| English | Ελληνικά |  

 

   

 Τον Οκτώβριο του 2004  η Πολυτεχνική Σχολή του  ΑΠΘ έγινε μέλος του δικτύου ΤΙΜΕ, μετά από πρωτοβουλία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και τις προκαταρκτικές  ενέργειες που έγιναν από το Καθ D.Depeyre, και της επικ. Καθ.  Α. Ζαμπανιώτου από το 2001.

Το  2005, το τμήμα μας έστειλε στην ECOLE CENTRALE DE PARIS, στα πλαίσια του                 Τ.Ι.Μ.Ε,  την  πρώτη φοιτήτρια Χημικό Μηχανικό, την κα ΜΟΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ι.Μ.Ε

T.I.M.E. program : "Top Industrial Managers for Europe"  Το πρόγραμμα Τ.Ι.Μ.Ε. στοχεύει στα εξής: 

  •  Διεθνοποίηση της υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των μηχανικών με την εφαρμογή  ενός  κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος προσανατολισμένου σε φοιτητές  των καλύτερων πολυτεχνείων  από βιομηχανικές χώρες.
  • Δυνατότητα  απόκτησης ΔΥΟ ΠΤΥΧΙΩΝ από δύο διαφορετικά ΑΕΙ. Τα δύο πτυχία απονέμονται μετά από παρακολούθηση μαθημάτων και στα δύο ιδρύματα, συνολικής διάρκειας έξι ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη σε Πολυτεχνείο του εξωτερικού. Τα δύο πτυχία δίδονται από τα συμβαλλόμενα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής.

Επιβεβαίωση της αναγνώρισης της ποιότητας του πτυχίου που παρέχει το ίδρυμα προέλευσης ως ένα από τα καλύτερα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα ιδρύματα τα οποία είναι μέλη του δικτύου (T.I.M.E.) προσχωρούν σε μία διμερή συμφωνία η οποία καθορίζει έναν αριθμό κοινών στόχων, και αμοιβαίων υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουν να αναπτύξουν, μέσω διμερών συμφωνιών, μακροπρόθεσμες ανταλλαγές άριστων φοιτητών-φοιτητριών  με στόχο την εκπαίδευση «Ευρωπαίων διπολιτισμικών» μηχανικών με δύο ισότιμα  πτυχία.    Η θεμελιώδης πρωτοτυπία του προγράμματος είναι  η δυνατότητα απόκτησης, μετά από συνολική διάρκεια σπουδών έξι ετών, δύο πτυχίων μηχανικών:

  • Πτυχίο του αρχικού ιδρύματος (προέλευσης)  και
  • Πτυχίο από το  πανεπιστήμιο επιλογής (υποδοχής).

Για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και στα δύο ιδρύματα. Συγκεκριμένα επιβάλλεται η παρακολούθηση σπουδών 8 εξαμήνων στο ίδρυμα προέλευσης και δύο ετών η τεσσάρων εξαμήνων στο ξένο πολυτεχνείο υποδοχής. Η κατανομή των εξαμήνων αποφασίζεται κατά περίπτωση από τα δύο συμβαλλόμενα ιδρύματα. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο διαπολιτισμικός και ευρωπαϊκός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, οι ανταλλαγές σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσφέρουν, μέσα στα πλαίσια της συνολικής σειράς μαθημάτων, σπουδές οι οποίες ομογενοποιούν  τα  καλύτερα στοιχεία του διδακτικού προγράμματος κάθε ιδρύματος. Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή ένωση, η οποία  χρηματοδοτεί το δίκτυο για την λειτουργία του. Η διαχείριση των κονδυλίων πραγματοποιείται από το ιδρυτικό μέλος του δικτύου την  Ecole Centrale Paris (http://www.ecp.fr).

    

Ιστορικά στοιχεία

    

 Το 1990, η Ecole Centrale Paris δημιούργησε το TIME PLUS Club  προκειμένου να υποστηρίξει τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και να ενισχύσει την διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Η  πρωτοβουλία βρήκε μεγάλη ανταπόκριση τόσο από την βιομηχανία όσο και από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Γαλλία και στην Ευρώπη. Εξάλλου είναι γνωστό ότι η διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την βιομηχανία και την παραγωγή είναι πολύ περισσότερο ανεπτυγμένη στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες απ’ ότι στην Ελλάδα, που τώρα κάνει κάποια πρώτα δειλά και δύσκολα βήματα. Σήμερα στο δίκτυο ΤΙΜΕ ανήκουν τα περισσότερα από τα καλύτερα πολυτεχνεία της Ευρώπης. Παράλληλα αναπτύσσονται πρωτοβουλίες ένταξης και ισχυρών πολυτεχνείων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρωσία, Βραζιλία, Κίνα, Ιαπωνία, ΗΠΑ). Ο συνολικός αριθμός αποφοίτων με δύο πτυχία ξεπερνά τους 2000.  

Η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ,  μετά από τιμητική πρόταση ιδρυτικών μελών  του δικτύου, εντάχθηκε τυπικά και ουσιαστικά στο δίκτυο ΤΙΜΕ τον Σεπτέμβριο του 2004. Η Κοσμητεία έχει δημιουργήσει μια ειδική επιτροπή με εκπροσώπους από όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής. Σκοπός της επιτροπής είναι ο συντονισμός και η οργάνωση των ανταλλαγών των φοιτητών και γενικά του δικτύου ΤΙΜΕ. Στόχοι της Πολυτεχνικής Σχολής και του ΑΠΘ είναι η προβολή του επιπέδου σπουδών και έρευνας και η στενή συνεργασία με ισχυρά Πολυτεχνεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με αποτελεσματικό τρόπο πρωτοβουλίες που ενδεχομένως υποβαθμίσουν το επίπεδο σπουδών μηχανικού.

Κριτήρια Ιδρυμάτων

Τα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν τα ιδρύματα για την εισαγωγή τους στο Τ.Ι.Μ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

  • Παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου εκπαίδευσης μηχανικού η οποία  αντιστοιχεί στην μέγιστη διάρκεια εκπαίδευσης για την απόκτηση του πτυχίου.
  • Εθνική και διεθνής αναγνώρισης της υπεροχής του εκπαιδευτικού επιπέδου.
  • Διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά επιτεύγματα.
  • Πάγια συσχέτιση μεταξύ βιομηχανίας, εκπαίδευσης και έρευνας.

Διοικητικά και Οικονομικά θέματα

Επιλογή Φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σε συνεργασία με το πολυτεχνείο υποδοχής μεταξύ των αρίστων υποψηφίων. Εκτιμάται ότι ένας υποψήφιος πρέπει να έχει βαθμό μεγαλύτερο του ΟΚΤΩ προκειμένου να υποβάλει αίτηση. Η γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας είναι χρήσιμη.

Χρονικός προγραμματισμός Σπουδών

Εκτιμάται ότι για την ΠΣ-ΑΠΘ η καλύτερη διάταξη σπουδών είναι η εξής: Τρία έτη (6 εξάμηνα) στο ΑΠΘ, ένα έτος στο Πολυτεχνείο υποδοχής, ένα έτος στο ΑΠΘ και ένα έτος στο Πολυτεχνείο υποδοχής, (δηλαδή 3+1+1+1).  Εναλλακτικά θα μπορούσε να είναι 3+2+1 εκ των οποίων τα 2 στο Πολυτεχνείο υποδοχής. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι μέρος της γενικής κατανομής του χρόνου στα δύο ιδρύματα.

Προαπαιτούμενα

Για την υλοποίηση του προγράμματος των ανταλλαγών απαιτείται σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων (Τμημάτων κατα περίπτωση). Στη συμφωνία αυτή θα δίδεται και η ισοτιμία των μαθημάτων με βάση το σύστημα των διδακτικών μονάδων ECTS. Παράλληλα θα καθορίζονται με λεπτομέρεια τα διάφορα διοικητικής φύσεως θέματα.   Με απόφαση της Κοσμητείας οι ανταλλαγές φοιτητών-φοιτητριών στα πλαίσια του ΤΙΜΕ γίνονται σε συνδυασμό με τα προγράμματα ERASMUS.   Επομένως πέραν της υπογραφής της διμερούς συμφωνίας μεταξύ δύο Τμημάτων (η Σχολών), απαιτείται και η δημιουργία προγράμματος  ERASMUS μεταξύ των ιδρυμάτων.   Το πρόγραμμα ERASMUS μεταξύ των ιδρυμάτων εξασφαλίζει την αυτόματη ισοτιμία των σπουδών και των μαθημάτων καθώς και την οικονομική υποστήριξη για το πρώτο έτος στο πολυτεχνείο υποδοχής.   Το δεύτερο έτος σπουδών θα υποστηριχθεί αρχικά, και για περιορισμένο αριθμό φοιτητών, από την Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ και ενδεχομένως από το πολυτεχνείο υποδοχής (π.χ. στην φάση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).    

Το δίκτυο TIME παγκοσμίως

 

 

Austria

Technische Univeristat Wien

Belgium

-Faculte Polytechnique de Mons

 

-Universite Catholique de Louvain le Neuve

 

-Universite de Lieges

 

-Univeriste Libre de Bruxelles

Czech Republic

Czech Technical University (Prague)

Denmark

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Finland

Helsinki University of Technology (HUT)

France

-Εcole Centrale Lille

 

-Εcole Centrale Lyon

 

-Εcole Centrale Nantes

 

-Εcole Central Paris

 

-Εcole Nationale Superieure des Techniques Avancees

 

-Εcole Superieure d’ Εlectricite

 

-Ecole Nationale Superieure de l’ Auronautique et de

 

l’ Espace (ENSAE Toulouse)

Germany

-Rheinisch Westfohlische Technische Hochschule Aachen

 

-Technischen Universitat Berlin

 

-Technischen Universitat Darmstadt

 

-Technischen Universitat Dresden

 

-Technischen Universitat Munchen

 

-Technischen Universitat Stuttgart

Greece

-Aristotle University of Thessaloniki (A.U.T.H.)

 

-National Technical University of Athens (N.T.U.A.)

Hungary

Budapest University of Technology and Economics

Italy

-Politecnico di Milano

 

-Politecnico di Torino

 

-University Degli Studi di Padova

 

-University Degli Studi di Trento

Norway

-Norwegian University of Science and Technology (N.T.N.U.)

Poland

-Technical University of Wroclaw

Portugal

Instituto Superior Technico Lisboa

Russia

-Moscow State Technical University of Radio Engineering and Automation (Technical University) (M.I.R.E.A.)

 

-Bauman Moscow State Technical University (B.M.S.T.U.)

Spain

-Universidad Politecnica de Catalunya (E.T.S.E.I.B.)

 

-Universidad Politecnica de Madrid (E.T.S.I.I.)

 

-Universidad Pontificia Comillas (I.C.A.I.)

 

-Universidad Politecnica de Valencia (U.P.V.)

Sweden

-Chalmers Tekniska Hogskola (C.T.H.)

 

- Kungliga Tekniska Hogskola (K.T.H.)

 

- Lunds Universiteit (L.T.H.)

Switzerland

- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (E.P.F.L.)

 

- Eidgenossische Technische Hochschule Zurich (E.T.H.Z.)

Turkey

Istanbul Technical University (I.T.U.)

United Kingdom

Queen’s Univeristy Belfast (Q.U.B.)

Links

http://www.eng.auth.gr/el/TIME.html
https://www.time-association.org
http://www.ecp.fr/

 

 

time