ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

Βιολογία, Οικολογία και Οικοφυσιολογία χερσαίων γαστεροπόδων: δομή, δυναμική και πυκνότητα πληθυσμών, αύξηση, αναπαραγωγή, γονιμότητα, δευτερογενής παραγωγή.

Μελετούμε πληθυσμούς διαφόρων ειδών χερσαίων σαλιγκαριών στη Βόρεια Ελλάδα με στόχο τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του κύκλου ζωής και της κατάστασης των πληθυσμών τους καθώς και τη συσχέτιση αυτών με τοπικές κλιματικές ή κοινωνικές συνθήκες

Είδη που έχουν μελετηθεί: Helix lucorum, Cepaea vindobonensis, Monacha cartusiana, Bradybaena fruticum, Xeropicta arenosa

 

Αύξηση και μεταβολισμός σε θαλάσσια δίθυρα: αύξηση μήκους κελύφους και σωματικής μάζας, αναπνευστικός ρυθμός, ρυθμός διήθησης.

Μελετούμε τα χαρακτηριστικά της αύξησης του κελύφους και της σωματικής μάζας των μυδιών του είδους Mytilus galloprovincialis με τη διεξαγωγή αμοιβαίων μετακινήσεων μυδιών μεταξύ περιοχών του Θερμαϊκού κόλπου.  Επίσης μελετούμε το δυναμικό για αύξηση μυδιών που παρακολουθούνται στο εργαστήριο

Είδη που έχουν μελετηθεί: Mytilus galloprovincialis, Modiolus barbatus

 

 

 

Φυλοεπιλογή σε ταυτόχρονα ερμαφρόδιτα χερσαία σαλιγκάρια: συζευκτική συμπεριφορά, σπερματικός ανταγωνισμός, πολλαπλή πατρότητα

Η έρευνα στο πλαίσιο της φυλοεπιλογής στοχεύει μεταξύ άλλων και στην ερμηνεία της εξέλιξης δομών και συμπεριφορών που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Το μεγαλύτερο μέρος του σχετικού θεωρητικού πλαισίου που έχει αναπτυχθεί έως και σήμερα αφορά στα γονοχωριστικά ζώα εφόσον τα ερμαφρόδιτα ζώα εξ αρχής θεωρούνταν λιγότερο εξελιγμένα και η πιθανότητα δράσης της φυλοεπιλογής σε αυτά μικρή. Η εικόνα αυτή έχει αντιστραφεί μετά από έρευνες των δύο τελευταίων δεκαετιών των οποίων τα αποτελέσματα φανέρωσαν την ποικιλότητα και πολυπλοκότητα των συστημάτων αναπαραγωγής που παρατηρούνται σε διάφορα είδη ερμαφρόδιτων ζώων. Αυτή η πολυπλοκότητα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και απετέλεσε ισχυρό έναυσμα για τη διεξαγωγή πλήθους ερευνών στο πλαίσιο της φυλοεπιλογής και σε αυτά τα ζώα.

Η έρευνα μας επικεντρώνεται στα ταυτόχρονα ερμαφρόδιτα ζώα. Το χερσαίο σαλιγκάρι Helix aspersa έχει επιλεχθεί ως πειραματόζωο λόγω της ευκολίας εκτροφής και αναπαραγωγής του σε εργαστηριακές συνθήκες.

Παρατηρούμε τη συζευκτική συμπεριφορά και εκτιμούμε χαρακτηριστικά όπως η τάση για σύζευξη, η διάρκεια σύζευξης ή συχνότητα σύζευξης και η χρονική διάρκεια μεταξύ διαδοχικών συζεύξεων σε σαλιγκάρια από πληθυσμούς που υφίστανται διαφορετικής έντασης  ανθρωπογενή επίδραση και αναπτύσσονται σε περιοχές με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Συσχετίζουμε τα ηθολογικά αυτά χαρακτηριστικά με χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής όπως η γονιμότητα, η εκκολαπτική επιτυχία και η βιωσιμότητα στα αρχικά στάδια μετά την εκκόλαψη σε σαλιγκάρια που προέρχονται από το πεδίο και στους απογόνους τους που εκτρέφονται στο εργαστήριο με στόχο να διευκρινίσουμε αν οι παρατηρούμενες διαφορές οφείλονται σε φαινοτυπική πλαστικότητα ή σε προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες. 

Η έρευνα μας επεκτείνεται και στο πεδίο του σπερματικού ανταγωνισμού που προκύπτει ως αποτέλεσμα των πολλαπλών συζεύξεων που παρατηρούνται σε πολλά πνευμονοφόρα σαλιγκάρια και στο Helix aspersa. Με τη χρήση μικροδορυφορικών DNA δεικτών εκτιμούμε την πατρότητα των νεοεκκολαφθέντων σαλιγκαριών από ωαποθέσεις σαλιγκαριών που ζευγαρώνουν με διάφορο αριθμό συντρόφων προσπαθώντας να διευκρινίσουμε εάν το συζευκτικό πρότυπο αντιστοιχεί με το πρότυπο πατρότητας. Συσχετίζουμε τέλος ηθολογικά και μορφομετρικά χαρακτηριστικά του αναπαραγωγικού συστήματος  με την επίτευξη πατρότητας από τους διαφορετικούς συντρόφους.  (Η έρευνα μας χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003 της Γ.Γ.Ε.Τ. από το Γ΄Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης).