Με ένα κλικ...
Η χρήση των χαρτών στο σχολείο
Οι χάρτες
Χαρτογραφικές Προβολές
Οι Προβολές των σχολικών χαρτών

 

 

Με ένα κλικ...

Κατασκευή ενός χωρικού χάρτη

Οι Πέντε βασικές Γεωγραφικές έννοιες

Βιβλιογραφία

 

 

Βιβλιογραφία.

Τίτλος: “WHAT DO MAPS SHOW”

Πηγή: INTERNET

Διεύθυνση: http://info.er.usgs.gov/education/teacher/what-do-maps-show/index.html

Τίτλος: “HOW TO MAKE A CHOROPLETH MAP”

Πηγή: INTERNET

Διεύθυνση: http://www.teachingideas.co.uk/geography/chlormap.htm

Μετάφραση και διασκευή: Δρ. Νίκος Λαμπρινός

Dana H.P. (1995). The Geographer's Craft Project. Department of Geography, The University of Texas at Austin

Τα σχήματα 1, 2 και 3 είναι της Peter H. Dana (1995) από τη διεύθυνση www.Colorado.EDU/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html καθώς και τα σχήματα του εξώφυλλου.

Τα σχήματα 4, 5, 6, 7, και 8 είναι από: Λαμπρινός Ν. (2001). Διδακτική της Γεωγραφίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Yπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., σελ. 157.

Τα σχήματα 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15, οι χάρτες και οι τρισδιάστατες απεικονίσεις κατασκευάστηκαν από τον Δρ. Νίκο Λαμπρινό με τη βοήθεια του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών MapInfo Professional v.6.1 με δεδομένα που προήλθαν από τοπογραφικούς χάρτες της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:250000 και έκδοσης 1971.

 


Βασικές γεωγραφικές έννοιες | Χάρτες | Κατασκευή χωρικού χάρτη | Βιβλιογραφία