ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Με το παραπάνω σχέδιο μαθήματος επιτυγχάνονται οι εξής διδακτικοί στόχοι:

1.       Να αντιληφθούν οι μαθητές την πορεία των Ελλήνων στον χώρο και τον χρόνο(παρακολούθηση Κλεψύδρας)

2.      Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικότερα ιστορικά μνημεία του τόπου μας( εικονίδια)

3.      Να γνωρίσουν τις σημαντικότερες πόλεις όπου οι Έλληνες αναπτύχτηκαν και να τις εντοπίσουν στον χάρτη( τοποθέτηση εικονιδίων στον χάρτη, φωτοτυπία Α4)

4.      Να κατανοήσουν τους περιβαλλοντικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες που επηρέασαν την δημιουργία και ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισμού( φύλλο εργασίας)

5.      Να αντιληφθούν οι μαθητές την πορεία των Ελλήνων στον χώρο και τον χρόνο(παρακολούθηση Κλεψύδρας)

6.      Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικότερα ιστορικά μνημεία του τόπου μας( εικονίδια)

7.      Να γνωρίσουν τις σημαντικότερες πόλεις όπου οι Έλληνες αναπτύχτηκαν και να τις εντοπίσουν στον χάρτη( τοποθέτηση εικονιδίων στον χάρτη, φωτοτυπία Α4)

8.      Να κατανοήσουν τους περιβαλλοντικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες που επηρέασαν την δημιουργία και ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισμού( φύλλο εργασίας)

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ KAI ΤΑ ΔΕΠΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ: Να αναγνωρίζουν την ιστορική συνέχεια στο χώρο της Ελλάδας από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήερα. Να διακρίνουν τη γεωγραφική κατανοή, τον πλούτο και την ποικιλία των πιο σηαντικών ιστορικών μνημείων που αποδεικνύουν αυτή τη συνέχεια και να εκτιήσουν την ανάγκη διατήρησής τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Με τη βοήθεια χαρτών και συνοπτικών κειένων καταγράφουν την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων στο χώρο της Ελλάδας και τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Με τη βοήθεια κατάλληλων χαρτών παρατηρούν τις μεταβολές της έκτασης της Ελλάδας από το 1821 μέχρι σήερα. Παρατηρούν σε χάρτες τη γεωγραφική κατανοή των πιο σηαντικών τόπων ε ιστορική σηασία και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στο χώρο που ζουν. Φέρνουν στοιχεία από πηγές και σχηματίζουν στον τοίχο της τάξης τη δική τους ιστορική γραμμή που θα δείχνει τη συνεχή παρουσία των ελλήνων στο συγκεκριένο χώρο από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήερα. Διατυπώνουν συμπεράσματα σχετικά ε την ανάγκη διατήρησης αυτών των μνημείων και προτείνουν τρόπους προστασίας τους (Ιστορία, Φυσικά, Κοινωνικά και Πολιτική Αγωγή, Μαθηματικά, Γλώσσα).

 

Ιστορική συνέχεια στον ελλαδικό χώρο: Εκπόνηση οαδικών εργασιών και διεξαγωγή έρευνας μέσα από γραπτά μνημεία ή μνημεία της τέχνης προκειμένου να αποδείξουν και να ειρηνεύσουν τη συνέχεια των Ελλήνων στο συγκεκριένο χώρο. Θεελιώδεις διαθεατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Μεταβολή. Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Ιστορία.

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΘΕΜΑ: Ελληνικοί χοροί. Εκπόνηση οαδικών και ατοικών εργασιών ε αντικείμενο, τη συλλογή πληροφοριών για τους χορούς και τα τραγούδια της Ελλάδας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού που απεικονίζουν παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές, τις συνεντεύξεις από μεγαλύτερους συγγενείς ή φίλους ε θέα τους χορούς του τόπους τους, την εκμάθηση χορών από όλη την Ελλάδα, την παρουσίαση των χορών στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία. Θεμελιώδεις διαθεατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισμός, παράδοση, ήχος, συμμετρία, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικότητα, ισορροπία, συμβολισμός, ταξινόμηση, δομή, αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Γλώσσα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Ολυμπιακοί αγώνες. Γνωριμία με την αρχαία ελληνική και σύγχρονη Ολυμπιακή Παράδοση και τον Ολυμπιακό Πολιτισμό Θεμελιώδεις διαθεατικές έννοιες: Ισότητα Εξάρτηση Μεταβολή Χρόνος Χώρος Ήχος Χρώμα Φως Συμμετρία Ισορροπία Άτομο Επικοινωνία Συνεργασία Αλληλεπίδραση Συμμετοχή Ελευθερία Νόος Σύστηα Συβολισός Ταξινόμηση ∆οή

 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Να ερευνήσουν τη σχέση της διατροφής ε τον τόπο, το χρόνο, την οικονοία, τη θρησκεία και τον πολιτισό. Να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να υιοθετούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Οοιότητα, διαφορά, Εξέλιξη, Ανάπτυξη Επικοινωνία Χώρος, Χρόνος Παράδοση, Πολιτισός Μεταβολή, Σύστηα, Εξάρτηση

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Να κατανοήσουν τη σχέση/αλληλεπίδραση του ανθρώπου ε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Η ιστορική σηασία του νερού στην κοινωνική, οικονοική και πολιτιστική εξέλιξη Να διακρίνουν το τοπικό από το εθνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο. Να αναφέρουν τους τύπους των πετρωάτων και των εδαφών του τόπου τους. Έδαφος Φυσική, γεωλογική και ιστορική ελέτη του τοπικού, εθνικού, παγκόσμιου ανάγλυφου. Τύποι εδαφών και πετρωάτων Εξόρυξη πετρωάτων, ορυκτών. Χλωρίδα και πανίδα του τόπου. Να εντοπίσουν και να περιγράψουν τις δραστηριότητες και τις σχέσεις / αλληλεπιδράσεις του άνθρωπου σε ένα τεχνητό δομημένο περιβάλλον διαχρονικά. Ιστορία αστικών τμημάτων και κατασκευών. Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας με θέμα Η εξέλιξη της κατοικίας σε σχέση με το περιβάλλον

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ: Σχεδιάζω έναν πίνακα, ένα διάγραμμα ή μια γραφική παράσταση με την πορεία των Ελλήνων στο χώρο και στον χρόνο. Έκφραση σε μέτρα των διαστάσεων του ελλαδικού χώρου ανά ιστορική περίοδο και των αποστάσεων των ελληνικών πρωτευουσών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Καταγράφουν τον πληθυσμό των Ελλήνων ανά ιστορική περίοδο. Συγκρίνουν, ζωγραφίζουν και διατάσσουν στην αριθμογραμμη. Καταγράφουν την έκταση του ελλαδικού χώρου και του υπόλοιπου εκάστοτε γνωστού κόσμου ανά ιστορική περίοδο. Κάνουν στρογγυλοποίηση, συγκρίνουν και διατάσσουν τους αριθμούς. Οι μετρήσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μονάδες μέτρησης στην αρχαιότητα-πρακτικές μονάδες μέτρησης. Ιστορική προσέγγιση της καθιέρωσης του μέτρου.

Η συμμετρία στη ζωή ας. Οι μαθητές βρίσκουν συετρικά σχήματα από διάφορες κατηγορίες κατασκευών της καθημερινής ζωής σήερα και στο παρελθόν (π.χ. κατοικίες στην αρχαία

Ελλάδα, στο Μεσαίωνα κ.λπ., κτίρια, χαλιά, ταπετσαρίες, υφάσματα, πλακάκια κ.λπ.). Τις παρουσιάζουν σε οαδικές συνθέσεις και συζητούν για το ρόλο και το είδος της συμμετρίας σε διάφορες περιπτώσεις. Θεμελιώδεις διαθεατικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Μεταβολή, Πολιτισός, Εξέλιξη. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, στη Γλώσσα, στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στην Ιστορία.

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ: Κεφάλαιο Δ΄ Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο

Η ιστορία της βυζαντινής εικόνας: Οι πρώτες εικόνες και η ανάγκη που οδήγησε στην καθιέρωσή τους. Η τεχνική κατασκευής των εικόνων. Η λατρεία των εικόνων και η Εικονομαχία. Η διαφοροποίηση της εικόνας στην Ανατολική και τη ∆υτική Εκκλησία. Τα είδη της βυζαντινής εικονογράφησης (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, μωσαϊκά, φορητές εικόνες). Οι συβολικές μορφές στις εικόνες. διαθεατικές έννοιες: Πολιτισός, Παράδοση, Τέχνη, Αλληλεπίδραση, Μεταβολή εξέλιξη κ.λπ. Προεκτάσεις στην Ιστορία, την Αισθητική αγωγή, την Τεχνολογία.

 

Το Ευαγγέλιο, μορφή και περιεχόενο: Ανάγνωση περικοπών, καταγραφή λέξεων και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται μέχρι σήερα. Οργάνωση επίσκεψης σε ένα ναό και εντοπισός παραστάσεων που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ευαγγελικές περικοπές. Συλλογή μικρογραφιών από Ευαγγελιστάρια, αναγνώριση των σκηνών και δημιουργία σχετικού άλπου.

∆ιαθεατικές έννοιες: Πολιτισός, Παράδοση, Τέχνη, Χώρος-χρόνος, Οοιότητα-διαφορά κ.λπ.. Προεκτάσεις στην Αισθητική αγωγή, τη Γλώσσα.

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

ΘΕΜΑ: Πηγές ενέργειας στον τόπο ου. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και συλλέγουν πληροφορίες για τις ενεργειακές ανάγκες του στενότερου (οικία, σχολείο) και του ευρύτερου περιβάλλοντος (δήμος ή νομός). Κατασκευάζουν πίνακες στους οποίους κατατάσσουν τους ενεργειακούς καταναλωτές (οικίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, δημόσιους χώρους κτλ.) ε βάση τις ενεργειακές τους ανάγκες, αναζητούν τις πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ανεμογεννήτριες, υγρά καύσιμα, ορυκτά καύσιμα κτλ.) και σημειώνουν ποιες από αυτές βρίσκονται στον τόπο τους και ποιες όχι. Πάνω στο χάρτη της περιοχής σημειώνουν τις ενεργειακές πηγές. Προσδιορίζουν τη μορφή ενέργειας που έχει αποθηκευθεί, τη διαδικασία μετασχηματισμού της και τον τρόπο μεταφοράς της στον τόπο κατανάλωσης. Με συνεντεύξεις

από ειδικούς ή από βιβλιογραφικές πηγές ή από το διαδίκτυο διακρίνουν ποιες από τις παραπάνω διαδικασίες είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον. Πραγματοποιούν επισκέψεις στους τόπους παραγωγής της ενέργειας. Αναζητούν και καταγράφουν από ιστορικές πηγές ή διηγήσεις μεγαλύτερων τις ενεργειακές ανάγκες του τόπου τους κατά το παρελθόν και τις συγκρίνουν ε τις σημερινές. Αναζητούν και καταγράφουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από

τη διαφοροποίηση των ενεργειακών αναγκών και τη συνδέουν αυτή τη διαφοροποίηση ε τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Επιλέγουν ια δραστηριότητα-ασχολία η οποία αναπτύσσονταν στην περιοχή τους παλαιότερα (π.χ. κτηνοτροφία, γεωργία, οινοποιία, επιπλοποιία κτλ.), βλέπουν πώς αυτή εξελίχθηκε στο χρόνο και κατασκευάζουν φωτογραφικό

άλπου ή ζωγραφίζουν ε θέα την εξέλιξη της δραστηριότητας. Συνδέουν την εξέλιξη ε τη διαφοροποίηση των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πηγών ή μορφών ενέργειας. Συλλέγουν κείμενα από τη λογοτεχνία ή τη λαϊκή παράδοση ύθους, δημοτικά ή λαϊκά τραγούδια κτλ.) στα οποία να περιγράφεται η εξέλιξη της δραστηριότητας. Θεελιώδεις διαθεατικές έννοιες: Μεταβολή, Πολιτισός, Αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις: Μαθηματικά, Ιστορία, Γλώσσα, Γεωγραφία, Τεχνολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αισθητική αγωγή.

 

 

Η διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου. Μέσα από την εκπόνηση οαδικών εργασιών οι μαθητές προβληματίζονται για τις διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου. Απεικονίζουν, ε τον τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν, το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου και το ταξίδι της τροφής σε αυτό. Κατασκευάζουν παιχνίδια και προσομοιώσεις. Παράλληλα διακρίνουν τις

τροφές σε κατηγορίες (λίπη, υδατάνθρακες κτλ.), δημιουργούν πυραμίδες τροφών, απεικονίζουν διατροφικές συνήθειες ε κριτήρια το χρόνο (ιστορική εξέλιξη), τον τόπο, το κοινωνικό πλαίσιο, τις θρησκευτικές συνήθειες, συμβουλεύονται ειδικούς (διατροφολόγους). Μέσω της δραματοποίησης ή όποιου άλλου τρόπου επιλέξουν, προβάλλουν τις διατροφικές συνήθειες

που είναι θετικές για τη διατήρηση της υγείας. Θεελιώδεις διαθεατικές έννοιες: Σύστηα, Ισορροπία, Επικοινωνία. Προεκτάσεις: Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, καταγράφουν αριθμητικά δεδομένα και δίνουν τη γραφική τους παράσταση(π.χ. διάγραμμα του ελληνικού πληθυσμού και της έκτασης του ελλαδικού χώρου ανά ιστορική περίοδο). Αποκτούν τεχνογνωσία για να παίρνουν την πληροφορία που θέλουν μέσα από ηλεκτρονικές πηγές και το διαδίκτυο. Συνεργάζονται και αναζητούν π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, συλλέγουν φωτογραφίες, και τις ενσωματώνουν στις εργασίες τους. Οι διάφορες

ομάδες μεταφέρουν ή δημιουργούν απευθείας τις εργασίες τους σε περιβάλλον μιας πολυμεσικής εφαρμογής (π.χ. Hyper Studio, Power Point) και τις παρουσιάζουν στην τάξη. Αξιολογούν την εργασία των άλλων.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Παρουσίαση και περιγραφή ενός μυθικού οικοδομήματος, όπως για παράδειγμα του λαβύρινθου ή του Άδη ή του κάστρου Λάνσελοτ και εικονική αναπαράσταση αυτού (Σύνδεση ε την Ιστορία, τη Γεωγραφία και την Αισθητική Αγωγή).Οργάνωση μιας υποθετικής ή πραγματικής ξενάγησης σε έναν αρχαιολογικό χώρο ε τη χρήση αφηγηματικού λόγου, οδηγιών για το τι μπορεί ή δεν μπορεί κανείς να κάνει έσα στον αρχαιολογικό χώρο, υποθέσεις και σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος (Σύνδεση ε την Ιστορία, την τοπική Γεωγραφία, τους τρόπους εκφοράς λόγου σε παρόοιες καταστάσεις και ε την Τέχνη).

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Συλλέγουν και ταξινομούν κείενα και φωτογραφικό υλικό που αναφέρονται στην έννοια του κράτους και στους τρόπους άσκησης της εξουσίας σε διάφορες ορφές κρατικής οργάνωσης στο χώρο ή στο χρόνο (η Ελλάδα άλλοτε και σήερα, η Ελλάδα και οι γειτονικές χώρες κλπ.) (Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία).

 

Η οικογένεια στον κόσο: Οργάνωση οαδικών εργασιών ε στόχο τη συλλογή πληροφοριών για το θεσό διαχρονικά και διακρατικά, την ανεύρεση και σύγκριση εικόνων, κειένων και τραγουδιών, την παρουσίαση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των ελών της οικογένειας, την άσκηση των ρόλων των ελών της κ.λπ. Θεελιώδεις διαθεατικές έννοιες: Χώρος-Χρόνος, Οοιότητα-∆ιαφορά, Εξέλιξη, Μεταβολή, Σύστηα κ κ.λπ.. Προεκτάσεις: Στη Γλώσσα, τη Γεωγραφία, την Ιστορία, την Αισθητική Αγωγή, τη Μουσική.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Τραγουδούν τραγούδια από το βιβλίο της γλώσσας ή από άλλα σχολικά βιβλία (Γλώσσα, Γεωγραφία, Ιστορία κ.ά.). Ακούν αποσπάσματα έργων διαφορετικών περιόδων και περιοχών (Γεωγραφία, Ιστορία). Τραγουδούν έρη τραγουδιών διαφόρων περιοχών και εποχών (Γεωγραφία, Ιστορία)

 

Παραδοσιακή Μουσική της Ελλάδας: Συλλογή και εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών και χορών από τα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας ας. Σύνδεσή τους ε τοπικά έθια και ε ιστορικά γεγονότα. Συλλογή εικόνων ε τις παραδοσιακές στολές κάθε διαμερίσματος. Κατασκευή ενός άλπου ε εικόνες από τα διάφορα διαμερίσματα, τις αντίστοιχες τοπικές ενδυμασίες, από τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται στην τοπική παραδοσιακή μουσική και από ηχογραφήσεις των παραδοσιακών τοπικών τραγουδιών. Κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων, που μοιάζουν αυτά της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και χρησιμοποίηση τους για την εκτέλεση των τραγουδιών. Θεελιώδεις διαθεατικές έννοιες: Ήχος, παράδοση, πολιτισός, επικοινωνία. Προεκτάσεις στη Γεωγραφία, τη Γλώσσα, την Ιστορία, τη Φυσική Αγωγή, τα Εικαστικά.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

 

Παρατηρούν εικόνες και περιγράφουν το ρυθό του ναού της Αγίας

Σοφίας. Συγκρίνουν το ναό της Αγίας Σοφίας ε τον Παρθενώνα, αλλά και ε άλλα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής (Εικαστικά). Δείχνουν στο χάρτη τα σύνορα του Βυζαντίου πριν και μετά την ανάκτηση της Πόλης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

Συνοπτική απόδοση μακροσκελούς κειένου ε τη βοήθεια σημειώσεων που κρατήθηκαν κατά την ανάγνωσή του. Με αφορή επισκέψεις σε ουσεία και νηεία, ελέτη χάρτη, περίληψη και σύνθεση πληροφοριών από σχετικά ενημερωτικά κείενα (τουριστικοί οδηγοί, εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά κείενα κτλ.) και ανακοίνωσή τους στην τάξη [Μελέτη Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία, Ιστορία, Θρησκευτικά].

 

διατύπωση επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο ενός αιτήατος( π.χ. επίσκεψη σε περιοχή ή χώρο σχετικό ε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. [Φυσικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία, Ιστορία, Θρησκευτικά].

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: Γνωριμία με κείμενα της αρχαίας και νεότερης ελληνικής γραμματείας

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: Εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέμα η ελληνική τέχνη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

ΘΕΑΤΡΟ

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: Παραδοσιακά δρώμενα της περιοχής. Εκπόνηση συνθετικών, οαδικών εργασιών ε καταγραφή εθίων, εικαστική αποτύπωση, κατασκευές, συλλογές φωτογραφιών . εικόνων, σύνθεση κειένων, αναπαράσταση . παρουσίαση σε ανοιχτή εκδήλωση κλπ. Θεμελιώδεις διαθεατικές έννοιες: Πολιτισός, παράδοση, εξέλιξη. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Εικαστικά, Μουσική, Ιστορία.

 

ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το διδακτικό υλικό αποτελείται από:

o       [1]απόσπασμα από την τελετή έναρξης ολυμπιακών αγώνων 2004 με τίτλο Κλεψύδρα (http://www.youtube.com/watch?v=PiBKVd-yqH8)

o       χάρτης της Ελλάδας(χάρτης της τάξης αλλά και σε φωτοτυπίες Α4)

o       [2]εικονίδια μνημείων από το διαδίκτυο

o       Φύλλο εργασίας

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Τα παιδιά παρακολουθούν την Κλεψύδρα- ένα άρμα της ιστορίας όπου αναπαριστάται εικαστικά και κινησιολογικά η πορεία των ελλήνων από το 3200 π.Χ. μέχρι το 1922 μ.Χ. (Κάθε φορά που παρουσιάζεται μία περίοδος της ιστορίας μας, παγώνουμε την εικόνα(pause || ). Ζητάμε από τα παιδιά να την ονομάσουν και να αναφέρουν ποια στοιχεία της εικόνας, τους βοήθησαν να την αναγνωρίσουν καθώς και την περιοχή της Ελλάδας που υπήρξε το κέντρο ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. Μινωικός πολιτισμός Κρήτη). Κάθε παιδί κρατάει στα χέρια του ένα εικονίδιο-ιστορικό μνημείο. Ο/Η μαθητής/ρια που έχει το εικονίδιο που σχετίζεται με την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο , σηκώνεται και το κολλάει στον χάρτη της τάξης στην αντίστοιχη περιοχή (π.χ. παλάτι Κνωσού-Κρήτη) . Στο τέλος, αφού έχουν παρακολουθήσει το βίντεο , απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας σε ομάδες και σημειώνουν πάνω στην φωτοτυπία του χάρτη Α4 , τα πολιτιστικά κέντρα των Ελλήνων που εξετάσαμε.

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Έλληνες: ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία

 

Ονοματεπώνυμο:.

Τμήμα - Τάξη:..

Ημερομηνία:

 

Πρώτη ερώτηση:

 

 

Η Κρήτη από την Σαντορίνη απέχει περίπου 500χλμ, ωστόσο ο Μινωικός πολιτισμός καταστράφηκε εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης.

Πώς είναι αυτό δυνατόν;

 

 

...........................................

............................................................

........................................................................................

 

 

 

 

 

 

Δεύτερη ερώτηση:

 

Ποιές ήταν οι αιτίες του Α ελληνικού αποικισμού;

 

Α) στενότητα χώρου;

Β) λίγα κτήματα για καλλιέργεια;

Γ) ελάχιστη κτηνοτροφία;

 

Τρίτη ερώτηση:

 

Στην κλασσική εποχή τα αττικά δάση εξαφανίστηκαν για να κατασκευάσουν τον Αθηναϊκό στόλο. Για ποιο λόγο πιστεύετε οι Αθηναίοι έδωσαν τόσο μεγάλη βαρύτητα στην κατασκευή τριηρών;.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Τέταρτη ερώτηση:

 

Γιατί νομίζετε ότι το Μαντείο των Δελφών χτίστηκε στο συγκεκριμένο μέρος;

 

 

 

 

 

Πέμπτη ερώτηση:

 

Γιατί νομίζετε ότι θεσπίστηκαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες;

 

Έκτη ερώτηση:

 

Τα χρόνια μετά το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου ονομάστηκαν ελληνιστικά. Γιατί νομίζετε πως έγινε αυτό;

.

 

 

 

 

Έβδομη ερώτηση:

Γιατί στην Βυζαντινή και στην Οθωμανική εποχή πρωτεύουσα παραμένει η Κωνσταντινούπολη;

 

 

Όγδοη ερώτηση

 

 

 

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε το:

.

 

Η πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους ήταν:

 

Πότε έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι ολυμπιακοί αγώνες:

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχίστε τις πόλεις με την εποχή στην οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο και τοποθετήστε τες πάνω στο χάρτη.

 

ΑΘΗΝΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΝΩΣΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΛΛΑ

1922

 

ΜΥΚΗΝΕΣ

1830

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΜΥΡΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΙΩΝΙΑ

 

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

 

[3]ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Με αφορμή την εμφάνιση του Ηρακλή και της Λερναίας Ύδρας στην Κλεψύδρα μπορείτε να παίξετε το παρακάτω παιχνίδι ( την επόμενη φορά που θα κάνετε μία ανακεφαλαίωση του μαθήματος). Στην δραστηριότητα αυτή συμμετέχουν 11 παιδιά. Ο ένας από τους παίκτες που παριστάνει τη Λερναία Ύδρα δένει από τη μέση του δέκα λεπτά σχοινιά. Οι άλλοι εννιά παίκτες τα κεφάλια τοποθετούνται κυκλικά γύρω από τη Λερναία Ύδρα και κρατούν ο καθένας από ένα σχοινί. Με την έναρξη του παιχνιδιού, ο παίκτης που παριστάνει τον Ηρακλή πλησιάζει ένα από τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Το κεφάλι πρέπει, αφού συμβουλευτεί τη Λερναία Ύδρα να του κάνει μία ερώτηση σχετική με το μάθημα( π.χ. να δείξει στον χάρτη μία αποικία των Ελλήνων). Ο Ηρακλής πρέπει να απαντήσει σωστά. Αν τα καταφέρει , τότε το κεφάλι αποκόπτεται και φεύγει από το σώμα της Λερναίας Ύδρας. Αν όχι, προστίθεται άλλο ένα κεφάλι (ένας από τους αναπληρωματικούς παίκτες) στο σώμα της Λερναίας Ύδρας. Αν ο Ηρακλής δεν τα καταφέρει και την επόμενη φορά, ορίζεται άλλος Ηρακλής. Κερδίζει ο Ηρακλής που θα κόψει τα περισσότερα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας.[1] Το DVD της τελετής έναρξης διατίθεται σε όλα τα video club και τις βιβλιοθήκες των σχολείων

[2] Στην διεύθυνση http://images.google.gr/ πληκτρολογήστε στην μηχανή αναζήτησης μία λέξη-κλειδί π.χ. Κνωσός, και η σελίδα θα κατεβάσει πλήθος εικόνων σχετικών με την Κνωσό. Αποθηκεύστε αυτήν που είναι κατάλληλη για εσάς και εκτυπώστε την

[3] Φωτεινή Τσάμπρα-Ζωή Σκαλίδη, 10 Παιχνίδια με Θεούς, Ημίθεους και Νύμφες, εκδ. Ελληνικά Γράμματα