ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ
EN

T.E.Π.Α.Ε., Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ., 54124, T/F: 2310-995017, E-MAIL: tsokalid@nured.auth.gr

Δημοσιεύσεις & Επιλεγμένα Άρθρα

Ι. Βιβλία & Επιμέλειες

 • Clyne, M., C. Jenkins, I. Chen, R. Tsokalidou and T. Wallner. (1995a), Developing second language from primary school.  Canberra: NLLIA.
 • Pauwels, A., Tsokalidou, R., & L.L. Wong (1995b) Research Methods in Applied Linguistics.  Melbourne: Distance Education Centre, Monash University.
 • Tσοκαλίδου, Ρ. (1996) Το φύλο της Γλώσσας.  Oδηγός μη-σεξιστικής γλώσσας για τον δημόσιο ελληνικό λόγο, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων-Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
 • Tσοκαλίδου, P. (2000) Xαρτογραφώντας την Eλληνόφωνη Πραγματικότητα: Λίβανος & Συρία.  Hλεκτρονική έκδοση, Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας.
 • Τσοκαλίδου, Ρ. (2004α) Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία.  Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης.
 • Ρούλα Τσοκαλίδου & Μαρίτα Παπαρούση (επιμ.) (2004β) Θέματα ταυτότητας στην ελληνική διασπορά : γλώσσα & λογοτεχνία, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα.
 • Τσοκαλίδου, Ρ. & Σ. Χατζησαββίδης (2008) Κοινωνιογλωσσολογικές Αναζητήσεις: Ερευνητικά Δεδομένα.  Θεσσαλονίκη: Βάνιας
 • Επιστημονική υπεύθυνη για την περιοδική έκδοση για τη Διγλωσσία και τον Πολυπολιτισμό στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία «Πολύδρομο».  Τεύχος 1-Απρίλιος 2009, Τεύχος 2-Ιανουάριος 2012, Τεύχος 3-Σεπτέμβριος 2010, Τεύχος 4-Απρίλης 2011, Τεύχος 5-Φλεβάρης 2012.
 • Τσοκαλίδου, Ρ. (2012α) Χώρος για δύο. Θέματα Διγλωσσίας και Εκπαίδευσης.  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.
 • Τσοκαλίδου, Ρ. (2012β) To πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία: ανάμεσα στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο.  Θεσσαλονίκη: Πολύδρομο.
 • Τσοκαλίδου, Ρ., Μητακίδου, Σ. & Γ. Ανδρουλάκης (2012γ) Εισαγωγή και επιμέλεια Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου "Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών: μαθαίνοντας εκτός σχολείου" (ψηφιακή έκδοση).  Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ & Πολύδρομο.

  ΙΙ. Επιλεγμένα Επιστημονικά Άρθρα

  Α. Ζητήματα γλώσσας και κοινωνιογλωσσολογίας (φύλο & εθνότητα)

   Tsokalidou, R. (1987) Creativity and Productivity in Language. MonthlyBaluchi, Quetta, Pakistan, pp.8-13 (translated into Baluchi by Badal Khan Baluch)
   Tsokalidou, R. (1989a) A General Survey of English and Modern Greek Compounds. Proceedingsofthe 2nd Symposium on English and Greek: Description and/or Comparison of the two languages, Thessaloniki, Greece, pp. 165-179.
   Tsokalidou, R. (1989b) Linguistic Misogyny-A Language Universal? Observations, Questions and Ideas. Proceedings of the 3rd Symposium on the Description and/or Comparison of English and Greek, Thessaloniki, Greece, pp.363-381.
   Tsokalidou, R. (1989c) A General Survey of English and Modern Greek Compounds. Proceedingsofthe 2nd Symposium on English and Greek: Description and/or Comparison of the two languages, Thessaloniki, Greece, pp. 165-179.
  • Tsokalidou, R. (1989d) Linguistic Misogyny-A Language Universal? Observations, Questions and Ideas. Proceedings of the 3rd Symposium on the Description and/or Comparison of English and Greek, Thessaloniki, Greece, pp.363-381.
  • Tσοκαλίδου, Ρ. (1999α) Διγλωσσία, φύλο και εθνοτική ταυτότητα.  Πρακτικά Συνεδρίου  “Ισχυρές”- “Ασθενείς” Γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση”: Όψεις του Γλωσσικού Ηγεμονισμού, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τόμος A’, σελ. 505-510.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. (2001α) Θέματα κοινωνιογλωσσολογίας για δημοσιογράφους.  εφαρμοσμένη γλωσσολογία 17, σελ. 109-116.
  • Tσοκαλίδου, P. (2001β) Γλώσσα και φύλο. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα.  Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής  Γλώσσας, σελ. 104-107.
  • Tsokalidou, R. (2001c) Women on the cusp-a case of bilingual women.  In Georgakopoulou, A. & M. Spanaki (eds) AReaderinGreek Sociolinguistics-Studies in Modern Greek Language, Culture and Communication.  Oxford: Peter Lang.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. (2002) Γυναίκες, γλώσσα και λεξικά.  Γκόβα, Ε. (επιμ.) Η πτώση των φύλ(λ)ων.  Κείμενα-προτάσεις για το σεξισμό και τη βία.  Αθήνα: Ελευθερία Γκόβα, σελ. 57-60.
  • Tσοκαλίδου, P. (2003) Aποκωδικοποιώντας την εναλλαγή κωδίκων και ο παράγοντας του φύλου.  Στο Παυλίδου, Θ. (επιμ.) Γλώσσα, γένος και φύλο. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ. 253-267.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. (2010) Κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική ετερογένεια και επαφή των γλωσσών.  Στο Γερμανός, Δ & Μ. Κανατσούλη (επιμ.) ΤΕΠΑΕ 09 Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προσχολική και την πρώτη σχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 255-265.


  Β. Ζητήματα γλωσσικής επαφής και εναλλαγής κωδίκων στη διασπορά

  • Clyne, M, Jenkins, C., Chen, I., Rogerson, M. & R. Tsokalidou, (1992a) Models and Sociolinguistic Factors in Some Victorian Second Language Programs: A Progress Report, Language and Language Education, Working Papers of the National Languages & Literacy Institute of Australia, 2,1, pp.60-77.
  • Tsokalidou, R. (1992β) Language choice and use amongst second generation Greek-Australians, Journal of Applied Linguistics, 8, Greek Applied Linguistics Association, Thessaloniki, Greece, pp. 144-169.
  • Tsokalidou, R. (1993) Cracking the code of women and (gentle)men, Working Papers in Linguistics, Melbourne University , pp.135-148. 
  • Tsokalidou, R. (1994) Women on the cusp- a case of bilingual women.  Working Papers on Language, Gender and Sexism, AILA Commission on Language and Gender, pp. 46-62.
  • Tsokalidou, R. (1995α) Φωνές από το περίκεντρο: Π.O.  Modern Greek Studies Journal, Μελβούρνη, σελ. 139-149.
  • Tsokalidou, R. (1995b) Π.O: The poet who cracked the code.  Southerly, 55/4, Sydney, The English Association, pp. 54-65.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. (1999) Οι ελληνόφωνοι Κρητικοί στον Λίβανο και στη Συρία: Η επιβίωση μιας ιδιαίτερης εθνοτικής ταυτότητας.  Διαλεκτικοί Θύλακοι της Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σελ. 77-81.
  • Tσοκαλίδου, P. (2000) H εναλλαγή κωδίκων: μια δυναμική και πολυδιάστατη δίγλωσση πρακτική. Σκούρτου, E. (επιμ.) Tετράδια Nάξου για τη διγλωσσία, υλικά εργαστηρίου.  Pόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σελ. 35-49.
  • Tσοκαλίδου, Ρ. (2001) Ελληνοφωνία στον Λίβανο και στη Συρία.  Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τόμος ΣΤ΄, τεύχος 3 (47), σελ. 270-274.
  • Tsokalidou, R. (2004α) Greek-speaking enclaves in Lebanon and Syria. In Anxo M. Lorenzo Suarez, Fernado Ramallo & Xoan Paulo Rodriguez-Yanez (eds.) Bilingual socialization and Bilingual language acquisition. Proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism. University of Vigo (Vigo, Galicia-Spain, October 23-26, 2002). Vigo: Servizo de Publicacions da Universidade de Vigo, pp. 1245-1255.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. (2004β) Γλώσσα και ταυτότητα στην ελληνική διασπορά.  Στο Τσοκαλίδου, Ρ. & Παπαρούση, Μ. (επιμ.), Θέματα ταυτότητας στην ελληνική διασπορά : γλώσσα & λογοτεχνία, Αθήνα: Μεταίχμιο, 115-137.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. & Μ. Παπαρούση. (2006α) Ζητήματα ετερότητας και διγλωσσίας στο σχολείο. Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αλέξανδρος Δελμούζος, τεύχος 2ο, 223-236.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. (2006β) Διασπορά: ζητήματα ταυτότητας και γλώσσας. Ενδείκτης, 15, 2-7.


  Γ. Ζητήματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης

  • Τσοκαλίδου, Ρ. (1997) Developing Second Language from Primary School: Models and Outcomes. 11o Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, (Πρακτικά) Τμήμα Αγγλικής, Α.Π.Θ., Απρίλιος 1997, pp. 239-249.
  • Tsokalidou, R. (2005α) Raising bilingual awareness in Greek primary schools.  International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 8, 1, 48-61.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. (2005β) Η αφανής διγλωσσία στο ελληνικό σχολείο.  Επιστήμες αγωγής 3/2005, 37-50.
  • Tsokalidou, R. (2005γ) Researching bilingualism in Greece. Στο Mattheoudakis, M. & A. Psaltou-Joycey (eds) Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics, Proceedings 16th Symposium of Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University, Thessaloniki, 314-323.
  • Tsokalidou, R. (2008a) Raising bilingual awareness in Greek Primary Schools. Synergies 1, 73-83.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. (2008β) Η επαφή των γλωσσών στην εκπαίδευση: ένα πολιτικό εκπαιδευτικό ζήτημα. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα (Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ), Γλώσσα και Κοινωνία, Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.
  • Κουτσογιάννης, Δ. & Τσοκαλίδου, Ρ. (2008γ) Διγλωσσία και γλωσσική  εκπαίδευση: αρχές σχεδιασμού μιας παρέμβασης. Στα Πρακτικά της Ημερίδας (10-11/12/2007)  Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: διδακτικές  προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Θεσσαλονίκη: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), 69-78.
  • Γκαϊνταρτζή, Α. & Ρ. Τσοκαλίδου (2008δ) «Οδεύοντας προς την ανάπτυξη διαπολιτισμικής και διγλωσσικής συνειδητοποίησης»: Διερεύνηση ζητημάτων ταυτότητας και ετερότητας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και σχεδιασμός διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού. Στο Ε. Σταυρίδου, Χ. Σολομωνίδου, Μ. Παπαρούση (επιμ.) Προωθώντας τη μάθηση: Έρευνα σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού.  Βόλος: Παν/μιο Θεσσαλίας.
  • Gkantartzi, A.and Tsokalidou, R. (2011α) "She is a very good child but she doesn't speak" The invisibility of children's bilingualism and teacher ideology. Journal of Pragmatics 45, 588-601.
  • Γκαϊνταρτζή, Α., Γάτση, Γ. & Τσοκαλίδου, Ρ. (2011β) Παιδικές ταυτότητες μέσα από παιδικές φωνές: πολύγλωσσα παιδιά στο ελληνικό σχολείο. Στο Δημάδης, Κ. Α. (επιμ) Πρακτικά Τέταρτου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών: Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) IdentitiesintheGreekworld (from 1204 tothepresentday), τόμος 3.  Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών, 273-287. 
  • Γάτση Γ. & Ρ. Τσοκαλίδου (2010) «Πολύδρομο»: φέρνοντας την κοινωνία στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση στην κοινωνία.  Στο Κεσίδου, Α., Ανδρούσου, Α. & Β. Τσάφος (επιμ.) Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική-Έρευνα-Πράξη.  Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα, 14-15 Μαϊου, 2010).  Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (φηφιακή έκδοση).
  • Τσοκαλίδου, Ρ. (2011α) Το ελληνο-αραβικό πρότζεκτ «Απ΄τα μάτια των παιδιών».  Στο Συρρή, Δ. (επιμ) Συμβιώνοντας με τη μετανάστευση.  Θεσσαλονίκη: Ιανός, σελ. 175-180.
  • Τσοκαλίδου, Ρ. & Μαλιγκούδη, Χ. (2011β) Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Διγλωσσία. Κεφάλαιο 2, Ενότητα Επιμορφωτικό Υλικό στο Πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ: Πιστοποίηση Ελληνομάθειας Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας (συγχρηματοδότηση Υπουργείου Παιδείας- Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποίηση Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)
  • Γκαϊνταρτζή, Α & Ρ. Τσοκαλίδου (2012α) Μετανάστες γονείς: διεκδικητές ή όχι της γλωσσικής διατήρησης; Στο Ανδρουλάκης, Γ., Μητακίδου, Σ. & Τσοκαλίδου, Ρ. (επιμ.) Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: μαθαίνοντας εκτός σχολείου». Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ & Πολύδρομο. (ψηφιακή έκδοση)
   Γκαϊνταρτζή, Α, Μάρκου, Ε. & Ρ. Τσοκαλίδου (2012β) H επικοινωνία με τους γονείς μεταναστευτικής καταγωγής: πότε είναι εφικτή και αποτελεσματική; Πολύδρομο, 5, 8-12.