ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ                ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ           ΣΥΝΕΔΡΙΑ              ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ             ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

 


Γεννήθηκε το 1949.
Έλαβε το πτυχίο από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 1971, όπου το 1984 ανακηρύχτηκε διδάκτορας Θεολογίας με το βαθμό "Άριστα".
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στον Συστηματικό Κλάδο της Θεολογίας στο Α.Π.Θ. κατά τη διετία 1974-76 και στη Ρωμαιοκαθολική και Προτεσταντική Θεολογική Σχολή του Μονάχου, κατά τη διετία 1978-80.
Το 1975 διορίστηκε βοηθός στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., το 1984 λέκτορας, το 1988 επίκουρος καθηγητής, το 1992 αναπληρωτής καθηγητής και το 1995 καθηγητής στον Τομέα Δογματικής Θεολογίας.
Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής επί σειρά ετών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Άρθρα και μελέτες του έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες. Απο το 1984 διδάσκει και στο Τμήμα Μεταπτυχιακών της Σχολής μας.
Οι κυριότερες μελέτες του είναι:
1. «Η Θεολογία της Εικόνας και η ανθρωπολογική σημασία της», (διδακτορική διατριβή 1984).
2. «Χάρη και ελευθερία κατά την πατερική παράδοση του ΙΔ΄αιώνα» (1987).
3. «Η σωτηριολογία του Λουθήρου.Συμβολή στη μελέτη της θεολογίας του Λουθήρου από ορθόδοξη άποψη »(1991).
4. «Η ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης κατά τον Άνσελμο Καντερβουρίας. Θεολογική προσέγγιση από ορθόδοξη άποψη»(1991).
5. «Ορθόδοξη Θεολογία και Ζωή. Μελέτες συστηματικής θεολογίας»(2005).
6. «Η σωτηριολογία του Δυτικού Χριστιανισμού. Κριτική θεολογική προσέγγιση της Ρωμαιοκαθολικής και Προτεσταντικής Σωτηριολογίας από Ορθόδοξη άποψη» (2012).
7. «Προϋποθέσεις και κριτήρια του ορθοδόξως και απλανώς θεολογείν. Θεολογικές και Εκκλησιολογικές προσεγγίσεις»(2013).
Έλαβε μέρος σε τοπικά και διεθνή συνέδρια και συμμετείχε στη σύνταξη ελληνικών και ξενόγλωσσων λεξικών. Έδωσε διαλέξεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και έκανε σειρά Ομιλιών με επίκαιρα θέματα της ειδικότητάς του σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας μας.
Γνωρίζει Γερμανικά.
Είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών.


Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 11:00-12:30, Πέμπτη 09:30-10:30

 

 

CURRICULUM VITAE

DIMITRIOS TSELEGGIDIS-PROFESSOR OF DOGMATICS

DEPARTMENT OF THEOLOGY

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

 

He was born in Liparo village, Pella in 1949.

He graduated from the Department of Theology of Aristotle University of Thessaloniki in 1971, where in 1984 he was proclaimed Doctor of Theology with a degree of "Excellent".

He attended postgraduate studies in the Systematic branch of Theology at the Aristotle University of Thessaloniki during the years 1974-76 and at the Roman Catholic and Protestant Theological faculty of Munich in 1978-80.

In 1975 he was appointed Fellow at the Theological School of the Aristotle University of Thessaloniki, in 1984 Lecturer, in 1988 Assistant Professor, in 1992, Associate Professor and in 1995 Professor at the Department of Dogmatic Theology.

He was a visiting professor for many years in foreign universities. A lot of his articles and essays have been translated into foreign languages. Since 1984 he teaches in the Department of Post-graduate studies of the Theological School.

His main studies are:

1.       "The theology of the image and its anthropological importance" (Doctoral thesis, Thessaloniki, 1984).

2.       "Grace and Freedom in the Patristic tradition of the 14th century" (1987).

3.       "The doctrine of Salvation in Luther. Contribution to the study of Luther's theology from an Orthodox point of view" (1991).   

4.       "The satisfaction of the divine justice in Anselm of Canterbury. Theological approach from orthodox point of view" (1991).

5.       "Orthodox Theology and Life, Studies in Systematic Theology" (2005).

6.       "The Soteriology of Western Christianity. A critical theological approach of the Roman-Catholic and Protestant Soteriology from an Orthodox perspective" (2012).

7.       "Preconditions and criteria of the Orthodox and Infallible theology. Theological and Ecclesiological approaches" (2013).

He participated in local and International conferences and worked in the drafting of Greek and foreign language dictionaries. He lectured in Greece and abroad and he made series of lectures on current issues on his expertise in radio and television stations in the country.

He speaks German.

He is married and he has four children.

Days and hours for cooperation: Tuesday 11:00-12:30, Thursday 09:30-10:30