ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΛΑΖΗΣΗΣ
Καθηγητής

 

GEORGIOS A. LALAZISSIS
Professor

 

 

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης

«Υπολογιστικής Φυσικής»

Director of the Graduate Program

in Computational Physics

 

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Φυσικής

President of the Hellenic Nuclear Physics Society

 

 

Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη

 

Department of Theoretical Physics
Aristotle University Of Thessaloniki
54124 Thessaloniki Greece

 

 

 

tel

+30-2310-998352

fax

+30-2310-998128

e-mail

glalazis (at) auth (dot) gr

 


Διδασκόμενα μαθήματα:


Teaching:

α. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

a. Pre-Graduate Studies

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι
Κβαντομηχανική Ι
Θέματα Πυρηνικής Θεωρίας

Mathematical Methods of Physics I
Quantum Mechanics I
Topics In Nuclear Theory

β. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υπολογιστικής Φυσικής

b. Post-Graduate Program
in Computational Physics

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής
Πυρηνική Φυσική

Mathematical Methods of Physics
Nuclear Physics

 


Research Interests:
Nuclear Structure
Nuclear Reactions
Nuclear Astrophysics

Heavy Ion Reactions at Intermediate Energies
Hypernuclei

Mathematical Physics

Quantum Chaos
 

 

 ISI Web of Science

 

Δημοσιεύσεις/Publications: link

 

Αναφορές/Citations: link