ΒΙΒΛΙΑ
 1. Β.Π. Παπαγεωργίου: "Μαθήματα Οργανικής Χημείας", σελ. 180, Θεσσαλονίκη (1969).
 2. Α. Σαγρέδος, Β.Π. Παπαγεωργίου: "Τεχνικές και μέθοδοι παρασκευής και ελέγχου οργανικών ενώσεων (Εργαστηριακές ασκήσεις)", σελ. 202 (1975).
 3. Β.Π. Παπαγεωργίου: "Βιομηχανική Οργανική Χημεία", εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 316 (1980).
 4. Α. Σαγρέδος, Β.Π. Παπαγεωργίου, Ν. Οικονόμου, Σ. Ζλατάνος, Α. Μελλίδης, Δ. Κουφίδης: "Τεχνική και Μέθοδοι Παρασκευής και Ελέγχου των Οργανικών Ενώσεων", σελ. 190, Θεσσαλονίκη (1981).
 5. Β.Π. Παπαγεωργίου: "Γενική Χημεία για Μηχανικούς. Μέρος II: Οργανικές Ενώσεις", εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 292 (1984).
 6. Β.Π. Παπαγεωργίου: "Ονοματολογία Οργανικών ενώσεων", εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 225 (1985).
 7. Β.Π. Παπαγεωργίου: "Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία -Εισαγωγή", εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 246 (1986).
 8. Β.Π. Παπαγεωργίου: "Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Κυκλικές Ενώσεις", εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 298 (1986).
 9. Β.Π. Παπαγεωργίου, Σ.Ν. Ζλατάνος, Α.Σ. Μελλίδης: "Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας", εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 292 (1986).
 10. Β.Π. Παπαγεωργίου: "Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - 'Aκυκλες Ενώσεις", εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 472 (1987).
 11. Β.Π. Παπαγεωργίου, Α.Ν. Ασημοπούλου: "Χημεία, Βιολογία και Τεχνολογία Ισοεξενυλοναφθαζαρινών, μιας νέας τάξης φαρμάκων", Μονογραφία, σελ. 500 (1996).
 12. Β.Π. Παπαγεωργίου, Α. Κόταλη, Σ. Ζλατάνος, Α.Ν. Ασημοπούλου: "Πειραματική Οργανική Χημεία", εκδόσεις Επίκεντρο, (2007).