Ανδρομάχη Σαπιρίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο αντικείμενο: «Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με έμφαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού»


Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 997545
e-mail: sapird@del.auth.gr