Χειμερινό  εξάμηνο (Fall semester)  2017-2018

                            

                            Γραμμική Άλεβρα  (Linear Algebra):   Τρίτη  (Tuesday)  4-6,  Δ11

                                                                                          Τετάρτη (Wednesday)  4-6, Δ31

                                                                                          Παρασκευή (Friday) 5-6, Δ31

                            Μαθηματ.  Λογική Ι  (Math. Logic I):   Πέμπτη (Thursday) 4-6,  Μ0

                                                                                          Παρασκευή (Friday) 4-5, M0