index
 
 logo_latin


saint

Εργογραφία & Ενεργό Αρχείο

 

• Umiltà ed obbedienza secondo l´ esperienza ascetica di San Basilio Magno e di San Benedetto, Bari 1989.    

«Η Χρονογραφία του Μιχαήλ Ψελλού ως ιστορική πηγή για την εποχή του Μιχαήλ Δ΄ Παφλαγόνα», Nicolaus 1-2 (1989), 219-229.

•   «Η αγία Αγάθη († 5 Φεβρ. 251)», Κληρονομία 20 (1988), 133-142.

•     «Ο όσιος Βενέδικτος και η Regula Monachorum»,

Κληρονομία 22 (1990), 63-72.

•     «Regula Magistri: Ένας αμφιλεγόμενος δυτικός μοναστικός Κώδικας», Κληρονομία 26 (1994), 195-200.

•    «Η παρουσία του οσίου Βενεδίκτου στο χώρο της Ανατολής», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Τμήμα Θεολογίας,

Νέα Σειρά 2 (1994), 227-268.

«Προσηλυτιστικές απόπειρες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Άγιον Όρος κατά τα έτη 1626-1641», Μακεδονικά 29 (1994), 120-131.

Επιδράσεις του μοναχισμού της Ανατολής στον Κανόνα

του οσίου Βενεδίκτου, Κατερίνη 1995.

«Αυγουστίνος Ιππώνος (354-430). Το οδοιπορικό της αναζήτησης του Θεού μέσω της άσκησης», Γρηγόριος ο Παλαμάς 82 (1999), 661-668.

«Ο πνευματικός Γέροντας στα ασκητικά έργα του Ιωάννη Κασσιανού και τη Regula Magistri», Γρηγόριος ο Παλαμάς 82 (1999), 37-45.

«Ελθέ ο γενόμενος πόθος αυτός εν εμοί και ποθείν σε ποιήσας με, τον απρόσιτον παντελώς. Σχόλιο στον άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο»,

Γρηγόριος ο Παλαμάς 82 (1999), 439-444.

«Enrico Morini, La Chiesa Ortodossa. Storia - Disciplina – Culto, ed. Studio Domenicano, Bologna 1996, pp. 511», Κληρονομία 31 (1999), 367-369. [Βιβλιοκρισία]

«Το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος. Η πνευματική ιδιαιτερότητα της Ανατολής και η αναζήτηση της Δύσης», Βελλά, Επιστημονική Επετηρίδα Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων 1 (2001), 165-174. 

«Φαύστου Ρηγίου, De Spiritu Sancto. Ιστορικοφιλολογική και θεολογική προσέγγιση»,

Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Νέα Σειρά, Τμήμα Θεολογίας, Τιμητικό Αφιέρωμα στους Ομότιμους Καθηγητές Πρόδρομο Ακανθόπουλο και Βασίλειο Ψευτογκά 11 (2001), 85-111.

«Il monachesimo primitivo in Siria e in Palestina»,

Γρηγόριος ο Παλαμάς, τεύχος 792 (Μάρτ. - Απρ.), Θεσσαλονίκη 2002, 187-210.

«Γρηγόριος Μέγας ο Διάλογος και Ιωάννης της Κλίμακος. Παράλληλες αναγνώσεις στη σκιαγράφηση του Ποιμένα και του έργου του»,

Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Νέα Σειρά, Τμήμα Θεολογίας, Τιμητικό Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Νικόλαο Αθ. Ματσούκα

12 (2002), 133-150.

«Η θεώρηση του αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης († 1429) για τη λατινική Εκκλησία και τους Βενετούς»,

Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Νέα Σειρά, Τμήμα Θεολογίας, Τιμητικό Αφιέρωμα στους Ομότιμους Καθηγητές Γρηγόριο Ζιάκα, Γεώργιο Μαντζαρίδη, Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη, Βενιζέλο Χριστοφορίδη

13 (2003), 67-74.

«Passione di Cristo e pianto di Maria nella Chiesa bizantina»,
Lacrime nel cuore della città. Collana Biblioteca di Theotokos 13, Roma 2007, 163-175.

«San Benedetto. Segno della comune esperienza spirituale d’Oriente e  d’ Occidente»,

Βελλά, Επιστημονική Επετηρίδα Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων 2 (2003), 87-98.

Εκκλησιαστική Γραμματολογία. Συγγραφείς και Πατέρες της Δύσης

(Β΄- ΣΤ΄ αι.), Τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη 2004.

•  Αμβρόσιος Μεδιολάνων, Περί Μετανοίας (De Paenitentia). Εισαγωγή-Κείμενο- Μετάφραση-Σχόλια, Εκκλησιαστική Γραμματολογία. Συγγραφείς και Πατέρες της Δύσης (Β΄- ΣΤ΄ αι.), Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 2004.

«Το πάθος του Χριστού και ο θρήνος της Θεοτόκου στη βυζαντινή   παράδοση»,

Βελλά, Επιστημονική Επετηρίδα Ανωτέρας Εκκλησιαστικής  Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων 3 (2005), 303-316.

  Αυγουστίνος Ιππώνος, Ομιλίες για τη Μετάνοια. Εισαγωγή – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια, Συγγραφείς και Πατέρες της Δύσης, Τόμος Γ΄, έκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008,166.

Ποσσίδιος, Βίος Αυγουστίνου (Vita Augustini). Εισαγωγή – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια, Συγγραφείς και Πατέρες της Δύσης, Τόμος Δ΄, έκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008.

 

«Cipriano di Cartagine. Riferimenti autobiografici nella sua opera Ad Donatum», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Νέα Σειρά, Τμήμα Θεολογίας, Τιμητικό Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Τσάμη

14 (2004), 45-53.

 

«Scienza e Teologia negli Hexaemeron di Basilio Magno e di Gregorio di Nissa», La cultura scientifico-naturalistica nei Padri della Chiesa (I-V sec.), XXXV Incontro di Studiosi dellantichità cristiana (4-6 Maggio 2006),

Studia Ephemeridis Augustinianum 101,

Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2007, 153-162.

«La Trasfigurazione in Pietro il Venerabile», Il Cristo Trasfigurato nella tradizione spirituale ortodossa. Atti del XV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa (Bose, 16-19 settembre 2007), ed. Qiqajon, Comunità di Bose 2008, 245-262.

L. Deriziotis F. Ioannidis, «Tessaglia», Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane P-Z, Genova-Milano 2008, coll. 5317-5322.

 

«Ο Χριστιανισμός στη Δύση κατά τους τρεις πρώτους αιώνες»,

Ιστορία της Ορθοδοξίας, τόμ. 1, έκδ. Road, 2009, 478-525.

 

  «Πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς της Δύσης»,

Ιστορία της Ορθοδοξίας, τόμ. 3, έκδ. Road, 2009, 206-277.

 

«L'interpretazione di Giovanni Crisostomo al capitolo terzo della Lettera di Paolo Apostolo ai Filippesi», Filippi: inizio del dialogo di S. Paolo con l'Occidente.

Esegesi patristica su Fil 3-4,

Analecta Nicolaiana 6, Bari 2009, 105-110.

Πατέρες και Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς της Δύσης, Θεσσαλονίκη 2010.

 

Πτυχές της Ορθόδοξης δυτικής εμπειρίας.

Θεολογία – Γραμματεία - Πνευματικότητα,  Θεσσαλονίκη 2010.

 

Ν. Ζαρωτιάδης - Φ. Ιωαννίδης, Αρνόβιος, Κατά Εθνικών, Βιβλίο Β΄.

Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια, Θεσσαλονίκη 2011.

 

Χριστιανοί Λατίνοι, τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη 2011.

 

«Η ενότητα της Εκκλησίας ως ζητούμενο»,

Εκκλησιαστικός Κήρυκας 17 (2011), 64-70.

 

«Divine reading (lectio divina) as Logos’ contemplation

according to Saint Gregory the Dialogue»,

Synthesis 1:1 (2012), 7-16.

 

«Love and sexuality in the western church tradition»,

Synthesis 2:1 (2013), 130-139.

 

«Death in Western Medieval Tradition»,

Synthesis 2:2 (2013), 19-27.

 

Κυπριανός Καρχηδόνας, De Lapsis - Οι Πεπτωκότες,
Εισαγωγή – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια
,

Πατερικά και Αγιολογικά Κείμενα και Μελέτες VIII,

εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2013.

 

 

 


 

 

Home    |    Biography    |   Teaching    |   Scholarship    |    Announcements    |    Useful Links