Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., Διευθυντής Καθηγητής Νικόλαος Συλλαίος

 

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

 

Ιστορικό

Υπηρεσίες

Ερευνα

Συνεργάτες

Επικοινωνία   

  

New!!! Summer School

  English

 

Χρήστος Γ. Καρυδάς 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα: ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο: ΚΑΡΥΔΑΣ

Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Θεσσαλονίκη, 6-4-1966

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Διεύθυνση: M.A.I.X., Τ.Θ: 85, 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 0821081152 (543) (εργ.), 0972142254 (κιν.)

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: xkarydas@maich.gr, xkarydas@agro.auth.gr

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

·        Ερευνητής στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου στα Χανιά 

         (Μ.Α.Ι.Χ.).

·        Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών

         Συστημάτων Πληροφοριών).

·        Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε).

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

·        Πτυχίο Μεταπτυχιακού Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής (2ετές 

         πρόγραμμα σπουδών) του Α.Π.Θ., με βαθμό «Άριστα».

·        Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. (5ετές πρόγραμμα σπουδών), με βαθμό «Λίαν Καλώς».

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

·         Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα του ΜΑΙΧ: 1) “Προσδιορισμός λεκανών απορροής σε μικρά νησιά του Αιγαίου και υδρολογικά μοντέλα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων”, 2)  “Δημιουργία Ψηφιακού Υποβάθρου του Δήμου Αρχάνων ν. Ηρακλείου, για μελέτες του αγροτοπεριβάλλοντος” και 3) “Space allocation of existing Land uses and natural resources in the island of Crete by employing Geographical Information Systems and Remote Sensing”, και 3)

·          Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ: 1) “Ταυτοποίηση και καταγραφή συνθηκών έντασης στις γεωργικές καλλιέργειες με τη χρήση δορυφορικής Τηλεπισκόπησης” (κωδ. 1978) (6/2000-12/2001), 2) “Διατομεακό Πρόγραμμα Αειφορικής Γεωργίας (ΕΠΕΑΕΚ)” (κωδ.3060) (1-6/2000) και 3) “Ψηφιακή ανάλυση δορυφορικών εικόνων” (κωδ.8921) (9-12/1999).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

·         Ερευνητική και διαχειριστική εργασία στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Μεσογειακού

          Αγρονομικού Ινστιτούτου στα Χανιά (Μ.Α.Ι.Χ.) (από 10/2000).

·         Σχεδιασμός και κατασκευή Πολυγλωσσικού οπτικο-ακουστικού Εκπαιδευτικού επιστημονικού υλικού (cd),

          με θέμα: Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Σχετικές Εφαρμογές (1/2000-6/2001).

·         Κατασκευή και συντήρηση της επίσημης Ιστοσελίδας του Διατομεακού Προγράμματος Αειφορικής Γεωργίας

          του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. (1-6/2000).

·         Εταιρεία παροχής υπηρεσιών που αφορούν τη Γεωργική παραγωγή (από 6/1999)..

·         Βοηθός στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Α.Π.Θ

          (1998-2000).

·         Εκτιμητής ζημιών γεωργικών καλλιεργειών στις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛ.Γ.Α.) (1997-1998).

·         Χειριστής Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε εταιρεία Γενικών Μεταφορών (1993-1994).

·         Γενικός διαχειριστής σε Δικηγορικό γραφείο (1988-1993)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

·         Παραδόσεις ασκήσεων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας για το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΜΑΙΧ

          (12/2000).

·         Παραδόσεις σε σεμινάρια της ΠΑΣΕΓΕΣ για νέους αγρότες (11/1996).

 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

·         “Γεωργία Ακριβείας: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές - Φασματικά μοντέλα υπολογισμού φυτομάζας και φυτοκάλυψης καλλιέργειας σίτου” (Μεταπτυχιακή διατριβή, Θεσσαλονίκη 2000).

·         “Διερεύνηση και αξιολόγηση μεθόδων ταξινόμησης καλλιεργειών με ψηφιακή ανάλυση δορυφορικών εικόνων” (Πτυχιακή διατριβή, Θεσσαλονίκη 1993).

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

·     Ν. Γ. Συλλαίος, Χ. Γ. Καρυδάς, “Γεωργία Ακριβείας: μια νέα προσέγγιση στον αγροτικό τομέα με χρήση τηλεπισκόπησης και GIS”. Προφορική παρουσίαση στο ετήσιο συνέδριο ελλήνων χρηστών Arc/Info, Αθήνα, 11/2001.

·     C.G. Karydas, A.O. Adediran, I.Z. Gitas, I.A. Parcharidis, “Creation of a 3D Land Cover Database of Western Crete, by employing RS/GIS”. Αφίσα στο ετήσιο συνέδριο ελλήνων χρηστών Arc/Info, Αθήνα, 11/2001.

·     C.G. Karydas, I.Z. Gitas, N.G. Silleos, “Development of integrated GIS/RS techniques for use in Precision Agriculture under Mediterranean conditions”. Αφίσα στο ετήσιο συνέδριο ελλήνων χρηστών Arc/Info, Αθήνα, 11/2001.

·     Ν.Συλλαίος, Αθ.Σπυρόπουλος, Θ.Αλεξανδρίδης, Ν.Καραπέτσας, Χ.Γ.Καρυδάς, Αλ.Κωνσταντινίδης, “Κατασκευή Εδαφολογικών χαρτών με τη σύγχρονη τεχνολογία της Τηλεπισκόπησης και των  Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – Οι χάρτες της νέας χιλιετίας”. Αφίσα στο ετήσιο συνέδριο ελλήνων χρηστών Arc/Info, Αθήνα, 10/1999.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

·         C.G.Karydas, I.Z.Gitas, I.A.Parcharidis, A.O.Adediran, 2002. “Creation of a Land cover map of Crete, using SPOT satellite data”, στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 10/2002.

·        Ν.Γ.Συλλαίος, Ι.Ζ.Γήτας, Χ.Γ.Καρυδάς, Ε.Ν.Μουτζίκη, 2002. “Πολυγλωσσικός εκπαιδευτικός ψηφιακός δίσκος (cd) στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών”, στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 10/2002.

·         Χ.Γ.Καρυδάς, Ν.Γ.Συλλαίος, 2001, “Ανάπτυξη φασματικών μοντέλων φυτομάζας και φυτοκάλυψης καλλιέργειας σίτου με χρήση επίγειας τηλεπισκόπησης”, στο περιοδικό «Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα», (υπό έκδοση).

·         I.Z.Gitas, C.G.Karydas, G.V.Kazakis, 2002. “Land cover mapping of Mediterranean landscapes, using SPOT4-Xi and IKONOS2 imagery – preliminary results” στα Πρακτικά του δεύτερου συνεδρίου της ομάδας Remote Sensing for Developing Countries της EARSeL, Bonn, 9/2002,

·     C.G.Karydas, N.G.Silleos, G.N.Silleos, 2002. “A new precision farming technique, for use on a wheat crop under Mediterranean agronomic conditions”, στα Πρακτικά 6ου Συνεδρίου του Βαλκανικού τμήματος της IFORS (Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Εταιρειών Επιχειρησιακών Ερευνών), Θεσσαλονίκη, 5/2002.

·     Χ.Γ.Καρυδάς, Ι.Ζ.Γήτας, “Τεχνικές ανίχνευσης και ταυτοποίησης της παραλλακτικότητας σε μεσογειακό γεωργικό περιβάλλον”,  στα Πρακτικά του  ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, 11/2001).

·      Χ.Γ. Καρυδάς, Ν.Γ. Συλλαίος, “Γεωργία Ακριβείας: Περιγραφή της Μεθόδου - Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές” στα Πρακτικά του ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Χανιά, 10/2000).

 

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

·     Επιτυχής συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό του λογισμικού eCognition (8/2001).

·     2ο βραβείο καλύτερης δημιουργίας και παρουσίασης Virtual GIS σε παγκόσμιο διαγωνισμό του λογισμικού ERDAS Imagine (ψηφιακή αφίσα με τίτλο: “3D land cover map of Chania using SPOT-PAN stereopairs and SPOT-Xi images”) (7/2001).

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

·         Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) of Cambridge University.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

·     Γενικό λογισμικό: MS Office XP (Word, Excel, Access, FrontPage, PowerPoint, PhotoEditor).

·     Χρήση Υπηρεσιών Διαδικτύου (Υπηρεσία WWW, Ηλεκτρον.ταχυδρ., Υπηρεσία FTP, Telnet –browsers)  (Σεμινάριο του Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ.).

·     Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνων (λογισμικό): ERDAS Imagine 8.5 (Πιστοποιητικό από την ERDAS IMAGINE), eCognition 2.1 (ταξινόμηση βασισμένη σε αντικείμενα), ENVI 3.5, Idrisi32, Dycam ADC & Briv32 (ψηφιακή κάμερα για γεωργικές μελέτες), PaintShop Pro6, CorelDraw9, Adobe Photoshop 5.0.

·     Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (λογισμικό): ESRI  ArcGIS, ArcView 3.2 & ArcInfo 8.0, Vectory 4.0, KartaLinx, RiverTools 2.0, ERDAS MapSheets.

·     GPS (λογισμικό): OziExplorer 3.85.4.4, GPS Utilities.

·     Πολυμέσα (λογισμικό): Macromedia Director 8.5 + Lingo (παρουσιάσεις σε CD ή δίκτυο), Logitech QuickCamExpress (δημιουργία video).

·      Γλώσσες προγραμματισμού: Pascal, Fortran, Html.

·      Άλλo λογισμικό: dBaseV (Βάσεις δεδομένων), Διαχείριση δικτύων Windows NT, 2000Professional και XP.

·      GPS (χειρισμός θεσιολάβων) (LEICA system 500 - Διαφορικό, GARMIN eMap, GARMIN 45 XL)

·      Υπερφασματικό ραδιόμετρο (ASD – Field Spec Hand Held).

·      Agricultural Digital Camera (ADC και New ADC).

 
Στείλτε mail στο  silleos@agro.auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το σχεδιασμό της ιστοσελίδας.
Τελευταία ενημέρωση: Ιουνίου 23, 2005