Παρασιτικά Νοσήματα


                                                                       
Τοξοπλάσμωση
                                                                       
Λεϊσμανίωση
                                                                       
Εχινοκόκκωση/Υδατίδωση (*)
                                                                       
Διροφιλαρίωση
                                                                       
Τριχινέλλωση
                                                                       
Εντεροβίωση ή Οξυούρωση
                                                                       
Σύνδρομο VLM
           
    
                                    Τ
α παράσιτα των ζώων και του ανθρώπου στην Ελλάδα έως το 2009
                                                         
Γλωσσάριο Παρασιτολογικών Όρων                                                                                                                                         ΑΡΧΙΚΗ