Χρήσιμοι σύνδεσμοι         Useful Links

 

Μαθηματικά μοντέλα                 Mathematical modeling links

Οικολογία                            Ecology links

Βάσεις δεδομένων           GO     Data Base design links (mostly in Greek)

 

Πολυπλοκότητα                GO     Complex systems links

Χρήσιμο λογισμικό          GO     Links to useful free software

 

 

 

 


Μαθηματικά μοντέλα          

Βιομαθηματικά (Κωνσταντία Λύκα, Παν. Κρήτης

Μιγαδικές συναρτήσεις (Απεικονίσεις με χρώμα αλλά και θεωρεία μιγαδικών)

Μιγαδικές συναρτήσεις (2D Απεικονίσεις τους)

Μιγαδικές συναρτήσεις (Video Απεικονίσεις τους)

Γενικά μαθηματικά (πολύ υλικό )

Μαθηματικά μοντέλα (δυναμική σελίδα)

Επιλεγμένα θέματα από Wolfram

Logistic Map Λογιστική απεικόνιση (Μοντέλο May)
Chaos Game  
Strange attractor  
MandelbrotSet Ενα πολύ γνωστό Fractal
Population dynamics Δυναμική πληθυσμών
Complex number paradox  Παράδειγμα κακής χρήσης της τετραγωνικής ρίζας του -1 ως πραγματικού αριθμού
Complex exponetation  Γραφική απεικόνιση εκθετικών μιγαδικών συναρτήσεων
Και λίγο μαθηματικό παιχνίδι Διασκεδαστικά μαθηματικά
Πίνακες  Διάφορα θέματα που αφορούν στην άλγεβρα των πινάκων

 

Λύσεις στο Διαδύκτιο

ntergration by MSS Agent  Πρόγραμμα λύσης ολοκληρωμάτων

 


  Mathematical modeling

Biomathematics (Konstandia Lika, Univ. Crete): In Greek

Complex functions (Color graphs and theory)

Complex functions (2D graphs)

Complex functions (Videos)

Finite maths and calculus (a very good site)

Mathematical modeling (a very good page)

 

 

Back


Οικολογία                               Ecology

 

 

 

 

 

 

Back


Βάσεις δεδομένων                  Data base design links

Kαβακλή Ευαγγελία (Έχει συνδέσμους σε υλικό συναδέλφων άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων)

 

 

Back


Πολυπλοκότητα                     Complex systems

 

 

Back


Χρήσιμο λογισμικό                   Useful free software

 

NetLogo Πρόγραμμα προσομοίωσης

StarLogo

BioDiversity Pro

Vensim

Biomapper

Weka

Fuzme

MCell

Back