'Ερευνα
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα την τελευταία 5ετία
Συμμετοχή σε συνέδρια την τελευταία 5ετία
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά την τελευταία 5ετία