Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

Journals     Proceedings (peer-reviewed)    Extended abstracts    Abstracts    Invited speaker    Textbooks

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά / Journals

Papathanassiou G., Pavlides Sp. 2011. GIS-based database of historical liquefaction occurrences in the broader Aegean region, DALO v1.0, Quaternary International, doi:

 

Papathanassiou G. 2011. Estimating slope failure potential in an earthquake prone area: a case study at Skolis Mountain, NW Peloponnesus, Greece, Bulletin of engineering geology and environnent, doi

 

Papathanassiou, G., Seggis, K., Pavlides, Sp. 2010. Evaluating earthquake-induced liquefaction in an urban area, Larissa, Greece, Bulletin of engineering geology and environnement, doi

 

Papathanassiou, G., Valkaniotis, S. 2009. Liquefaction hazard mapping at the town of Edessa, Northern Greece. Natural Hazards, Volume 53, Issue 1, doi

  Papathanassiou. G., 2008 LPI-based approach for calibrating the severity of liquefaction-induced failures and for assessing the probability of liquefaction surface evidence, Engineering Geology, 96, pp. 94-104    doi
 

Papathanassiou G., Pavlides Sp., 2007.Using the INQUA scale for the assessment of intensity: case study of 2003 Lefkada (Ionian Islands), Greece earthquake, Quaternary International, 173-174, pp. 4-14  doi

 

Παυλίδης Σπ., Βαλκανιώτης Σ., Kurcel Ak., Παπαθανασίου Γ., Χατζηπέτρος Α.,2005. Νεοτεκτονική δομη της Σαμοθράκης  σε σχέση με το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας., Δελτίο ΕΓΕ, Τομ, ΧΧΧVII, σελ. 19-28, 2006

 

Papathanassiou, G., Pavlides, S., Ganas, A., 2005. The 2003 Lefkada earthquake: Field observations and Preliminary microzonation map based on Liquefaction Potential Index for the town of Lefkada., Engineering Geology, 82, pp. 12-31 doi

 

Papathanassiou G., Pavlides S., Christaras B., Pitilakis K., 2005 Liquefaction case histories and empirical relations of earthquake magnitude versus distance from the broader Aegean Region. Journal of Geodynamics, 40, pp. 257-278 doi

 

Εργασίες σε συνέδρια /

Proceedings (peer-reviewed)

 
Papathanassiou, G. 2010. Investigating the effects of the thickness of the surficial non-liquefiable layer to the surface manifestation of liquefaction-induced failures. 11th IAEG Congress, Geologically Active – Williams et al. (eds),  Auckland, New Zealand, 2010, pp. 587-593
  Papathanassiou, G., Valkaniotis, S., Chatzipetros, Al. 2010. Rock fall susceptibility zoning and evaluation of rockfall hazard at the foot hill of mountain Orliagas, Greece
  Papathanassiou, G., Valkaniotis, S., Pavlides, Sp. 2010. Assessment of liquefaction susceptibility of geological units in the area of Gulf of Corinth, Proc. 5th International conference of recent advances in geotechnical earthquake engineering and soil dynamics, Symp. In honor of Prof. I.M. Idriss, San Diego, CA, May 24-29 2010
  Christaras B., Syrides G., Papathanassiou G, Chatzipetros A, Mavromatis T. 2010. Evaluating the triggering factors of the rock falls of 16th and 21st December, 2009 in Nea Fokea, Chalkidiki, Northern Greece, Proc. Of the 12th International Conference of Greek, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLIII, No3, 1131-1137
 

Papathanassiou, G., Valkaniotis S., Chaztipetros Al., Pavlides, S.  2010. Liquefaction susceptibility map of Greece, Proc. Of the 12th International Conference of Greek, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLIII, No3, 1383-1392

 

Papathanassiou, G., Pavlides, 2010. Probabilistic evaluation of ground failures triggered by seismic loading in urban environment; case studies from Greece,. Proc. of the 12th International Conference of Greek Geological Society, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLIII, No3, 1373-1382

 

Papathanassiou, G., Pavlides, Sp. 2009. GIS-based DAtabase of historical Liquefaction Occurrences in broader Aegean region, DALO v1.0,Earthquake Geotechnical Engineering Satellite Conference XVIIth International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering 2-3. 10. 2009, Alexandria, Egypt

  Papathanassiou, G., Pavlides, Sp. 2009. GIS-based database of earthquake-induced liquefaction manifestations in broader Aegean region, 1st INQUA-IGCP-567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Palaeoseismology, Baelo Claudia, Spain (2009)
  Παπαθανασίου, Γ., Παυλίδης, Σ., Χρηστάρας, Β., Πιτιλάκης, Κ., 2008. Κριτήρια Επιδεκτικότητας και Δυναμικό Ρευστοποίησης με Βάση Νέες Καταγραφές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, Πρακτικά 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5–7 Νοεμβρίου, 2008
  Papathanassiou, G., Christaras, Bas., Nanas, M., Pappas, Th., Seggis, K., Staikos, P.,  Mermigas, V., 2008. Geo-engineering assessment of liquefaction hazard of the town of Larissa, Central Greece, Proc. Of the II European Conference of International Association for Engineering Geology, Cities and their Underground Environment, Madrid, Spain, 15-20 September 2008
  Papathanassiou, G., Valkaniotis, S., Pavlides, Sp., 2008. Geo-engineering mapping with respect to liquefaction susceptibility of the region of Thrace, North-eastern Greece, Proc. of the 31st General Assembly of the European Seismological Commission ESC 2008, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008
  Papathanassiou, G., Valkaniotis, S., Chatzipetros, Al., Neofotistos, P., Sboras, S., Pavlides, Sp., 2008. Liquefaction-induced ground disruption triggered by the earthquake of June 8, 2008 in NW Peloponnesus, Greece, Proc. of the 31st General Assembly of the European Seismological Commission ESC 2008, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008
 

Papathanassiou G., Valkaniotis S., Pavlides SP., 2007. Applying the INQUA scale to the Sofades 1954, central Greece, earthquake, Proc. Of the 11th International Conference of Greek Geological Society    

 

G. Papathanassiou, K. Voudouris, B. Christaras, S. Pavlides., 2006. Prediction methods of earthquake-induced liquefaction surface manifestations, Int. Assoc. for Mathematical Geology, XIth International Congress, 3-8 September 2006, Liege Belgium

 

Christaras B.,Pavlides, SP. Papathanassiou G., 2005. Liquefaction –induced ground surface disruption. Case study from 2003 Lefkas (Greece) earthquake, Int. Symp. Geology and Linear Infrastructures, 23-25 May, Lyon France

 

Γ. Παπαθανασίου, Β. Χρηστάρας, Σπ. Παυλίδης, Κ. Πιτιλάκης, 2004. Φαινόμενα ρευστοποίησης που προκλήθηκαν από το σεισμό της Λευκάδας  (14/08/03 Μs=6.4), Δελτίο ΕΓΕ, Τόμος ΧΧΧVI, 1796-1805, 2004

 

Βογιατζής Δ., Δημητρίου Α., Παπαθανασίου Γ., Χρηστάρας Β., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Μωραίτης Α., 2004.  Καταπτώσεις βράχων κατά το σεισμό της 14/08/03 και πιθανά μέτρα προστασίας στο ανάντη πρανές του χωριού Δρυμώνας του Δήμου Σφακιωτών, Ν. Λευκάδας, Δελτίο ΕΓΕ, Τόμος ΧΧΧVI

 

Εκτεταμένες περιλήψεις σε συνέδρια /

 

Extended abstracts

Παπαθανασίου Γ., Παυλίδης Σπ., 2005. Δημιουργία βάσης δεδομένων φαινομένων ρευστοποίησης στον ελληνικό χώρο, Συνέδριο «Ο σεισμός Γρεβενών – Κοζάνης της 13ης Μαΐου 1995: 10 χρόνια μετά», σελ 9-11, 13-16 Μαΐου, Κοζάνη

 

Pavlides S.B., Papadopoulos G.A., Ganas A., Papathanassiou G., Karastathis V., Keramydas D. & Fokaefs A., 2004. The 14 August 2003 Lefkada (Ionian sea) earthquake, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2, 631-635 Thessaloniki Greece 14-20 April 2004

 

Papathanassiou G., Pavlides S., Christaras B., Pitilakis K., 2004. Liquefaction phenomena in the Aegean broader area and empirical relations on magnitude versus distance, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2, pp. 942-946 Thessaloniki Greece 14-20 April 2004

 

Περιλήψεις σε συνέδρια /

Abstracts Pavlides S., Chatzipetros, A., Papathanassiou G., Caputo, R.,2007 R.,2007.  Greece and the surrounding region, The 6th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, April 2-7
 

Papathanassiou G., Pavlides Sp., Christaras B., 2006.  Correlation of liquefaction potential index with the type of liquefaction-induced ground deformation, EGU, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 00356, 2006

 

Papathanassiou G., Pavlides Sp., 2005.  Development of database for liquefaction occurrence in Greece, Int. Symposium on the Geodynamics of Eastern Med: Active tectonics, 15-18 June 2005, Instanbul, Turkey

 

Papathanassiou G., Pavlides Sp., 2005. Assessing the 2003 Lefkas earthquake intensities based on environmental effects (INQUA scale), Proc. 14th Meeting of the Association of the European Geological Societies,Turin (Italy) - September 19 – 23, 2005

 

Papathanassiou G., Pavlides Sp., 2005. Using the INQUA scale for the assessment of intensity:case study of 14/08/2003 Lefkada earthquake, Greece, Dark Nature and rapid natural change and human responses, final meeting, pp 73-74, Como, Italy,  6-10 Sept. 2005

 

Papathanassiou G., Pavlides Sp., 2005. Liquefaction phenomena triggered by the 14 August 2003, Lefkada isle earthquake (Ms=6.4) Greece. Liquefaction susceptibility map of Lefkas town, Hokudan Int Symp on Active tectonics, January 17-24, 127 p. Japan

 

Christaras B., Filippides An., Vogiatzis D., Kantiranis N., Moraiti E., Dimitriou An., Papathanassiou G., 2004.  Rock falls and protective measures of the down slope area. The case of Drimon village, in Lefkas island, during the earthquake of 14/8/03 (Ms=6.4). 32 IGC, Florence (in cd)

 

Pavlides Sp., Papathanasiou George, Caputo R., 2003. Earthquake induced ground deformation, quantitative relationship from Aegean region (Greece and surrounding region), EGU, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 03095, 2003

 

 Pavlides S., Papathanassiou George, Ganas G., Papadopoulos A, Karastathis V., Keramydas D., 2003. The 14th August 2003 Lefkada (Ionian Sea) Earthquake (Mw=6,3), Field Observations, 1st International Workshop on Earthquake prediction, 6-7 November 2003, Athens

 

Pavlides S., Papathanassiou George, Ganas G., Papadopoulos A., Ionnides K., Stamoulis k., Papachristodoulou G., Keramydas D., 2003. The 14th August 2003 Lefkada (Ionian Sea) Earthquake (Mw=6,3), Preliminary Field Observations. The South Aegean Active volcanic arc:Present Knowledge and Future Perspectives, 17-20 Sep 2003, Milos

 

Pavlides Sp., Papathanasiou George, Caputo R., 2002. Earthquake induced ground deformation, quantitative relationship from Aegean region (Greece and surrounding region). 9th International Symposium on Natural and Human-Made Hazards , Antalya 2002

 

Invited speaker

Workshop on the Conduct of Seismic Hazard Analyses for Critical Facilities, Abdus Salam ICTP - Trieste,15 - 19 May 2006

   

Σημειώσεις /

Textbooks Natural Hazards: evaluation, prediction and mitigation, Department of Geotechnology and Environment, TEI Kozanis , 2004
  Natural Hazards: evaluation, prediction and mitigation, Lab courses, Department of Geotechnology and Environment, TEI Kozanis , 2008