Παράδειγμα 2

(Το πρόβλημα των γενεθλίων) Ποια η πιθανότητα ανάμεσα σε k άτομα που βρίσκονται σε μία αίθουσα, δύο τουλάχιστον να έχουν την ίδια μέρα γενέθλια;

Λύση

 

Μπορούμε καταρχήν να υποθέσουμε ότι το έτος έχει 365 ημέρες και ότι κάθε ημέρα είναι εξίσου πιθανή ως ημέρα γενεθλίων κάθε ατόμου. Τότε στα k άτομα που βρίσκονται στην αίθουσα αντιστοιχούν k ημερομηνίες γέννησης, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως τυχαίο δείγμα που επιλέγεται με επανατοποθέτηση από τον πληθυσμό των 365 ημερομηνιών.

Άρα το πρόβλημά μας είναι ειδική περίπτωση του παραδείγματος 1 για n = 365 και ζητούμε την πιθανότητα του γεγονότος

 Α = {δύο τουλάχιστον άτομα έχουν γενέθλια την ίδια μέρα}

Θα είναι επομένως

Αν συμβολίσουμε pk την πιθανότητα του Α για δοσμένο k, και με qk=1-pk την πιθανότητα του συμπληρωματικού γεγονότος, δηλαδή του γεγονότος όλοι να γεννήθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ακριβείς πιθανότητες qk, pk για διαφορετικές τιμές του k.

 

n

qn

pn

5

10

15

20

22

23

24

30

40

50

65

0,973

0,883

0,747

0,589

0,524

0,493

0,462

0,294

0,109

0,030

0,002

0,027

0,117

0,253

0,411

0,476

0,507

0,538

0,706

0,891

0,970

0,998

Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι αν k=23 τότε P(A)>0.5, ενώ αν k=22 είναι P(A)<0.5.

 

Συμφέρει επομένως να στοιχηματίσουμε ότι σε μία συνήθη σχολική τάξη, που έχει 23 ή περισσότερους μαθητές, δύο τουλάχιστον μαθητές έχουν γενέθλια την ίδια μέρα. Διαισθητικά θα περιμέναμε αυτό να συμβεί σε πολύ μεγαλύτερα πλήθη ανθρώπων. 

Παρατηρείστε ακόμη ότι αν έχουμε περισσότερα από 65 άτομα η ζητούμενη πιθανότητα γίνεται περίπου βεβαιότητα.