'Εργα           
Πληροφορίες      
Προσωπικά Στοιχεία
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 
Διδακτικό Έργο      
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Πτυχιακές Εργασίες
Διπλωματικές Εργασίες
 
Ερευνητικό Έργο      
Δημοσιεύσεις
Βιβλία
Έργα
 
 
 
 
 
 
'Εργα
[Διεθνή έργα] [Εθνικά έργα]
Διεθνή έργα Αρχή  
 • 1997-1998: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο ELECTRA (European Electronic Information Center for Adult Education) – ISPO project IS 97270: Σχεδιασμός και ανάπτυξη multilingual web site για την δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων.
 • 1999-2000: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα VES (Virtual European School, Joint Call for Educational Multimedia Programme, EU). Κύριο αποτέλεσμα του έργου ήταν ένα σύστημα για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε μαθητές και καθηγητές σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 2001: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο Today’s Stories (ESPRIT-i3-ESE Project No. 29312). Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών για την εκπαίδευση παιδιών στο περιβάλλον μια τάξης.
 • 2000-2002: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο INVITE (Intelligent Distributed Virtual Training Environment, IST Programme, Key Action III. 3.3, Advanced Training Systems, EU). Κύριος στόχος του έργου ήταν η υλοποίηση ενός καινοτομικού συστήματος για την υποστήριξη συνεργατικής μάθησης για εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση κατανεμημένων και διαμοιράσιμων εικονικών περιβαλλόντων.
 • 2002-2003: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο EDCOMNET (A Humanistic Urban Communal-Educational Net, IST Programme, Action Line III.2.2 The learning citizen, EU). Κύριος στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός κοινόχρηστου εκπαιδευτικού δικτύου και μιας εικονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για ενήλικες πολίτες.
 • 2002-2005: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο VirRAD The Virtual Radiopharmacy – a Mindful Learning Environment (IST Programme, Key Action III.2.1 Self learning for work, EU). Οι κύριοι στόχοι του VirRAD ήταν (α) η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού μοντέλου βασισμένου στη θεωρία Mindful Learning, (β) η εκπόνηση ενός πολυ-επίπεδου μετα-γνωστικού μοντέλου των εκπαιδευόμενων (στα πλαίσια ενός έξυπνου, και εμπλουτισμένου με εικονική πραγματικότητα, περιβάλλοντος γὶ? επαγγελματική κατάρτιση από απόσταση, και (γ) η ενσωμάτωση του περιβάλλοντος αυτού σε μία εκπαιδευτική δομή που συνενώνει εκπαιδευόμενους, επαγγελματίες και ειδικούς σε μία “κοινότητα γνώσης”, για το γνωστικό πεδίο της Ραδιο-φαρμακολογίας.
 • Ιανουάριος 2007 – Ιούνιος 2008: Συμμετοχή στο έργο “Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές” στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006, Μέτρο: “Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας” Στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα ευρυζωνικότητας. Στο έργο αυτό συμμετείχα στην συγγραφή παραδοτέων.
 • Μάιος 2010 – Ιανουάριος 2013: Επιστημονικά υπεύθυνος Α.Π.Θ. στο Έργο: “E-internationalization for collaborative learning-EICL”. 159327-TEMPUS-1-2009-1-AT-TEMPUS-SMGR. Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση της ηλεκτρονικής διεθνοποίησης της συνεργατικής μάθησης.
 • Ιανουάριος 2013 – Σήμερα: Επιστημονικά υπεύθυνος Α.Π.Θ. στο Έργο: “ESIENCE: rESeau maghrébIn de laboratoirEs à distaNCE/Δίκτυο απομακρυσμένων εργαστηρίων στις χώρες Μαγκρέμπ (Μαρόκο, Αλγερία και Τυνησία)”. +530341-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPCR. Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας απομακρυσμένων εργαστηρίων στις χώρες Μαγκρέμπ (Μαρόκο, Αλγερία και Τυνησία).
 • Νοέμβριος 2014: Επιστημονικά υπεύθυνος στο Έργο: Organization of "International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL 2014)"
Εθνικά έργα Αρχή  
 • 1997-1999: Συμμετοχή στο εθνικό έργο Ο.Σ.Υ.Δ.Δ. – Π.Π. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Ευρείας Ζώνης – Υψηλής Ευκρίνειας (Φωνής – Δεδομένων) και Τηλέλεγχος Εγκαταστάσεων Πανεπιστημιούπολης) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ): Σχεδιασμός και ανάπτυξη προηγμένων δικτυακών εφαρμογών.
 • 1997-1999: Συμμετοχή στα Πιλοτικά Έργα με στόχο τη δημιουργία Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης, από τον Ο.Τ.Ε.: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής Τηλεκπαίδευσης για ISDN δίκτυα.
 • 1998-1999: Συμμετοχή στο πιλοτικό έργο RTS (Real Time Services) του έργου GUNet (Greek Universities Network): Μελέτη των εφαρμογών πραγματικού χρόνου στο δίκτυο GUNet.
 • 1998-2000: Συμμετοχή στο εθνικό έργο Πρόγραμμα Σπουδών από Απόσταση του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ): Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής Τηλεκπαίδευσης.
 • 1999: Παροχή Τεχνικών συμβουλών προς το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και επίβλεψη αναδόχου για την υλοποίηση αυτοματοποιημένου μηχανισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής φοιτητών του ΕΑΠ.
 • 1999-2001: Συμμετοχή στο εθνικό έργο ATMΝet (Διαδικτύωση & Προηγμένες Υπηρεσίες Πάνω Από Δημόσιο Δίκτυο ΑΤΜ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ): Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών πραγματικού χρόνου πάνω από ATM δίκτυα.
 • 2000: Παροχή τεχνικών συμβουλών προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχετικά με το έργο Υπηρεσίες Προστιθέμενης Άξιας στο Ελληνικό Δίκτυο Σχολείων.
 • 2000: Συμμετοχή στο έργο Αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών στον Τομέα των Τεχνολογιών και της Πληροφορικής και Παραγωγή Διδακτικού Βιβλίου (Προ-εκτύπωση του διδακτικού βιβλίου “Πολυμέσα – Δίκτυα” της Γ’ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου).
 • 2000-2001: Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δίκτυα, Λειτουργικά και Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Πράξη στα πλαίσια του έργου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ετήσιας Διάρκειας για Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 2001: Συμμετοχή στο έργο Η Πάτρα στο Διαδίκτυο: Υλοποίηση Δικτυακού Τόπου για τον Δήμο Πάτρας και τις Υπηρεσίες του: Σχεδιασμός και ανάπτυξη multilingual δικτυακών τόπων.
 • 2001-2003: Συμμετοχή στο πιλοτικό έργο IPv6 του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας): Μελέτη της επίδρασης του IPv6 στις εφαρμογές streaming και videoconference.
 • Σεπτέμβρης 2004 – Δεκέμβριος 2007: Συμμετοχή στο έργο “Προώθηση Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας” στα πλαίσια της Πρόσκλησης 84 του Μέτρου 4.2 (Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής πρόσβασης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στην Περιφέρεια Δυτὶ?ής Ελλάδας.
 • Ιούνιος 2004 – Σεπτέμβριος 2006: Συμμετοχή στο έργο “Τεχνική Υποστήριξη για την Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 του Μέτρου 4.2 (Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής πρόσβασης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Στόχος του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υπὸ?τήριξης για την υλοποίηση Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε ΟΤΑ Α' Βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τελικών δικαιούχων της Κατηγορίας 1 της πρόσκλησης 93 του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ.
 • Φεβρουάριος 2006 – Σεπτέμβριος 2006: Συμμετοχή στο έργο “Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές”, Αναθέτουσα Αρχή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Στόχος του έργου είναι η χάραξη Στρατηγικής και δημιουργία Σχεδίου Δράσης 2007-2013 για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα.
 • Σεπτέμβριος 2006 – Δεκέμβριος 2008: Συμμετοχή στο έργο “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης” (ΣΑΠΣΑΤ), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2000-2006, Μέτρο 3.4, Πρόγραμμα “Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας”. Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μιας πλατφόρμας τηλεκατάρτισης για Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεΑΕ), προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά και όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης.
 • Μάρτιος 2007 – Μάρτιος 2008 & Ιούνιος 2008 – Αύγουστος 2008: Συμμετοχή στο υποέργο “Αναμόρφωση του υπάρχοντος ΠΠΣ του τμήματος Πληροφορικής” του έργου “Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Α.Π.Θ”.
 • Φεβρουάριος 2008 – Μάρτιος 2008: Συμμετοχή στο έργο “Επιμόρφωση εκπαιδευτών πληροφορικής”.
 • Μάρτιος 2008 – Ιούλιος 2008: Συμμετοχή στο έργο “Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης (ΚΥΠΕ)” στα πλαίσια της Κεντρικής Δράσης του Α.Π.Θ. και του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II, “Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών”.
 • Ιούνιος 2008 & Αύγουστος 2008 – Σεπτέμβριος 2008: Συμμετοχή στο έργο “Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ” με θέμα την “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδασκαλία” στα ΠΑΚΕ Μακεδονίας.
 • Νοέμβριος 2008 – Δεκέμβριος 2008: Συμμετοχή στο Έργο: “Οργάνωση και Λειτουργία Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος”.
 • Μάρτιος 2009 – Δεκέμβριος 2009: Συμμετοχή στο Έργο: “Προώθηση της ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας-Πρόσκληση Π.192”. Αντικείμενο της Πράξης είναι η κάλυψη του βασικού στόχου της Κατηγορίας Πράξεων 3, του Μέτρου 4.2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, που αναφέρεται ως “προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών”.
 • Μάιος 2011 & Δεκέμβριος 2011: Συμμετοχή στο έργο “Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου” στο πλαίσιο της Πράξης “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη” στα ΠΑΚΕ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Στο έργο αυτό συμμετείχα στην παράδοση σεμιναρίου με θέματα: “Δημιουργία Ιστοσελίδων με HTML και PHP”, “Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού”, “Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου”, “Λειτουργικά Συστήματα”, “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών”.
 • Μάρτιος 2012 - Αύγουστος 2012: Συμμετοχή στο Έργο: “Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)” της Πράξης “Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο” η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθης” (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 7: “Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης”.
 • Σεπτέμβριος 2010 – Ιούνιος 2014: Συμμετοχή στο Έργο: “Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”. Υπεύθυνος της Υποδράσης 8.2: “Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της επικοινωνίας των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα και την παροχή επιστημονικής καθοδήγησης σε μεγάλη κλίμακα”.
 • Ιανουάριος 2013 – Σήμερα: Συμμετοχή στο Έργο: “ Ενίσχυση της Υποστήριξης των Ασθενών με Νόσο Alzheimer και των Περιθαλπόντων τους”, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ». Υπεύθυνος των ενοτήτων εργασίας 1 «Στρατηγικές αλληλεπίδρασης και υπηρεσίες εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και συνεργατικής μάθησης/υποστήριξης» και 2 «Web-based διαδραστικές γνωστικές ασκήσεις».
 • Μάιος 2013 – Δεκέμβριος 2013: Συμμετοχή στο Έργο: “Hellenic academic opencourses - Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα - Ιδρυματικές δράσεις”, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013. Στο έργο αυτό συμμετέχω ως υπεύθυνος της ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για το μάθημα «Συστήματα Πολυμέσων».
Αρχή  
[Προσωπικά Στοιχεία] [Βιογραφικό] [Επικοινωνία] [Προπτυχιακά Μαθήματα] [Μεταπτυχιακά Μαθήματα] [Πτυχιακές Εργασίες] [Διπλωματικές Εργασίες] [Δημοσιεύσεις] [Βιβλία] [Έργα]