Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., Διευθυντής Καθηγητής Νικόλαος Συλλαίος

 

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

 

Ιστορικό

Υπηρεσίες

Ερευνα

Συνεργάτες

Επικοινωνία   

  

New!!! Summer School

  English

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γ. ΣΥΛΛΑΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ=ΣΥΛΛΑΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ=NIKOΛΑΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ =6.2.1941 στη Δρυμαία Φθιώτιδας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ = Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη, Τ.Τ 54006, Θεσσαλονίκη

                           FAX: (31) 998738

                           Τηλ: (31) 998733/998778  

                           e-mail: silleos@agro.auth.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑ: Πτυχιούχος Γ/Δ Σχολής Α.Π.Θ, 1967

MASTER OF SCIENCE: International Institute of Aerial Survey

and Earth Sciences, ITC, Enschede, the Netherlands, 1976

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: Γ/Δ Σχολή, Α.Π.Θ., 1981

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΣΗ: Διευθυντής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.

ΤΙΤΛΟΣ: Καθηγητής

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Εκπαίδευση, έρευνα, ερευνητικά και επιχειρησιακά προγράμματα, μεταπτυχιακές σπουδές.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της Ελλάδας στην Ευρωπαική Επιτροπή για το διάστημα (Space Advisory Group).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. στις Βαλκανικές χώρες

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1.      Assessment crop damages using space remote sensing and geographical information system (GIS), 1998. Silleos N., N. Dalezios, A.Trikatsoula, G. Petsanis. Int. Conf. Control Applications and Ergonomics in Agriculture, IFAC - CAEA ’98, 14-17 June 1998, Athens Greece.

2.      Qualitative and spatial comparative study of satellite images classified by supervised and fuzzy logic based classification algorithms : A case study in Kilkis prefecture, Central Macedonia, Greece, 1998.  Perakis K., I. Manakos, N.Silleos. Int. Conf. Control Applications and Ergonomics in Agriculture, IFAC - CAEA ’98, 14-17 June 1998, Athens Greece.

3.      Assessment of crop damages using space remote sensing and GIS, 2002. Silleos N., Perakis K., Petsanis G.  International Journal of Remote Sensing, Vol. 23, No3, 417-427.

4.      A new precision farming technique, for use on a wheat crop under Mediterranean agronomic contitions, Karydas C.., Silleos N., Silleos G., 6th Balkan Conference on Operational Research, 22-25 May 2002, Thessaloniki Greece.

5.      Επιχειρησιακή εφαρμογή εκτίμησης ζημιών από ξηρασία στα σιτηρά του νομού Λάρισας με τη χρήση τηλεπισκόπησης και Γ.Σ.Π. , Συλλαίος Ν., Πετσάνης Γ., Αλεξανδρίδης Θ., Καραπέτσας Ν 1st Int. Conf. of Hellenic Assosiation of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), 6-7 June 2002, Athens Greece.

6.      A decision support system approach for monitoring and sustainable management of Srtymon river, Bournanis Th., Manos B., Silleos N., Antonopoulos V. 1st Int. Conf. of Hellenic Assosiation of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), 6-7 June 2002, Athens Greece.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. MINISTRY OF AGRICULTURE

   Evaluation of second generation earth observation satellites for thematic mapping(supervisor).

To πρόγραμμα αυτό αποσκοπούσε στην αξιολόγηση του  Landsat-5 και SPOT-1 για την κατασκευή διαφόρων θεματικών χαρτών, με απώτερο σκοπό την δημιουργία βασικών χαρτών, όπως εδαφολογικών, χρήσης γης, κ.λ.π.

 2. ISPRA - MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY

    Rural land use in marginal areas by the use of remote sensing (γνωστού ως L.F.A)-επιβλέπων της Ομάδας Α.Π.Θ).

Με το πρόγραμμα αυτό έγινε η πρώτη προσπάθεια για επιχειρησιακή εφαρμογή τηε τηλεπισκόπησης σε προβληματικές περιοχές. Με επίβλεψη του  ISPRA ένας αριθμός Ινστιτούτων και Πανεπιστημίων εργάστηκαν για την επιτυχία του προγράμματος και από την άποψη αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια στον ευρωπαικό χώρο για ολοκληρωμένη εφαρμογή της τηλεπισκόπησης και των GIS.

3. UNIVERSITY OF READING-LOGICA-DEPARTMENT OF AGRICULTURE (GREECE)

    Crop production and yield monitoring  by the use of kow resolution \\  satellitess (subcontract), επιβλέπων: Prof. J.R.C. Townshend.

Το πρόγραμμα αυτό εκτελέστηκε στα πλαίσια του προγράμματος  MARS και είχε ως στόχους την πρόβλεψη της παραγωγής με τη χρήση εικόνων από δορυφόρους μικρής διακριτικής ικανότητας, όπως NOAA (AVHHR). Η περιοχή έρευνας ορίστηκε στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης και αφορούσε την πρόβλεψη της παραγωγής σε σιτάρι, βαμβάκι, καλαμπόκι, ρύζι. Τα αποτελέσματα της έρυνας έδειξαν ακρίβεια πρόβλεψης από 80-100%, σε σχέση πάντα με τα επίσημα δεδομένα του Υπουργείου Γεωργίας.

4. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛΓΑ).

Εκτίμηση ζημιών των γεωργικών καλλιεργειών με τη χρήση δορυφορικών απεικονίσεων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (1996-1998).

Το πρωτότυπο αυτό πρόγραμμα αποσκοπούσε στην εκτίμηση των ζημιών των γεωργικών καλλιεργειών με τη χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Δεδομένα υπάιθρου και ο Δείκτης Βλάστησης (NDVI) ήταν οι κύριοι παράμετροι έρευνας.

5. EUROPEAN COMMUNITY-UNIVERSITY IF LEICESTER- LOGICA-DEPARTMENT  OF AGRICULTURE(GREECE) (1996-1998):

 Fuzzy land information for environmental remote sensing.

 Επιβλέπων: Καθηγητής Δρ.  Peter Fisher

Οι σκοποί του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη νέων αλγόριθμων ταξινόμησης των μη ταξινομημένων ή λάθος ταξινομημένων pixels με τη χρήση τεχνικών  Fuzzy logic και Τεχνητής Νοημοσύνης.

6. EUROPEAN COMMUNITY

Monitoring pollution in transborder rivers (Germany, Bulgaria, Greece, FYROM, Italy)

Το πρόγραμμα απέβλεπε στην ανάπτυξη ενός ασυρμάτου δικτύου για την μετάδοση σημάτων από αισθητήρες τοποθετειμένοι κατά μήκος του Στρυμόνα ποταμού και την επεξεργασία τους από ένα κέντρο υπολογιστών στα Σόφια της Βουλγαρίας. Δορυφορική τηλεπισκόπης, GPS  και  GIS χρησιμοποιούνται για ερμηνεία, εντοπισμό, πλοήγηση και ανάλυση των χωρικών δεδομένων.

7. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την παρακολούθηση και χαρτογράφηση του αγροτοπεριβάλλοντος

Πραγματοποιήθηκε η 1η φάση του προγράμματος με ψηφιοποίηση των τοπογραφικών χαρτών, δημιουργία Υψομετρικών Μοντέλων Εδάφους, χαρτών κλίσεων, προσανατολισμού, υδρογραφικού δικτύου και υπαρχόντων εδαφολογικών χαρτών.

8. ΟΜΑΔΑ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΣΚΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ

Γεωργία Ακριβείας σε περιοχή του Δήμου Δίου (ομάδα καπνοπαραγωγών ΠΕΣΚΟ)- 1η φάση: ψηφιοποίηση χαρτών

Παραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση χαρτών 1:5.000 χωροσταθμικές καμπύλες, υδρογραφικό δίκτυο, οικισμοί και διανομών αγρών. Επίσης η ψηφιοποίηση υπαρχόντων εδαφολογικών χαρτών κλίμακας 1:20.000. Η υπέρθεση των χαρτών θα δώσει χρήσιμα στοιχεία για τις εδαφικές ιδιότητες ανά αγρό, ενώ με περισσότερες εδαφολογικές αναλύσεις θα δημιουργηθούν με τεχνικές παρεμβολής θεματικοί χάρτες κατανομής για κάθε στοιχείο που ενδιαφέρει τους καπνοπαραγωγούς.

9. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ

Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την παρακολούθηση και χαρτογράφηση του αγροτοπεριβάλλοντος

Πραγματοποιήθηκε η 1η φάση του προγράμματος με ψηφιοποίηση των τοπογραφικών χαρτών, δημιουργία Υψομετρικών Μοντέλων Εδάφους, χαρτών κλίσεων, προσανατολισμού, υδρογραφικού δικτύου και υπαρχόντων εδαφολογικών χαρτών.

10. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛΓΑ).

Εκτίμηση ζημιών από ξηρασία στα σιτηρά του Νομού Λάρισας με τη χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (2001-2002)

Στο  πρόγραμμα αυτό εκτός από τον επιχειρησικό χαρακτήρα της εκτίμησης ζημιών από ξηρασία στα σιτηρά  σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Νομού Λάρισας, αναπτύχθηκαν και πρωτότυπες τεχνικές-μεθοδολογίες  σε σχέση με την ανάλυση και ταξινόμηση των δορυφορικών εικόνων.

 11. ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκπαίδευση Γεωπόνων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε θέματα τηλεπισκόπησης και GIS (2002-2003)  για το σύστημα ΟΣΔΕ.

 12. ΟΠΕΚΕΠΕ

Διερεύνηση των δυνατοτήτων δορυφορικών απεικονίσεων υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας στον έλεγχο των δηλώσεων των παραγαγών (2002-2003) για το σύστημα ΟΣΔΕ.

 13. ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέλος της Επιτροπής για την παρακολούθηση εφαρμογής του ΟΣΔΕ 2004.

 14. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δημουργία WEB ArcIMS server για την προβολή ψηφιακών δεδομένων του νομού 1994-1997 

ΒΙΒΛΙΑ

1.      Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Γεωργικών Εδαφών και Γαιών

2.      Ταξινόμηση Εδαφών

3.      Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και GIS         

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1.      Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία   

2.      Ελληνική Εταιρεία Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης

3.      International Society of Soil Science.

4.      European Society of Soil Conservation (founder and member of the council).

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1.      Katholique University of Louvain (Belgium)

2.      University of Gent, Department of Regional Geography (Belgium)

3.      University of Reading (England)

4.      Department  D' Analyse et de mathematiques Sociales, Laboratory of Remote Sensing: DR. GILG  J.P. (PARIS-FRANCE

5.      University of Trier (Germany)

6.      University of Regensburg (Germany)

7.      University of TIRANA (Albania)

8.      University of SOFIA (Bulgaria)

9.      University of FYROM

10.  University of Kalsrui (Germany)

     top

 
Στείλτε mail στο  silleos@agro.auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το σχεδιασμό της ιστοσελίδας.
Τελευταία ενημέρωση: Ιουνίου 23, 2005