Ο καθηγητής Φίλιππος Αραβανόπουλος διδάσκει τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Περιεχόμενο Μαθήματος Διαλέξεις 2013-2014
Ερευνητική Μεθοδολογία Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία για τις φυσικές επιστήμες. Βιβλιογραφική έρευνα. Συγγραφή επιστημονικών εργασιών και διατριβών. Σχεδιασμός πειραμάτων. Διαχείρηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης. Σύγχρονη θεώρηση της έρευνας στις φυσικές επιστήμες. Η αλληλεπίδραση επιστήμης-έρευνας-εκπαίδευσης. Βασικές αρχές επιστημονικής έρευνας και μεθοδολογίας. Η επιστημονική μέθοδος. Αποτίμηση των σχέσεων μεταξύ θεωρίας και έρευνας. Από το αποτέλεσμα και το αιτιατό στο αίτιο και τη συσχέτιση. Κατηγορίες επιστημονικής έρευνας. Επιλογή και ανάπτυξη ερευνητικού θέματος. Διαμόρφωση υποθέσεων εργασίας.
Ποσοτική Γενετική, Γενετική Πληθυσμών, Γονιδιωματική & Ειδική Βελτίωση Ποσοτικός προσδιορισμός της γενετικής σύστασης των πληθυσμών, Δυνάμεις που μεταβάλλουν τις συχνότητες των αλληλομόρφων, Συστήματα Διασταυρώσεων και Ομομειξία, Αθροιστική Επίδραση των εξελικτικών δυνάμεων, Η φύση και η μελέτη των πολυγονιδιακών γνωρισμάτων, Πρότυπα φαινοτύπων γονέων και απογόνων, Γενετικές διακυμάνσεις και κληρονομικότητα, Γενετικές συσχετίσεις, Αλληλεπίδραση γενοτύπου περιβάλλοντος, Εκτίμηση των γενετικών παραμέτρων, Έμμεση επιλογή με γενετικούς δείκτες, Χαρτογράφηση QTL, Έννοιες της επιλογής QTL με γενετικούς δείκτες (MAS), Γονιδιωματική, Άμεση επιλογή που βασίζεται σε γονίδια που κωδικοποιούν, για γνωρίσματα στόχους, Γενετική Μηχανική, Βελτίωση για ταχυαυξή και καλλωπιστικά δασικά είδη, Βιοτικές - αβιοτικές καταπονήσεις και γενετική ανθεκτικότητα/Γενετική βελτίωση ποιότητας ξύλου Ποσοτικός προσδιορισμός της γενετικής σύστασης των πληθυσμών, Δυνάμεις που μεταβάλλουν τις συχνότητες των αλληλομόρφων, Συστήματα Διασταυρώσεων και Ομομειξία, Αθροιστική Επίδραση των εξελικτικών δυνάμεων, Έμμεση επιλογή με γενετικούς δείκτες, Χαρτογράφηση QTL, Έννοιες της επιλογής QTL με γενετικούς δείκτες (MAS), Γονιδιωματική, Άμεση επιλογή που βασίζεται σε γονίδια που κωδικοποιούν, για γνωρίσματα στόχους, Βιοτικές - αβιοτικές καταπονήσεις και γενετική ανθεκτικότητα
Μελέτη, Προστασία & Διατήρηση Δασικών Γενετικών Πόρων Εισαγωγή στην Προστασία και διατήρηση Δασικών Γενετικών Πόρων, απειλές κατά της γενετικής ποικιλότητας, κλιματική αλλαγή, εισαγωγή στις στρατηγικές προστασίας in situ, ex-situ. Εξελικτική γενετική και προστασία δασικών γενετικών πόρων, η έννοια του είδους ως μονάδα προστασίας Προστασία ΔΓΠ ex situ. Συμβολή του βλαστικού πολλαπλασιασμού στην προστασία δασικών γενετικών πόρων ex situ. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη ριζοβολία. Κλωνική Δασοπονία. Προστασία ΔΓΠ ex situ. Κρυοδιατήρηση γενετικών πόρων: Γενικά, Επιλογή και προετοιμασία φυτικού υλικού, Συμπεριφορά του κυττάρου σε χαμηλές θερμοκρασίες, Μεσοπρόθεσμη διατήρηση, Μακροπρόθεσμη διατήρηση, (Καλλιεργητικές προετοιμασίες , Εμποτισμός DMSO, κατάψυξη, επαναθέρμανση, επανακαλλιέργεια). Διεθνή κέντρα προστασίας φυτικού υλικού με κρυοδιατήρηση. Γενετική της διατήρησης - γενετική μικρών δασικών πληθυσμών: δραστικό μέγεθος πληθυσμού, δραστικός αριθμός αλληλομόρφων, λανθάνον γενετικό δυναμικό, ροή γονιδίων, σημασία οριακών πληθυσμών ύστερου άκρου εξάπλωσης, παραδείγματα από την Ελλάδα. Λόγοι που επιβάλουν την προστασία ΔΓΠ, ανθρωπογενείς επιδράσεις (κλιματική μεταβολή, δασοκομικοί χειρισμοί) στους ΔΓΠ, παραδείγματα από την Ελλάδα και τις μεσογειακές χώρες. Κατηγορίες προστασίας εντός και εκτός σταθμού, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης. Επιλογή ειδών/πληθυσμών για προστασία ΔΓΠ: κριτήρια-προτεραιότητες, κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών και συνάφεια με την προστασία ΔΓΠ, μονάδες διατήρησης, γενετική βιοπαρακολούθηση, παραδείγματα στην Ελλάδα. Μεγέθη, αριθμός και θέση πληθυσμών στη Διατήρηση Γονιδίων, Επιδράσεις εφαρμογών της δασικής διαχείρισης και της Βελτίωσης στη Γενετική Ποικιλότητα. Διεθνείς δραστηριότητες προστασίας γενετικών δασικών πόρων. Συγκερασμός προστασίας ΔΓΠ και γενετικής βελτίωσης: το σύστημα βελτίωσης πολλαπλών πληθυσμών και η σημασία του στην προστασία ΔΓΠ, σχέδια προστασίας ΔΓΠ Γενετική της διατήρησης - γενετική μικρών δασικών πληθυσμών: δραστικό μέγεθος πληθυσμού, δραστικός αριθμός αλληλομόρφων, λανθάνον γενετικό δυναμικό, ροή γονιδίων, σημασία οριακών πληθυσμών ύστερου άκρου εξάπλωσης, παραδείγματα από την Ελλάδα. Λόγοι που επιβάλουν την προστασία ΔΓΠ, ανθρωπογενείς επιδράσεις (κλιματική μεταβολή, δασοκομικοί χειρισμοί) στους ΔΓΠ, παραδείγματα από την Ελλάδα και τις μεσογειακές χώρες, Κατηγορίες προστασίας εντός και εκτός σταθμού, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης. Επιλογή ειδών/πληθυσμών για προστασία ΔΓΠ: κριτήρια-προτεραιότητες, κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών και συνάφεια με την προστασία ΔΓΠ, μονάδες διατήρησης, γενετική βιοπαρακολούθηση, παραδείγματα στην Ελλάδα. Συγκερασμός προστασίας ΔΓΠ και γενετικής βελτίωσης: το σύστημα βελτίωσης πολλαπλών πληθυσμών και η σημασία του στην προστασία ΔΓΠ, σχέδια προστασίας ΔΓΠ.
Κλιματική αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα Επίδραση κλιματικής αλλαγής στην εξέλιξη των δασικών πληθυσμών-γενετική παρακολούθηση- Προσαρμοστικότητα δασικών πληθυσμών στην κλιματική αλλαγή-δυνατότητες γενετικής βελτίωσης για ανθεκτικότητα. Επίδραση κλιματικής αλλαγής στην εξέλιξη των δασικών πληθυσμών, ανταπόκριση δασικών πληθυσμών-ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα-προσαρμογή δασικών πληθυσμών στην κλιματική αλλαγή, σημασία πληθυσμών ύστερου ορίου εξάπλωσης, δυνατότητες και περιορισμοί γενετικής βελτίωσης για ανθεκτικότητα
Αστικό και Περιαστικό Πράσινο Επίδραση καταπονήσεων αστικού και περιαστικού χώρου, στο DNA, - Γενετική βελτίωση για ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις αστικού και περιαστικού χώρου. Επίδραση καταπονήσεων αστικού και περιαστικού χώρου, στο DNA των δασικών ειδών. Γενετική βελτίωση για ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις αστικού και περιαστικού χώρου. Η ανθεκτικότητα ως ποσοτικό γνώρισμα, μοριακή βάση. Μεθοδολογίες τεχνητής επιλογής, ειδικές δοκιμές απογόνων και κλώνων. Δημιουργία βελτιωμένου δασογενετικού υλικού στις καταπονήσεις αστικού και περιαστικού χώρου.

Σχολή Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Περιεχόμενο Μαθήματος Διαλέξεις 2013-2014
Ποσοτική Γενετική & Γενετική Πληθυσμών ΒΦ 705 Θεωρία της γενετικής πληθυσμών. Οι έννοιες της συχνότητας γονιδίων . Παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα των γονιδίων και των ποσοτικών χαρακτήρων. Η γενετική διακύμανση και τα συστατικά της. Η ομομειξία και η ετέρωση. Η διακύμανση του περιβάλλοντος και η αλληλεπίδραση γενοτύπου και περιβάλλοντος. Πειραματικά σχέδια για την εκτίμηση των συστατικών της γενετικής διακύμανσης. Ανάλυση γονιδίων που ελέγχουν ποσοτικούς χαρακτήρες (QTL). (1) Θεωρία της γενετικής πληθυσμών, (2) Οι έννοιες της συχνότητας γονιδίων, αλληλομόρφων, (3) Παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα των γονιδίων και των ποσοτικών γνωρισμάτων, (4) Πανμικτικό πρότυπο, ανάλυση παραδοχών, (5) Ανάλυση γονιδίων που ελέγχουν ποσοτικούς χαρακτήρες (QTL), (6) Χαρτογράφηση QTL, επιλογή υποβοηθούμενη από γονίδια σημάνσεως, (7) χαρτογράφηση συσχέτησης.

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Περιεχόμενο Μαθήματος Διαλέξεις 2013-2014
Γενετικοί Χάρτες & Χαρτογράφηση Γονιδίων Ποσοτικών Γνωρισμάτων Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Χρήση γενετικών δεικτών. Είδη ποσοτικών γνωρισμάτων. Γενετικοί Χάρτες, Χαρτογράφηση Γονιδίων Ποσοτικών Γνωρισμάτων Χρήση γενετικών δεικτών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μοριακών γενετικών δεικτών. Γενετικοί Χάρτες. Είδη ποσοτικών γνωρισμάτων, Γονίδια ποσοτικών γνωρισμάτων (QTL). Κλασσική χαρτογράφηση QTL και χαρτογράφηση συσχέτισης. Επιλογή υποβοηθούμενη από γονίδια σημάνσεως.

Mediterranean Agronomic Institute – Chania

Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Περιεχόμενο Μαθήματος Διαλέξεις 2013-2014
Plant Genetics An introduction to plant genetics. Definitions, scope, aims. Genetics in Horticulture, Agriculture. The future is here: plant genomics. A brief history of genetics.The association of genetics and heredity; early and critical experiments in the development of genetics. Experimental derivation of the laws of inheritance / Mendelian Genetics. The chromosomal theory of inheritance. Chromosomes in the cytoplasm, The first notions of genomic imprinting and maternal effects. The unit of heredity, the nature of gene, fine gene structure, cistrons. Protein synthesis. Genes on the move: transposition effects and transposable elements. Maternal effects. Molecular markers and applications. Principles of population genetics and genetic diversity estimation. Evolution: a synthesis of forces. Linkage analysis and gene mapping Principles of QTL mapping, association mapping and MAS selection. Comparative mapping, Association mapping, Marker assisted selection (MAS), Marker assisted Breeding (MAB). Epigenetics. Genetic engineering. An introduction to genomics. Societal impact. An introduction to plant genetics. Definitions, scope, aims. Genetics in Horticulture, Agriculture. The future is here: plant genomics. A brief history of genetics (Early history, The era of Mendel, Darwin and Wallace, The quest for the molecules of life: the era of Watson, Crick, Franklin, Wilkins et al., Post-genetics and contemporary problems). The association of genetics and heredity; early and critical experiments in the development of genetics (Mendel’s, Griffith’s, Avery et al., Hershey and Chase, Chargaff, Wilkins and Franklin, Watson and Crick). Experimental derivation of the laws of inheritance / Mendelian Genetics (Allelic interaction, Gene interaction). The chromosomal theory of inheritance (Cytogenetics, The chromosomal basis of mendelism, Chromosomal mutations, X-linked traits, Chromosomes in the cytoplasm, The first notions of genomic imprinting and maternal effects). The unit of heredity, the nature of gene, fine gene structure, cistrons (DNA structure and replication, The nature of the gene, Fine gene structure, cistrons, Transcription). Protein synthesis (Translation, Classical RNAs and more RNAs). Genes on the move: transposition effects and transposable elements (The discovery of transposition, Types of transposable elements, Classification and characteristics of retroelements). Maternal effects (Variegation, Inheritance, properties and effects of cpDNA, Inheritance, properties and effects of mtDNA, First signs of epigenetics). Molecular markers and applications (Biochemical markers, Hybridization-based markers, PRC-based markers, DNA sequencing, Molecular marker “scientific” and “technical” properties). Principles of population genetics and genetic diversity estimation (Introduction to population genetics, The panmictic model, Parameters of genetic diversity, structure and differentiation, Relaxation of the panmictic model- I: genetic drift, effective population size, Relaxation of the panmictic model- II: mutation, mutation types in a population genetics context, Relaxation of the panmictic model- III: migration, gene flow and mating systems, Relaxation of the panmictic model- IV: natural selection and selection schemes, Interactions and co-existence of evolutionary forces in a population). Evolution: a synthesis of forces. Linkage analysis and gene mapping (Marker linkage analysis and gene mapping, Mapping functions, interference, Map construction). Principles of QTL mapping, association mapping and MAS selection (Introduction, biometrical genetics, Models with one or two genes and two alleles, Dissection of quantitative variation in progenies, Positioning QTLs on genetic maps, QTL mapping: single marker analysis, QTL mapping: multiple regression methods, QTL mapping: interval mapping with maximum likelihood estimation, LOD scores, QTL mapping: selective genotyping, QTL mapping: problem solving, Comparative mapping, Association mapping, Marker assisted selection (MAS), Marker assisted Breeding (MAB)). Epigenetics (An overview of dynamic molecular memory, RNA effects, Histone modifications and re-modelling, DNA methylation, The epigenetic code and its consequences). Genetic engineering (Agrobacterium-mediated systems, Biolistic methods, State-of-the-art-approaches). An introduction to genomics (Structural genomics, Functional genomics, Applications is plant science, agriculture and horticulture). Societal impact (Genetics, genomics and society, Genomics and agriculture).