Δημοσιεύσεις

 

Μονογραφίες

 • Johann Hornung :Συμβολή στη μελέτη της γερμανικής Αναγέννησης. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1987.

 • Εισαγωγή στη Συγκριτική Στερεοτυπολογία των εθνικών χαρακτηριστικών στη λογοτεχνία. University Studio Press ,Θεσσαλονίκη 1992.

 • Οι (κοινοί) τόποι στην ερμηνεία και κριτική της λογοτεχνίας. Η γερμανική πρόσληψη του όρου. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000.

 • Συζητώντας για την Ελλάδα στην Αυλή της Βαϊμάρης στα χρόνια του Γκαίτε. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012.

Άρθρα

 • «Ανέκδοτο καλαντολόγιο από σύμμικτο κώδικα του Στίλπωνα Κυριακίδη». Λαογραφία 33 (1982-84), σσ. 247-256.

 • «Ανέκδοτο σεισμολογικό κείμενο». Ελληνικά 35 (1985), σσ. 90-102.

 • «Βυζαντινή λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών» του H. Hunger, έκδοση Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1994. (Μετάφραση των κεφαλαίων «Ζωολογία», «Βοτανική», «Ορυκτολογία», «Ιατρική», σσ. 73-153).

 • «Poseidon-Απόκριση. Σημειώματα σε δύο ποιητές». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., τόμ. Α΄(1984-86), σσ. 137-145.

 • «Gesichtskosmetik und Hygiene in einer spatbyzantinischen Handschrift». Actes proceedings του XXX Internationaler Kongress fur Geschichte der Medizin, Dusseldorf 1988, 1270-71.

 • «Κατευθύνσεις της Συγκριτικής Γραμματολογίας στα δυτικογερμανικά Πανεπιστήμια». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., τομ. Β΄(1987-91), σσ. 71-82.

 • «Imagologische Bemerkungen zu einer mittelalterlichen griechischen Chronik». Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum XIX/2, 1992, σσ. 9-16.

 • «Eigene und fremde Kulturbilder in der Dramaturgie der Ionischen Insel des 18.19. Jahrhunderts». Komparatistik und Europaforschung. Aachener Beitrage zur Komparatistik, Βόννη-Βερολίνο 1992, τόμ. 9, σσ. 157-173.

 • «Αlexandria: Drei Schriftsteller - drei Bilder?». Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum, XXIII (1996), σσ. 167-178.

 • «Σύντομο σχεδίασμα της σύγχρονης Imagologie και των δυνατοτήτων της στον ελληνικό χώρο». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., τόμ. Ζ΄(1997-99), σσ. 119-126.

 • «Αντιθέσεις στην κριτική των εθνικών προκαταλήψεων στον γερμανικό ιδεαλισμό μέσα από τα παραδείγματα των Kant και Herder». Σύγκρισις τεύχ. 12 (2001), σσ. 142-151.

 • «Η γερμανική πρόσληψη της ελληνικής αρχαιότητας κατά τον 18ο αιώνα : «Graecomanie» ή «Teutomanie;». Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., τόμ. Η΄ (2001-02), σσ. 83-98.

 • «Lo spirito europeo ne Il viaggio a Reims di Rossini». Annuario del Dipartimento di Italianistica e Spettacollo dell Universita La sapienza di Roma, Semestrale di Studi (e Testi) italiani n. 7, σσ. 55-60.

 • «Εθνικά αυτο- και ετερο-στερεότυπα στο Επτανησιακό Θέατρο του 18ου και 19ου αιώνα». Εισήγηση συνοδεία θεατρικού δρώμενου, Οκτώβριος 2003, Τελλόγλειο Ίδρυμα.

 • «Το μοτίβο της Lenore του Burger περί τον ελληνικό ρομαντισμό : δάνειο, αντιδάνειο ή κοινός τόπος;». Sprache und Multikulturalitat, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 297 - 306.

 • «Ζητήματα αρχαιογνωσίας σε φιλολογικά βραδινά της κλασικής Βαϊμάρης». Ημερίδα «Ελληνογερμανικές σχέσεις : Αλληλεπιδράσεις στον πολιτισμό και την τέχνη», Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ., Απρίλιος 2011.
   

 

 
Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού