Βιβλιογραφία π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη (16.9.1929 -†8.4.2014)

Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ

τελευταία ενημέρωση: 3-1-17

Eκδεδομένα

    α. Ἄρθρα

1.      Ὁ μετὰ τὴν γέννησιν καθαρμὸς τῶν γυναικῶν. Ἀπάντησις εἰς ὁμώνυμον ἄρθρον τοῦ ἱεροδιακόνου Παναγιώτου Σιμιγιάτου, Γρηγόριος Παλαμᾶς 46 (1963) 223-229.

2.      Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ. Ἡ σημερινή της θέση-Ἐπιβαλλόμεναι μεταρρυθμίσεις, Γρηγόριος Παλαμᾶς 49 (1966) 234-248.

3.      Ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τῆς θείας λατρείας, Γρηγόριος Παλαμᾶς 51 (1968) 345-354.

4.       Θέματα Τυπικοῦ, Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου, ἀρ. φύλλων 57-58 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1971) σσ. 3-4 / [Θέματα Τυπικοῦ. Τὰ εἴδη τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων], Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου 59 (Απρίλιος 1971) σ. 3 / [Θέματα Τυπικοῦ. Τὰ λειτουργικὰ βιβλία], Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου 62 (Ιούλιος 1971) σ. 3 / [Θέματα Τυπικοῦ. Αἱ τακτικαὶ ἀκολουθίαι], Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου 63-64 (Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 1971) σσ. 3, 5 /  / Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου 67 (Δεκέμβριος 1971) σ. 3 / [Θέματα Τυπικοῦ. Διάγραμμα τοῦ Ἑσπερινοῦ], Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου 68 (Ἰανουάριος 1972) σ. 4 / [Θέματα Τυπικοῦ. Ὁ Ὄρθρος], Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου 69 (Φεβρουάριος 1972) σ. 3 / Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου 70-71 (Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1972) σ. 6 / Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου 72-73 (Μάιος-Ἰούνιος 1972) σ. 6 / Τυπικὰ Θέματα, Ἠχὼ τοῦ Βυζαντίου 77-78 (Ὀκτώβριος-Νοέμβριος 1972) σ. 4 .

5.      Ἑρμηνεία τῶν Κανόνων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, [ἀνάτυπον ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Γρηγόριος Παλαμᾶς τῶν ἐτῶν: 53 (1970) 32-43, 154-164, 26-235 / 54 (1971) 110-129 / 55 (1972) 155-167, 227-239, 309-323 / 56 (1973) 145-156, 249-257 / 57(1974) 52-63, 135-150, 207-221, 269-279] Θεσσαλονίκη 1975. Σελίδες 169.

6.      Ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ τὸ λειτουργικό του ἔργο, ἀνάτυπο ἐκ τοῦ τόμου Βασιλειὰς (Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1979).

7.      Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ τὸ κήρυγμα, Γρηγόριος Παλαμᾶς 63 (1980) 10-16.

8.      Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ κανοναρίου, Γρηγόριος Παλαμᾶς 726 (1989) 46-58.

9.       Συμπλήρωσις ἐλλειποῦς ἐξαποστειλαρίου, Γρηγόριος Παλαμᾶς 740 (1991) 979-980.

10.   Διόρθωσις σφαλμάτων ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων, Κληρονομία 24 (1992) 173-181.

11.  Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ζωηφόρου Πηγῆς, Κληρονομία 27 (1995) 273-280.

12.   Αἱ εὐχαὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει παιδίου, Γρηγόριος Παλαμᾶς  79 (1996) 487-504.

13.  Ἡ χρήσις νέων ᾀσματικῶν ἀκολουθιῶν, Γρηγόριος Παλαμᾶς  79 (1996) 505-509.

14.   Στιχηρὰ προσόμοια Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, Γρηγόριος Παλαμᾶς 79 (1996) 511-514.

15.  Λειτουργικῶν ἀτόπων ἐπισήμανσις, Γρηγόριος Παλαμᾶς  80 (1997) 209-230.

16.   Η νεκρώσιμος ἀκολουθία (Παρατηρήσεις καὶ προτάσεις διὰ μίαν ὀρθολογικωτέραν τέλεσιν αὐτῆς), Κληρονομία 29 (1997) 211-224.

17.   Οἱ κανόνες καὶ ἡ τάξις ψαλμωδίας αὐτῶν, Γρηγόριος Παλαμᾶς 782 (2000) 263-290.

18. Ἕνα λειτουργικὸ συνέδριο, Ἀνάπλασις (Μάιος-Ἰούνιος 2002), 73-76.

19. Καὶ πάλι περὶ τὸ λειτουργικὸ συνέδριο. ''Ἀντίλογος'' σε ''παρατηρήσεις'', Ἀνάπλασις (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002) 180-182.

20. Αἱρετικοί;, Ἐφημέριος (Φεβρουάριος 2003) 17-21.

21. Οἱ εὐχὲς τῆς γεννήσεως, Ἐφημέριος (Μάρτιος 2003) 18-20.

 22. Τὰ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος καὶ τῆς Διακαινησίμου κατὰ τὸ Τυπικὸν τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Γηθόσυνον σέβασμα. Αντίδωρον τιμής και μνήμης εις τον μακαριστόν καθηγητήν της Λειτουργικής Ιωάννην Μ. Φουντούλην ( 2007), Θεσσαλονίκη 2013, τόμος B', σσ. 1465-1484.

23. Τυπικὰ προβλήματα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Συμβολὴ τεῦχος 8, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2005, σσ. 3-17.

24. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ, Συμβολὴ τεῦχος 9, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2005, σσ. 11-15.

25. Παρατηρήσεις ἐπί τινῶν ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων, Συμβολὴ τεῦχος 10, Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2005, σσ. 5-9.

 

β. Εἰσηγήσεις σὲ συνέδρια

1.      Ἡ διδακτικὴ τοῦ μαθήματος τῆς Λειτουργικῆς-Τελετουργικῆς, Εἰσήγησις σὲ συνέδριο διδασκόντων στὶς ἐκκλησιαστικὲς σχολές. Ἀθήνα 1970 (;)

2.      Τὰ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα καὶ τὸ κήρυγμα, Εἰσήγησις στὸ γ́ πανελλήνιο συνέδριο στελεχῶν ἱερῶν μητροπόλεων. Νεάπολις Θεσσαλονίκης 14-17 Ὀκτωβρίου 2001.

3.      Ψαλμικοὶ ὕμνοι στὴ Θεία Λειτουργία. (προκείμενα, Ἀλληλουιάρια, ἀντίφωνα καὶ Κοινωνικά, Εἰσήγησις σὲ ἡμερίδα Συλλόγου φίλων βυζαντινῆς μουσικῆς, Κομοτηνὴ 30-11-2002.

4.      Τὸ νέον Ἱερατικόν, Εἰσήγησις σὲ λειτουργικὸ συνέδριο κληρικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, Μάιος 2003.

5.      Οἱ ἀκολουθίες Μεσονυκτικοῦ καὶ Ἀποδείπνου, Εἰσήγησις σὲ λειτουργικὸ συνέδριο κληρικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, Μάιος 2004.

6.        ΤΟ ΑΝΤΙΦΩΝΑΡΙΟΝ. Μιὰ προσπάθεια συγκεντρώσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τῶν ψαλμικῶν ὕμνων, Εἰσήγησις στὴν Α΄ Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τοῦ Τομέως λατρείας καὶ τέχνης τοῦ Τμήματος ποιμαντικῆς καὶ κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πέμπτη 26 Μαΐου 2011).

 

γ. Χρονικά

         Τα χρονικά του περιοδικού Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τῶν ἐτῶν .............

 

δ. Ἐπιστολές 

1.     Τὸ κατ᾿ ἔννοιαν ψάλλειν, Ἱεροψαλτικὰ Νέα, ἔτος Η ́ , ἀρ. φ. 89, Ἀθήνα, Δεκέμβριος 1971.

2.   Τὸ κατ᾿ ἔννοιαν ψάλλειν, Ἱεροψαλτικὰ Νέα, ἔτος Η ́ , ἀρ. φ. 90, Ἀθήνα, Νοέμβριος 1971.

3.   Τὸ κατ᾿ ἔννοιαν ψάλλειν (Ἀπάντησις εἰς δευτερολογίαν τοῦ κ. Π. Γεωργίου), Ἱεροψαλτικὰ Νέα, ἔτος Θ ́ , ἀρ. φ. 104, Ἀθήνα, Ἰανουάριος 1973.

4.   Τὸ κατ᾿ ἔννοιαν ψάλλειν (Ἀπάντησις εἰς δευτερολογίαν τοῦ κ. Π. Γεωργίου), Ἱεροψαλτικὰ Νέα, ἔτος Θ ́ , ἀρ. φ. 105, Ἀθήνα, Φεβρουάριος 1973.

5.  Επιστολή στη Σύναξη, τεύχος 74 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σσ. 85-88 (η ίδια και στην Παρακαταθήκη τεύχος 10 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000), σσ. 20-22).

 

ε. Βιβλία εκδεδομένα

 1. Λειτουργική-Τελετουργική. Βοήθημα διὰ τοὺς ἱεροσπουδαστὰς μέσων καὶ ἀνωτέρων ἱερατικῶν σχολῶν, Ἀθήνα 1973.  

 2. Λειτουργική-Τελετουργικὴ γιὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ Ἐνιαίου Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου, Θεσσαλονίκη 1998.

 3. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΤΡΙῼΔΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Πρωτοπρεσβυτέρου. ΤΟΜΟΣ Α ́ περιέχων τὰς ἀκολουθίας τῶν Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, Θεσσαλονίκη ,αϠπέ [1985]. Σελίδες χειρόγραφες 360. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2003 μὲ τὴν προσθήκη ἑνὸς Προοιμίου τοῦ Ἐμμ. Στ. Γιαννόπουλου, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν πρωτοβουλία καὶ τὴν ἐπιμέλεια τῆς μουσικῆς αὐτῆς ἐκδόσεως καθὼς καὶ τῶν ἑπόμενων. Β́ έκδοσις μετά πολλών διορθώσεων παροραμάτων αλλά και του κειμένου κάποιων ύμνων, σύμφωνα με τα υπ᾿ αριθμόν 13 και 22 δημοσιεύματα τα οποία μνημονεύονται στην ενότητα αυτή: Θεσσαλονίκη 2009.

 4. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΤΡΙῼΔΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Πρωτοπρεσβυτέρου. ΤΟΜΟΣ Β ́ περιέχων τὰς ἀκολουθίας τῶν καθημερινῶν, Θεσσαλονίκη ,αϠπζ́ [1987]. Σελίδες χειρόγραφες 580. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2003. Β́ έκδοσις μετά πολλών διορθώσεων παροραμάτων αλλά και του κειμένου κάποιων ύμνων, σύμφωνα με τα υπ' αριθμόν 13 και 22 δημοσιεύματα τα οποία μνημονεύονται στην ενότητα αυτή: Θεσσαλονίκη 2009.

 5. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ καταρτισθεῖσα ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. ΤΟΜΟΣ Α ́. ΗΧΟΙ Α ́ ́ , Θεσσαλονίκη 1998. Σελίδες χειρόγραφες 485. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2004. Επανέκδοσις με διόρθωση παροραμάτων: Θεσσαλονίκη 2008.

 6. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ καταρτισθεῖσα ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. ΤΟΜΟΣ Β ́. ΗΧΟΙ Δ ́-πλ. Α ́ , Θεσσαλονίκη 1998. Σελίδες χειρόγραφες 350. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2004. Επανέκδοσις με διόρθωση παροραμάτων: Θεσσαλονίκη 2008.

 7. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ καταρτισθεῖσα ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. ΤΟΜΟΣ Γ ́. ΗΧΟΙ πλ. Β ́-πλ. Δ ́ , Θεσσαλονίκη 1998. Σελίδες χειρόγραφες 504. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2004. Επανέκδοσις με διόρθωση παροραμάτων: Θεσσαλονίκη 2008.

 8. Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ καταρτισθεῖσα ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Πρωτοπρεσβυτέρου, Θεσσαλονίκη ,αϠϞ́ [1996]. Σελίδες χειρόγραφες 373.  Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2004.

 9. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου, Θεσσαλονίκη 1997. Σελίδες χειρόγραφες 582. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2005.

 10. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. Α ́ . ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, Θεσσαλονίκη ,αϠθ́ [1999]. Σελίδες χειρόγραφες 323. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2006.

 11. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. Β ́ . ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, Θεσσαλονίκη ,β́ [2000]. Σελίδες χειρόγραφες 315. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2006.

 12. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. Γ ́ . ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, Θεσσαλονίκη. Σελίδες χειρόγραφες 386. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2006.

 13. Διορθώσεις καὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ  Τριῴδιον, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006, σελίδες 219. (πληκτρολογημένο σὲ Η/Υ καὶ σελιδοποιημένο σὲ τελικὴ μορφὴ ἀπὸ τὸν συγγραφέα)

 14. Σύστημα Τυπικοῦ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, καταρτισθὲν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς τυπικῆς παραδόσεως τῆς ρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2006. Σχήμα μεγάλο-σύνολο σελίδων 730. (πληκτρολογημένο σὲ Η/Υ ἀπὸ τὸν συγγραφέα)

 15. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. Δ ́ . ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, Θεσσαλονίκη ,β́ [2000]. Σελίδες χειρόγραφες 388. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2006.

 16. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. Ε ́ . ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, Θεσσαλονίκη ,βά [2001]. Σελίδες χειρόγραφες 447. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2007.

 17. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτoπρεσβυτέρου. Ϟ ́ . ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη ,ββ ́ [2002]. Σελίδες χειρόγραφες 308. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2007.

 18. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. Ζ ́ . ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ, Θεσσαλονίκη ,ββ ́ [2002]. Σελίδες χειρόγραφες 284. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2007.

 19. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. Η ́ . ΙΟΥΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη ,ββ ́ [2002]-,βγ́ [2003]. Σελίδες χειρόγραφες 305. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2007.

 20. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου. Θ ́ . ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, Θεσσαλονίκη γ́ [2003]. Σελίδες χειρόγραφες 339. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2008.

 21. Ὁμιλίες στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ἔγιναν στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης [κατὰ τὰ ἔτη 1979-1982], ἔκδοσις τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀδελφότητας Λυδία, Θεσσαλονίκη 2008, σελίδες 426-πληκτρολογήθηκε σὲ Η/Υ σὲ τελικὴ μορφὴ ἀπὸ τὸν συγγραφέα.

 22. Διορθώσεις καὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ  Τριῴδιον. Β́  τόμος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008, σελίδες 260 (πληκτρολογημένο σὲ Η/Υ καὶ σελιδοποιημένο σὲ τελικὴ μορφὴ ἀπὸ τὸν συγγραφέα). Βλ. παραπάνω τον αριθμό 13.

 23. ΑΝΤΙΦΩΝΑΡΙΟΝ περιέχον τὰ ἐν πάσαις ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΑ, ΑΝΤΙΦΩΝΑ καὶ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ συμπληρωθέντα καὶ ἀποκατασταθέντα κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ πρωτοπρεσβυτέρου, Θεσσαλονίκη 1998. Ἔκδοσις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σελίδες 400.

 24. Ὁμιλίες στὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον ὑπὸ Πρωτοπρεσβυτέρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Ἔγιναν στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης [κατὰ τὰ ἔτη 1982-1986], ἔκδοσις τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀδελφότητας Λυδία, Θεσσαλονίκη 2009, σελίδες 676.

 25. Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Εἰσαγωγή-Κείμενον ὑπὸ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου [μὲ ἐπισυναπτόμενο στὸ τέλος: Μουσικὸν Παράρτημα καὶ Τυπικαὶ Διατάξεις]. Ἔκδοσις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010, σελίδες 64.

 26. Μικρὴ εἰσαγωγὴ στὴν Ἁγία Γραφὴ ὑπὸ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου, Θεσσαλονίκη 2011. Ἐκδόσεις "Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας".

 27. ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΓΟΥ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΥ, καταρτισθεὶς ὑπὸ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου. ΄Τόμος Α', Θεσσαλονίκη 2011, Σελίδες χειρόγραφες 409. Ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2011 με ένα Προοιμιακό σημείωμα του Εμμ. Γιαννόπουλου.
  Βλ. και παρακάτω την ενότητα: Ανέκδοτα-α'. Βιβλία, τα υπ᾿ αριθμόν 17, 18, 19, 20.

 28. Άνθη από τον κήπο των Ψαλμών, Θεσσαλονίκη 2013. Εκδόσεις "Το περιβόλι της Παναγίας". Σύνολο σελίδων 382.

 29. Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου, Θεσσαλονίκη 2014. Εκδόσεις "Το περιβόλι της Παναγίας". Σύνολο σελίδων 750.

 30. Ομιλίες στις Πράξεις των Αποστόλων που έγιναν στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1963-1967 υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου, Θεσσαλονίκη 2015. Εκδόσεις "Το Περιβόλι της Παναγίας", Σύνολο σελίδων 316.

 31. Ομιλίες στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου. Εκδόσεις "Το Περιβόλι της Παναγίας", Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 764.

 32. Ερμηνεία των ιερών ακολουθιών (Εσπερινός-Όρθρος-Απόδειπνο) υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου, Εκδόσεις "Το Περιβόλι της Παναγίας", Θεσσαλονίκη 2018.

 

Ϟ. Επιμέλεια-διόρθωση βιβλίων (στο καθένα περιλαμβάνεται ειδική κατατοπιστική Εισαγωγή) 

 1. Μεγάλη Τεσσαρακοστή (ἔκδ. Ρηγόπουλος).

 2. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς. Εἰσαγωγαὶ καὶ ἐπιμέλεια κειμένου ὑπὸ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου, [ἐγκόλπιον σὲ μικρὸ σχῆμα] Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἔκδοσις Α ́  1982.

 3. Ἡ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς περιέχουσα πᾶσας τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων μέχρι τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Ἐπιμέλεια κειμένου ὑπὸ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ, Ἔκδοσις  Α ́   Ἀθήνα 1985 (καὶ ἐπανεκδόσεις).

 4. Ἀνθολόγιον τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. Ἐπιμελείᾳ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου. Τόμος Α ́ . Ἰανουάριος-Μάρτιος. Τριῴδιον, ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, Θεσσαλονίκη 1992 (σσ. 1348).

 5. Ἀνθολόγιον τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ.  Ἐπιμελείᾳ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου. Τόμος Β ́ . Ἀπρίλιος-Δεκέμβριος. Πεντηκοστάριον, ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, Θεσσαλονίκη 1993 (σσ. 1312).

 6. Ἱερατικὸν περιέχον τὰ τῷ ἱερεῖ ἀνήκοντα ἐν ταῖς ἀκολουθίαις τοῦ νυχθημέρου, τὰς θείας καὶ ἱερὰς λειτουργίας Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ τῶν Προηγιασμένων καί τινας ἄλλας ἀκολουθίας καὶ εὐχάς. Ἐπιμελητὴς Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2002.
   
  Θετικότατες κρίσεις για την έκδοση αυτή έγιναν από πολλούς, μεταξύ των οποίων: Μαξίμου Ματθαίου, Τυπικολειτουργικές ἐπισημάνσεις ἐπὶ τοῦ νέου Ἱερατικοῦ, Συμβολὴ τεῦχος 12, (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2007), σσ. 45-51· Παύλου Κουμαριανοῦ, Λειτουργικὴ "Ἀναγέννηση" στὴν ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας σήμερα. Καταγραφὴ καὶ ἀποτίμηση, Σύναξη τεῦχος 101 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2007), σσ. 57-71.

 7. Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καὶ Ψάλτου καταρτισθὲν ὑπὸ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2005 και επανέκδοση με ελάχιστες διορθώσεις παροραμάτων.

 8. Ἀκολουθίαι, Α' Τῆς Συνάξεως τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων, Β' τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, Ἱερὸς ναὸς Ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2005 (με μουσικό παράρτημα).

 9. Τριώδιον κατανυκτικόν, Αθήνα 2014, επιμέλεια π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, έκδοση Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (σε μικρό [σσ. 1271] και μεγάλο [σσ. 568] μέγεθος).

 

ζ. Μελοποιήσεις ακολουθιών σε εκδόσεις άλλων

 1. Ασματική ακολουθία της Συνάξεως πάντων των εν Αδριανουπόλει Αγίων. Έκδ. ι.ν. Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδος 2007. Στις σελίδες 43-55 οι μελοποιήσεις των ιδιομέλων της ακολουθίας από το χέρι του π. Κωνσταντίνου.

 

    Ανέκδοτα

α. Βιβλία

 1. Δοξαστικά Νηλέως Καμαράδου, (αντιγραφές από χφφ. του διδασκάλου τού π. Κωνσταντίνου, του εκ Κωνσταντινουπόλεως ψάλτου των Αγ. Αποστόλων Θεσσαλονίκης Αποστόλου Βλασιάδου). Σελίδες 73. Γράφτηκε την περίοδο 1944-1949.

 2. ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ περιέχουσα τὴν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καὶ Λειτουργίας, Θεσσαλονίκη 1950 (φωτοτυπικὴ ἀναπαραγωγή: Θεσσαλονίκη 1986). Σελίδες χειρόγραφες 531.

 3. Εἱρμολόγιον νέον, πλῆρες, Θεσσαλονίκη 1962. Σελίδες χειρόγραφες 270. Περιέχει τὶς καταβασίες ἀργοσύντομες, μεγάλο ἀριθμὸ εἱρμῶν κατ᾿ ἦχον καὶ τοὺς Παρακλητικοὺς κανόνες. [Ἡ ὕλη τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἔχει κατὰ μέγα μέρος ἐνσωματωθεῖ στὰ μεταγενεστέρως γραφέντα καὶ ἤδη ἐκδεδομένα βιβλία Μουσικὸν Τριῴδιον, Μουσικὴ Παρακλητική, Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, Μουσικὸν Πεντηκοστάριον, Μουσικὸν Μηνολόγιον].

 4. ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ,  Θεσσαλονίκη ͵αϠοή [1978]. Σελίδες χειρόγραφες 28 (τυπικὲς διατάξεις-πλήρης ὁδηγός).

 5. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη 1978. Σελίδες γραφομηχανῆς 34 καὶ χειρόγραφο μουσικὸ παράρτημα.

 6. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. Θεσσαλονίκη 1978. Σελίδες γραφομηχανῆς 34 (εκδόθηκε, βλ. παραπάνω την ενότητα ε. Βιβλία εκδεδομένα, Νο 24).

 7. Συμπλήρωσις τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐκ τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 43 κώδικος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἐπιλογή-Διόρθωσις-Διάταξις-Εἰσαγωγὴ ὑπὸ Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου. Θεσσαλονίκη 1978. Σελίδες γραφομηχανῆς 27 καὶ ἄλλες 15 ὡς χειρόγραφο μουσικὸ παράρτημα. Ἐξεδόθη ὡς παράρτημα στὸν τόμο Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ (Βλ. παραπάνω την ενότητα ε. Βιβλία εκδεδομένα, Νο 8).

 8. Μελωδήματα A'. Ὕμνοι Ἑσπερινοῦ (Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 261 με μια "Μουσική αυτοβιογραφία" αντί Προλόγου).

 9. Μελωδήματα Β'. Ὕμνοι Ὄρθρου Α' (Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 366).

 10. Μελωδήματα Γ'. Ὕμνοι Ὄρθρου Β́ - Δοξολογίες (Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 230).

 11. Μελωδήματα, Ὕμνοι Θ. Λειτουργίας.

 12. Δοξαστάριον, περιέχον ἰδιόμελα καὶ δοξαστικὰ ποιηθέντα ὑπὸ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου πρὸς συμπλήρωσιν ἀκολουθιῶν, χάριν τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου, Θεσσαλονίκη 1990. Σελίδες χειρόγραφες 124.

 13. ΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟΙ εἰς ρυθμὸν τρίσημον τονισθεῖσαι ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Πρωτοπρεσβυτέρου. Θεσσαλονίκη 1994. Σελίδες χειρόγραφες 97.

 14. Καλοφωνικόν Εἱρμολόγιον, Θεσσαλονίκη 1995 [ἀκριβὴς ἀντιγραφὴ τῆς κλασικῆς ἔκδοσης τοῦ 1835, ἀλλὰ καὶ εἱρμοὶ τοῦ μουσικοῦ κωδικογράφου π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, σὲ ἕνα τόμο, μετὰ προσθηκῶν, πινάκων, διορθώσεων, κλπ.]. Σελίδες χειρόγραφες 305.

 15. ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙῼ ΟΡΕΙ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ, ΜΕΛΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ, Θεσσαλονίκη ,αϠϞ ́ [1996]. Σελίδες χειρόγραφες 20.

 16. Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος, Θεσσαλονίκη 2004. Σελίδες χειρόγραφες 148. ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ...

 17. Θησαυρὸς μέλους ἀργοῦ Εἱρμολογικοῦ, τόμος B΄, Θεσσαλονίκη 2011, Σελίδες χειρόγραφες ....... . Υπό έκδοσιν.

 18. Θησαυρὸς μέλους ἀργοῦ Εἱρμολογικοῦ, τόμος Γ΄, Θεσσαλονίκη 2011, Σελίδες χειρόγραφες ....... . Υπό έκδοσιν.

 19. Θησαυρὸς μέλους ἀργοῦ Εἱρμολογικοῦ, τόμος Δ΄, Θεσσαλονίκη 2012, Σελίδες χειρόγραφες ....... . Υπό έκδοσιν.

 20. Θησαυρὸς μέλους ἀργοῦ Εἱρμολογικοῦ, τόμος Ε΄, Θεσσαλονίκη 2012, Σελίδες χειρόγραφες ....... . Υπό έκδοσιν.

 

 β. Βιβλία (ὁμιλίες)  

 1. Ὁμιλίες στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, Θεσσαλονίκη 1963-1967 (πληκτρολογημένο σὲ Η/Υ καὶ σελιδοποιημένο σὲ τελικὴ μορφὴ ἀπὸ τὸν συγγραφέα). Σελίδες 308. Εκδόθηκε το έτος 2015, βλ. παραπάνω.

 2. Ὁμιλίες στὴν Γένεση (κεφάλαια Α ́ ́), Θεσσαλονίκη 1973-1976. Σελίδες χειρόγραφες 382.

 3. Ὁμιλίες στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. 1979-1982 (Εκδόθηκε, βλ. παραπάνω ενότητα ε. Βιβλία εκδεδομένα Νο 21)

 4. Ὁμιλίες περὶ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν (Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Μεγ. Ἀποδείπνου), Θεσσαλονίκη 1986-1989. Σελίδες χειρόγραφες 476.

 5. Ὁμιλίες στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή, Θεσσαλονίκη 1989-1991. Σελίδες χειρόγραφες 310.

 6. Ὁμιλίες στὴν ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τόμος Α ́, Θεσσαλονίκη 1991-1994. Σελίδες χειρόγραφες 490· Τόμος Β ́, Θεσσαλονίκη 1994-1996. Σελίδες χειρόγραφες 342 (εκδόθηκε, βλ. παραπάνω την ενότητα ε. Βιβλία εκδεδομένα, Νο 28).

 7. Ὁμιλίες στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἰωάννου, Θεσσαλονίκη 1996. Σελίδες χειρόγραφες 92.

 8. Ὁμιλίες στὴ Σοφία Σειράχ. Τόμος Α ́, Θεσσαλονίκη 1996-1998. Σελίδες χειρόγραφες 332· Τόμος  Β ́ , Θεσσαλονίκη 1998-1999. Σελίδες χειρόγραφες 144.

 9. Ὁμιλίες στὴν Ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου, Θεσσαλονίκη 1999-2000. Σελίδες χειρόγραφες 164.

 10. Ὁμιλίες στὴν πρὸς Ἐβραίους ἐπιστολή, Θεσσαλονίκη 2000-2001. Σελίδες χειρόγραφες 204.

 11. Ὁμιλίες στὸ κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιο. Τόμος Α', Θεσσαλονίκη 2004 (πληκτρολογημένο σὲ Η/Υ καὶ σελιδοποιημένο σὲ τελικὴ μορφὴ ἀπὸ τὸν συγγραφέα). Σελίδες 404.

 12. Ὁμιλίες στὸ κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιο. Τόμος Β', Θεσσαλονίκη 2004 (πληκτρολογημένο σὲ Η/Υ καὶ σελιδοποιημένο σὲ τελικὴ μορφὴ ἀπὸ τὸν συγγραφέα). Σελίδες 398.

 13. Ψαλμοί Α'. Θέματα φιλικού κύκλου μελέτης Αγ. Γραφής 2012-13. Ενορία Αγ. Αποστόλων. Πληκτρολογημένο σε τελική μορφή από τον συγγραφέα και σελιδοποιημένο, βιβλιοδετημένο από το χέρι του σε λίγα αντίτυπα (εκδόθηκε, βλ. παραπάνω την ενότητα ε. Βιβλία εκδεδομένα, Νο 27.

 

     γ. Φυλλάδες 

                        Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ