-23 Φεβρουαρίου 2019, υπό έκδοση.

- «O Μέγας Φώτιος και το οικουμενικό ιδεώδες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας», Ηλ. Ευαγγέλου, Κύριλλος και Μεθόδιος οι εκ Θεσσαλονίκης. Η εποχή και ο κόσμος τους, Θεσσαλονίκη 2020, 11-22.

- «Η διπλωματική και ιεραποστολική διάσταση της αποστολής του Κυρίλλου και του Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία», Σύνθεσις, 9 (2020), τεύχ. 1, υπό έκδοση, και στο Ηλ. Ευαγγέλου, Κύριλλος και Μεθόδιος οι εκ Θεσσαλονίκης. Η εποχή και ο κόσμος τους, Θεσσαλονίκη 2020, 33-41.

- «Η τιμή των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον ελληνικό κόσμο», Ηλ. Ευαγγέλου, Κύριλλος και Μεθόδιος οι εκ Θεσσαλονίκης. Η εποχή και ο κόσμος τους, Θεσσαλονίκη 2020, 107-150.

- «Saint Clement of Achrida in the Greek Ecclesiastical Sources», Fragmenta Hellenoslavica, 5 (2018), 83-102 και σε ελληνική μετάφραση στο Ηλ. Ευαγγέλου, Κύριλλος και Μεθόδιος οι εκ Θεσσαλονίκης. Η εποχή και ο κόσμος τους, Θεσσαλονίκη 2020, 91-106.

- «Η εκχώρηση του Αυτοκεφάλου στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας στο διαδίκτυο "
... ὅτὶ ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί"», Σύνθεσις, 8 (2019), τεύχ. 1, 135-148.

- «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος ως παράγων προσέγγισης του ελληνικού και του σλαβικού κόσμου», Άγιος Κλήμης Αχρίδος: Η προσωπικότητα και το έργο του, Φλώρινα 2016, 57-68 και στο Ηλ. Ευαγγέλου, Κύριλλος και Μεθόδιος οι εκ Θεσσαλονίκης. Η εποχή και ο κόσμος τους, Θεσσαλονίκη 2020, 83-90.

- «Σλάβοι νεομάρτυρες της περιόδου της Τουρκοκρατίας στα ελληνικά νεομαρτυρολόγια», Από καρδίας. Μνήμη Δημητρίου Χ. Πάντου, Αθήνα 2016, 151-162.

- «Исихастите като носители на духа на Българската Αвтокефалия», Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova: Novi izvori, interpretacii i pohodi v medievistikata, săst. i redact. Аd. Аnguseva and others, Sofija 2016, 613-625.

- «Ο όσιος Θεοδόσιος του Τυρνόβου ως πρότυπο ησυχαστή μοναχού», Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 195-204.

- «Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ως φορείς της οικουμενικής πολιτικής της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στον κόσμο των Σλάβων», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Κύριλλος και Μεθόδιος: Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων» 28 – 30 Νοεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη 2015, 403-409 και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 41-49.

- «Η ελληνική σλαβολογία: Τομές στην ιστορία και την εξέλιξη της», Fragmenta Hellenoslavica, 1 (2014), 42-63. (http://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta/article/view/ 3932) και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ.313-327.

- «Saint Ambrose of Milan in the Slavic Literature», Synthesis 3 (2014), No 1, 198-207 (http://ejournals.lib.auth.gr/synthesis/article/view/4421/4494) και σε ελληνική μετάφραση στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 137-145.

- «Свети Димитрий Солунски и свети Димитрий Великотърновски», Теология и социум. Съвременни перспективи, Sofia 2013, 243-250 και σε ελληνική μετάφραση στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 129-135.

- «Η κυριλλομεθοδιανή παράδοση στον κόσμο των Σλάβων», Synthesis 2 (2013), Νο 2, 1-9 (http://ejournals.lib.auth.gr/synthesis/article/view/4422/4495) και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 51-57.

- «Идеята на християнския универсализъм в рамките на исихазма в България и Византия през ХІV век», Търновска Книжовна Школа, т. 9, Велико Търново 2012, 679-691 και σε ελληνική μετάφραση στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 165-177.

- «The Ascetical – Mystical Literature in the Slavic Miscellanies of Mount Athos (14th – 18th Centuries)», Σπαράγματα βυζαντινοσλαβικής κληρονομιάς. Χαριστήριος Τόμος στον Καθηγητή Ιωάννη Χρ. Ταρνανίδη, Θεσσαλονίκη 2011, 229-246 και σε ελληνική μετάφραση στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 265-274.

- «Το κίνημα του ησυχασμού ως παράγοντας προσέγγισης του ελληνικού και του ορθόδοξου νοτιοσλαβικού κόσμου ενόψει της οθωμανικής επέλασης τον 14ο αιώνα», ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ. Τιμητικός Τόμος για την Ομότιμη Καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου Ζαφράκα, Θεσσαλονίκη 2011, 189-203 και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 149-164.

- «The Neo-Sabaitic Rite and Its Establishment in the South Slavic World in the 14th Century», Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina 1. Death and Funeral in Jewish – Christian Tradition, Sofia 2011, 254-264 και σε ελληνική μετάφραση στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 241-252.

- «Η συμβολή των ηγεμόνων στην ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών στον ορθόδοξο νοτιοσλαβικό κόσμο τον 14ο αιώνα», Εἰς μαρτύριον τοῖς ἔθνεσι. Τόμος χαριστήριος εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, Θεσσαλονίκη 2011, 217-231 και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 179-193.

- «Οι σλαβικοί ασκητικοί μυστικοί σύμμεικτοι κώδικες του Αγίου Όρους τον 15ο και τον 16ο αιώνα», Το Άγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα. Πρακτικά Συνεδρίου Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2011, Θεσσαλονίκη 2012, 279-287.

- «Η κυριλλομεθοδιανή κληρονομιά απέναντι στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Η πολιτιστική κληρονομιά του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενότητας ανάμεσα στους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Αμύνταιο 21-22 Maΐου 2010, Θεσσαλονίκη 2012, 355-362 και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 59-65.

- «Η αγιολογική παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας στον κόσμο των Σλάβων (9ος – 14ος αιώνας)», Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 69-89.

- «The Bulgarian Translation of the Vita of St. Basil the New according to Manuscript 20N in the Monastery of Sinai», Scripta & E-scripta, 7 (2009), σελ. 181-251.

- «Η ιδεολογία του Β΄ Βουλγαρικού Κράτους στο συγγραφικό έργο του Ευθυμίου Τυρνόβου», (Πρακτικά ΚΖ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 26-28 Μαΐου 2006), Βυζαντιακά, 27 (2008), 293-307 και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 227-239.

- «Διαθρησκειακός διάλογος και διπλωματία στον Βίο του φωτιστή των Σλάβων Κωνσταντίνου – Κυρίλλου», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Τμήμα Θεολογίας (Νέα Σειρά), 17 (2007-2008), 73-96 και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ.15-38.

- «The Notitia Archiepiscoporum of Bulgaria (according to codices Paris Gr. 880, Mosq. Syn. Gr. 286 and Tyrnavo 18)», Scripta & E-scripta, 5 (2007), 63-71 και σε ελληνική μετάφραση στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 225-263.

- «Η τιμή των αγίων λειψάνων στη μεσαιωνική παράδοση των Νοτίων Σλάβων», (Πρακτικά ΚΣΤ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαΐου 2005) Βυζαντιακά, 25 (2005-2006), 207-234 και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 103-126.

- «Η συνάντηση και προσωπική γνωριμία του Φιλόθεου Κόκκινου με τον τελευταίο πατριάρχη Τυρνόβου Ευθύμιο», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Τμήμα Θεολογίας (Νέα Σειρά), 14 (2004), 25-44 και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 205-224.

- «Η ελληνική συμβολή στην έκδοση των πρώτων βουλγαρικών βιβλίων», Κληρονομία, τόμ. 34, (2002), τεύχ. Α΄-Β΄, 81-112 και στο: Ηλ. Ευαγγέλου, Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 277-309.
 

Λοιπό Συγγραφικό Έργο
Στο συλλογικό έργο Ιστορία της Ορθοδοξίας, διεύθυνση Καθηγητής Ι. Πέτρου, (Εκδόσεις Road), Αθήνα 2008 τις ακόλουθες ενότητες:
Τόμος 2
- Οι Φωτιστές των Σλάβων Κύριλλος και Μεθόδιος και η διάδοση του χριστιανισμού στον σλαβικό κόσμο (σελ. 400-451).
Τόμος 5
- Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας. Από την επικράτηση των Οθωμανών μέχρι και τον 19ο αιώνα (σελ. 214-239).
- Ιστορία της Βουλγαρικής Εκκλησίας. Από την επικράτηση των Οθωμανών μέχρι και τον 19ο αιώνα (σελ. 240-263).
- Ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας από τον 13ο μέχρι και τον 19ο αιώνα (σελ. 264-295).
Τόμος 7
- Η ανασύσταση του Ρωσικού Πατριαρχείου και η Εκκλησία της Ρωσίας τον εικοστό αιώνα (σελ. 114-131).
- Η Εκκλησία της Σερβίας κατά τον εικοστό αιώνα (σελ. 132-147).
- Η Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τον εικοστό αιώνα (σελ. 148-159.
- Η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τον εικοστό αιώνα (σελ.160-171).
- Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιβηρίας (Γεωργίας) (σελ. 172-181).

 

Back