Διοικητικές-Οργανωτικές-Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

α. Στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 

β. Συμμετοχές σε προγράμματα

 

γ. Επίβλεψη εργασιών

 

 

 

Γιάννης Πάγκαλος