Δημοσιεύσεις

Διδακτορική διατριβή:

 • Lehrwerke für den Unterricht DaF an griechischen Grundschulen – Bestandsaufnahme und Eigenentwürfe, Diss. Bonn 1992, 267 σελ.

Άρθρα

 • «Το οπτικό στοιχείο ως ερέθισμα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης στο μάθημα της ξένης γλώσσας» Στο: ΚΙΝΗΤΡΟ,2012-13, 12, 27-42

 • Lymperakakis, P./ A. Sapiridou: «Wortschatz, Worthäufigkeit und Frequenzangaben – Wie frequent ist eigentlich der Lernerwortschatz aus DaF-Lehrwerken für Jugendliche?». Στο: Deutsch als Fremdsprache 2012, 3, 139-149

 • „Der Einsatz des kulturellen Elements in ausgewählten DaF-Lehrwerken für 10-11jährige Schüler in Griechenland“ (υπό εκτύπωση στα Πρακτικά του II. Kongress der Germanistinnen und Germanisten Südosteuropas Mehrsprachigkeit – Interkulturalität – Intermedialität Deutsch – die Sprache, die uns verbindet. Veliko Tarnovo, 30.09. – 3.10.2010)

 • Lymperakakis, P./ A. Sapiridou (2010): „Korpusbasierte Worthäufigkeitslisten und Wortschatz – eine quantitative und qualitative Analyse am Beispiel des Fremdsprachenlehrwerkes ››Deutsch – ein Hit! 1‹‹“. InfoDaF 4, 368-382

 • Σαπιρίδου, Α./ Α. Βρέττα-Πανίδου/ Ε. Καραγιαννίδου: «Η αρχική εκπαίδευση καθηγητών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πρακτικά του Συνεδρίου Οι ξένες γλώσσες στη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση: Δεδομένα και προοπτικές. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα 31.3.-2.4.2006.
  http://www.pi-schools.gr/download/news/pract_sinedr_xenes_glosses.pdf, 160-170

 • (2005): Kyritsi Anna „Leseverstehen im Unterricht Griechisch als Fremdsprache“ Hamburg, Kovač Verlag 2005, στο περιοδικό JAL της ΕΕΕΓ, 89-99 (Βιβλιοκρισία)

 • (2004): «Διαπολιτισμική προσέγγιση – διαφορετικές εφαρμογές». Στο: Δενδρινού, B./ Β. Μητσικοπούλου (επιμ.) Πολιτικές Πλουραλισμού και Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο 2004, 449-455. The intercultural approach – different applications. In: Dendrinos, B/ Mitsikopoulou, B. (eds.) Policies of Linguistic Pluralism and the Teaching of Languages in Europe. Athens. Metaichmio, 456-462

 • (2001): Wahli-Savvidis, K. „Reisekofferkurs Griechisch“. Basel: Klubschule Migros 1997. Στο: Ψάλτου-Joycey, Α. (επιμ.) Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 168-171 (βιβλιοκρισία)

 • (2001): Μπερερής, Π. «Γνωρίζω την Ελληνική Γλώσσα». Αθήνα: Εκδόσεις Χρυσάφη Πανεζή, 1992. Στο: Ψάλτου-Joycey, Α. (επιμ.) Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 120-124 (βιβλιοκρισία)

 • (2001): Κaragiannidou, E./ Kouptsidis, C. „Καλημέρα. Griechisch für Anfänger“. Berlin usw.: Langenscheidt 1996. Στο: Ψάλτου-Joycey, Α. (επιμ.) Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 110-119 (βιβλιοκρισία)

 • (2001): Christmann-Petropoulou, M. «Neugriechisch». Heidelberg: Universitätsverlag 21995. Στο: Ψάλτου-Joycey, Α. (επιμ.) Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 68-71 (βιβλιοκρισία)

 • (2001): Benholz, C. u.a. „Neugriechisch. Ein problemorientiertes Sprachlehrwerk“. Essen: Clemon-Verlag 1989. Στο: Ψάλτου-Joycey, Α. (επιμ.) Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 48-57 (βιβλιοκρισία)

 • (2001): Πορομάνσκα, Σ. «Τα νέα ελληνικά για αρχάριους». Σόφια. 1995. Στο: Ψάλτου-Joycey, Α. (επιμ.) Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 132-135 (βιβλιοκρισία)

 • (2001): «Το πολιτισμικό στοιχείο στο μάθημα της ξένης γλώσσας». Στο: Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.) Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 258-263

 • (2000) Σαπιρίδου, Α./ Γ. Φωτιάδου «Το λογοτεχνικό κείμενο στο μάθημα της ξένης γλώσσας». Στα Πρακτικά Διημερίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης /δεύτερης γλώσσας. Θεσσαλονίκη 2-3 Απριλίου 1999 . Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 301-310

 • (2000): «Η σημασία του πολιτισμικού στοιχείου στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας». Στα Πρακτικά Διημερίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης /δεύτερης γλώσσας. Θεσσαλονίκη 2-3 Απριλίου 1999. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 293-300

 • «Το πoλιτισμικό στοιχείο στο μάθημα της ξένης γλώσσας». Στον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την Υποστήριξη των Διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα του ΚΕΓ (http://www.komvos.edu.gr/)

 • (2000): Βρέττα-Πανίδου, Κ./ Ε. Καραγιαννίδου/ Α. Σαπιρίδου «Εφαρμογή μικροδιδασκαλιών στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ». Στα Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Μικροδιδασκαλίας, Αλεξανδρούπολη 8-10 Οκτωβρίου 1999. Αλεξανδρούπολη, 135-150

 • (2000): «Η διαπολιτισμική προσέγγιση και η διδασκαλία μιας ασθενούς γλώσσας ως ξένης» Στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. με θέμα: Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Πάτρα, 25-27 Ιουνίου 1999, Tόμος Ι. Πάτρα: ΚΕ.Δ.ΕΚ., 80-91

 • (2000): «Das kulturelle Element im DaF-Unterricht» στο: Dorfmüller-Karpousa, K./ Vretta-Panidou, E. (Hg.) Akten des 33. Linguistischen Kolloquiums, Thessaloniki: Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki. Frankfurt a.M. usw: Peter Lang, 285-294

 • (January 1999): «National Report Greece». Έκδοση του European Language Council: Thematic Network Project in the Area of Languages, Sub-Project on Postgraduate Studies: A Report, with Proposals for Action, 42-45

 • (1999): «Ο γλωσσικός ηγεμονισμός στη διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και οι προεκτάσεις του» στο: Χριστίδης Α.-Φ. (επιμ.) «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 1997. Τόμος Β΄. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 747-756. “Linguistic Hegemonism in the Intercultural Approach to the Teaching of Foreign Languages and its Ramifications”. Christidis, A. (ed.) Proceedings of an International Conference “Strong” and “Weak” Languages in the European Union. Aspects of Linguistic Hegemonism, Thessaloniki, 26-28 March 1997. Vol. II. Thessaloniki: Centre for the Greek Language, 757-765

 • (1997): «O γλωσσικός ηγεμονισμός και το μάθημα της ξένης γλώσσας» στα Πρακτικά του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου «Η ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη: Η συμβολή της στον πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ενωμένης Ευρώπης». Θεσσαλονίκη: Σύλλογοι Ι.Φ.Ξ.Γ. PALSO Θεσσαλονίκης, 279-285

 • (1997): «Είναι η διαπολιτισμική διδακτική μονόδρομος για το μάθημα της ξένης γλώσσας;» στο "Ισχυρές" - "ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ‘Οψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού στα Πρακτικά Ημερίδας 25 Απριλίου 1996, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 175-187

 • (1996): «Προτάσεις προσέγγισης της Γραμματικής στο πλαίσιο διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας» στα Πρακτικά Ημερίδας 9 Δεκεμβρίου 1995, Τόμος Ι, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 63-92

 • (1996): Diamantopoulou, Z./ Lindberg, N. “Neugriechisch für Anfänger” Τόμος Α΄. Ismaning: Hueber 1983. “Neugriechisch für Fortgeschrittene”, Τόμος Β΄ Ismaning: Hueber 1991 στο: Εγχειρίδια διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Πρακτικά Ημερίδας 9 Δεκεμβρίου 1995, Τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 159-169 (βιβλιοκρισία)

 • (1996): Μπαμπινιώτης, Γ. κ.ά «Ελληνική Γλώσσα. Εγχειρίδιο διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας». Αθήνα, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, 1993 στο: Εγχειρίδια διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Πρακτικά Ημερίδας 9 Δεκεμβρίου 1995, Τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 111-128 (βιβλιοκρισία)

 • (1996): Βογιατζίδου, Σ. κ. ά. «Ξέρετε ελληνικά;». Θεσσαλονίκη: University Studio Press 1989 στο: Εγχειρίδια διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Πρακτικά Ημερίδας 9 Δεκεμβρίου 1995, Τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 83-93 (βιβλιοκρισία)

 • (1996): Βαλσαμάκη-Τζεκάκη, Φ. κ. ά. «Αρχίζω τα ελληνικά» (Τόμος α), «Περισσότερα ελληνικά» (Τόμος β), «Πλουτίζω τα ελληνικά μου» (Τόμος γ) Θεσσαλονίκη: University Studio Press 1983 στο: Εγχειρίδια διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Πρακτικά Ημερίδας 9 Δεκεμβρίου 1995, Τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 69-83 (βιβλιοκρισία)

 • (1995): “Lehrerausbildung: Von der Bestimmung von Lehrinhalten und Methoden im Bereich Didaktik für Studierende einer germanistischen Abteilung zur Entstehung einer Fremdsprachendidaktik” στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Περίοδος Β', Τεύχος ΣΤ', Τόμος Ε', 147-160

 • (1995): „Lehrerausbildung: Überlegungen zur Gestaltung eines Hochschulseminars zur Schulung des Leseverständnisses“ στο: Info DaF, 4, 405-421

 • (1995): Σαπιρίδου, Α./ Α. Μορφοπούλου «Analyse des Lehrwerks "10 kleine Zappelmänner"» στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Περίοδος Β', Τεύχος ΣΤ', Τόμος Ε', 162-178 (βιβλιοκρισία)

 • (1994): “Zum Umgang mit kurzen narrativen Texten im Unterricht Deutsch als Fremdsprache“ στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Περίοδος Β', Τεύχος ΣΤ', Τόμος Δ', 1993-94, 269-294

 • (1994): Σαπιρίδου, Α./ Σ. Καρατάκη „Literarische Texte im Unterricht DaF. Ihre Rezeption als Brücke zur Entwicklung des Personalen Schreibens bei den Lernern“ στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Περίοδος Β', Τεύχος ΣΤ', Τόμος Δ', Θεσσαλονίκη 1993-94, 239-265

 • (1993): „Kognitionspsychologische Grundlagen der Medienforschung nebst Anwendung im Fremdsprachenunterricht“ στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Περίοδος Β', Τεύχος ΣΤ', Τόμος Γ', Θεσσαλονίκη 1991-93, 167-191

 • (1991): “Erfahrungsbericht zu "Themen 1 und 2”” στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Περίοδος Β', Τεύχος ΣΤ', Τόμος Β', Θεσσαλονίκη 1987-91, 153-158

 • (1986): «Γλωσσικά παιχνίδια στο μάθημα της ξένης γλώσσας - Με παραδείγματα για τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα» στα Πρακτικά της Ελληνογερμανικής Ημερίδας της Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1986, 1-29

 

 

 
Ανδρομάχη Σαπιρίδου