Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Γριτζάς  

Ιδιότητα:

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Γνωστικό αντικείμενο:

Γεωγραφική Ανάλυση και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία για τη Χωρική Ανάπτυξη

Επικοινωνία:

(γρ) 2310-995450 (skype) gritzas (κιν) 6972393211

E-mail: ggritzas@auth.gr

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Λέξεις κλειδιά:  

Γεωγραφία, Χωρική ανάπτυξη, Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, Ποικίλες οικονομίες, Οικονομίες της κοινότητας, Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι, Κοινά, Κοινωνική Καινοτομία, Κυκλική οικονομία

Περιγραφή:

Ποικίλες οικονομίες. Οικονομίες της κοινότητας. Ετερότητα. Αυτόνομες Γεωγραφίες. Εναλλακτικοί χώροι και ο ρόλος, μεταξύ άλλων,  του τόπου, της κλίμακας, της δικτύωσης, των κοινωνικών κινημάτων, της εκπαίδευσης και του κράτους στη γέννηση, διαμόρφωση και βιωσιμότητά τους. Εναλλακτικοί χώροι και κοινωνική καινοτομία / δημιουργικότητα. Κυκλική οικονομία.

Εναλλακτικές προσεγγίσεις και πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης (αποανάπτυξη, μετα-ανάπτυξη). Τοπικοποίηση παγκοσμιοποίηση και τοπική ανάπτυξη. Οικοκοινότητες.

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ο ρόλος της στη χωρική ανάπτυξη. Συνεταιρισμοί: παραγωγικοί, καταναλωτικοί, αγροτικοί. Κοινωνικές επιχειρήσεις. Κοιν(ων)οτικά υποστηριζόμενη Γεωργία. Ηθικό εμπόριο. Εναλλακτικά δίκτυα τροφής. Εναλλακτικά ανταλλακτικά δίκτυα, τοπικά – κοινοτικά – συμπληρωματικά νομίσματα, τράπεζες χρόνου.  ηθικές τράπεζες, μικροπίστωση, αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί, σύλλογοι, ιδρύματα. Κοινοτική διαχείριση: αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νερού. Ομότιμη παραγωγή.

 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Διδακτορικές Διατριβές υπό την επίβλεψή μου

 

Ολοκληρώθηκαν

1.     Ειρήνη-Εριφύλη Τζέκου  (2020) «Εναλλακτικοί χώροι και προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξης: Η περίπτωση των εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων»

 

Σε εξέλιξη

 

1.     «Κυκλική οικονομία στο πλαίσιο των Κοινών και των Οικονομιών της Κοινότητας: Η περίπτωση της διαχείρισης ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων» που εκπονεί ο Βαγγέλης Βραγοτέρης

2.     «Κοινά και χωρικός σχεδιασμός: Προοπτικές και προϋποθέσεις για την παραγωγή και διαχείριση κοινοχρήστων - κοινωφελών χώρων από συνεργατικά εγχειρήματα πολιτών» που εκπονεί ο Σωκράτης Σειτανίδης

3.     «Ο ρόλος του τουρισμού στην διαμόρφωση των οικονομιών της κοινότητας» που εκπονεί ο Τριαντάφυλλος Πλιάκας

4.     «Δικτύωση εγχειρημάτων εναλλακτικών οικονομιών στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού σχεδιασμού υλοποίησης εναλλακτικών αναπτυξιακών οραμάτων» που εκπονεί ο Στράτος Ναλμπάντης

 

Διδασκαλία: Μεταπτυχιακά

·       «Έννοιες και Θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» και παλιότερα «Χωρική Ανάπτυξη, Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»  του ΠΜΣ «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)»,  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ΕΑΠ

·       «Κοινά, Εναλλακτικοί Χώροι και Συμμετοχικός Σχεδιασμός» και «Συμμετοχικές «Διαδικασίες Βιώσιμου Σχεδιασμού στην Ύπαιθρο και στην Πόλη» στο ΠΜΣ «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ (συνδιδασκαλία)

·       «Κοινωνιολογία του Τουρισμού» στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» του ΑΠΘ (συνδιδασκαλία)

 

Διδασκαλία:  Προπτυχιακά

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ:

·       Γεωγραφία και ζητήματα Ανάπτυξης-Σχεδιασμού (υποχρεωτικό, 5ο εξαμ)

·       Προγραμματισμός Αστικής και Περιφερειακής ανάπτυξης (συνθετικό εργαστήριο, υποχρεωτικό, 6ο εξαμ)

·       Γεωγραφία και Κοινωνική-Αλληλέγγυα Οικονομία (επιλογής, 7ο εξάμ)

·       Εναλλακτικές προσεγγίσεις και πολιτικές χωρικής ανάπτυξης (επιλογής, 8ο εξάμ)

 

Πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα:

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

2021/24:    «Social Economy 4Ces: Joining Social Economy Forces towards Community development, Connected societies, Co-creation of knowledge and Collaborative education practices (ERASMUS Knowledge Alliances)»,

 

2020/21: «Κοινωνική Καινοτομία και Δικτύωση εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο των Οικονομιών της Κοινότητας. Δημιουργία Πιλοτικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Καινοτομίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης (κωδ. ΕΔΒΜ103 και αρ. πρωτ. 3605/04-07-2019)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'» με φορεά χρηματοδότηδης: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

2017/18: «Εναλλακτικοί χώροι και προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξης: Η περίπτωση των εναλλακτικών αγροτροφικών δικτύων» στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες, με φορέα χρηματοδότησης τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2014:        Erasmus Intensive Program “Adapting to the times of crisis: an advanced course on socially sustainable degrowth”. Συντονιστής του προγράμματος  Universitat Autonòma de Barcelona. Αντικείμενα συμμετοχής: Διαμόρφωση προγράμματος, διδασκαλία, συμμετοχή στα workshops. http://summerschool2014.degrowth.net/

2013/14:    «Εναλλακτικοί οικονομικοί χώροι στην Ελλάδα της εποχής της κρίσης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα:» του ΑΠΘ με φορέα χρηματοδότησης τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ

 

Συμμετοχή ως ερευνητής

 

2020:    «Social housing baseline studies» / «Έρευνα / μελέτη για την οικονομικά προσιτή κατοικία» ως δράση του ευρύτερου έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, χρηματοδότηση FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE

Λοιπή επιστημονική δραστηριότητα:

Ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής ομάδας «για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» https://commonsseauth.wordpress.com/

Κριτής στο περιοδικό urban studies (http://usj.sagepub.com/)

Μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων. Μέλος ΤΕΕ

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

·       Amanatidou, E., & Gritzas, G. (2020) “Innovation for social needs” in De Saille S., Medvecky, F., Van Oudheusden, M., Albertson K., Amanatidou, E., Birabi, T., Pansera, M., “Responsibility beyond growth. A case for responsible stagnation”, Bristol University Press (https://bristoluniversitypress.co.uk/responsibility-beyond-growth)

·     Γριτζάς, Γ., Αμανατίδου, Ε., Καβουλάκος, Κ.Ι Τζέκου, Ε.Ε., (2019) «Ο ρόλος της κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο της μετα-ανάπτυξης», στο Δέφνερ, Α.Μ., Σκάγιαννης, Π., Ροδακινιάς, Π., Ψαθά, Ε. (επιμ) «Σύγχρονοι  Προβληματισμοί για την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Ανάπτυξη: Μια συλλογή κειμένων από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Βόλος 27-30 Σεπτεμβρίου 2018), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σ 1685-1696, ISBN 978-960-99226-6-1

·     Τζέκου, Ε.Ε., Γριτζάς, Γ., Καβουλάκος, Κ.Ι (2019) «Η σχέση μεταξύ κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, μετα-ανάπτυξης και αποανάπτυξης», στο Δέφνερ, Α.Μ., Σκάγιαννης, Π., Ροδακινιάς, Π., Ψαθά, Ε. (επιμ) «Σύγχρονοι  Προβληματισμοί για την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Ανάπτυξη: Μια συλλογή κειμένων από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Βόλος 27-30 Σεπτεμβρίου 2018), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σελ 1009-1020, ISBN 978-960-99226-6-1

·     Gritzas, G., Kavoulakos, K. I., (2016) “Diverse economies and alternative spaces. An overview of approaches and practices” critical review, European Urban and Regional Studies, doi: 10.1177/0969776415573778

·     Καβουλάκος, Κ.Ι., Γριτζάς, Γ. (2015) Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι. Κοινωνικά κινήματα και χωρική ανάπτυξη [ηλεκτρ. βιβλ.] (κριτικός αναγνώστης καθ. Ιωάννης Σταυρακάκης) Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6131

·     Amanatidou, E., Gritzas, G., Kavoulakos, K.I. (2015) "Time Banks, co-production and foresight: intertwined towards an alternative future." Foresight 17 (4): 308-331

·     Γριτζάς, Γ., Καβουλάκος, Κ.Ι., Τζέκου. Ε.Ε. (2015) “Εναλλακτικοί χώροι, ποικίλες οικονομίες και αγροτροφικά δίκτυα: Μία επισκόπηση της ευρύτερης συζήτησης ως μία αφετηρία για την έρευνα της ελληνικής περίπτωσης”, Γεωγραφίες 25: 24-35

·     Καβουλάκος Κ.Ι., Γριτζάς, Γ. (2015), «Κινήματα και εναλλακτικοί χώροι στην Ελλάδα της κρίσης: μια νέα κοινωνία πολιτών», στο Γεωργαράκης Ν. Γ., Δεμερτζής Ν. (επιμ.), Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η αποδόμηση του πολιτικού , Αθήνα, Gutenberg, σελ 337-355

·     Καβουλάκος, Κ.Ι., Γριτζάς Γ.  (2015) «Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι:  Αντιμετωπίζοντας την κρίση ή δημιουργώντας μια νέα κοινωνία» στο Μαλούτας Θ., Σπυρέλλης Σ. (επιμ.) Κοινωνικός άτλαντας της Αθήνας. Ηλεκτρονική συλλογή κειμένων και εποπτικού υλικού (http://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%ce%b9/)

·     Γριτζάς, Γ. Καβουλάκος, Κ.Ι. (2015) «Μια συζήτηση για τους εναλλακτικούς οικονομικούς και πολιτικούς χώρους», στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Χώρου Ζητήματα. Θεωρίες και Μεθοδολογίες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, Θεσσαλονίκη, Ζήτη. σελ 215-244

·     Gritzas, G., Kavoulakos, K. I., Tzekou E. (2015) «Alternative Food Networks: Approaches and open questions», Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society 22-24 October 2014, Thessaloniki, Greece,  Special Session 6: 1465-1475  

https://www.researchgate.net/publication/291945107_Proceedings_of_the_10th_International_Conference_of_the_Hellenic_Geographical_Society

·     Καβουλάκος, Κ.Ι., Γριτζάς, Γ (2013) «Εναλλακτικοί χώροι και ο ρόλος της ακαδημίας» πρακτικά του συνεδρίου «Μεταβολές + ανα-σημασιοδοτήσεις του χώρου στην Ελλάδα της κρίσης» που διοργάνωσε  το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, 1-3 Νοεμβρίου 2013, ISBN 978-960-9439-26-8 (Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας)

·     Gritzas, G., Kavoulakos, K.I., Amanatidou, E. (2013) “The alterity of alternative exchange networks and the role of localness” πρακτικά του International Conference on “Changing Cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions”, pre-organised session chaired by Lecturers G. Gritzas, and K. Kavoulakos “Collective ventures, solidarity economy and the urban space”, Skiathos island, Greece, 18-21 June 2013, οργάνωση: Lab of Urban Morphology and Design, Dept. of Planning & Regional Development, Faculty of Engineering, University of Thessaly, ISBN 978-960-6865-65-7 (Εκδόσεις Γράφημα)

·     Γριτζάς, Γ., Καβουλάκος, Κ., Αμανατίδου, Ε. (2012). Εναλλακτικοί χώροι στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης: ορισμένες αρχές ταξινόμησης / αξιολόγησης της «εναλλακτικοτητας», πρακτικά (ηλεκτρονική έκδοση), 10Ο τακτικό επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης ERSA (μέλος της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης -RSAI, ERSA) 1-2 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη (συνδιοργάνωση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), διαθέσιμο στο: https://plandevel.web.auth.gr/ERSA_GR_CONF_2012/papers/Gritzas_et_al_paper.pdf

·     Λάζογλου, Μ., Γριτζάς, Γ., (2012) «Διερευνώντας το βαθμό «εξευρωπαϊσμού» των δομών και της φιλοσοφίας του συστήματος τοπικού σχεδιασμού στην Ελλάδα μέσω της Κ.Π. Interreg» πρακτικά (ηλεκτρονική έκδοση), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος 27-30 Σεπτεμβρίου 2012 (διοργάνωση Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), ISBN 978-960-9439-13-8 (Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας), 978-960-6865-52-7 (Εκδόσεις Γράφημα)

·     Alexandridis, T.K., Katagis, T., Gitas, I.Z., Silleos, N., Eskridge, K.M., Gritzas, G. (2010) "Investigation of aggregation effects in vegetation condition monitoring at a national scale." International Journal of Geographical Information Science, 24,4: 507-521

·     Γριτζάς, Γ. (2008) «Πληθυσμός και μεταναστεύσεις από τον 16ο ως τον 20ο αιώνα: Πληθυσμιακή Γεωγραφία (πηγές έρευνας, δείκτες και διαιρέσεις), Πληθυσμιακή Γεωγραφία της Ευρώπης σε ιστορική προοπτική»  στο Λεοντίδου, Λ. (επιμ) «Eυρωπαϊκές Γεωγραφίες, Τεχνολογία και Υλικός Πολιτισμός» Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 97-137

·     Τζιούτζια, Ε., Κατόπη, Μ., Μπακόλα, Ν., Γκιάλης, Σ., Γριτζάς, Γ., Μήτζιας, Γ. (2008) «Η Αμφίσημη συμβολή των εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην Άρση της απομόνωσης των Ηπειρωτικών περιοχών: Η περίπτωση της Κόνιτσας και των Δυτικών Ζαγοροχωρίων στην Ήπειρο.», πρακτικά του 10ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία της Ηπειρωτικής Περιφέρειας: Όρια –Φραγμοί-Άξονες-Πρότυπα-Ποιότητα», 12-14 Νοεμβρίου 2008, Ιωάννινα, σ.14