Δημήτριος Ρωσσικόπουλος


Καθηγητής Α.Π.Θ.

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

rossi@topo.auth.gr

 

 

 

 

 

 

 

 


 Ελληνικά    English