Ο καθηγητής Φίλιππος Αραβανόπουλος διδάσκει τα παρακάτω Προπτυχιακά Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Περιεχόμενο Μαθήματος Διαλέξεις 2013-2014
Δασική Γενετική 045Υ Εξέλιξη της επιστήμης - προβλήματα, ιδιομορφίες - αντιμετώπιση. Μενδελική γενετική - εφαρμογή στα δασικά φυτά - πιθανότητες. Χρωμόσωμα και κυτταρική διαίρεση. Σχηματισμός γαμετών και γονιμοποίηση στα αγγειόσπερμα και στα γυμνόσπερμα. Το γενετικό υλικό - έκφραση των γονιδίων. Σύνδεση ανταλλαγή - χρωμοσωμικοί χάρτες. Τα γονίδια στους πληθυσμούς - πρακτική εφαρμογή στα δασικά είδη. Τα ποσοτικά γνωρίσματα. Το γενετικό υλικό των δασικών δένδρων και όχι μόνο: νουκλεϊκά οξέα, DNA, RNA, μικρά RNA,Το γονίδιο, Γονιδιακή λειτουργία και έκφραση, Ο γενετικός κώδικας, Το χρωμόσωμα, Κυτοπλασματικά γονιδιώματα, κυτοπλασματική κληρονομικότητα και μητρικές επιδράσεις, Επιγενετική, Μοριακή δασική γενετική: ανάλυση γονιδιώματος στα δασικά είδη.
Γενετική Βελτίωση Δασικών Ειδών 036Υ Μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. Ποικιλότητα φυσικών δασών - μέθοδοι έρευνας. Προελεύσεις - σημασία στη γενετική βελτίωση. Έρευνα προελεύσεων. Τεχνητή επιλογή, μέθοδοι, τρόποι εφαρμογής στη βελτίωση των δασοπονικών ειδών - τράπεζα γονιδίων. Γενετικός πειραματισμός, υπολογισμός του h2 και του γενετικού κέρδους. Βλαστικός πολλαπλασιασμός - μέθοδοι, ορολογία, τοπόφυση, επιπτώσεις του βλαστικού πολαπλασιασμού. Υβριδισμός - σκοποί, τρόποι. Εισαγωγή ξενικών ειδών - μέθοδοι, επιλογή τους είδους. Μεταλλάξεις - βιοτεχνολογία. Γενετική βελτίωση για ανθεκτικότητα σε προσβολές και ποιότητα ξύλου. Ποικιλότητα φυσικών πληθυσμών, Συστατικά της ποικιλότητας και διαχωρισμός αυτών, Αλληλεπίδραση γενοτύπου - περιβάλλοντος, Κατανομή της ποικιλότητας στους φυσικούς πληθυσμούς, Έρευνα Προελεύσεων, Προέλευση και Γενετική Βελτίωση, Χρήση μεταλλάξεων στη γενετική βελτίωση, Γονιδιωματική δασικών δένδρων, Γενετική βελτίωση για ανθεκτικότητα σε προσβολές μυκήτων, Γενετική βελτίωση για ανθεκτικότητα σε προσβολές εντόμων.
Γενετική της Ανθεκτικότητας Δασικών Ειδών στη Ρύπανση Περιβάλλοντος 605Ε Επίδραση της ρύπανσης του περιβάλλοντος στη γενετική των πληθυσμών δασικών ειδών. Ποικιλότητα στην ανθεκτικότητα (αντοχή) των διαφόρων δασικών ειδών στη ρύπανση. Μέθοδοι εκτίμησης της γενετικής ποικιλότητας των δασικών δέντρων στην ανθεκτικότητα ως προς τη ρύπανση περιβάλλοντος. Η ρύπανση ως παράγοντας εξέλιξης. Μέθοδοι αξιοποίησης της γενετικής ποικιλότητας, γενετική βελτίωση, δημιουργία ποικιλιών, κλώνων. Ειδικά θέματα γενετικής βελτίωσης για ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις. Επίδραση της ρύπανσης του περιβάλλοντος στη γενετική των πληθυσμών δασικών ειδών, Ποικιλότητα στην ανθεκτικότητα (αντοχή) των διαφόρων δασικών ειδών στη ρύπανση, Μέθοδοι εκτίμησηςγενετικής ποικιλότητας δασικών δέντρων στην ανθεκτικότητα ως προς τη ρύπανση περιβάλλοντος, Η ρύπανση και η κλιματική μεταβολή ως παράγοντες εξέλιξης, Επίδραση της ρύπανσης και της κλιματικής μεταβολής σε γενετική εκτροπή, μεταλλάξεις, μετανάστευση γονιδίων, φυσική επιλογή, Μέθοδοι αξιοποίησης της γενετικής ποικιλότητας, Γενετική βελτίωση, δημιουργία βελτιωμένου υλικού, Η ρύπανση ως ποσοτικό γνώρισμα - ποσοτική γενετική, Ειδικά θέματα γενετικής βελτίωσης για ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις.
Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων 604Ε Η σημασία της προστασίας των δασικών γενετικών πόρων (ΔΓΠ) στην Ελλάδα. Πληθυσμοί (προελεύσεις) με ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Πληθυσμοί με ιδιαίτερη σημασία για συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Μεθοδολογία κατά την προστασία ειδών πληθυσμών και δέντρων. ΔΓΠ που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από ρύπανση. ΔΓΠ που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από άλλες αιτίες. Συλλογή διακίνηση και έλεγχος του δασικού σπόρου και του φυτευτικού υλικού.Προστασία in situ και ex situ. Προστασία ΔΓΠ και βελτίωση. Η σημασία της προστασίας των ΔΓΠ στην Ελλάδα, Πληθυσμοί (προελεύσεις) με ιδιαίτερη σπουδαιότητα, Πληθυσμοί με ιδιαίτερη σημασία για συγκεκριμένα περιβάλλοντα, Μεθοδολογία προστασίας ειδών πληθυσμών και δέντρων, Συλλογή διακίνηση και έλεγχος του δασικού σπόρου και του φυτευτικού υλικού, Προστασία in situ, Προστασία ex situ, Προστασία ΔΓΠ και γενετική βελτίωση, Προστασία ΔΓΠ και σύστημα βελτίωσης πολλαπλών πληθυσμών (MPBS).
Γενετική Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών Φυτών 505Ε Ταχυαυξή δασοπονικά είδη - περιορισμοί, δυνατότητες. Συστήματα αναπαραγωγής των ταχυαυξών, καλλωπιστικών δασικών ειδών και σημασία στη γενετική βελτίωση. Μέθοδοι γενετικής βελτίωσης και τρόποι μεγιστοποίησης παραγωγής βιομάζας από ταχυαυξή δασοπονικά είδη. Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι - γενετική βελτίωση - σκοπός - επιδιώξεις.