Προπτυχιακά Μαθήματα           
Πληροφορίες      
Προσωπικά Στοιχεία
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 
Διδακτικό Έργο      
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Πτυχιακές Εργασίες
Διπλωματικές Εργασίες
 
Ερευνητικό Έργο      
Δημοσιεύσεις
Βιβλία
Έργα
 
 
 
 
 
 
Προπτυχιακά Μαθήματα
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική: Αλγόριθμοι. Διαγράμματα ροής. Υπολογιστικές μηχανές. Μηχανή Turing. Ψηφιακά ηλε-κτρονικά και Άλγεβρα Boole. Αρχιτεκτονική Ψηφιακού Υπολογιστή. Κωδικοποίηση πληροφοριών. Αριθμητικά συστήματα. Δομή Λειτουργικού συστήματος. Ανάλυση Γλωσσών Προγραμματισμού και Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού. Δίκτυα και το Διαδίκτυο.
  Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα (διδακτικό υλικό, σημειώσεις, ανακοινώσεις) είναι διαθέσιμες στο σύστημα ΠΗΛΕΑΣ

 • Συστήματα Πολυμέσων: Επικοινωνία: μοντέλο Shannon-Weaver & μοντέλο Gerbner. Εντροπία, Πλεονασμός. Πολυμέσα: Δειγματοληψία, θεώρημα Nyquist, κβάντωση, κωδικοποίηση, διαδραστικά πολυμέσα, μέθοδοι συμπίεσης πληροφορίας πολυμέσων. Υπερμέσα: δομή & βασικά χαρακτηριστικά, ιστορική εξέλιξη, προσαρμοστικά υπερμέσα. Ψηφιακή Εικόνα: ανάλυση & βάθος χρώματος, μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, συμπίεση κατά JPEG, τεχνολογία CCD, σάρωση, εκτύπωση, τεχνολογία οθονών. Ψηφιακός Ήχος: μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, κωδικοποίηση mp3. Ψηφιακό Video: τεχνολογία αναλογικού & ψηφιακού video, υποδειγματοληψία σήματος video, συμπίεση κατά MPEG, τεχνική motion compensation. Τεχνικές παραγωγής σχεδιοκίνησης (animation). Τεχνολογία ροής (streaming media). Τεχνολογία οπτικών ψηφιακών δίσκων (CD, CD-R, CD-RW, DVD).
  Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα (διδακτικό υλικό, σημειώσεις, ανακοινώσεις) είναι διαθέσιμες στο σύστημα ΠΗΛΕΑΣ

 • Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις περιβαλλόντων Διαδικτύου για την υποστήριξη διαδικτυακής μάθησης (προσαρμοστικά περιβάλλοντα, συνεργατική μάθηση, κοινότητες πρακτικής, μάθηση βασισμένη στους διατιθέμενους πόρους). Πρότυπα και τυποποιήσεις που αφορούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Διαδικτύου με έμφαση στην διαλειτουργικότητα για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων, την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την επικοινωνία εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού (HTML, XML, QTI, SCORM). Δημιουργία παιδαγωγικών σχεδιάσεων με περιπτώσεις χρήσης (use cases) και χρήση UML. Διαδικασία επιλογής ολοκληρωμένων περιβαλλόντων Διαδικτύου για την υποστήριξη διαδικτυακής μάθησης και εκπαίδευσης. Εργαλεία, τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού για την υποστήριξη των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και παρουσίαση ολοκληρωμένων περιβαλλόντων Διαδικτύου ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη διαδικτυακής μάθησης.
  Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα (διδακτικό υλικό, σημειώσεις, ανακοινώσεις) είναι διαθέσιμες στο σύστημα ΠΗΛΕΑΣ

 • Σχεδίαση & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Διδακτική σχεδίαση (Instructional Design). Ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και η επίδρασή τους στη σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού. Ανάλυση αναγκών & αρχική ανάλυση (Needs & Front-End Analysis). Μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικών συστημάτων. Σχεδίαση εκπαιδευτικής διάδρασης & διεπιφάνειας χρήστη. Σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων με βάση διδακτικές θεωρίες. Συμμετοχική σχεδίαση. Φάσεις παραγωγής (pre-production, production, post-production). Νόημα και στόχοι της αξιολόγησης. Διαμορφωτική & αθροιστική αξιολόγηση, ποσοτικές & ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, μέθοδοι αξιολόγησης διεπαφής χρήστη, μοντέλο Kirkpatrick. Σχεδίαση εποικοδομικών περιβαλλόντων μάθησης. Ελληνικό & εξελληνισμένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με προχωρημένο προγραμματισμό και χρήση Τεχνολογιών Δ̀?αδικτύου και Πολυμέσων.
  Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα (διδακτικό υλικό, σημειώσεις, ανακοινώσεις) είναι διαθέσιμες στο σύστημα ΠΗΛΕΑΣ

Έχει διδάξει επίσης:
 • Ευέλικτη Μάθηση με Χρήση ΤΠΕ: Η έννοια της ευέλικτης μάθησης. Οργανωτική, γνωστική (cognitive) και τεχνολογική προσέγγιση στην ευέλικτη μάθηση. Η εκπαίδευση από απόσταση και η τηλεκπαίδευση ως μορφές ευέλικτης μάθησης. Ιστορικά στοιχεία και βασικές έννοιες στην εκπαίδευση από απόσταση. e-Learning & m-Learning. Υπηρεσίες τηλεκατάρτισης. Υπηρεσίες επικοινωνίας & συνεργασίας στο διαδίκτυο (ηλ. ταχυδρομείο, ομάδες συζήτησης, τηλετάξεις & εικονικές τάξεις, ηχο- & εικονοδιάσκεψη). Oλοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Μαθησιακές κοινότητες στο διαδίκτυο. Συνεργατικά & Προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης. Πρότυπα μεταδεδομένων. Εργαλεία ανάπτυξης: FrontPage, Authorware, Dreamweaver, PHP.

 • Βασικές Αρχές Προγραμματισμού: Βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού: Σχεδίαση, υλοποίηση, διόρθωση και τεκμηρίωση προγραμμάτων, τύποι δεδομένων, έλεγχος ροής προγράμματος, Η γλώσσα προγραμματισμού C: βασικές εντολές εισόδου/εξόδου, εντολές ελέγχου και επανάληψης, πίνακες, διαδικασίες και συναρτήσεις και ο ρόλος τους στη δομή ενός προγράμματος. Αναδρομικοί αλγόριθμοι.

Αρχή  
[Προσωπικά Στοιχεία] [Βιογραφικό] [Επικοινωνία] [Προπτυχιακά Μαθήματα] [Μεταπτυχιακά Μαθήματα] [Πτυχιακές Εργασίες] [Διπλωματικές Εργασίες] [Δημοσιεύσεις] [Βιβλία] [Έργα]