Ελένη Βουλτσιάδου
Καθηγήτρια

Τομέας Ζωολογίας
Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 998321
Τηλεομοιότυπο: 2310 998269

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
elvoults@bio.auth.gr

Ιστοσελίδες:  http://users.auth.gr/~elvoults/
http://www.bio.auth.gr/users/elvoults