Κ α λ ώ ς   ή ρ θ α τ ε   σ τ η ν
π ρ ο σ ω π ι κ ή   μ ο υ   σ ε λ ί δ α
Λέκτορας
Τομέας Βοτανικής
Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ.    +30 2310 998584
Fax    +30 2310 998295
E-mail: tsiripid@bio.auth.gr

Αρχική Σελίδα
Διδασκαλία
Έρευνα
Βιογραφικό
Συνδέσεις