Χαράλαμπος Φείδας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

Τμήμα Γεωλογίας

 

Έρευνα | Μαθήματα | Δημοσιεύσεις

   

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

·          Δορυφορική Μετεωρολογία

·          Δορυφορική Κλιματολογία

·          Περιφερειακές Κλιματικές Αλλαγές

·          Ακραία Καιρικά Φαινόμενα

·          Δορυφορική Τηλεπισκόπηση για Έρευνα Περιβάλλοντος

 

 

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα 

·     “Validation of the H-SAF precipitation products over Greece using rain gauge data”, Visiting – Associate Scientist Activity Programme - H-SAF, EUMETSAT

Μαθήματα

 

·          Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία

·          Γενική Μετεωρολογία

·          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

·          Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία

·          Ειδικά θέματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

·        Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

·        Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωλογία

 

  

Βιβλία

 

1. Καρτάλης Κ. και Χ. Φείδας (2006). “Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης”. Β. Γκιούδας Εκδοτική, Αθήνα.

 

 

Κεφάλαια σε βιβλία

 

1.    Καρτάλης Κ., Δ. Ν. Ασημακόπουλος και Χ. Φείδας (1995). Ο ρόλος της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και του κλίματος. Στο: “Συστήματα παρατήρησης και παρακολούθησης της γης”, ΓΓΕΤ-Ελληνική Εθνική Επιτροπή Διαστήματος. Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1995, pp. 349-356.

2.   Καρτάλης Κ., Χ. Φείδας, Ν. Χρυσουλάκης, Ν. Αδακτύλου, Μ. Γκλεζάκου, Μ. Προέδρου, Ε. Νικολογιάννη και Θ. Χατζηχρήστος (1997). Εκπαίδευση και κατάρτιση στην δορυφορική τηλεπισκόπηση για την υποστήριξη της διάδοσής της στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος του Centre for Earth Observation “Εκπαίδευση και κατάρτιση στην δορυφορική τηλεπισκόπηση για την υποστήριξη της διάδοσής της στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας”, Αθήνα, 1997.

3.   Φείδας Χ. και Δ. Λάλας (2001). Κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο. Στο: Η Οικογεωγραφία της Μεσογείου.  Μ. Μοδινός (εκδότης). Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών. Εκδόσεις Στοχαστής/ΔΙΠΕ, Αθήνα, 2001, pp. 197-212.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 

1. Feidas Η., Porcu F, Puca S, Rinollo A, Lagouvardos C, Kotroni V (2016) Validation of the H-SAF precipitation product H03 over Greece using rain gauge data. Accepted for publication in Theoretical and Applied Climatology.

2. Feidas H. (2016) Trend analysis of air temperature time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: Recent trends and an update to 2013. Accepted for publication in Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-016-1854-2.

3. Zanis P., E. Katragkou, C. Ntogras, G. Marougianni , A. Tsikerdekis, H. Feidas, E. Anadranistakis, D. Melas (2015). A transient high resolution regional climate simulation for Greece over the period 1960-2100: Evaluation and future projections. Climate Research, Vol. 64: 123-140.

4. Hilla D.E., J.P. Dubey, J.A. Baroch, S.R. Swafford, V.F. Fournet, D. Hawkins-Cooper, D.G. Pyburn, B.S. Schmit, H.R. Gamblee,K. Pedersen, L.R. Ferreira, S.K. Verma, Y. Ying, O.C.H. Kwok, H. Feidas, G. Theodoropoulos (2014). Surveillance of feral swine for Trichinella spp. and Toxoplasmagondii in the USA and host-related factors associated with infection. Veterinary Parasitology, DOI/10.1016/j.vetpar.2014.07.026

5. Kouam M.K., A. Diakou, V. Kantzoura, H. Feidas (2014). An analysis of seroprevalence and risk factors for parasitic infections of economic importance in small ruminants in Greece. The Veterinary Journal, 202: 146-152.

6. Feidas Η, M.K. Kouam, V. Katzoura, G. Theodoropoulos (2014). Global geographic distribution of Trichinella species and genotypes. Infection, Genetics and Evolution, 26: 255-266.  

7. Feidas Η., A. Karagiannidis, S. Keppas, M. Vaitis, Th. Kontos, P. Zanis, D. Melas, E. Anadranistakis (2013). Modeling and mapping temperature and precipitation climate data in Greece using topographical and geographical parameters. Theoretical and Applied Climatology, 118: 133–146.

8. Kantzoura V., A. Diakou, M.K. Kouam, H. Feidas, H. 2. Theodoropoulou, G. Theodoropoulos (2013). Seroprevalence and risk factors associated with zoonotic parasitic infections in small ruminants in the Greek temperate environment. Parasitology International, 62: 554 – 560.

9. Giannakos A., H. Feidas (2012). Classification of convective and stratiform rain based on the spectral and textural features of Meteosat Second Generation infrared data. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-012-0802-z.

10. Nogareda C., A. Jubert, V. Kantzoura, M.K. Kouam, H. Feidas, G. Theodoropoulos (2012). Geographical distribution modelling for Neospora caninum and Coxiella burnetii infections in dairy cattle farms in Northeastern Spain. Epidemiology and Infection, 28:1-10.

11. Kantzoura V, M.K. Kouam, Η. Theodoropoulou, H. Feidas, G. Theodoropoulos (2012). Prevalence and risk factors of gastrointestinal parasitic infections in small ruminants in the Greek temperate Mediterranean environment. Open Journal of Veterinary Medicine, 2: 25-33.

12. Feidas, H., A. Giannakos (2011).Classifying convective and stratiform rain using multispectral infrared Meteosat Second Generation satellite data. Theoretical and Applied Climatology, Theoretical and Applied Climatology, DOI: 10.1007/s00704-011-0557-y

13. Kolios S. and H. Feidas (2011). An automated nowcasting system of mesoscale convective systems for the Mediterranean basin using Meteosat imagery. Part II: Verification statistics. Αποδεκτό προς δημοσίευση στο Meteorological Applications.

14. Kolios S. and H. Feidas (2011). An automated nowcasting system of mesoscale convective systems for the Mediterranean basin using Meteosat imagery. Part I: System description. Αποδεκτό προς δημοσίευση στο Meteorological Applications.

15. Kantzoura V, M. K. Kouam, Ν. Demiris, H. Feidas, G. Theodoropoulos (2011). Risk factors and geospatial modelling for the presence of Fasciola hepatica infection in sheep and goat farms in the Greek temperate Mediterranean environment. Parasitology, 138: 926–938.

16. Kantzoura V, M. K. Kouam, H. Feidas, D. Teofanova, G. Theodoropoulos (2011) Geographic distribution modelling for ruminant liver flukes (Fasciola hepatica) in South-eastern Europe. International Journal for Parasitology, 41: 747–753.

17.  Feidas, H., A. Giannakos (2011). Identifying precipitating clouds in Greece using multispectral infrared Meteosat Second Generation satellite data. Theoretical and Applied Climatology, 104: 25–42. 

18.  Palaiologou P., K. Kalabokidis, D. Haralambopoulos, H. Feidas, H. Polatidis (2011). Wind characteristics and mapping for power production in the island of Lesvos, Greece. Computers and Geosciences, 37: 962–972.

19. Kolios S. H. Feidas (2010). A warm season climatology of mesoscale convective systems in the Mediterranean basin using satellite data. Theoretical and Applied Climatology, 102(1): 29-42.

20. Chrysoulakis N., M. Abrams, H. Feidas, K. Arai (2010) Comparison of atmospheric correction methods using ASTER data for the area of Crete, Greece. International Journal of Remote Sensing, 31(24): 6347–6385.

21. Feidas H. (2010). Validation of satellite rainfall products over Greece. Theoretical and Applied Climatology, 99(1): 193-216.

22. Kamarianakis Y., H. Feidas, G. Kokolatos, N. Chrysoulakis, V. Karatzias (2008) Evaluating remotely sensed rainfall estimates using nonlinear mixed models and geographically weighted regression. Environmental Modelling and Software, 23(12): 1438-1447.

23.  Feidas H., G. Kokolatos, A. Negri, M. Manyin, N. Chrysoulakis, Y. Kamarianakis (2007). A validation of an infrared-based satellite algorithm to estimate accumulated rainfall over the Mediterranean basin. Theoretical and Applied Climatology, 95: 91-109.

24. Feidas H., Th. Kontos, N. Soulakellis, K. Lagouvardos (2007). A GIS tool for the evaluation of the precipitation forecasts of a numerical weather prediction model using satellite data. Computers and Geosciences, 33: 989-1007.

25. Feidas H., N. Noulopoulou, T. Makrogiannis, E. Bora-Senta (2007). Trend analysis of precipitation time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: 1955 – 2001. Theoretical and Applied Climatology, 87: 155-177.

26. Feidas H., G. Kokolatos, A. Negri, M. Manyin, N. Chrysoulakis (2006). A TRMM-Calibrated infrared technique for rainfall estimation: Application on rain events over eastern Mediterranean. Advances in Geosciences, 7: 181-188.

27. Feidas H. (2006). Validating three infrared-based rainfall retrieval algorithms for intense convective activity over Greece. International Journal of Remote Sensing, 27: 2787-2812.

28. Feidas H., K. Lagouvardos, V. Kotroni and C. Cartalis (2005). Application of three Satellite Techniques in Support of Precipitation Forecasts of a NWP Model. International Journal of Remote Sensing, 24: 5393-5417.

29. Feidas H., and C. Cartalis. 2005. Application of an Automated Cloud Tracking Algorithm on Satellite Imagery for Tracking and Monitoring Small Mesoscale Convective Cloud Systems. International Journal of Remote Sensing, 26: 1677-1698.

30. Feidas H, T. Makrogiannis, E. Bora-Senta (2004). Trend analysis of air temperature time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: 1955–2001. Theoretical and Applied Climatology. In press.

31. Cartalis C., N. Chrysoulakis, H. Feidas and N. Pitsitakis (2004). Categorization of cold period weather types in Greece on the basis of the photointerpretation of NOAA/AVHRR imagery. International Journal of Remote Sensing, 25: 2951-2977.

32. Lagouvardos K., V. Kotroni, A. Koussis, Η. Feidas, Α. Buzzi and P. Malguzzi (2003). The meteorological model BOLAM at the National Observatory of Athens: assessment of two-year operational use. Journal of Applied Meteorology, 42: 1667-1678.

33. Feidas H. (2002). A software tool for monitoring the features of convective cloud systems with the use of Meteosat images. Environmental Modeling & Software Journal, 18: 1-12.

34. Feidas, H., C. Cartalis and C. Lagouvardos (2002). Temporal simulation of diurnal air temperature and relative humidity at a forested mountainous Site in Attica, Greece. International Journal of Wildland Fire, 11(2): 95-106.

35. Feidas, H., and C. Cartalis (2001). Monitoring mesoscale convective cloud systems associated with heavy storms with the use of Meteosat imagery. Journal of Applied Meteorology, 40: 491-512.

36. Cartalis, C., Η. Feidas, Μ. Glezakou, M. Proedrou, N. Chrysoulakis (2001). Use of earth observation in support of environmental impact assessments: Prospects and trends. Environmental Science and Policy, 3: 287-294.

37. Cartalis, C., D.N. Asimakopoulos and H. Feidas (2000). Categorization of meteorological parameters and systems in support of the assessment of the dispersion of forest fire related air emissions. Toxicological and Environmental Chemistry, 80: 1-9.

38. Feidas, H., C. Cartalis and Α.P. Cracknell (2000). Use of METEOSAT imagery to define clouds linked with floods in Greece. International  Journal of Remote Sensing, 21: 1047-1072.

39. Cartalis C., C. Varotsos, H. Feidas and A. Katsambas (1992). The impact of air pollution in an urban area on the amount of solar ultraviolet radiation at the surface. Τoxicological and Environmental Chemistry, 36: 195-203.

40. Varotsos C., C. Cartalis, C. Feidas, E. Gerasi and D.N. Asimakopoulos (1992).  Relationship of ozone and its precursors in the West Coast Air Basin of Athens: a statistical model for the assessment of air quality in an urban area. Atmospheric Research, 28: 41-47.

 

 

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 

1.  Katragkou E., Zanis P., Ntogras C., Marougianni G., Feidas H., Anadranistakis E.,  Melas D. (2014). A transient high resolution regional climate simulation for Greece for the period 1960-2100. COMECAP 2014 e-book of proceedings, Ed. Kanakidou M., Mihalopoulos N. and Nastos. P., Creete University Press, 2014, pp. 509-513

2.  Feidas H., Zanis P., Melas D., Vaitis M., Anadranistakis E., Simeonidis P., Pantelopoulos S, Karagiannidis A., Keppas S., Katragkou E., Dogras C., Kioutsioukis I., Soulakellis N., Kontos Th., Koukourouvli N., Kopsachilis V., Simos D., Triantafyllou E., Taskaris S. , Voudouris P., Ntalaperas D. (2014). The geographic climate information system Geoclima. COMECAP 2014 e-book of proceedings, Ed. Kanakidou M., Mihalopoulos N. and Nastos. P., Creete University Press, 2014, pp. 254-258.

3. Karagiannidis A.F., Feidas H. (2014). Comparison of six spatial interpolation methods for the estimation of missing daily temperature and precipitation data. COMECAP 2014 e-book of proceedings, Ed. Kanakidou M., Mihalopoulos N. and Nastos. P., Creete University Press, 2014, pp. 456-460

4.  Giannakos. A., H. Feidas (2012). Precipitation estimation based on spectral and textural features of Meteosat multispectral infrared data. 2012 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference. 3-7 September 2012, Sopot, Poland.

5.  Feidas H., A. Karagiannidis, S. Keppas (2012). Improving air temperature and precipitation climatologies in Greece with satellite data. 2012 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference. 3-7 September 2012, Sopot, Poland.

6. Iliopoulos N., K. Kalabokidis, G. Kallos, H. Feidas, A. Malounis and E. Mavromatidis (2012). Forest Fire Modeling and the Effect of Fire-Weather in Landscape Fire Behavior for the Region of Attica, Greece. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 131-136, ISBN 978-3-642-29171-5.

7. Mystakidis S., P. Zanis, C. Dogras, E. Katragkou, I. Pytharoulis, D. Melas, E. Anadranistakis and H. Feidas (2012). Optimization of a regional climate model for high resolution simulations over Greece. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 623-629, ISBN 978-3-642-29171-5.

8.  Marougianni G., Melas D., Kioutsioukis I., Feidas H., Zanis P., Anadranistakis E. (2012). Trend analysis for climatic time series for Greece. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 583-589, ISBN 978-3-642-29171-5.

9. Kolios S., H. Feidas (2012). Nowcasting a Mesoscale Convective System over Greece with a Satellite-based algorithm. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 195-201, ISBN 978-3-642-29171-5.

10. Giannakos A., H. Feidas (2012). Delineation of convective and stratiform rainy clouds based on their spectral and textural features on Meteosat data. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 97-102, ISBN 978-3-642-29171-5.

11. Feidas H., Karagiannidis A., Keppas S., Marougianni G., Vaitis M., Kontos Th., Kioutsioukis I., Melas D., Zanis P., Anadranistakis Ε. (2012). Relating climatic variables to geographic features in Greece. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 429-436, ISBN 978-3-642-29171-5.

12. Feidas H., (2012). Study of a Mesoscale Convective Complex over Balkans with Meteosat data. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 79-85, ISBN 978-3-642-29171-5.

13. Feidas H. (2011). Study of a mesoscale convective complex over the eastern Mediterranean basin with Meteosat data. 2011 Eumetsat Meteorological Satellite Conference, Oslo, Norway, 5 - 9 September 2011.

14. Giannakos A., Feidas H. (2011). Detection of rainy clouds based on their spectral and textural features on Meteosat multispectral infrared data. 2011 Eumetsat Meteorological Satellite Conference, Oslo, Norway, 5 - 9 September 2011.

15. Pytharoulis, I., H. Feidas and Th. Karakostas (2010). Study of a lightning event using high resolution simulations. In proceedings of the 9ου an-Hellenic Geographical Congress, 4-6 November 2010, Athens, Greece, pp. 33-40.

16. Feidas, H., Α. Giannakos (2010). Detection of rainy clouds in Meteosat satellite imagery. In proceedings of the 10ου Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 Μαΐου 2010, Patras, Greece, pp. 598-607.

17. Κolios, S, H. Feidas (2010). An automated system for short-range forecast of the Mesoscale Convective Systems in the Mediterranean Basin using satellite data. In proceedings of the 10ου Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 Μαΐου 2010, Patras, Greece, pp. 581-588.

18. Κolios, S, H. Feidas (2008). Climatic analysis and categorization of the Mesoscale Convective Systems in the Mediterranean basin during the warm season with the use of Meteosat satellite imagery. 2008 Eumetsat Meteorological Satellite Conference, Darmstadt, Germany 8 - 12 September 2008.

19. Feidas, H. (2008) Validation of TRMM climate rainfall products over Greece. In proceedings of the 9th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 28-31 May 2008, Thessaloniki, Greece, pp. 273-280.

20. Kolios, S., H. Feidas (2008) Characteristics of the Mesoscale Convective Systems during the warm season in the Mediterranean basin. In proceedings of the 9th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 28-31 May 2008, Thessaloniki, Greece, pp. 115-122.

21. Feidas, H., G. Kokolatos, A. Giannakos (2007). Study of the diurnal variation of precipitation in Greece using satellite data. In proceedings of the 8th Pan-Hellenic Geographical Congress, 4-7 October 2007, Athens, Greece (In press).

22. Kolios, S., H. Feidas (2007). Correlation of lightning activity with spectral features of clouds in Meteosat-8 imagery over the Mediterranean basin. In: Proceedings of the 8th Pan-Hellenic Geographical Congress, 4-7 October 2007, Athens, Greece (In press).

23. Chrysoulakis, N., H. Feidas, D. Velianitis (2007). Combined use of remote sensing and GIS to support integrated water management: The REALDEMS project. In: Proceedings of the 8th Pan-Hellenic Geographical Congress, 4-7 October 2007, Athens, Greece (In press).

24. Kamarianakis, Y., N. Chrysoulakis, H. Feidas, G. Kokolatos (2006). Comparing rainfall estimates derived from rain gages and satellite images at the eastern Mediterranean region. In proceedings of the 9th AGILE International Conference on Geographic Information Science. 20-22 April, 2006, Visegrád, Hungary, pp. 15-20.

25. Feidas, H., G. Kokolatos, Α. Negri, Μ. Manyin, Ν. Chrysoulakis. 2006. Application of a calibrated infrared satellite technique for rainfall estimation over the Mediterranean basin. Proceedings of the 8th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Athens, 25-27 May 2006, Vol. A, pp. 243-251.

26.   Makrogiannis, T., H. Feidas. 2006. Spatial distribution and trend analysis of sea level pressure in Greece. Proceedings of the 8th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Athens, 25-27 May 2006, Vol. B, pp. 354-363.

27.   Chrysoulakis, N., M. Abrams, H. Feidas, and D. Velianitis (2004). Analysis of ASTER Multispectral Stereo Imagery to Produce DEM and Land Cover Databases for Greek Islands: The REALDEMS Project. In: Prastacos, P., Cortes, U. De Leon, J. L., Murillo, M. (Eds): Proceedings of e-Environment: Progress and Challege, pp. 411 – 424

28.  Feidas, H., Ch. Noulopoulou, T. Makrogiannis and E. Bora-Senta (2004).  Trend analysis of precipitation time series in Greece and their relationship with atmospheric circulation: 1955-2001. In: Proceedings of the 7th Pan-Hellenic Geographical Congress, 14-17 October 2004, Mytilene, Greece, vol. Α΄, pg. 106-113.

29. Chrysoulakis, N., M. Spiliotopoulos, H. Feidas, Ch. Domenikiotis and Ν. Dalezios (2004). Estimation of the atmospheric static stability using satellite remote sensing. In: Proceedings of the 7th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Nicosia, Cyrpus, 27-30 September 2004, vol. Α΄, pp. 100-108.

30. Feidas, H. (2004) Application of three satellite techniques for the estimation of precipitation in case of intense precipitation events in Greece. In: Proceedings of the 7th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Nicosia, Cyrpus, 27-30 September 2004, vol. Α΄, pp. 86-93.

31.   Feidas, H., T. Kontos and N. Soulakellis (2002). Development of a Geographical Information System for the evaluation of the Numerical Weather Prediction model BOLAM2000 precipitation assimilations. In: Proceedings of the 6th Pan-Hellenic Geographical Congress, 3-6 October 2002, Thessaloniki, Greece, vol. B΄, pg. 265-272.

32.  Feidas, H., T. Makrogiannis and E. Bora-Senta (2002). Trend analysis of air temperature time series in Greece. In: Proceedings of the 6th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 September 2002, Ioannina, Greece. pg. 493-500.

33.  Feidas, H (2002). Rainfall estimation over Greece from Meteosat satellite imagery. In: Proceedings of the 6th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 September 2002, Ioannina, Greece, pg. 484-491.

34.   Feidas, H. and D. Lalas (2001). Climatic Changes in Mediterranean: a critical review. In: Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, 3-6 September 2001, Hermoupolis, Syros, Greece, pg. 211-218.

35.  Lagouvardos C., V. Kotroni, H. Feidas, A. Buzzi and P. Malguzzi (2000). Operational application of the meteorological model BOLAM99 in the National Observatory of Athens. In: Proceedings of the 5th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 28 - 30 September 2000, Thessaloniki, Greece, pg. 563-570.

36.  Feidas, H., and D. Lalas (2000). A method for calculating the degree days for the estimation of the climatic correction of the energy consumption in Athens. In: Proceedings of the 5th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 28 - 30 September 2000, Thessaloniki., pg. 337-344.

37.  Feidas, H., C. Lagouvardos and V. Kotroni (2000). Combined application of an automatic algorithm for cloud tracking on satellite imagery and of forecasts provided by the numerical model BOLLAM99. In: Proceedings of the 5th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 28 - 30 September 2000, Thessaloniki, Greece, pg. 571-578.

38.  Feidas, H., and C. Cartalis (2000). Detection and tracking of small scale convective cloud systems using Meteosat Imagery: Application for the case of 26th and 27th January 1996. In: Proceedings of the 5th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 28 - 30 September 2000, Thessaloniki, Greece, pg. 579-586.

39. Feidas, H., and C. Cartalis (1998). An automated algorithm for detection of convective cloud systems and for monitoring their features using Meteosat imagery: Application in two flood cases in Greece. In: Proceedings of the 4th Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 22 - 25 September 1998, Athens, pg.  507 - 512.

40. Feidas, H. and C. Cartalis (1998). Use of Meteosat imagery for automatic tracking of convective cloud systems and system features monitoring: Application for the case of two flood incidents in Greece. In: Proceedings of the 9th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography, 25 - 29 May 1998, Paris, pg. 412 - 415.

41. Feidas, H. and C. Cartalis (1997). Systematic classification of clouds in METEOSAT imagery for the definition of clouds characteristics in weather events associated with floods in Greece. In: Proceedings of the INM/WMO International Symposium on Cyclones and Hazardous Weather in the Mediterranean, 14-17 April 1997, Palma de Mayorca, pg. 95 – 100.

42.  Feidas, H. and C. Cartalis (1996). Classification of clouds in METEOSAT Imagery in a weather event associated with flood s in Greece, in: Proceedings of the 3rd Hellenic Scientific Conference in Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 25 - 27 September 1996, Athens, Greece, pg.  175 - 180.

43. Petrakis M., C. Cartalis, D. Deligiorgi, N. Dalezios, C. Feidas and all (1996). Use of Earth Observation for Agriculture. In: Proceedings of the International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, 24 - 26 April 1996, Volos, Greece, pg. 336 - 339.

44. Cartalis, C., D. Deligiorgi, H. Feidas and N. Chrysoulakis (1996). Development of an operational system for monitoring the atmospheric conditions affecting the agricultural production, using Meteosat imagery. In: Proceedings of the 7th Hellenic Conference in Physics and the 6th Common Conference of the Hellenic and Cyprus Association of Physicists, 4-7 April 1996, Iraklio, Greece, Vol. A΄, pg. 152-155.

 

 

 

 

Χαράλαμπος Φείδας

Αναπληρωτής Καθηγητής στη Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία

 

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. "Μετεωρολογία, Κλιαμτολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον"

 

Πτυχίο Φυσικής (1991), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΦυσικήςM.Δ.Ε. στη Μετεωρολογία (1994), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής Δ.Δ. στη Δορυφορική Μετεωρολογία (1999), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής

 

Γραφείο

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

Τμήμα Γεωλογίας

Μετεωροσκοπείο

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκηςi

54124, Θεσσαλονίκη

 

Tηλ.  231 0 998899

Fax    231 0 995392

 

hfeidas@geo.auth.gr