Τριαντάφυλλος Μακάριος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός – Επίκουρος Καθηγητής, 

Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Γνωστικό Αντικείμενο: «Στατική & Δυναμική των Κατασκευών & Αντισεισμικές Εφαρμογές»

 

Διεύθυνση: Εργαστήριο Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών.

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τ.Θ. 502, τ.κ.54124

Επικοινωνία: Tηλ : 23130995532, Fax:2310995769, e-mail:makariostr@civil.auth.gr

 

 

1.     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

-Στατική και δυναμική των κατασκευών. Γραμμική και μη-γραμμική, δυναμική και στατική ανάλυση και συμπεριφορά των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος ή φέρουσας τοιχοποιίας ή μεταλλικών & ξύλινων κατασκευών, υπό σεισμική δράση και άλλα δυναμικά φορτία.

-Αποτίμηση της φέρουσας αντισεισμικής ικανότητας των κατασκευών, τρόποι & μελέτη επισκευής κατασκευών βλαμμένων από σεισμό και αντισεισμική ενίσχυση κατασκευών.

-Θέματα σεισμικής μόνωσης των Κατασκευών.

-Μέθοδοι αντισεισμικού υπολογισμού.

-Σχεδιασμός ενοργάνωσης κατασκευών με εγκατάσταση πολυκαναλικών συστημάτων επιταχυνσιομέτρων σε αυτές.

- Ψηφιακή επεξεργασία & ανάλυση επιταχυνσιογραμμάτων, απομάκρυνση θορύβου, αναγνώριση των δυναμικών χαρακτηριστικών (δηλαδή ιδιοσυχνοτήτων, ιδιοπεριόδων, ιδιομορφών ταλάντωσης και ιδιομορφικών ποσοστών απόσβεσης, των κατασκευών) από ανάλυση καταγεγραμμένων χρονοϊστοριών επιτάχυνσης της απόκρισης (είτε εξαιτίας σεισμικών διεγέρσεων είτε άλλων περιβαλλοντικών δυναμικών φορτίσεων).

-Καθορισμός των παραμέτρων του σεισμού σχεδιασμού του Ελλαδικού χώρου και προσομοίωση αυτών.

-Ανάπτυξη συνθετικών και ημισυνθετικών εδαφικών επιταχυνσιογραμμάτων για προσομοίωση της εδαφικής σεισμικής κίνησης του σεισμού σχεδιασμού, τόσο σε «κοντινό» όσο και σε «ενδιάμεσο.

 

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Μακάριος

Όνομα: Τριαντάφυλλος

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

Όνομα μητρός: Μαρία

Τόπος καταγωγής: Από την Καλλιράχη της νήσου Θάσου.

Οικογενειακή Κατάσταση:  Έγγαμος με την κα Εγγλέζου Αλεξάνδρα, Μουσειοπαιδαγωγό, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

 

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

3.1          Επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα Κριτών

A1.         Makarios T, Anastassiadis K. 1995. Discussion in the paper ‘’Seismic Code Analysis of Buildings Without Locating Centers of Rigidity’’ by Goel RK - Chopra AK. Journal of Structural Engineering, vol 121, No 4, April 1995, p.p. 791-792.

http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%290733-9445%281995%29121%3A4%28791%29

A2.         Μακάριος Τ, Αναστασιάδης Κ. 1997. Πραγματικός και Πλασματικός Ελαστικός Άξονας Πολυώροφων Κτιρίων: Θεωρία. Τεχνικά Χρονικά, Επιστ. Εκδ. ΤΕΕ, τόμος 17, τεύχος 1-2, σελ. 97-120.

A3.         Μακάριος Τ, Αναστασιάδης Κ. 1997. Πραγματικός και Πλασματικός Ελαστικός Άξονας Πολυώροφων Κτιρίων: Εφαρμογή. Τεχνικά Χρονικά, Επιστ. Εκδ. ΤΕΕ, τόμος 17,  τεύχος 3, σελ. 85-99.

A4.         Anastassiadis K, Athanatopoulou A, Makarios T. 1998. Equivalent Static Eccentricities In the Simplified Methods of Seismic Analysis of Buildings. Earthquake Spectra the Profes. Jour. of the Earth. Engin. Research Inst., Vol. 14, Number 1, pp.1-34.

http://earthquakespectra.org/doi/abs/10.1193/1.1585986

A5.         Makarios T, Anastassiadis K. 1998. Real and Fictitious Elastic Axis of Multi-Storey Buildings: Theory. The Structural Design of Tall Buildings,  Vol. 7, Number 1,  pp 33-55.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291099-1794%28199803%297:1%3C33::AID-TAL95%3E3.0.CO;2-D/abstract

 

A6.         Makarios T, Anastassiadis K. 1998. Real and Fictitious Elastic Axis of Multi-Storey Buildings: Applications. The Structural Design of Tall Buildings,  Vol. 7, Number 1, pp 57-71.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291099-1794%28199803%297:1%3C57::AID-TAL96%3E3.0.CO;2-0/abstract

A7.         Μακάριος Τ. 2000. Άξονας Βέλτιστης Στρέψης και Ακτίνες Δυστρεψίας στα Πολυώροφα Κτίρια. Τεχνικά Χρονικά, Επιστ. Εκδ. ΤΕΕ, Σειρά Ι, τόμος 20, τεύχος Α/2000, σελ.75-94, ΤΕΕ.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/SCIENTIFIC_PUBLICATIONS/SEIRA_I/ETOS_2000

A8.            Μακάριος Τ, Αναστασιάδης Κ. 2000. Μέθοδος Αντισεισμικού Σχεδιασμού με Βάση τις Μετακινήσεις. ΚΤΙΡΙΟ επιστημονική έκδοση, τεύχος Α/2000, σελ.23-34.

http://www.ktirio.gr/default.aspx?&catid=300&articleid=1269&action=showSCarticles

A9.         Margaris B, Papaioannou Ch, Theodulidis N, Savaidis A, Anastasiadis A, Klimis N, Makra K, Demosthenous M, Karakostas Ch, Lekidis V, Makarios T, Salonikios T, Sous I, Carydis P, Lekkas E, Lozios S, Skourtsos E, Danamos G. 2003. Preliminary Observations on the August 14, 2003, Lefkada Island (Western Greece) Earthquake. EERI Journal, Special Earthquake Report–November 2003, pp1-12.

www.eeri.org/lfe/pdf/greece_lefkada_eeri_preliminary_rpt.pdf

A10.     Karakostas Ch, Lekidis V, Makarios T, Salonikios Th, Sous I, Demosthenous M. 2005. Seismic response of structures and infrastructure facilities during the Lefkada, Greece Earthquake of 14/8/2003. Engineering Structures Journal, 27, pp.213-227.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029604003335

A11.     Makarios T.  2005. Optimum Torsion Axis To Multistory Buildings By Using The Continuous Model Of The Structure. Journal of the Structural Design of Tall & Special Buildings, 14, 1, March, pp 69-90.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.262/abstract

A12.     Makarios T. 2005. Optimum definition of equivalent non-linear SDF system in pushover procedure of multistory r/c frames. Engineering Structures Journal v.27, 5, April, pp.814-825.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029605000271

(This paper conquest the 16th position in the World for the period from April 2005 to June 2005, between more 2000 papers of Data-base of ELSEVIER, according to following site: http://top25.sciencedirect.com/index.php?acc=t&cat_id=4&subject_area_id=9&journal_id=01410296 )

A13.     Ξενίδης Χ, Μακάριος Τ , Αθανατοπούλου Α. 2005. Οι ιδιότητες του άξονα βέλτιστης στρέψης στα ασύμμετρα πολυώροφα κτίρια. Τεχνικά Χρονικά, Επιστ. Εκδ. ΤΕΕ, Σειρά Ι, τεύχος 2-3/2005, σελ.99-112.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/SCIENTIFIC_PUBLICATIONS/SEIRA_I/ETOS_2005/tefhosB

A14.     Makarios T, Demosthenous M. 2006. Seismic Response of Traditional Buildings of Lefkas Island, Greece. Engineering Structures Journal, v.28, 2, January, pp.264-278.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029605002828

A15.     Makarios T, Athanatopoulou AM, Xenidis H. 2006. Numerical verification of Properties of the fictitious elastic axis in asymmetric multistorey buildings. Journal of the Structural Design of Tall & Special Buildings, 15, 3, September, pp 249-276.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.294/abstract

A16.     Athanatopoulou AM, Makarios T, Anastassiadis K. 2006. Earthquake Analysis of Isotropic Asymmetric Multistorey Buildings. Journal of the Structural Design of Tall & Special Buildings, 15, 4, December, pp 417-443.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.304/abstract

A17.     Makarios T. 2008. Practical calculation of the torsional stiffness radius of multistorey tall buildings. Journal of the Structural Design of Tall & Special Buildings, 17,1, (March)  pp.39-65.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.316/abstract

A18.     Moschonas I., Kappos A., Panetsos P., Papadopoulos V., Makarios T. , Thanopoulos P. 2009. Seismic fragility curves for Greek bridges: Methodology and case studies. Bulletin of Earthquake Engineering Journal: Volume 7, Issue2 (May 2009), Page 439-468.

http://www.springerlink.com/content/1h6645n75307u167/

A19.     Makarios T. 2009. Equivalent Non-Linear SDF system of spatial asymmetric multistory buildings in pushover procedure. Theory & Applications. Journal of the Structural Design of Tall & Special Buildings, 18,7, (November 2009)  pp.729-763.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.459/abstract

A20.     Makarios T., Xenidis H., Liolios A. 2009. Seismic Target-Dispalcement of Multistorey reinforced Concrete (r/c) frames using pushover analysis and Inelastic Spectra. Journal of International Review on Modelling and Simulations; Praise Worthy Prize Ltd. April; Vol.2, n.2: pp. 213-220.

http://www.praiseworthyprize.com/IREMOS-latest/IREMOS_vol_2_n_2.html#Seismic_Target-Displacement_of_Multistorey_Reinforced_Concrete_%28R/C%29_Frames_Using_Pushover_Analysis__and_Inelastic_Spectra

A21.     Makarios T., Athanatopoulou A., Xenidis H., Liolios A. 2009. Seismic Demands of Planar Reinforced Concrete (R/C) Systems Using Pushover Analysis. Computer and Experimental Simulations in Engineering and Science (CESES); Malliarispaedia, issue 4, June, pp.44-52.

 

A22.     Makarios T. 2012. Identification of the mode shapes of spatial tall multi-storey buildings due to earthquakes. The new "modal time-histories” method. Journal of the Structural Design of Tall & Special Buildings,  DOI: 10.1002/tal.630; 21, 9; September 2012: 621-641

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.630/abstract

A23.     Makarios T, Asteris P. 2012. Numerical investigation of seismic behavior of spatial asymmetric multi-storey reinforced concrete buildings with masonry infill walls. Special Issue on “Advances in Infilled Framed structures: Experiental & Modelling Aspects”. The Open Construction & Building technology Journal; HT-BO-TOBCTJ-0006. Suppl 1-M8; 113-125.

http://www.benthamscience.com/open/tobctj/Special-issues.htm

A24.     Makarios T. , 2012. Evaluating of the effective seismic amplification factor on a probabilistic basis”. Structural Engineering Mechanics. An international Journal, Vol. 42, No. 1, April 10, 2012: 121-129

http://technopress.kaist.ac.kr/?page=search2&mode=result#1

A25.     Makarios T. 2012. Seismic non-linear static new method of spatial asymmetric multi-storey r/c buildings. Journal of the Structural Design of Tall & Special Buildings, DOI: 10.1002/tal.640, Vol. 21, Issue 11, November: 800–823

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.640/abstract

A26.     Makarios T. 2012. Evaluation of the Seismic demand Chord Rotations of Structural Peinforced Concrete Members. Journal of Frontiers in Geotechnical Engineering (FGE); Volume 1, issue 1, December 2012: 1-8

http://www.seipub.org/fge/currentissue.aspx?Volume=1&Number=1&Abstr=false

A27.     Makarios T. , 2013. Peak Ground Acceleration Functions of Mean Return Period for Known Reliability Index of Hellenic Design Earthquakes”. Journal of Earthquake Engineering, (on line May 15, 2012); DOI:10.1080/13632469.2012.690550. Vol. 17, No. 1, 01 Jan 2013:  98-109.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13632469.2012.690550

A28.     Makarios T. , Baniotopoulos C. 2014. Wind Energy Structures: Modal Analysis by the Continuous Model Approach. Journal of Vibration and Control, 10.1177/1077546312463761. (in press, on line October 31, 2012),  Volume 20, Issue 3, February 2014: 395-405.

http://jvc.sagepub.com/content/early/2012/10/31/1077546312463761.abstract

A29.     Makarios T. , Demosthenous, M. 2014. Earthquake Behavior of Historic Timper-Masonry of Lefkas Ionian Island, Greece. Journal of Current Advances in Civil Engineering (CACE),  Volume 2, Issue 2, April, 2014: 74-79.

http://www.vkingpub.com/journal/cace/Archive.aspx

A30.     Makarios T. , Baniotopoulos C. 2015. Modal analysis of wind turbine tower via its continuous model with partially fixed foundation. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering, vol.2, issue 1, 14-25.

http://www.ijirae.com/volumes/Vol2/iss1/03.JACE10082.pdf

A31.     Makarios T., Demosthenous M. 2015. Seismic capacity of the stone masonry lighthouse at Paphos Cyprus. . International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering, vol.2, issue 1, 67-73.

http://www.ijirae.com/volumes/Vol2/iss1/10.JACE10084.pdf

A32.     Makarios T. 2015. Design Characteristic value of the Arias intensity magnitude for artificial accelerograms compatible with Hellenic seismic hazard zones. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering, vol.2, issue 1, 87-98.

http://www.ijirae.com/volumes/Vol2/iss1/14.JACE10085.pdf

Α33. Makarios T., Efthymiou E., Baniotopoulos C. 2015. On the Torsional-Translational Response of Wind Turbine Structures. Arabian Journal for Science and Engineering. On line October 23, 2015. DOI 10.1007/s13369-015-1911-7.

http://link.springer.com/article/10.1007/s13369-015-1911-7

Α34.  Manolis G.D., Makarios T.K., Terzi V., Karetsou I. 2015. Mode shape identification of an existing three-story flexible steel stairway as a continuous dynamic system.  Theoretical and Applied Mechanics, Vol.42, issue 1.  On line…… 2015. DOI ….(υπό δημοσίευση)

http://www.mi.sanu.ac.rs/tam/

 

3.2      Επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνείς ηλεκτρονικές εκδόσεις Διεθνών Ερευνητικών Κέντρων με το σύστημα Κριτών ή εθνικών ηλεκτρονικών εκδόσεων

B1.        Karakostas Ch, Makarios T, Lekidis V, Salonikios T, Sous I, Makra K, Anastasiadis A, Klimis N, Dimitriou P, Margaris B, Papaioannou Ch, Theodulidis N and Savvaidis A. 2006. The Kythira (Greece) Earthquake of January 8, 2006: Preliminary Report on Strong Motion Data, Geotechnical and Structural Damage. EERI Learning from Earthquakes report (after review), at:

http://www.eeri.org/site/reconnaissance-activities/63-greece/174-m69kythiraislandsouthwestergreece#

B2.        Margaris B., Papaioannou C., Theodoulidis N., Savvaidis A., Klimis N., Makra K., Demosthenous M., Karakostas C., Lekidis V., Makarios T., Salonikios T. (ITSAK), Athanasopoulos G., Mylonakis G., Papantopoulos C., Efthimiadou V., Kloukinas P., Ordonez I., Vlachakis V. (Department of Civil Engineering of University of Patras), Stewart J. (University of California of Los Angeles). 2008. Preliminary Report on the Principal Seismological and Engineering Aspects of the Mw=6.5 Achaia-Ilia (Greece) Earthquake on 8 June 2008. GEER Association Report No GEER-013; (after review) Report for Web Dissemination Geotechnical Earthquake Reconnaissance Web Site:

http://research.eerc.berkeley.edu/projects/GEER/GEER_Post%20EQ%20Reports/Greece_2008/greece_2008_index.html.

B3.        Αναστασιάδης Α, Δημητρίου Π, Δημοσθένους Μ, Θεοδουλίδης Ν, Καρακώστας Χ, Κλήμης Ν, Λεκίδης Β, Μακάριος Τ, Μάκρα Κ, Μάργαρης Β, Παπαϊωάννου Χ, Σαββαΐδης Α, Σαλονικιός Θ, Σους Ι. 2004. Ο Σεισμός της Λευκάδας [Μ=6.2, 14.Αυγούστου 2003]. ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τ.Ε.Ε., Ηλεκτρονική Διμηνιαία Έκδοση, Τεύχος 2, Μάρτιος-Απρίλιος 2004, σελ.1-7.(ηλεκτρονική έκδοση στη διεύθυνση:

http://portal.tee.gr/pls/portal/docs/PAGE/PUBLICATIONS/BYMONTHLY_PUBLICATIONS/DIMINIAIA-2004/2TEYXOS_2004/ITSAK-LEFKADA.PDF)

 

3.3      Κεφάλαια Διεθνών Βιβλίων με το σύστημα Κριτών

Γ1.          Makarios T. 2012. The equivalent non-linear single degree of freedom system of asymmetric multi-storey buildings in seismic static pushover analysis. CHAPTER 6 of BookEarthquake Research and Analysis / Book 4th , ISBN 979-953-307-680-4.

http://www.intechopen.com/books/earthquake-resistant-structures-design-assessment-and-rehabilitation/the-equivalent-non-linear-single-degree-of-freedom-system-of-asymmetric-multi-storey-buildings-in-se

 

Γ2.          Makarios T. 2013. Modelling of characteristics of inelastic member of reinforced concrete structures in seismic nonlinear analysis. CHAPTER 1 of BookFocus on Nonlinear Analysis Research”, Nova Science Publisher, Inc. April.pp:1-41

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=38365

Γ3.           Makarios T. 2013. Identification of building dynamic characteristics by using the modal response acceleration time-histories in the seismic excitation and the wind dynamic loading cases. CHAPTER 4 of BookAccelerometers; Principles, Structure and Applications”, Nova Science Publisher, Inc. ISBN:978-1-62808-128-2, pp:77-113

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=42805

Γ4.       Makarios T. , Demosthenous M.  2015. Earthquake Response of Historic Building at Lefkas Island. Chapter 12 of eBook “Historical Earthquake-Resistant Timper Frames in the Mediterranean Area”, DOI 10.1007/978-3-319-16187-7. Springer. P.p.149-156.

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16187-7_12

 

3.4      Διδακτορική Διατριβή.

Δ1.          Μακάριος Τ. 1994. Πλασματικός Ελαστικός Άξονας Μικτών  Πολυώροφων Κτιρίων. Διδακτορική Διατριβή, επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ παράρτημα Ε.Ε.Π.Σ. αριθμ. 22 του ΙΓ' τόμου, Θεσσαλονίκη.

http://openarchives.ekt.gr/view/478709

 

3.5      Επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με το σύστημα Κριτών

Ε1.          Karaveziroglou M, Koulikas P, Makarios T, Koniordos V, Rebythiadou F. 1997. Mortars For Repairing Masonry In Eptapyrgion Fortress. IVth  International Symposium On the Conservation Of Monuments In the Mediterranean Basin, Rhodes, Greece.

Ε2.          Makarios T, Xenidis H. 2004. Optimum Translational Vibration of Multi-storey Buildings with Vertical Mass Axis. Proceedings of the International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences (ICCES'04), 26-29 July 2004, Madeira, Portugal, (in CD-ROM), pp. 687-692.

Ε3.          Makarios T, Xenidis H, Karakostas Ch, Lekidis V. 2004. Verifying the Location of the Optimum Torsion Axis of Multi-Story Buildings Using Dynamic Analysis. Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering (13WCEE), Vancouver, Canada, August 1-6, 2004, (in CD-ROM), paper 833.

Ε4.          Xenidis Ch, Makarios T. 2004. Critical Buckling Load of Multi-story R/C Buildings. Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering (13WCEE), Vancouver, Canada, August 1-6, 2004, (in CD-ROM), paper 807.

Ε5.          Salonikios T, Makarios T, Sous I, Lekidis V, Karakostas Ch. 2005. Design of instrumentation and vibration testing programs of structures through analytical investigations. Proceedings of the Computational Methods and Experimental Measurements XII, Malta, pp 579-588.

Ε6.          Xenidis H, Makarios T, Athanatopoulou AM. 2005. Numerical verification of Optimum translational vibration of asymmetric multi-story buildings with vertical mass axis. Proceedings of the 4th European Workshop on the “Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures”, Thessaloniki, Greece, 26-27 August (in CD-ROM).

Ε7.          Makarios T, Xenidis H. 2006. The Equivalent Non-Linear SDF System in Pushover Procedure of Multistorey R/C Frames. Proceedings of the 2nd International fib Congress, Naples, Italy, June 5-8, 2006, (in CD-ROM), paper 0329.

Ε8.          Karakostas Ch, Makarios T, Lekidis V, Kappos A. 2006. Evaluation of vulnerability curves for bridges – A case study. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006 (in CD-ROM), paper 1435.

Ε9.          Karakostas Ch, Lekidis V, Salonikios Τ, Makarios T, Sous I., Papadimitriou C, Karamanos S, Christodoulou K and Panetsos P. 2006. Structural Identification of Bridges Based on Ambient Vibration Measurements. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006, paper 1263, (in CD-ROM).

Ε10.      Makarios T, Xenidis H, Liolios A, Panetsos P.  2007. Seismic target-displacement of multistorey r/c frames using the optimum non-linear SDF system in pushover procedure. Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, ECCOMAS-COMPDYN-2007, Rethymno, Crete, Greece June 13-16, (paper 1820 in CD-ROM).

Ε11.      Makarios T, Lekidis V, Kappos A, Karakostas Ch, Moschonas J. 2007. Development of seismic vulnerability curves for a bridge with elastomeric bearings. Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, ECCOMAS-COMPDYN-2007, Rethymno, Crete, Greece June 13-16, (paper 1516 in CD-ROM).

Ε12.      Makarios T, Athanatopoulou A, Xenidis H, Liolios A.  2007. Seismic demand floor displacements of planar multistory r/c frames using pushover procedure. Proceedings of the 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras,  Greece July 12-14.

Ε13.      Liolios A, Panetsos P, Makarios T.  2007. Vulnerability functions in seismic structural mechanics. A bridge case of egnatia Motorway in Northern Greece. Proceedings of the 6th German-Greek_Polish Symposium ‘Recent Advances in Mechanics’. Alexandroupolis, Greece, September 17-21.

Ε14.      Makarios T. 2008. Approximate equivalent nonlinear SDF system of spatial asymmetric buildings. Proceedings of the 5th European Workshop on the “Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures”, Catania, ITALY, September 16-17, 2008, pp 93-104 (in CD-ROM).

Ε15.      Salonikios T, Makarios T. 2008. New method for the design of low aspect ratio walls against seismic actions. Proceedings of the 14th World Conference on Earthquake Engineering (13WCEE), Beijing, China, October 12-17, 2008, paper 05-03-0174.

Ε16.      Makarios T, Salonikios T. 2008. Use of new equivalent nonlinear SDF system of planar multi-storey r/c frames in static pushover procedure. Proceedings of the 14th World Conference on Earthquake Engineering (13WCEE), Beijing, China, October 12-17, 2008, paper 14-0229.

Ε17.      Georgoussis G, Tsompanos A, Makarios T, Papalou A. 2013. Optimum structural configuration of irregular buildings: 1. Elastic systems. Proccedings of Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13), September 8-12, Jeju, Korea, pp:1687-1700.

Ε18.      Lekidis V, Anagnostopoulos S, Baros D, Karakostas Ch, Salonikios Th, Makarios T. 2013. Nonlinear seismic assessment of eight-storey reinforced concrete building according to Eurocode EN 1998-3. Proceedings of Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13), September 8-12, Jeju, Korea, pp:1701-1714.

Ε19.      Georgoussis G, Tsompanos A, Makarios T, Papalou A. 2013. Optimum structural configuration of irregular buildings: 2. Inelastic systems. Proceedings of Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13), September 8-12, Jeju, Korea, pp:1715-1726.

Ε20.      Fotakopoulos Th, Mousafeiropoulos G, Moretti M, Makarios T. 2013. Influence of masonry infills in torsional irregular rc buildings. Part 1: Modeling of infills. Proceedings of Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13), September 8-12, Jeju, Korea, pp:1727-1740.

Ε21.      Makarios T, Baniotopoulos Ch. 2013. Torsional-translational behavior of irregular wind energy structures. Proceedings of Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13), September 8-12, Jeju, Korea, pp:1741-1751.

Ε22.      Moretti M, Mousafeiropoulos G, Fotakopoulos Th, , Makarios T. 2013. Influence of masonry infills in torsional irregular rc buildings. Part 2: Analysis and results according to the Eurocodes. Proceedings of Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13), September 8-12, Jeju, Korea, pp:1752-1761.

Ε23.      Makarios T & Demosthenous M. 2013. Earthquake response of historic buildings at Lefkas Island. Proceedings of the 1st International Symposium on Historic Earthquake-Resistant Timper Frames in the Mediterranean Region (H.Ea.R.T.2013), November 4-5, University of Calabria, Italy.

Ε24.      Georgoussis G, Tsompanos A & Makarios T. 2014. Minimizing the seismic response of setback asymmetric buildings under strong ground excitations. 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, August 25-29, Turkey.

 

3.6      Επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε Εθνικά επιστημονικά συνέδρια με το σύστημα Κριτών

ΣΤ1.      Χαλάτης Ν, Μακάριος Τ, Τέγος Ι. 1991. Μελέτη Συνεχούς Προεντεταμένης Πτυχωτής  Κατασκευής. Πρακτικά  10ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, Τόμος ΙΙ, Ρόδος, σελ.111-118.

ΣΤ2.      Μακάριος Τ, Αναστασιάδης Κ. 1992. Δυναμικές Εκκεντρότητες σε Μικτά Πολυώροφα Συστήματα. Πρακτικά 1ου Ελληνικού Συνεδρίου Αντισεισ. Μηχ. και Τεχν. Σεισμολ., 1os Τόμος, Αθήνα, σελ.427-436.

ΣΤ3.      Μακάριος Τ, Μητσοπούλου Ε, Αναστασιάδης Κ. 1992. Σύγκριση Ψευδοστατικού και Δυναμικού Φασματικού Υπολογισμού σε Έκκεντρα Πολυώροφα Κτίρια. Πρακτικά  1ου  Ελληνικού  Συνεδρίου Αντισεισ. Μηχ. και Τεχν. Σεισμολ., 1os Τόμος, Αθήνα σελ.437-446.

ΣΤ4.      Αθανατοπούλου Α, Μακάριος Τ, Μητσοπούλου Ε. 1994. Εύστρεπτοι -Δύστρεπτοι  φορείς. Αντισεισμικός Υπολογισμός. Πρακτικά 11ου Ελληνικού Συνεδρίου  Σκυροδέματος, Τόμος ΙΙΙ, Κέρκυρα, σελ.251-264.

ΣΤ5.      Μακάριος Τ, Αθανατοπούλου Α. 1994. Ελεγχος Κριτηρίων Κανονικότητας του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.-1992). Πρακτικά  11ου Ελληνικού Συνεδρίου  Σκυροδέματος,  Τόμος ΙΙΙ, Κέρκυρα, σελ.282-291.

ΣΤ6.      Μακάριος Τ, Αθανατοπούλου Α. 1999. Η έννοια της στατικής εκκεντρότητας στα πολυώροφα ασύμμετρα κτίρια. Πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου  Σκυροδέματος, τόμος ΙΙΙ, Ρέθυμνο Κρήτης, σελ.106-114.

ΣΤ7.      Αθανατοπούλου Α, Μακάριος Τ. 1999. Η θέση των σεισμικών δυνάμεων κατά την εφαρμογή της απλοποιημένης μεθόδου αντισεισμικού υπολογισμού. Πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, τόμος ΙΙΙ, Ρέθυμνο Κρήτης, σελ.95-105.

ΣΤ8.      Μακάριος Τ, Αναστασιάδης Κ. 1999. Ανελαστικός αντισεισμικός έλεγχος επίπεδου πολυώροφου πλαισίου με βάση τις μετακινήσεις. Πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, τόμος ΙΙΙ, Ρέθυμνο Κρήτης, σελ.134-143.

ΣΤ9.      Μακάριος Τ, Πανέτσος Π. 1999. Διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς διατμητικών πλασίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, τόμος Ι, Ρέθυμνο Κρήτης, σελ. 227-236.

ΣΤ10.  Αθανατοπούλου Α, Μακάριος Τ, Αναστασιάδης Κ. 2001. Δυναμική σεισμική ανάλυση μιας ειδικής κλάσης πολυώροφων κτιρίων. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισ. Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, τόμος Α, Θεσσαλονίκη, σελ.495-504.

ΣΤ11.  Δρούγιας Δ, Μακάριος Τ. 2001. Διερεύνηση του ρόλου των τοιχοποιιών στη σεισμική απόκριση της κατασκευής με μη-γραμμική ανάλυση. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισ. Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, τόμος Α, Θεσσαλονίκη, σελ.505-513.

ΣΤ12.  Μακάριος Τ. 2001. Αντισεισμικός σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα της κατασκευής. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισ. Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, τόμος Β, Θεσσαλονίκη, σελ.505-514.

ΣΤ13.  Μακάριος Τ. 2001. Ανελαστικός αντισεισμικός έλεγχος πλαισίου Ω.Σ. με χρήση της Μεθόδου Ικανότητας Φάσματος. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισ. Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, τόμος Α, Θεσσαλονίκη, σελ.561-570.

ΣΤ14.  Μακάριος Τ. 2003. Μελέτη σεισμικής μόνωσης κτιρίων. Γραμμικός και μη-γραμμικός υπολογισμός. Πρακτικά 14ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, τόμος Γ, Κως,σελ. 235-246.

ΣΤ15.  Μακάριος Τ, Πιπερίδης Α. 2003. Νέοι πίνακες κατανομής ομοιόμορφου φορτίου σε ορθογωνικές πλάκες. Πρακτικά 14ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, τόμος Α, Κως, σελ. 249-265.

ΣΤ16.  Ξενίδης Χ, Μακάριος Τ. 2003. Κρίσιμο φορτίο λυγισμού επίπεδων πολυώροφων πλαισίων Ω/Σ. Πρακτικά 14ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, τόμος Α’, Κως, σελ. 375-385.

ΣΤ17.  Μακάριος Τ, Δημοσθένους Μ. 2004. Σεισμική συμπεριφορά παραδοσιακών κτιρίων της Λευκάδας. Πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου «Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία ιστορικών κατασκευών»,  τόμος 2ος, 14-16 Οκτώβριος 2004, Θεσσαλονίκη, σελ.26-35.

ΣΤ18.  Σαλονικιός Θ, Καρακώστας Χ, Λεκίδης Β, Σους Ι, Μακάριος Τ. 2005. Διερεύνηση Δυναμικής Συμπεριφοράς Κατασκευών με Ειδικά Δίκτυα Ενοργάνωσης. Proceedings of the 5th National NDT Conference of the Hellenic Society of Non Destructive Testing, November 18-19, 2005 NTUA, Athens, Greece (in CD-ROM).

ΣΤ19.  Μακάριος Τ, Σαλονικιός Θ, Καρακώστας Χ, Λεκίδης Β, Σους Ι, Αναστασιάδης Α. 2006. Αποτίμηση των δυναμικών χαρακτηριστικών κτιρίου ο/σ από καταγραφή διέγερσης. Πρακτικά 15ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, τόμος Β, 25-27 Οκτωβρίου, Αλεξανδρούπολη, pp396-409.

ΣΤ20.  Μακάριος Τ, Καρακώστας Χ, Σαλονικιός Θ, Λεκίδης Β, Σους Ι. 2008. Η Σεισμική Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος των Κυθήρων κατά το Σεισμό (Μw=6.9) της 8ης.01.2006. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 1997.

ΣΤ21.  Μακάριος Τ, Ξενίδης Χ. 2008. Υπολογισμός ακτίνων δυστρεψίας πολυώροφων κτιρίων. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισ. Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 1999.

ΣΤ22.  Δημητρίου Π, Αναστασιάδης Α, Δημοσθένους Μ, Θεοδουλίδης Ν, Καρακώστας Χ, Κλήμης Ν, Λεκίδης Β, Μακάριος Τ, Μάκρα Κ, Μάργαρης Β, Παπαϊωάννου Χ, Σαββαϊδης Α, Σαλονικιός Θ, Σούς Ι. 2008. Ο Σεισμός της Λευκάδας της 14ης Αυγούστου του 2003 (Μw=6.2). Η Απόκριση των Κατασκευών και οι Επιπτώσεις του στο Νησί της Λευκάδας. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 2000.

ΣΤ23.  Μακάριος Τ, Δημοσθένους Μ. 2008. Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 2047.

ΣΤ24.  Δημοσθένους Μ, Μακάριος Τ. 2008. Αντισεισμική Συμπεριφορά των Πέτρινων Φάρων Πάφου Κύπρου και Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 2048.

ΣΤ25.  Καρακώστας Χ, Λεκίδης Β, Σαλονικιός Θ, Μακάριος Τ, Σούς Ι. 2008. Προσεισμικός Έλεγχος Δημόσιων κτιρίων στην πόλη των Γρεβενών στα πλαίσια συστήματος διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 1985.

ΣΤ26.  Καρακώστας Χ, Παπαδημητρίου Κ, Λεκίδης Β, Πανέτσος Π, Ντότσιος Ε,  Σαλονικιός Θ, Μακάριος Τ, Νικολάου Ι, Σούς Ι. 2008. Αποτίμηση δυναμικών χαρακτηριστικών Γεφυρών της Εγνατίας Οδού με βάση την απόκρισή τους σε δυναμικές διεγέρσεις. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 2016.

ΣΤ27.  Σαλονικιός Θ, Καρακώστας Χ, Λεκίδης Β, Δημοσθένους Μ, Μακάριος Τ, Σούς Ι. 2008. Εξοπλισμός και Προδιαγραφές για την παρακολούθηση της δυναμικής απόκρισης κατασκευών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 1974.

ΣΤ28.  Σαλονικιός Θ, Μακάριος Τ, Δημοσθένους Μ. 2008. Μεθοδολογία αποτίμησης αιτίων πρόκλησης βλαβών σε οικισμούς. Εφαρμογή στο Δήμο Αετού Φλώρινας. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 1982.

ΣΤ29.  Λεκίδης Β, Καρακώστας Χ, Παπαϊωάννου Χ, Σαλονικιός Θ, Μακάριος Τ. 2008. Αξιοποίηση μετρητικών δεδομένων της Γέφυρας της Χαλκίδας στα πλαίσια προγραμμάτων συντήρησης του έργου. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 1979.

ΣΤ30.  Ντότσιος Ε, Πέρρος Κ, Παπαδημητρίου Κ, Πανέτσος Π, Λεκίδης Β, Καρακώστας Χ, Σαλονικιός Θ, Μακάριος Τ, Σους Ι. 2008. Αναθεώρηση προσομοιωμάτων γεφυρών της Εγνατίας Οδού με βάση την απόκρισή τους σε δυναμικές διεγέρσεις. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας (3ο ΠΣΑΜΤΣ), 5-7 Νοεμβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα. Άρθρο 2018.

ΣΤ31.  Σαλονικιός Θ, Καρακώστας Χ, Λεκίδης Β, Δημοσθένους Μ,  Μακάριος Τ. 2009. Αξιοποίηση έξι σεισμών στην Πελλοπόνησο για την συσχέτιση φασματικών επιταχύνσεων με την απόκριση του δομημένου περιβάλλοντος. Πρακτικά 16ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, 21-23 Οκτωβρίου, Πάφος, Κύπρος, υπ΄αριθμ. 141113 paper.

ΣΤ32.  Μακάριος Τ. 2009. Το ισοδύναμο μη-γραμμικό μονοβάθμιο σύστημα των χωρικών ασύμμετρων πολυώροφων κτιρίων ο/σ. Πρακτικά 16ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, 21-23 Οκτωβρίου, Πάφος, Κύπρος, υπ΄αριθμ. 171109 paper.

ΣΤ33.  Μακάριος Τ, Σαλονικιός Θ, Λεκίδης Β, Καρακώστας Χ, Δημοσθένους Μ. 2009. Αποτίμηση ιδιοπεριόδων και ιδιομορφών ταλάντωσης πενταώροφου κτιρίου από την απόκρισή του, κατά τη διάρκεια της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού Αχαϊας-Ηλείας. Πρακτικά 16ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, 21-23 Οκτωβρίου, Πάφος, Κύπρος, υπ΄αριθμ. 141116 paper.

ΣΤ34.  Καρακώστας Χ, Λεκίδης Β, Μακάριος Τ, Σους Ι. 2009. Μεθοδολογία και Αποτελέσματα Ταχέως Οπτικού Προσεισμικού Ελέγχου Δημοσίων Κτιρίων O/Σ στην πόλη των Γρεβενών. Πρακτικά 16ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, 21-23 Οκτωβρίου, Πάφος, υπ΄αριθμ. 141117 paper.

 

3.7      Συγγραφική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε τεχνικά περιοδικά, ειδικές εκδόσεις και επιστημονικές  εκθέσεις.

Ζ1.          Μακάριος Τ.1997. Ασκήσεις  Οπλισμένου Σκυροδέματος. Σημειώσεις για τους φοιτητές 6ου εξαμήνου Πολιτικούς Μηχανικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, σε λ.142.

Ζ2.          Μακάριος Τ. 2000. Επιφανειακοί Φορείς. Κλασικές και Προσεγγιστικές Λύσεις. Σημειώσεις για τους φοιτητές 7ου εξαμήνου Πολιτικούς Μηχανικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, σελ.142.

Ζ3.          Μακάριος Τ. 2001. Δυναμική των Κατασκευών Ι. Η απόκριση του μονοβάθμιου ταλαντωτή σε δυναμική διέγερση. Σημειώσεις για τους φοιτητές 8ου εξαμήνου Πολιτικούς Μηχανικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, σελ.56.

Ζ4.          Μακάριος Τ. 2004. ΣΤΑΤΙΚΗ  ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ. Το θεωρητικό υπόβαθρο και η εφαρμογή της. Σημειώσεις για το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα., σελ.87.

Ζ5.          Αναστασιάδης Α, Δημητρίου Π, Δημοσθένους Μ, Θεοδουλίδης Ν, Καρακώστας Χ, Κλήμης Ν, Λεκίδης Β, Μακάριος Τ, Μάκρα Κ, Μάργαρης Β, Παπαϊωάννου Χ, Σαββαΐδης Α, Σαλονικιός Θ, Σους Ι. 2004. Ο Σεισμός της Λευκάδας [14.8.03]. Περιοδικό Τεχνογράφημα, Τεύχος 257, 15 Ιανουαρίου 2004, σελ. 10-12.

Ζ6.          Αναστασιάδης Α, Δημητρίου Π, Δημοσθένους Μ, Θεοδουλίδης Ν, Καρακώστας Χ, Κλήμης Ν, Λεκίδης Β, Μακάριος Τ, Μάκρα Κ, Μάργαρης Β, Παπαϊωάννου Χ, Σαββαΐδης Α, Σαλονικιός Θ, Σους Ι. 2004. Ο Σεισμός της ΛευκάδΑς (Μ=6.2), 14 Αυγούστου 2003, Ισχυρή Εδαφική Δόνηση - Συνέπειες του Σεισμού στο Δομημένο και Φυσικό Περιβάλλον. Ειδική βιβλιοδετημένη έκδοση ΤΕΕ, Επιστημονικές Εκδόσεις Τ.Ε.Ε., ISBN:960-8369-07-X, 2004.

Ζ7.          Αναστασιάδης Α, Δημητρίου Π, Δημοσθένους Μ, Θεοδουλίδης Ν, Καρακώστας Χ, Κλήμης Ν, Λεκίδης Β, Μακάριος Τ, Μάκρα Κ, Μάργαρης Β, Παπαϊωάννου Χ, Σαββαϊδης Α, Σαλονικιός Θ, Σους Ι. 2006. Ο Σεισμός των Κυθήρων (Μ=6.9), 8 Ιανουαρίου 2006.  Ισχυρή Εδαφική Κίνηση – Συνέπειες του Σεισμού στο Δομημένο και Φυσικό Περιβάλλον στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. Ειδική βιβλιοδετημένη έκδοση ΤΕΕ, σελ.59, Επιστημονικές Εκδόσεις Τ.Ε.Ε., ISBN:960-8369-17-7, ΑΘΗΝΑ, 2006.

Ζ8.          Καρακώστας Χ, Μακάριος Τ, Θεοδουλίδης Ν, Κλήμης Ν, Λεκίδης Β, Μάκρα Κ, Μάργαρης Β, Παπαϊωάννου Χ, Σαββαΐδης Α, Σαλονικιός Θ, Δημοσθένους Μ. 2008. Ο Σεισμός τΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (Μ=6.5), 06 Ιανουαρίου 2008. Έκθεση προς ΥΠΕΧΩΔΕ, ΙΤΣΑΚ, σελ.23.

Ζ9.          Θεοδουλίδης Ν, Μακάριος Τ, Καρακώστας Χ, Κλήμης Ν, Λεκίδης Β, Μάκρα Κ, Μάργαρης Β, Παπαϊωάννου Χ, Σαββαΐδης Α, Σαλονικιός Θ, Δημοσθένους Μ. 2008. Ο Σεισμός της κορωνησ (ν.Μεσσηνιασ), 14 Φεβρουαρίου 2008 (Μ=6.7). Έκθεση προς ΥΠΕΧΩΔΕ, ΙΤΣΑΚ, σελ.23.

Ζ10.      Δημοσθένους Μ, Θεοδουλίδης Ν, Καρακώστας Χ, Κλήμης Ν, Λεκίδης Β, Μακάριος Τ, Μάκρα Κ, Μάργαρης Β, Παπαϊωάννου Χ, Σαββαϊδης Α, Σαλονικιός Θ. 2008. Ο Σεισμός της αχαϊασ-ηλειασ, 08 Ιουνίου 2008 (Μ=6.5). Έκθεση προς ΥΠΕΧΩΔΕ, ΙΤΣΑΚ, σελ.67.

Ζ11.      Μάργαρης Β., Παπαϊωάννου Χ., Σαββαΐδης Α., Αναστασιάδης Α., Κλήμης Ν., Μάκρα Κ., Δημοσθένους Μ., Καρακώστας Χ., Λεκίδης Β., Μακάριος Τ., Σους Ι.,        (2003): Ο Σεισμός της Λευκάδος (Μ=6.4), 14 Αυγούστου 2003”, Προκαταρκτική Έκθεση των Συνεπειών του Σεισμού στο Δομημένο και μη Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη, Αύγουστος, Τεχνική Έκθεση ΙΤΣΑΚ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 61.

Ζ12.      Μακάριος Τ.(2014). Εισαγωγή στους Επιφανειακούς Φορείς ΙΙ. Εισαγωγικές συμπληρωματικές σημειώσεις για τους Φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ στο μάθημα «Επιφανειακοί Φορείς ΙΙ»

 

3.8      Επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά συνέδρια χωρίς Κριτές

Η1.         Margaris B, Papaioannou Ch, Theodulidis N, Savaidis A, Anastasiadis A, Klimis N, Makra K, Demosthenous M, Karakostas Ch, Lekidis V, Makarios T, Salonikios T, Sous I. 2003. The Lefkas (Greece) Earthquake of August 14, 2003: Preliminary Report on Strong Motion Data, Geotechnical and Structural Damage. The 1st International Workshop on Earthquake Prediction, European Seismological Commission EPPO, 6-7 November, Cultural Center of the Municipality of Athens,  Athens, Greece.

Η2.         Σαλονικιός Θ, Μακάριος Τ. 2005. Ελεγχόμενες Διεγέρσεις Κατασκευών. Α’ Συνάντηση εργασίας δικτύου διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου. Τόμος πρακτικών, ΙΤΣΑΚ, Νοέμβριος 2005, Θεσσαλονίκη.

Η3.         Σαλονικιός Θ, Μακάριος Τ. 2006. Αποτίμηση Αιτίων Πρόκλησης Βλαβών σε Κτίρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Αναργύρων, Τεχνική Έκθεση & Παραρτήματα προς Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας, Αύγουστος 2006.

Η4.         Μακάριος Τ. 2007. Παθητικός έλεγχος δυναμικής απόκρισης κατασκευών & εφαρμογή. Β’ Συνάντηση εργασίας δικτύου διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου. Τόμος πρακτικών, ΙΤΣΑΚ, Ιανουάριος 2007, Θεσσαλονίκη.

Η5.         Μακάριος Τ. 2007. Μελέτη Ελέγχου Εφαρμοσιμότητας του 2ου Σχεδίου ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Έλεγχος του «δ» ιδεατού δομητικού σχήματος κτιρίου του ΟΑΣΠ. Τεχνική Έκθεση, Ιούνιος 2007, Θεσσαλονίκη.

Η6.         Demosthenous M., Makarios T., Kyriakou C. (2007). Structural & Earthquake Behavior of Lighthouses. 1st International Symposium “ Lighthouses: A Holistic strategy for the Preservation, Restoration and Integration of the Lighthouses in the life of modern societes, November 16-18, 2007, Nicosia - Pafos, Cyprus.

 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο κος Τ. Μακάριος συμμετείχε σε δεκαεπτά  (17) Ερευνητικά Προγράμματα εκ των οποίων στα τρία ήταν Επιστημονικά Υπέυθυνος. Πιο συγκεκριμένα:

1.              Ερευνητικό Πρόγραμμα: Διερεύνηση  των κριτηρίων κανονικότητας σε κάτοψη σύμφωνα με τους σύγχρονους Αντισεισμικούς Κανονισμούς.  Φορέας:  Ι.Τ.Σ.Α.Κ. (απόφαση 30/90 του οικείου Δ.Σ.), Επιστημονικά Υπεύθυνος: κ. Μητσοπούλου Ευθυμία, Καθηγήτρια ΑΠΘ. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν δύο ετών, από 1-7-1990 έως 1-7-1992. Γνωστικό αντικείμενο: Δυναμική και Στατική Συμπεριφορά των Κατασκευών.

2.              Ερευνητικό Πρόγραμμα: Ρυθμιστικό σχέδιο του ΑΠΘ. Επέκταση της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονικά Υπεύθυνος: κ. Κωτσιόπουλος Α., Καθηγητής  ΑΠΘ. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν δύο ετών, από 1991-93. Γνωστικό αντικείμενο: Στατική Προμελέτη. Διερεύνηση Μόρφωσης Οικοδομικού Σκελετού.

3.              Ερευνητικό Πρόγραμμα: Αντισεισμική Προστασία Γεφυρών (ΑΣΠΡΟΓΕ). (Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριών ετών, από τον Δεκέμβριο 2003  έως τον Νοέμβριο 2006), με Επιστημονικά Υπεύθυνο για το ΙΤΣΑΚ τον Δ/ντή Ερευνών Καρακώστα Χρήστο, Δρ.Πολιτικό Μηχανικό.

4.              Ερευνητικό Πρόγραμμα: Mελέτη της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών, της γεωμορφολογίας και της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής στις ενόργανες καταγραφές του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων. (Η διάρκεια του προγράμματος ήταν δύο ετών, από 2002-2004 και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ήταν ο Ερευνητής του ΙΤΣΑΚ Αναστ. Αναστασιάδης, Δρ.Πολιτικός Μηχανικός ΙΤΣΑΚ.

5.              Ερευνητικό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου: Αντιμετώπιση των συνεπειών από τους σεισμούς στο δομημένο Περιβάλλον. Περίοδος 2004-2007. Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ. Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθ. Γ. Πενέλης. Συντονιστής του προγράμματος Μ. Δημοσθένους, κύριος ερευνητής. Α’ Συνάντηση εργασίας δικτύου διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου. Τόμ. Πρακτικών, ΙΤΣΑΚ, Νοέμβριος 2005, Θεσσαλονίκη.

6.              Ερευνητικό Πρόγραμμα: E.U. CULTURE 2000. (Period 2004-2007). Holistic Strategy for the Restoration, Preservation and Integration in the life of the modern societies of Old European Masonry Lighthouses – PHAROS., Επιστημονικά Υπεύθυνος Ι. Καλογιάννη.

7.              Ερευνητικό Πρόγραμμα: Μετρήσεις αναπτυσσόμενων επιταχύνσεων σε δάπεδο ορόφου λόγω λειτουργίας μηχανημάτων (Επ. Υπ. Μακάριος Τρ.). Σύμβαση της 16ης Μαρτίου 2007 μεταξύ ΙΤΣΑΚ και Κυρίου του έργου με τρίμηνη διάρκεια.

8.              Ερευνητικό Πρόγραμμα: Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων του Ινστιτουτου Τεχνικής σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, το οποίο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 με κωδικό Ο.Π.Σ.104382. Προϋπολογισμός 961000 ευρώ.  (Επ. Υπ. Κλήμης Νικόλαος) σύμφωνα με την απόφαση 39/2005 του Δ.Σ. του ΙΤΣΑΚ.

9.              Ερευνητικό Πρόγραμμα «Προμήθεια και εκμάθηση ασύρματου πολυκαναλικού κινητού συστήματος επιταχυνσιομέτρων και μετρήσεις απόκρισης κατασκευής με αυτό για τον πειραματικό προσδιορισμό δυναμικών χαρακτηριστικών αυτής με μη-καταστροφικές μεθόδους» εξοπλισμού, ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, (Επ. Υπ. Μακάριος Τρ.) με διάρκεια από 13 Μαίου του 2008 έως 13 Ιανουαρίου 2010.

10.          Ερευνητικό Πρόγραμμα «SYNARMA– Development of an Information SΥstem for NΑtural Risk MΑnagement in the Mediterranean, Interreg IIIB Archimed 2000-2006. Επ. Υπ. Θεοδουλίδης Ν, Δ/ντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ.

11.          Ερευνητικό Πρόγραμμα: “Protecting from natural hazards using new technologies. The role of the researcher” (acronym pro-tech nature) «Researcher Nights 2009», (Επ. Υπ. Μακάριος Τρ.) με διάρκεια από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2010.

12.          Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Μελέτη-διερεύνηση για τη σεισμική ικανότητα του Διοικητηρίου Καλαμάτας, λόγω νέας αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης». Χρηματοδότηση Νομαρχία Μεσσηνίας. Έτος 2009. (Επ. Υπ. Λεκίδης Β., Δ/ντης Ερευνών ΙΤΣΑΚ).

13.          Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Εκτίμησης των Ενεργών Ρηγμάτων και της Σεισμικής Επικινδυνότητας αυτών και Καθορισμού των Παραμέτρων Ορθολογικού Αντισεισμικού Σχεδιασμού Τεχνικών Έργων σε Κρίσιμες Θέσεις της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης – Σύνδεσης με την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα Μακεδονία». Χρηματοδότηση «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», Έτος 2009. (Επιστημ. Υπεύθυνος για το ΙΤΣΑΚ ο κ. Ν. Κλήμης, Ερευνητής ΙΤΣΑΚ , και για την Δ/νση Αντισεισμικών Κατασκευών ο κ. Θ. Σαλονικιός, ερευνητής ΙΤΣΑΚ)).

14.          Ερευνητικό Πρόγραμμα: Επιχορήγηση ΙΤΣΑΚ και ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων. Χρηματοδότηση 600000 ευρώ από τον ΟΑΣΠ. Διάρκεια 2008-μέχρι σήμερα. Κωδ. 3.021 ΕΛΚΕ ΙΤΣΑΚ. Απόφαση υπ’ αριθμ. 512/2008 Δ.Σ. ΙΤΣΑΚ (Επιστημονικά Υπεύθυνος Χρ. Παπαϊωάννου, Δρ Σεισμολόγος, Δ/ντης Ερευνών ΙΤΣΑΚ).

15.          Ερευνητικό Πρόγραμμα: Μέτρηση ιδιοπεριόδων Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας. Χρηματοδότηση από την 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Βέροιας. Διάρκεια 8 μήνες (από Ιούλιο 2012 μέχρι Φεβρουάριο 2013). Επιστημονικά Υπεύθυνος Βασίλης Λεκίδης. Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Ερευνών ΙΤΣΑΚ.

16.          Ερευνητικό Πρόγραμμα: Εκκεντρότητες Αντισεισμικού Σχεδιασμού Ασύμετρων Κτιριακών Φορέων. Φορέας υλοποίησης: Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης του Ερευνητικού Προγράμματος είναι η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Φορέας Χρηματοδότησης: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ», από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Διάρκεια από 1 Νοεμβρίου 2012 μεχρι 31 Οκτωβρίου 2015 (3 χρόνια). Επιστημονικά Υπεύθυνος Γιώργος Γεωργούσης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, καθηγ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

17.          Ερευνητικό Πρόγραμμα: Αναλυτικός έλεγχος και κατασκευή πρότυπων αντισεισμικών μεταλλικών μηχανισμών πλαστικών αρθρώσεων δοκών οπλισμένου σκυροδέματος. Φορέας υλοποίησης: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. Κωδικός έργου 91297. Προϋπολογιμός: 4000 ευρώ. Διάρκεια από 13 Ιουλίου 2014 μέχρι 13 Ιουλίου 2015 (1 χρόνο). Επιστημονικά Υπεύθυνος Τριαντ. Μακάριος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 

 

4. ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ «EDITORIAL BOARD” ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

1.                   Open Journal of Civil Engineering (OJCE), http://www.scirp.org/journal/ojce/

2.                   International Journal of Current Advances in Civil Engineering, http://www.vkingpub.com/Journal/CACE/332.html

3.                   International Journal of Civil Mechanical Engineering,  http://acascipub.com/Journal%20of%20Civil%20Mechanical%20Engineering/

4.                   International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation,  http://www.praiseworthyprize.com/irehm_editorial_board.htm

5.                   International Journal of Earthquakes,  http://www.hindawi.com/journals/jearth/editors/

6.                   International Journal of Structural Analysis and Design, http://journals.theired.org/en-ijsad.html

7.                   International Journal of Earthquake Enginering. http://journals.theired.org/ije.html

 

5. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

a.                        Earthquake Engineering & Structural Dynamic Journal (Executive Editor Prof. Anil Chopra, Editor Prof. Peter Fajfar, by John Wiley & Sons),

b.                        Engineering Structures Journal του εκδοτικού οίκου Elsevier,

c.                        Earthquakes and Structures (an international journal of Earthquake Engineering & Earthquake Effects on Structures) by Techno-Press, Ltd.,

d.                        Computers & Concrete (an international journal) by  Techno-Press, Ltd.,

e.                        Experimental Techniques Journal (by John Wiley & Sons),

f.                         The Open Construction and Building Technology Journal (by BENTHAM SCIENCE),

g.                        Bulletin of Earthquake Engineering Journal

h.                        Scientia Iranica,

i.                         Natural Hazards & Earth System Sciences (NHESS),

j.                          Korean Society of Civil Engineers Journal.

k.                        Structural Design of Tall & Special Buildings, καθώς και σε αρκετά άλλα περιοδικά.

 

6. ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ανάπτυξη devices)

Ο κος Τριαντυάφυλλος Μακάριος ανέπτυξε Ευρεσιτεχνία και του απονεμήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με αριθμό 1007931/04-07-2013. Ο τίτλος της Ευρεσιτεχνίας είναι «Αντισεισμικός μεταλλικός μηχανισμός κόμβου-δοκών οπλισμένου σκυροδέματος». Με την ευρεσιτεχνία αυτή αποτρέπεται η κατάρρευση των κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος για πολύ ισχυρό σεισμό.

 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Άνω των 300  ετεροαναφορών από άλλους συναδέλφους χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι έμμεσες ή άμεσε αυτοαναφορές.

 

8.    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τρέχουσα:

(α).  Προπτυχιακά Μαθήματα Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

1.                   Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ (9ο εξάμηνο, μάθημα υποχρεωτικό για τον ΤΕΤΚ)

2.                   Επιφανειακοί Φορείς Ι (7ο εξάμηνο, μάθημα υποχρεωτικό για τον ΤΕΤΚ)

3.                   Επιφανειακοί Φορείς ΙΙ (8ο εξάμηνο, μάθημα επιλογής)

4.                   Ειδικά Θέματα Στατικής (10ο εξάμηνο, μάθημα επιλογής)

 

(β) Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

1.              Διδασκαλία δύο μαθημάτων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων, ΑΣΤΕ» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ:

-Μάθημα «Υπολογιστική Μηχανική Αντισεισμικών Κατασκευών, ΑΣΤΕ-2», διδακτική ομάδα: Μανώλης Γ., Μητσοπούλου Ε., & Μακάριος Τ..

-Μάθημα «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεφυρών από Ο/Σ, ΑΣΤΕ-9», διδακτιτή ομάδα: Τέγος Ι., Πενέλης Γιωργ., Μακάριος Τ., Παπανικολάου Β.

2.                   Διδασκαλία ενός μαθήματος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές MSc” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του μαθήματος «Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών (ΣΜΑ50)», Διδακτική ομάδα: Καράμπαλης Δ., Σαπουντζακης Ε., Χατζηγεωργίου Γ.,Μακαριος Τ.

 

Παλαιότερη:

(α).  Τμήμα  Πολιτικών  Μηχανικών  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας. Συνολική προϋπηρεσία τεσσάρων και ήμιση (4.5) ετών, ήτοι από 1-3-1997 έως 31-8-2001.

Μαθήματα Κορμού:

1. ΄΄Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Ι΄΄,  6ου εξαμήνου, επί δύο ακαδ. έτη (1996-97 & 1997-98).

2. ΄΄Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα ΙΙ΄΄,  7ου εξαμήνου, ένα ακαδ. έτος (1997-98).

3. ΄΄Δυναμική των Κατασκευών Ι΄΄, 8ου εξαμήνου, επί τέσσερα ακαδ. έτη (1997-98, 1998-99, 1999-00 & 2000-01).

Μαθήματα υποχρεωτικά του Δομοστατικού Τομέα:

4. ΄΄Θεωρία Δίσκων και Πλακών ΄΄,   7ου εξαμήνου, επί τέσσερα ακαδ. έτη  (1997-98, 1998-99, 1999-00 & 2000-01).

5. ΄΄Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ΄΄, 9ου εξαμήνου, επί τρία ακαδ. έτη (1998-99, 1999-00 & 2000-01).

6. ΄΄Ολόσωμες Γέφυρες΄΄,          10ου εξαμήνου, επί τρία ακαδημαϊκά έτη (1998-99, 1999-00 & 2000-01).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του κου Μακάριου,  από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αυτός κατατάχθηκε στις υψηλότερες θέσεις από όλους τους διδάσκοντες (βλ. συνημμένα έγγραφα).

 

(β).  Τμήμα  Πολιτικών  Δομικών  Έργων  ΤΕΙ-Σερρών. Συνολική προϋπηρεσία τριών (3) ετών, ήτοι από ακαδ. έτος 1995-96 έως ακαδ. έτος 1997-98.

1. ΄΄Κατασκευή Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι΄΄, 4ου εξαμήνου, επί τρία ακαδημαϊκά έτη, ήτοι, 1995-96, 1996-97, 1997-98.

(στα ΤΕΙ Σερρών εκεινη την εποχή δεν προβλεπόταν αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του κου Τριανταφ. Μακάριου)

 

(γ). Αυτοδύναμη διδασκαλία σε προγράμματα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Ένταξη στο Ενιαίο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔA) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2629/08.10.2002 απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔA. Συνέπεια του γεγονότος αυτού, είναι ότι ο κος Τριαντάφυλλος Μακάριος έδωσε διαλέξεις συνολικής διάρκειας 483 διδακτικών ωρών σε άνω των 40 μεταπτυχιακών 70-ωρων προγραμμάτων επιμόρφωσης Πολιτικών Μηχανικών - στελεχών του Δημοσίου στις νεώτερες επιστημονικές εξελίξεις. Τα επιστημονικά θέματα που καλύφθηκαν είναι τα ακόλουθα:

1.             Βασικές γνώσεις αντισεισμικού Σχεδιασμού (Η μη-γραμμική συμπεριφορά του μονοβάθμιου ταλαντωτή, επιταχυνσιογράμματα και φάσματα απόκρισης αυτών, θέματα σεισμικής διέγερσης κ.τ.λ.).

2.             Προσομοίωση Κατασκευών για μη γραμμικές αναλύσεις (ανάπτυξη μοντέλων κτιρίων ο/σ για τη μη-γραμμική ανάλυση τους).

3.             Προχωρημένες Μέθοδοι Αντισεισμικού Ελέγχου / Σχεδιασμού κατασκευών (Μη-γραμμικός δυναμικός υπολογισμός, ανελαστικός στατικός υπολογισμός, ανελαστικά φάσματα απόκρισης, μέθοδος της ικανότητας φάσματος, μέθοδος των συντελεστών μετατόπισης και μέθοδοι σεισμικής μόνωσης).

4.             Ευρωκώδικες ΕΝ 1998-1, ΕΝ 1998-2 και ΕΝ 1998-3 , τόσο σε απλό όσο και σε προχωρημένο επίπεδο.

5.             Αποτίμηση φέρουσας αντισεισμικής ικανότητας κτιρίων (εισαγωγή στον Κανονισμό Επεμβάσεων, ΚΑΝ.ΕΠΕ.-2012).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του κου Τρ. Μακάριου,  από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, αυτός κατατάχθηκε στις υψηλότερες θέσεις όλων των διδασκόντων.

 

(ε).  Διαλέξεις:

1.              Σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών της Ανατολικής Μακεδονίας με θέμα  "Σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού-Νέοι Κανονισμοί" που οργανώθηκε από το ΤΕΕ-ΑΜ στην Καβάλα την άνοιξη του 1992.

2.              "Πρόγραμμα  κατάρτισης παλινοστούντων Ελλήνων  Μηχανικών" που οργανώθηκε από το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. στην Καβάλα, Α’ εξάμηνο 1992.

3.              Σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών του νομού Δράμας με θέμα "Νέος Κανονισμός Σκυροδέματος και Μεταλλικές Κατασκευές-Σύγχρονες απόψεις και μέθοδοι" που οργανώθηκε από το παράρτημα Δράμας του ΤΕΕ-ΑΜ στη Δράμα το Φθινόπωρο του 1992.

4.              Σεμινάριο παρουσίασης του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.-92) που οργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε. στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς και στην Λειβαδιά της Στερεάς Ελλάδος το Φθινόπωρο του 1993.

5.              Διάλεξη με θέμα ‘‘Εμπειρίες από Σεισμούς στον Ελλαδικό Χώρο’’ με προβολή εικόνων από ζημιές των κατασκευών από τους ισχυρούς σεισμούς της «Καλαμάτας-1986» και της «Κοζάνης-Γρεβενών-1995». Η υπόψη διάλεξη δόθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον Βόλο τον Ιανουάριο του 1998. Παρόμοια διάλεξη δόθηκε και στις Σέρρες με διοργανώτρια αρχή τα ΤΕΙ Σερρών.

6.              Διάλεξη με θέμα «Σεισμός της Λευκάδος 14.08.2003. Συμπεριφορά Παραδοσιακών Σύμμεικτων Κτιρίων» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ με τίτλο «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Επισκευή-ενίσχυση ιστορικών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία» που έλαβε χώρα στο ΑΠΘ το διήμερο από 31.10.2003 έως 1.11.2003.

7.              Διάλεξη με θέμα «Συμπεριφορά παραδοσιακών Σύμμεικτων κτιρίων της Λευκάδος» στο πλαίσιο της ημερίδας με τίτλο «Σεισμός Λευκάδας 14.08.2003» που έλαβε χώρα στο ΤΕΙ Σερρών στις 21.11.2003 από το ΙΤΣΑΚ.

8.              Εισηγητής (κατά τα έτη 2004-2010) σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τις συνέπειες και τη διαχείρηση των σεισμών σε εθελοντές διαφόρων πόλεων της Ελλάδος στο πλαίσιο του διϋπουργικού προγράμματος Εθελοντικής Δράσης για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» του ΥΠΕΠΘ με υπευθ. την κα Ελευθερία Παπαδημητρίου σεισμολόγο καθηγήτρια του τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ.

 

9.  ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιούλιος 1990:      Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με  βαθμό 8.35. Κατετάγη στην πρώτη θέση από τους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς της  κατεύθυνσης του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών που ορκίσθηκαν τον Ιούλιο του 1990. Εκπόνησε την Διπλωματική του Εργασία στο Εργαστήριο του Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο: "Μελέτη Βιομηχανικού Συγκροτήματος με Προεντεταμένους και Πτυχωτούς Φορείς" και βαθμολογήθηκε με 10.00  (άριστα).

 

1990:     Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS και  παρακολούθηση του εντατικού προγράμματος μαθημάτων Πολιτικού Μηχανικού (εις την Αγγλική γλώσσα) με γενικό τίτλο "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής" που οργανώθηκε στο ΑΠΘ από  τους:

a. Ecole Centrale de Paris,

b. Universite Joseph Fourier de Grenoble,

c. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

 

31.01.1995:       Αναγόρευση σε Διδάκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής ήταν: "Πλασματικός Ελαστικός  Άξονας   Μικτών   Πολυώροφων  Κτιρίων"

 

1995-1998: Ωρομίσθια πρόσληψη τριετούς διάρκειας από το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων των ΤΕΙ-Σερρών για κάλυψη διδακτικών αναγκών του Ιδρύματος στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή - Επιστημονικού Συνεργάτη.

 

1997-2001: Συμβασιούχος (ΠΔ407/80) Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

03.03.2003 έως 13.05.2013: Ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ).

(από 3.3.2003-23.8.2007 Δόκιμος Ερευνητής, από 24.8.2007-18.8.2011 Εντεταλμένος Ερευνητής, 19.8.2011-9.5.2013 Κύριος Ερευνητής).

 

Μέλος Συλλόγων:            

-Μέλος ΤΕΕ από το 1990.

-Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) από το 1990.

-Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής, το οποίο είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Αντισεισμικής Μηχανικής καθώς επίσης και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Αντισεισμικής Μηχανικής.

-Μέλος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών Σκυροδέματος ΕΠΕΣ

-Μέλος Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος παρά τω ΤΕΕ (ΕΤΣ/ΤΕΕ).