Μαθήματα/Courses [pdf]

Έρευνα
- Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής
- Μορφολογία και Ανάλυση Β.Μ.
- Ιστορία και Ιστοριογραφία Β.Μ.
- Διδακτική Β.Μ.
- Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Β.Μ.

Research Interests
- Palaeography of Byzantine Music
- Morphology and Analysis of B.M.
- History and Historiography of B.M.
- Didactics of B.M.
- Interdisciplinary approaches to B.M.

Τηλέφωνο: +30 2310 991838, +30 2310 631594
E-mail: malexand@mus.auth.gr

Web page was created with Mobirise