eroides_menelaos                    

Polyommatus eroides Frivaldsky
N. Greece; local on mountains
1a. male; 13 VII 1982;
Mt. Varnous
1b. female; 23 VII 1978; Mt. Pieria

1c. female; 9 VII 1984; Mt. Varnous
1d. male U; 15 VII 1986; Mt. Vitsi
1e. female U; 15 VII 1986; Mt. Vitsi
Polyommatus menelaos Brown
Endemic of Mt. Taygetos
2a. male; 9
VII 1998; Mt. Taygetos
2b. female; 15 VII 1985; Mt. Taygetos
2c. male U; 19 VI 1999; Mt. Taygetos


Next species

Back to checklist