Περπερίδης Γεώργιος, Μ.Α.                                                                      

Ειδικό Εκπαιδευτικό-Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

Διδασκαλία της γερμανικής με δυνατότητα εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 997540

e-mail: gperp@del.auth.gr