Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., Διευθυντής Καθηγητής Νικόλαος Συλλαίος

 

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

 

Ιστορικό

Υπηρεσίες

Ερευνα

Συνεργάτες

Επικοινωνία   

  

New!!! Summer School

  English

 

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (CD) ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ*

 

Ν.Γ.ΣΥΛΛΑΙΟΣ [1], Ι.Ζ.ΓΗΤΑΣ [2], Χ.Γ.ΚΑΡΥΔΑΣ [3], Ε.Ν.ΜΟΥΤΖΙΚΗ [4]

[1] Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06 Θεσσαλονίκη, silleos@agro.auth.gr

[2] Δρ., Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

[3] Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

[4] Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΟΨΗ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται πολυγλωσσικό εκπαιδευτικό ψηφιακός δίσκος (cd) με συνοδευτικό βιβλίο, με θέμα «Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών». Σχεδιάστηκε ως ηλεκτρονικό βιβλίο, με τα κεφάλαια να καλύπτονται από κείμενα, εικόνες και βίντεο. Περιέχονται εκτεταμένα θεωρητικά μέρη και αναλυτικές περιπτώσεις εφαρμογών. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό πολυμέσων.

 

ABSTRACT

In this study, an educational cd (with accompanying book) in three languages (Greek, English and Arabic) on Remote sensing and GIS technology, developed by the Department of Environmental Management of the Mediterranean Agronomic Institute of Chania is presented. It contents three parts: Remote Sensing theory, GIS theory and Case studies on Remote sensing and GIS.

The cd was completed in early 2002, including all the recent progress in RS-GIS.

The scientific responsible were Professor Dr. Nikolaos G. Silleos and Dr. Ioannis Z. Gitas. The designers were Mr. Christos G. Karydas and Mrs. Eleftheria N. Moutziki. The participating organizations and companies were:

-MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA

-LAB OF REMOTE SENSING AND GIS – A.U.Th.

-CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

-GREEK CENTRE OF BIOTOPES/WETLANDS

-KTIMATOLOGIO S.A.

The cd is auto-run and is accompanied by instructions file (readMe). It starts with a small animated introduction which turns out to the main menu (title, link to instructions, links to the Institutes, link to the contributors file, and link to the contents). It is structured as a book, with Parts, Chapters, and Paragraphs. The navigation throughout it is done by links (titles or arrows). The texts have scroll bar and include linked tables or figures, while the images are put next to the corresponding paragraph text. The images are cycling, with the corresponding to each image legend being coloured. A click on an image legend or a video legend opens the image or video in a new large window; all the windows can close by clicking on a special icon.

The multimedia software used was Macromedia Director 8.5.1 and Lingo (an internal programming language). The quantity of text is 315 pages, while the number of the images is 274. There are 10 videos and some proposed Internet sites.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (CD), ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-Σ.Γ.Π.-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ.

KEY-WORDS: MULTI-LINGUAL EDUCATIONAL CD, REMOTE SENSING-G.I.S.-CASE STUDIES, ELECTRONIC BOOK.

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της προσαρμογής της εκπαίδευσης στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και του ρόλου στη διάδοση της αγρονομικής και περιβαλλοντικής γνώσης στο χώρο της Μεσογείου, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων προχώρησε στη δημιουργία εκπαιδευτικού ψηφιακού δίσκου (cd) με συνοδευτικό βιβλίο σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Αραβικά), με θέμα την Τηλεπισκόπηση και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Για κάθε μια από τις τρεις αυτές γλώσσες αναπτύχθηκε και ένας διαφορετικός δίσκος με συνοδευτικό βιβλίο. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται εκδόσεις με συνδυασμό των τριών διαφορετικών γλωσσών στον ίδιο δίσκο.

Ο δίσκος αναπτύσσει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, βασισμένος στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις του επιστημονικού χώρου της Τηλεπισκόπησης και των Σ.Γ.Π., καθώς και περιπτώσεις εφαρμογών (case studies) από το χώρο της εδαφολογίας, της υδρολογίας και της δασολογίας. Έχει μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου και είναι πλαισιωμένος από μεγάλο αριθμό εικόνων και σχημάτων, ενώ για τη χρήση του δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό, ούτε υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών.

Στο διεθνή χώρο έως σήμερα λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του αντικειμένου σε ψηφιακό δίσκο. Μία από τις πλέον γνωστές είναι η έκδοση “Window on the World” από τους “Sunday Times”, το “BRITISH NATIONAL SPACE CENTER (BNSC)”, και το “THE REMOTE SENSING SOCIETY” στη Βρετανία [BNSC, 1998].

Ο δίσκος που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει ένα υπαρκτό κενό στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και στη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων στο χώρο της Ελλάδας και της ευρύτερης Μεσογείου και απευθύνεται κυρίως στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από επιστήμονες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για άντληση πληροφοριών και απόκτηση γνώσεων σε θέματα Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η δημιουργία του ολοκληρώθηκε κατά τις αρχές του 2002, ενώ περιέχονται οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις του χώρου [Συλλαίος Ν.Γ., 2000], [Συλλαίος Ν.Γ., 1999].

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του έργου ήταν ο Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Γ. Συλλαίος και ο Δρ. Ιωάννης Ζ. Γήτας. Την επιστημονική ομάδα συμπλήρωναν η Δρ. Pilar Martin, ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Βασίλειος Παππάς, ο κ. Αντώνιος Αποστολάκης και ο κ. Μόσχος Βογιατζής.

Στο πρόγραμμα της δημιουργίας αυτού του δίσκου συμμετείχαν οι εξής οργανισμοί και εταιρείες:

-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ

-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ Γ.Σ.Π. – Α.Π.Θ.

-CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ

-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Το σχεδιασμό και την επιμέλεια της κατασκευής είχαν ο κ. Χρήστος Γ. Καρυδάς και η κ. Ελευθερία Ν. Μουτζίκη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο δίσκος είναι αυτοεκινούμενος (auto-run), ενώ συνοδεύεται από αρχείο οδηγιών (Readme). Ως βάση του σχεδιασμού του χρησιμοποιήθηκε η δομή του βιβλίου, δηλαδή ο καταμερισμός του υλικού σε Μέρη, Κεφάλαια και Παραγράφους. Ξεκινά με μία μικρή δυναμικά κινούμενη (animated) εισαγωγή, η οποία καταλήγει σε μία στατική σελίδα όπου παρουσιάζονται ο τίτλος του cd, ενώ με μορφή συνδέσμων (links) παρουσιάζονται οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί, οι συντελεστές, αρχείο βοήθειας και –με δεύτερο βήμα- τα περιεχόμενα (Εικόνες 1 και 2). Σε όλες τις σελίδες του cd υπάρχει επιλογή για άμεση έξοδο (εικονίδιο quit).

Μέσω των περιεχομένων γίνεται η μετάβαση σε κάθε Μέρος. Η κεντρική σελίδα κάθε Μέρους περιλαμβάνει τα περιεχόμενα και συνδέσμους για μετακίνηση σε άλλο Μέρος ή στο Διαδίκτυο (Εικόνες 3 και 4). Η πλοήγηση του χρήστη μεταξύ των παραγράφων και των κεφαλαίων γίνεται σε ένα ή δύο βήματα με τίτλους-συνδέσμους, ή με βέλη για μετάβαση στην επόμενη ή προηγούμενη σελίδα. Σε κάθε παράγραφο τα κείμενα εμφανίζονται με κυλιόμενο μοχλό (bar) όταν το μέγεθος τους ξεπερνά τα περιθώρια της μίας σελίδας, ενώ οι εικόνες που συνοδεύουν τα κείμενα εμφανίζονται δίπλα του δυναμικά κινούμενες (διαδοχική εμφάνιση της μίας μετά την άλλη για 2’’) και με την αντίστοιχη λεζάντα τονισμένη τη στιγμή της εμφάνισης της εικόνας. Με την επιλογή της αντίστοιχης λεζάντας, όλες οι εικόνες μπορούν να εμφανισθού σε ξεχωριστό, μεγάλο παράθυρο. Το ίδιο ισχύει και για τις ταινίες (video) (Εικόνες 5 και 6). Όλα τα παράθυρα κλείνουν με το πάτημα ενός εικονιδίου. Τα σχέδια και οι πίνακες εμφανίζονται επίσης με τη μορφή συνδέσμων μέσα από τα κείμενα και ανοίγουν σε ξεχωριστά παράθυρα.

Για την κατασκευή του δίσκου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πολυμέσων Macromedia Director 8.5.1 και η συνοδευτική, εσωτερική γλώσσα προγραμματισμού Lingo [Macromedia DIRECTOR 8.5, 1995-2001],. Ο όγκος των κειμένων ανέρχεται σε 315 σελίδες, με μεγάλο αριθμό ένθετων πινάκων και σχεδίων. Ο αριθμός των εικόνων ανέρχονται σε 274. Περιέχονται 10 ταινίες, ενώ υπάρχουν και προτεινόμενες σελίδες στο Διαδίκτυο.

 top

 

 
Στείλτε mail στο  silleos@agro.auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το σχεδιασμό της ιστοσελίδας.
Τελευταία ενημέρωση: Ιουνίου 23, 2005