Περπερίδης Γεώργιος, Μ.Α

Ειδικό Εκπαιδευτικό - Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

Διδασκαλία της Γερμανικής με Δυνατότητα Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 997540

e-mail: gperp@del.auth.gr