Επαγγελματική εμπειρία

2/1985 -8/1985 Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, Δασολόγος, ασχολία η Επιστασία Μηχανημάτων  Δασοτεχνικών ΄Εργων.

9/1985 -6/1991 με σύμβαση Δασολόγου στο Δασαρχείο ΄Εδεσσας. Ασχολήθηκα με τη σύνταξη μελετών του Δασοτεχνικού Γραφείου καθώς και την Επίβλεψη- Επιμέτρηση των έργων Διευθέτησης Χειμάρρων, Οδοποιΐας, Βοσκοτόπων, Δασικής Αναψυχής.

7/1991 -12/1999 μέλος Ειδικού Διοικητικού και Επιστημονικού Προσωπικού(Ε.Δ.Τ.Π) κατηγορίας ΑΤ, στο Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12/1999 -8/2005 λέκτορας με θητεία, στον τομέα Δασοτεχνικών και Yδρονομικών έργων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

9/2005 –10/2009 Επίκουρος Καθηγητής με θητεία, στο Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11/2009 -8/2011 μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, στο Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

9/2011 -12/2016 Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Διευθυντής του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, έπειτα από εκλογή από τη Γενική Συνέλευση για τα Πανεπιστημιακά Έτη 2014-2015 και 2015-2016.

 

 Μελέτες

Κυριότερες μελέτες που συνέταξε στο Δασαρχείο Έδεσσας που εργάστηκε  από 16-9-1985 έως 17-6-1991 είναι οι παρακάτω:

- Οριστική μελέτη Διευθέτησης χειμάρρου Καρυδιάς

- Οριστική μελέτη χάραξης Δασικής Οδού Α΄ κατηγορίας "Πηγές Βύρουτ-Κρώμνη" μήκους 8+960 χλμ. του Δημοσίου Δάσους Κρώμνης

- Διαχειριστική μελέτη Συνιδιόκτητου Δάσους Λύκων

- Μελέτη καλλιεργητικών Επεμβάσεων στο Δάσος Πάρκο ΄Εδεσσας.

- Μελέτη Τεχνικών Έργων στο Δασικό Δρόμο Α΄ κατηγορίας "Δέλτα-Μικρό Λιβάδι" Δάσους Λύκων

- Επίσης συνέταξα επτά (7) μελέτες χάραξης δρόμων Γ' κατηγορίας συνολικού μήκους 14+000 χιλιομέτρων.

 

-