Δημοσιεύσεις

 

Α. Διδακτορική Διατριβή
Σιούπη, Αθηνά (1998): Δομές Μέσης Διάθεσης: Μια συγκριτική μελέτη Ελληνικής-Γερμανικής. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
 
B. Μονογραφία
Sioupi, Athina (2014): Aspektdistinktionen im Vergleich. Narr: Tübingen. (Mε την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Alexander von Humboldt).
 
Γ. Επιμέλειες τόμων με σύστημα κριτών

Machicao y Priemer, Antonio, Andreas Nolda und Athina Sioupi (2014): Zwischen Kern und Peripherie: Untersuchungen zu Randbereichen der Sprache und Grammatik. Manfred Bierwisch, Hans-Martin Gärtner und Manfred Krifka (Hrsg.). Studia grammatica 76. Berlin: De Gruyter.
 
 
Stavrou, Melita and Athina Sioupi (επιμ.) (2022): Special Issue: New Glances at the Morphosyntax of Greek. Languages
 
Δ. Δημοσιευμένες εργασίες σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών
 1. Sioupi, Athina and Panagiotis Grigoriadis (in prep.): (Reflexively) marked and unmarked anticausatives in grammars of German. In: Depicting grammatical categories in theoretical linguistics and language education, Katharina Zaychenko and Holden Härtl (Hrsg.). Trends in Applied Linguistics. Berlin: De Gruyter Mouton.
 2. Sioupi, Athina (2019): Diathesenalternationen: Kausativ/Antikausativ revisited. In: Zielsprache Deutsch 2, 23-40.
 3. Georgakopoulos Thanasis, Holden Härtl and Athina Sioupi (2018). “Goal realization: An empirically based comparison between English, German, and Greek”.  Ιn: Languages in Contrast. [first online]. https://doi.org/10.1075/lic.17010.geo
 4. Georgakopoulos, Thanasis and Athina Sioupi (2015). Framing the difference between Sources and Goals in Change of Possession events: A corpus-based study in German and Modern Greek. In Yearbook of the German Cognitive Linguistics Association 3, 105-122. pdf
 5. Nolda, Andreas, Antonio Machicao y Priemer und Athina Sioupi (2014): Die Kern/Peripherie-Unterscheidung: Probleme und Positionen. In: Zwischen Kern und Peripherie: Untersuchungen zu Randbereichen in Sprache und Grammatik, Antonio Machicao y Priemer, Andreas Nolda und Athina Sioupi (Hrsg.), 9-23. Berlin: De Gruyter. Link
 6. Sioupi, Athina (2014): Result states, target states and aspectual perfectivity. In Zwischen Kern und Peripherie: Untersuchungen zu Randbereichen in Sprache und Grammatik, Antonio Machicao y Priemer, Andreas Nolda und Athina Sioupi (Hrsg.), 157-180. Berlin: De Gruyter. Link
 7. Sioupi, Athina (2012): A cross-linguistic investigation of the combinational possibilities of the 'For X Time' adverbial with different aspectual verb classes. In: Languages in Contrast  2, 211-231.
 8. Sioupi, Athina (2005α): Morphological and telicity aspect with accomplishment VPs in Greek. In: Crosslinguistic Views on Tense, Aspect and Modality, Cahier Chronos 13, B. Hollebrandse, A. van Hout & Co Vet (eds). Rodopi: Amsterdam/New York. 131-144. pdf
 9. Sioupi, Athina (2005β): Erlernen der unakkusativischen und medialen Verben des Deutschen als Fremdsprache. Konsequenzen im DaF Unterricht. In: Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Prof. Dr. Käthi Dorfmüller- Karpusa. E. Butulussi, et al (Hrsg.). University Studio Press: Thessaloniki. 367-380. pdf
 10. Sioupi, Athina (2002): On the syntax and semantics of verb-complement constructions that involve “production” or “creation”: A comparative study in Greek and German. In: Ιssues in formal German(ic) Typology. W. Abraham & J-W. Zwart (eds.). J. Benjamins: Amsterdam. 263-284. pdf
 11. Σιούπη, Αθηνά (2001): Η οριοθέτηση των Δομών Μέσης Διάθεσης στα Ελληνικά και στα Γερμανικά. Γενετική Γραμματική και συγκριτική ανάλυση. Ε. Κοτζιά & Ε. Ευθυμίου (εκδ.). Καστανιώτης: Αθήνα. 213-241.
 
Ε. Δημοσιευμένες εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων (μετά από κρίση)
 1. Sioupi, Athina (2011): Aspekt-Unterschiede kontrastiv. In: Linguistik im Schloss V. Linguistischer Workshop auf Schloss Wartin 17-19.06. 2011. Zeit. N. Fries (Hrsg.). Online.
 2. Σιούπη, Αθηνά (2009): Ο επιρρηματικός προσδιορισμός διάρκειας ‚σε Χ ώρα’. Σε: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 29ης Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογία, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. M. Σταύρου-Σηφάκη, Δ. Παπαδοπούλου & M. Θεοδωροπούλου (επιμ.). INS. Thessaloniki. 221-235. pdf
 3. Sioupi, Athina (2007α): Lexikalischer Aspekt vs. Progressiv: Ihre Repräsentationen in den deutschen Grammatiken. In: Linguistik im Schloss III. Linguistischer Workshop. Wartin 2007.
 4. Sioupi, Athina (2007β): (A)telizität und Progressivität im Deutschen. In: Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. Chr. Fries & N. Fries (Hrsg.). Krakau/Berlin 2007.
 5. Μ. Τζεβελέκου, Β. Κάντζου, Σπ. Σταμούλη, Β. Χονδρογιάννη, Σπ. Βαρλοκώστα, Μ. Ιακώβου, Β. Λύτρα, Α. Τερζή (2007). Μελέτη της ελληνομάθειας στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. Πρακτικά του 13ο Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας της ΕΕΕΓ με θέμα: «Νέες Κατευθύνσεις στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία». Θεσσαλονίκη 11/12-14/12/03 (σε συνεργασία με τις Μ. Τζεβελέκου, Β. Κάντζου, Σπ. Σταμούλη, Β. Χονδρογιάννη, Σπ. Βαρλοκώστα, Μ. Ιακώβου, Β. Λύτρα, Α. Τερζή). Καββαδία Α, Μ. Τζωαννοπούλου & Α. Τσαγγαλίδης (επιμ.). University Studio Press. Θεσσαλονίκη. Τόμος αρ. 9. 343-357.
 6. Sioupi, Athina (2006): Aspektmarkierung typologisch. In: N. Fries (Hrsg.). Linguistik im Schloss II. Linguistischer Workshop. Wartin 2006. Czernowitz. 141-150.
 7. Σιούπη, Αθηνά, Σταυρούλα Σταυρακάκη & Άρτεμις Αλεξιάδου (2004α): Ζεύγη μεταβατικών–αμετάβατων ρημάτων στο λεξιλόγιο αλλοδαπών μαθητών σχολικής ηλικίας: πειραματική μελέτη και διδακτικές συνέπειες. Σε: Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου, «Διαπολιτισμική εκπαίδευση – Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», Τόμος ΙΙΙ, Ενότητα V: Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Ηλεκτρονική δημοσίευση (CD-ROM).
 8. Sioupi, Athina & Jutta Wolfrum (2004β): Welche Rolle spielen Neuen Medien für griechische GermanistikstudentInnen? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Sprache und die Modernen Medien. Akten des 37. Linguistischen Kolloquiums in Jena 2002. R. Herwig (Hrsg.). Peter Lang. 551-562.
 9. Σιούπη, Aθηνά (2003): Ο ρόλος του (άναρθρου) αριθμήσιμου ουσιαστικού στη (μη)-οριοθέτηση και (α)τελικότητα. Σε: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 23ης Ετήσιας Συνάντησης για την Ελληνική Γλώσσα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αφοι Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη. Τόμος ΙΙ. 724-732.
 10. Σιούπη, Aθηνά (2002α): “Οι Άναρθρες Ονοματικές Φράσεις σε θέση αντικειμένου στα Ελληνικά και οι ισοδύναμές τους στα Γερμανικά: μια συντακτικο-σημασιολογική προσέγγιση”. Σε: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 22ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αφοι Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη. 573-582
 11. Sioupi, Athina (2002β): On the semantic nature of bare NP’s in Greek. Proceedings of the 5th International Conference on Greek Linguistics. Sorbonne. L’ Harmattan: Paris. Vol. ΙΙ. 231-234. pdf .
 12. Sioupi, Athina (2001α): The distribution of object bare singulars. In: Proceedings of the 4th International Linguistic Congress on Greek Language of the Department of Linguistics of the Faculty of Philosophy, University of Nicosia 1999. G. Aggouraki et.al. (eds.). University Studio Press: Thessaloniki. 292-299. pdf
 13. Σιούπη, Αθηνά (2001β): Τα αναιτιατικά ρήματα στην εκμάθηση της 2ης γλώσσας: Μαρτυρία από Έλληνες ενήλικες που μαθαίνουν γερμανικά. Σε: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αφοι Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη. 688-699.
 14. Sioupi, Athina (2000): Reflexive Verben: Eine kontrastive Analyse im Griechischen und im Deutschen. Ιn: Thessaloniker Interkulturelle Analysen. Akten des 33. Linguistischen Kolloquiums in Thessaloniki 1998. K. Dorfmüller-Karpusa & E. Vretta-Panidou (Hrsg.) Peter Lang. 295-304.
 15. Sioupi, Athina (1999α): Τhe genericity of middles. In: Proceedings of the 3rd International Linguistic Conference on Greek Language of the Department of Linguistics of the Faculty of Philosophy, University of Athens. A. Mozer (ed.). Ellinika Grammata: Athens. 240-248.
 16. Sioupi, Athina (1999β): The Typology of middle constructions, ergative verbs and passive voice: how similar are they after all?. In: Proceedings of the 12th International Syposium of Theoretical and Applied Linguistics. Department of Theoretical and Applied Linguistics. School of English Language and Literature. Faculty of Philosophy. Aristotle University of Thessaloniki. S. Lambropoulou (ed.). University Studio Press: Thessaloniki. Vol. 1. 159-170. pdf
 17. Σιούπη, Αθηνά (1999γ): Τα κατηγορήματα των Δομών Μέσης Διάθεσης: εργαστικά ή ανεργαστικά; Σε: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 19ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Αφοι Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη 1999. 447-461.
 18. Sioupi, Athina (1997α): The case of middle constructions in Modern Greek and their equivalents in German. In: Greek Linguistics '95. Proceedings of the 2nd International Conference on Greek Linguistics 22-25.09.1995. G. Drachman, A. Malikouti-Drachman, J. Fykias, C. Klidi (eds.). Neugebauer: Graz. Vol. II. 599-609.
 19. Σιούπη, Αθηνά (1997β): Η παραγωγή των Δομών Μέσης Διάθεσης". Σε: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αφοι Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη. 216-228.
 20. Σιούπη, Αθηνά (1996α): Δομές Μέσης Διάθεσης στα Νέα Ελληνικά και στα Γερμανικά". Σε: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 16ης Eτήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αφοι Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη. 172-181.
 
Στ. Newsletters
 1. Σιούπη, Αθηνά (2020): Ο αγγλικός όρος smoldering στην ορολογία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ)
  και η αναζήτηση ελληνικού ισοδύναμου όρου. «Smoldering MS lesion: Πρόταση απόδοσης του όρου στην Ελληνική».
   Ορόγραμμα 166 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (ΕΛΛΑΝΑ), Θεσσαλονίκη, 10–13 Δεκεμβρίου 2020.
 2. Sioupi, Athina (1999d): Middle constructions: a comparative study in Greek and German. Germanic Generative Syntax Newsletter (GGSN), J.-W. Zwart (ed.), University of Groningen, Vol. 15, No. 1. www.let. rug. nl/~zwart/gsn/gsn15_1.pdf
 
Ζ. Μεταφράσεις
 1. Σιούπη, Αθηνά (2001): Μετάφραση του άρθρου του Günther Grewendorf: "H θέση της άρνησης στη γερμανική γλώσσα" (Zur Stellung der Negation im Deutschen). Σε: Γενετική Γραμματική συγκριτική ανάλυση. E. Κοτζιά & Ε. Ευθυμίου (επιμ.). Καστανιώτης. Αθήνα. 69-112. (σε συνεργασία με την Δ. Βηδενμάυερ)
 
ΗΤιμητική ομιλία
 
Antonio Machicao y Priemer & Athina Sioupi: Τιμητική Ομιλία για τον Norbert Fries με αφορμή τα 64α         γενέθλια, 06 Ιουνίου 2014, Humboldt-Universität zu Berlin pdf

 

Θ. Βιβλιοκρισίες
 1. Sioupi, Athina (2007): Marinis, Theodoros (2003): The Acquisition of the DP in Modern Greek. Ιn: Studies in Language Companion Series. (SLCS). W. Abraham & M. Noonan (eds.). John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia. Vol. 31:2, 474-483.
 2. Sioupi, Athina (2003): Linda, Joyce Manney (2000): Middle Voice in Modern Greek. Meaning and function of an inflectional category. Ιn: Studies in Language Companion Series. (SLCS). W. Abraham & M. Noonan (eds.). John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia. Vol. 27:1, 179-186.
   

 

 

 
Αθηνά Σιούπη