Ετεροαναφορές

ANAΦOΡEΣ TΡITΩN ΣTIΣ EΠIΣTHMONIKEΣ EΡΓAΣIEΣ (σύνολο 275)

Στάθης Ι. Δ. 1998. Τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της Πίνδου από υδρολογική άποψη. Διδακτορική διατριβή. (35)
1. Φ. Μάρης. 1999. Η υποβάθμιση των ορεινών υδρολεκανών της λίμνης Τριχωνίδας. Επιστημονική Eπετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Δ. Κωτούλα 42/1 σελ. 185-201. Θεσσαλονίκη.
2. Φ. Μάρης 2000. Το χειμαρρικό του περιβάλλον των φυσικών λιμνών της Ελλάδας. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη.
3. Κωτούλας Δ. 2001. Ορεινή Υδρονομική Ι, Τα ρέοντα ύδατα.  Έκδοση: Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ. 2001.
4. Σαπουντζής Μ., 2001. Η χειμαρρικότητα των περιοχών Σιδηροκάστρου και Σερρών και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των εφαρμοσθέντων συστημάτων διευθέτησης. Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 2001.
5. Γ. Ζαβάκος 2001. Οι απώλειες Ύδατος λόγω εξατμισιδιαπνοής και ο προσδιορισμός τους σε λεκάνες απορροής χειμαρρικών ρευμάτων. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη.
6. Δ. Σοπιάδης 2001. Η Υδρονομία του Γαλλικού ποταμού. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη.
7. Σαπουντζής Μ. 2001.  Ο χείμαρρος Κρουσοβίτης (Χειμαρρικό περιβάλλον- αποτελεσματικότητα των εκτελεσθέντων έργων διευθέτησης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος ΜΑ/2, 41/2 σελ. 1295-1314.
8. Σ. Κουτσερής 2002. Χωροαειφορία και Χωροταξικός Περιβαλλοντικός σχεδιασμός υπό το πρίσμα της αντίθεσης Ανθρώπου– Φύσης. ΤΜΧΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διδακτορική διατριβή.
9. Σ. Κουτσερής 2002. «Κλιματικά και Γεωλογικά και Αποκατάσταση Τοπίου» στη Μελέτη-Έρευνα χωροταξικής διευθέτησης-Οκονομικής ανάπτυξης του Δήμου Αιθήκων μέσω της δημιουργίας χιονοδρομικού κέντρου στη περιοχή Μαρόσα Νεραιδοχωρίου. ΤΜΧΠΑ, Βόλος.
10. Η. Πιπινής 2003. Ανάλυση δομής, σταθμολογικές απαιτήσεις και δυνατότητες αξιοποίησης του πλάτανου(Platanus orientalis), Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη.
11. Γκουβάς Μ. κ.αλ. 2004. Σχέση υψομέτρου των μετεωρολογικών σταθμών με το μέσο ετήσιο και μηνιαίο ύψος υετού. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας.
12. Δ. Μυρωνίδης και Π. Στεφανίδης, 2004. Εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης και της στερεομεταφοράς στις λεκάνες απορροής και στις κοίτες των χεμαρρικών ρευμάτων με την χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) Τόμος αφιέρωμα προς τιμήν του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα. 730-763.
13. Ι. Καλινδέρης και Π. Στεφανίδης, 2004.Το χειμαρρικό περιβάλλον (Δυναμικό) του Θεσσαλικού Πηνειού Ποταμού. Τόμος αφιέρωμα προς τιμήν του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα. 854-872.
14. Φ. Τζιαφτάνη 2005. Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων όρους Πάικου. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
15. Α. Οικονόμου 2005. Η υδρομετεωρολογία των ορεινών λεκανών απορροής της κεντρικής Χαλκιδικής. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
16. Ζαϊρα-Αικατερίνη Κρητικού 2005. Τα Αίτια της Λειψυδρίας και της Πλημμυρογένεσης στα Νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Ν. Λέσβου, Χίου, Σάμου), Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
17 Ι. Καλινδέρης, 2006. Η Υδρονομία στην Ελλάδα στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείρηση των υδατικών πόρων. Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
18. Kalinderis I. 2008. Hydronomy in Greece within the framework of the directive of the EU for the management of water resourcies. ‘’Wildbach und Lavinenverbau». Jahrgang 72, Helf 139, April 2008, Seite 123-131.
19. M. Γκουβάς και Ν. Σακελλαρίου 2006. Εκτίμηση του μέσου μηνιαίου και ετήσιου αριθμού ημερών χιονιού και χιονοσκεπούς εδάφους στον ελλαδικό χώρο. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας.  1ος Τόμος, 129-136.
20. M. Γκουβάς κ.α. 2007. Εκτίμηση του μέσου ετήσιου και μηνιαίου ύψους υετού στον ελλαδικό χώρο. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αριθμός Δημοσιεύματος: 1/2007.
21. M. Γκουβάς κ.α. 2007. Σχέση του υψομέτρου των μετεωρολογικών σταθμών με το μέσο ετήσιο και μηνιαίο ύχος υετού. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας.  1ος Τόμος, 765-771.
22. Myronidis D., Emmanouloudis D., Mitsopoulos I., Riggos E.,2010, “Soil Erosion Potential after Fire and Rehabilitation Treatments in Greece”, Environmental  Modeling and Assessment. DOI 0.1007/s10666-009-9199-1, Vol. 15, 4 pp. 239-250.
23. M Gouvas, N Sakellariou, F Xystrakis 2009. The relationship between altitude of meteorological stations and average monthly and annual precipitation Studia Geophysica et Geodaetica, Vol. 53, 4 pp.557-570.
24. Κ. Μωυσιάδης 2009. Η επίδραση του βαθμού αραιώσεων σε οικολογικές παραμέτρους του κύκλου του νερού σε συστάδα πλατύφυλλου δρυός (quercus frainetto ten.) στο Χολομώντα Χαλκιδικής. διδακτορική διατριβή.
25. Μ. Κασεκτζίδου 2009. Το χειμαρρικό περιβάλλον της λίμνης Βεγορίτιδας. Παρελθόν - Παρόν – Μέλλον. Μεταπτυχιακή διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
26. Στεφανίδης  Σ., 2009: Η πυρκαγιά στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης και η αποτελεσματικότητα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων 12 χρόνια μετά την φωτιά. Πτυχιακή Διατριβή.
27. Χατζηχριστάκη  Χ., 2009: Η εγκοίτωση των χειμαρρικών ρευμάτων εντός αστικών περιοχών και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί (Παράδειγμα το χειμαρρικό ρεύμα Δενδροπόταμος Θεσσαλονίκης). Πτυχιακή Διατριβή.
28. Π. Κουράκλη 2010. Εκτίμηση του κινδύνου πρόσχωσης των ταμιευτήρων νερού με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S) και της Τηλεπισκόπισης (Εφαρμογή: Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Ν. Κοζάνης). Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
29. M. Γκουβάς και Ν. Σακελλαρίου 2011. Κλίμα και Δασική Βλάστηση της Ελλάδας. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αριθμός Δημοσιεύματος: 1/2011.
30. M Gouvas, N Sakellariou, H. Kambezidis 2011. Estimation of the monthly and annual mean maximum and mean minimum air temperature values in Greece. Meteorol. Atmos. Phys. 201 Vol. 110, pp. 143-149. DOI 10.1007/s00703-010-0111-y
31. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
32. M. Sapountzis 2012. The torrent potential of the area of Sidirokastro and of Serres in the northern Greece and the effectiveness of the torrent control systems. Wildbach und Lavinenverbau. 165, 123-131.
33. Μ. Γκουβάς 2015. Κλίμα και βιοκλίμα των δασών λευκόδερμης πεύκης (Pinus leucodermis Ant.) της Πίνδου 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σελ. 452-460, Κεφαλονιά 4- 7 Οκτωβρίου 2015, σελ. 817-826.
34. Ψιλοβίκος Θωμάς 2016. Βιοκλιματικές Δασικές Κατασκευές, Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
35. E Koutseris, A Filintas, P Dioudis 2007, Environmental control of torrents environment: one valorisation for prevention of water flood disasters, - WIT Transactions on Ecology …, 2007 - books.google.com

Στάθης Δ., Στεφανίδης Π., 1998. Υπολογισμός των μεγίστων βροχοπτώσεων 6ωρης, 12ωρης και 24ωρης διάρκειας στο πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου με διάφορες περιόδους επανάληψης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομ. ΛΘ/2, σελ. 585-597. (4)
1. Γ. Μπαλούτσος κ. α. 2005. Κατάρτιση και διερεύνηση όμβριων καμπυλών για τρεις δασικούς βροχομετρικούς σταθμούς της νοτιοδυτικής, κεντρικής και ανατολικής Ελλάδας. ΔΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 18: 33-42.
2. Α. Οικονόμου 2005. Η υδρομετεωρολογία των ορεινών λεκανών απορροής της κεντρικής Χαλκιδικής. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
3. Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
4. Μ. Αδαμίδου 2013. Εντάσεις βροχής στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., 1998. Το χειμαρρικό περιβάλλον του Γαλλικού ποταμού. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομ. ΛΘ/2, σελ. 559-584. (2)
1. Δ. Σοπιάδης 2001. Η Υδρονομία του Γαλλικού ποταμού. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη.
2. Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Stathis J. Dimitrios 1999. The topography role to the distribution of the precipitation over the mountainous Greece as revealed by the principal component analysis. Journal of Meteorology, Volume 24, Number 236, pages 50 - 56, February 1999. (3)
1. Α. Οικονόμου 2005. Η υδρομετεωρολογία των ορεινών λεκανών απορροής της κεντρικής Χαλκιδικής. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Σιούτας Μ., Τσαγκαλίδης Ε., Στάθης  Δ. 1999. Χωρική κατανομή της βροχόπτωσης των θερινών καταιγίδων στην Κεντρική Μακεδονία. Δημοσιεύτηκε στον Αναμνηστικό Τόμο, που εξέδωσε ο Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας του Α.Π.Θ. με την ευκαιρία του εορτασμού των 70 χρόνων από την ίδρυση του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, σελ. 111-118
 3. Α. Οικονόμου 2005. Η υδρομετεωρολογία των ορεινών λεκανών απορροής της κεντρικής Χαλκιδικής. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., Μήτογλου Α., 1999. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες περιοχές του περιαστικού δάσους θεσσαλονίκης. παρουσιάστηκε στο διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘’ Πυρκαγιές στα μεσογειακά δάση: πρόληψη - καταστολή - διάβρωση του εδάφους - αναδασώσεις’’, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO στην Αθήνα από 3-6 Φεβρουαρίου 1999. (3)
1. Στεφανίδης  Σ., 2009. Η πυρκαγιά στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης και η αποτελεσματικότητα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων 12 χρόνια μετά την φωτιά. Πτυχιακή Διατριβή.
2. Στεφανίδης Σ., Τζιαφτάνη Φ., Χατζηχριστάκη Χ., 2009. Η αποτελεσματικότητα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης 12 χρόνια μετά την πυρκαγιά. 140 Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Νοέμβριος 2009. Πάτρα. Πτυχιακή Διατριβή.
3. Α. Σχίζας & Ν. Κόνιαρης 2010. Έρευνα των υδρολογικών συνθηκών των λεκανών απορροής των χειμάρρων <<Κωνσταντινίδη>>  και <<Άνω Τούμπας>> Θεσσαλονίκης και η επίδρασή τους στην πλημμυρογένεση. Πτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., 1999. Η σημασία των ορεινών υδρονομικών έργων στην ορθολογική διαχείριση των λεκανών απορροής (Εφαρμογή στις λεκάνες απορροής περιοχής Δήμου Ρίου Αχαΐας). Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Δήμο Ρίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών με τίτλο « Διαχείριση των υδατικών πόρων και προστασία των ποταμοχειμάρρων  του Δήμου Ρίου», Οκτώβριος 1999.
Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στάθης Ι. Δ., Στεφανίδης Σ. Π., και Γούλας Α. Κ. 2000. Τα χαρακτηριστικά των κατακρημνισμάτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Κοζάνη από 17-20 Οκτωβρίου 2000, σελ. 261-268. (3)
1. Φ. Τζιαφτάνη 2005. Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων όρους Πάικου. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
 2. Π. Κουράκλη 2010. Εκτίμηση του κινδύνου πρόσχωσης των ταμιευτήρων νερού με τη χρήση και της τηλεπισκόπισης (Εφαρμογή: Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Ν. Κοζάνης). Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
3. Καραϊσαρίδης Σταύρος 2015. Η επίδραση των αλλαγών χρήσης γης και του κλίματος στην υδρολογία των λεκανών απορροής του Περιαστικού Δάσους της Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στάθης Ι. Δ., 2000. Τα αίτια εκδήλωσης των πλημμυρών της ανατολικής Όσσας. Δημοσίευση Ελευθερία Λάρισας, Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2000.
Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Stathis D., Stefanidis P., 2000. Analysis of the conditions of flood formation in torrents in the area of north Halkidiki (Greece) in October 2000". Πρακτικά 30υ Βαλκανικού Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Μελέτη – Συντήρηση και Αξιοποίηση των Δασών, Τόμος ΙΙΙ, σελ. 213-222, Σόφια, Οκτώβριος 2001. (5)
1. Α. Οικονόμου 2005. Η υδρομετεωρολογία των ορεινών λεκανών απορροής της κεντρικής Χαλκιδικής. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Μ. Κασεκτζίδου 2009. Το χειμαρρικό περιβάλλον της λίμνης Βεγορίτιδας. Παρελθόν - Παρόν – Μέλλον. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
3. Χατζηχριστάκη  Χ., 2009. Η εγκοίτωση των χειμαρρικών ρευμάτων εντός αστικών περιοχών και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί (Παράδειγμα το χειμαρρικό ρεύμα Δενδροπόταμος Θεσσαλονίκης). Πτυχιακή Διατριβή.
4. Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
5. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., 2000.  Tα ρεύματα ως στοιχείο της λειτουργίας του αστικού ιστού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Πρακτικά Διεθνούς Συμπόσιο, «Οικονομικός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός και πολεοδομικός επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων ή κατεστραμμένων περιοχών της Ευρώπης» που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ, 3-5 Σεπτεμβρίου 2001, Θεσσαλονίκη. σελ. 146-155. (5)
1.  Στεφανίδης  Σ., 2009. Η πυρκαγιά στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης και η αποτελεσματικότητα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων 12 χρόνια μετά την φωτιά. Πτυχιακή Διατριβή
2. Stefanidis S. Tziaftani F., Chatzichristaki C., 2010. Natural and man-made flooding hazard at the torrents of Thessaloniki’s town. 7th Seventh International Conference on Computer Simulation in Risk Analysis and Hazard Mitigation. 13-15 September.Portugal.
3. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
4. M Tsakaldimi, T Tsitsoni 2014. The importance of streams protection in urban areas from the perspective of ecology and environmental awareness
5. Καραϊσαρίδης Σταύρος 2015. Η επίδραση των αλλαγών χρήσης γης και του κλίματος στην υδρολογία των λεκανών απορροής του Περιαστικού Δάσους της Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στάθης Δ., Σαπουντζής Μ., Στεφανίδης Π., 2000. H πλημμυρογένεση και η στερεομεταφορά σε μικρές λεκάνες απορροής (εφαρμογή: Χείμαρροι περιοχής Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος Μ1/2003 σελ. 877-892. (2)
1. Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Καραϊσαρίδης Σταύρος 2015. Η επίδραση των αλλαγών χρήσης γης και του κλίματος στην υδρολογία των λεκανών απορροής του Περιαστικού Δάσους της Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στεφανίδης Π., Σαπουντζής Μ.,  Σαπουντζής Μ., Στάθης Δ., 2001. Ο χείμαρρος “Σκλήθρου” Φλώρινας (χειμαρρικό περιβάλλον–αρχές και σύστημα διευθέτησης). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος ΜΑ/2, 41/2 σελ. 1275-1294. (4)
1. Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
3. Kastridis A., Kamperidou V. 2015. Influence of land use changes on alleviation of Volvi Lake wetland (North Greece) Soil & Water Research., 10 (2015): 121-129.
4. Efthimiou N., Likoudi E., Panagoulia D. and Karavitis C. (2016), Comparative analysis of soil erosion estimation between the epm and the rusle model using gis techniques assessment of soil susceptibility to erosion using the epm and rusle models: the case of venetikos river catchment  Global NEST Journal, Vol 18, No X, pp XX-XX, 2016.

Stefanidis P., Sapountzis M., Stathis D., 2002. Sheet erosion after fire at the urban forest of Thessaloniki (Northern Greece). Silva Balcanika 2, σελ. 65-77. (6)
1. Sapountzis et al. 2004. The contribution of agrotechnical works following a fire to the protection of forest soils and the regeneration of natural forest Proceedings of the First International Conference on Eco-Engineering, p. 353-360. Edited by A. Stokes, I. Spanos, J.Norris and E. Cammeraat and Published as a book by Springer.
2. Στεφανίδης Σ., Τζιαφτάνη Φ., Χατζηχριστάκη Χ., 2009. Η αποτελεσματικότητα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης 12 χρόνια μετά την πυρκαγιά. 14o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Νοέμβριος 2009. Πάτρα.
3. Στεφανίδης  Σ., 2009. Η πυρκαγιά στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης και η αποτελεσματικότητα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων 12 χρόνια μετά την φωτιά. Πτυχιακή Διατριβή
4. Myronidis D., Ioannou D., Sapountzis M., Fotakis D. 2010. Development of a sustainable plan to combat erosion for an island of the Mediterranean region. Fresenius Environmental Bulletin. v. 19(8b) 1694-1702.
5. Grigoriadis 2010. Post fire management in Southern East Europe, ebook, COST action 701.
6. Λαμπρούση Φ., Π. Γεωργίου 2015. Ανάλυση συχνότητας ακραίων βροχοπτώσεων και εκτίμηση πλημμυρικών απορροών υδρολογικών λεκανών. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη 8- 9 Οκτωβρίου 2015.

Στάθης Δ., Σαπουντζής Μ.,  2002. Eκτίμηση του στερεοφορτίου λεκάνης απορροής στη θέση κατασκευής φράγματος ταμίευσης νερού. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Τρίπολη 26-29 Μαΐου 2002, σελ. 389-395. (6)
1. Δ. Φωτάκης κ.α. 2007. Αποτίμηση του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους στην χερσόνησο της Σιθωνίας με την χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας, 13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 7-10 Οκτωβρίου 2007, Καστοριά.
2. Παπανίκος Ν. 2008. «Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στην υπό επανασύσταση λίμνη Κάρλα Θεσσαλίας».Μεταπτυχιακή Διατριβή.  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 248
3.  Αυγουστίνος Αυγουστής, 2008. Ολοκληρωμένη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της τεχνητής λίμνης Σμοκόβου. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 187.
4. Παπαθανασίου Θεόδωρος, 2006. Οι επιπτώσεις των έργων διευθέτησης των υδατορευμάτων στο φυσικό περιβάλλον». Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 305.
5. Δ. Μυρωνίδης 2010. Αποτίμηση του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών της Ελλάδας ως εργαλείο κινδύνου διάβρωσης των εδαφών της Ελλάδας ως εργαλείο για την διαχείριση των λεκανών απορροής, 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα, 4 - 6 Νοεμβρίου 2010.
6. Π. Κουράκλη 2010. Εκτίμηση του κινδύνου πρόσχωσης των ταμιευτήρων νερού με τη χρήση και της τηλεπισκόπισης (Εφαρμογή: Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Ν. Κοζάνης). Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Σαπουντζής Μ., Στάθης Δ., Γούλας Κ. 2002. Δασοτεχνική διευθέτηση χειμαρρικών ρευμάτων με μικρές λεκάνες απορροής. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Τρίπολη 26-29 Μαΐου  2002, σελ. 406-413. (3)
1. Παπαθανασίου Θ. 2006. Οι επιπτώσεις των έργων διευθέτησης των υδατορευμάτων στο φυσικό περιβάλλον». Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 305.
2. Αγγελακόπουλος Ι.  2007. Διαχείριση του υδατικού δυναμικού της Β.Α. Όσσας. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 157.
3. Πολύμερος Β. 2007. «Στερεομεταφορική δράση και διαμόρφωση των θέσεων εκβολής των χειμαρρικών ρευμάτων του Ν.Α. Πηλίου». Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινο Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 163.

Σαπουντζής Μ., Στάθης Δ., 2003. Η Επίδραση του βαθμού δασοκάλυψης υδρολογικής λεκάνης στην πλημμυρική απορροή και στερεομεταφορά. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ),  Θεσσαλονίκη 2-5 Απριλίου 2003, σελ. 27-34. (7)
1. Παπαθανασίου Θεόδωρος, 2006. Οι επιπτώσεις των έργων διευθέτησης των υδατορευμάτων στο φυσικό περιβάλλον». Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 305.
2. Αγγελακόπουλος Ι.  2007. Διαχείριση του υδατικού δυναμικού της Β.Α. Όσσας. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 157.
3. Νικούση Καλλιόπη, 2007. Ο υδρονομικός ρόλος του δάσους στην περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 340.
4. Τσίρος Εμμανουήλ 2006. Ο Δείκτης Κανονικοποιημένης Διαφοράς  και άλλοι Δείκτες στην Παρακολούθηση της Υδρολογικής Ξηρασίας. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 107.
5. Πολύμερος Β. 2007. «Στερεομεταφορική δράση και διαμόρφωση των θέσεων εκβολής των χειμαρρικών ρευμάτων του Ν.Α. Πηλίου». Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινο Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 163.
6. Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
7. Λαμπρούση Φ., Π. Γεωργίου 2015. Ανάλυση συχνότητας ακραίων βροχοπτώσεων και εκτίμηση πλημμυρικών απορροών υδρολογικών λεκανών. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη 8- 9 Οκτωβρίου 2015.

Στάθης Δ., Σαπουντζής Μ. 2003. Διερεύνηση της σχέσης βροχής απορροής της λεκάνης απορροής του χειμαρρικού ρεύματος <<Πετρένια>> Γοματίου Χαλκιδικής στην καταιγίδα της 7-9 Οκτωβρίου 2000. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τομ.14, Σειρά ΙΙ, Τεύχος1/2003, σελ. 69-78. (5)
1. Παπαθανασίου Θ. 2006. Οι επιπτώσεις των έργων διευθέτησης των υδατορευμάτων στο φυσικό περιβάλλον». Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 305.
2. Αυγουστίνος Α. 2008. Ολοκληρωμένη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της τεχνητής λίμνης Σμοκόβου. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 187.
3. Καραδήμος κ.αλ. 2007. Χρήση των μεθόδων SCS και Sierra Nevada για τον προσδιορισμό του υδρογραφήματος της βροχόπτωσης της  7ης/12/2002 στο χείμαρρο ¨Γεραμπινη¨ Ζαγοράς
4. Λαμπρούση Φ., Π. Γεωργίου 2015. Ανάλυση συχνότητας ακραίων βροχοπτώσεων και εκτίμηση πλημμυρικών απορροών υδρολογικών λεκανών. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη 8- 9 Οκτωβρίου 2015.
5. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στάθης Δ., Οικονόμου Α., Ούτρας Σ., 2004. Το χειμαρρικό δυναμικό του ρεύματος <<Χαβρίας>> Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα. 42/1 σελ. 97-118. (2)
1. Φ. Τζιαφτάνη 2005. Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων όρους Πάικου. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Ψιλοβίκος Θωμάς 2016. Βιοκλιματικές Δασικές Κατασκευές, Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στάθης Δ., 2004. Η δίαιτα βροχής στο Πανεπιστημιακό Δάσος του Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα. 42/1 σελ. 85-96. (3)
1. Α. Οικονόμου 2005. Η υδρομετεωρολογία των ορεινών λεκανών απορροής της κεντρικής Χαλκιδικής. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Καραϊσαρίδης Σταύρος 2015. Η επίδραση των αλλαγών χρήσης γης και του κλίματος στην υδρολογία των λεκανών απορροής του Περιαστικού Δάσους της Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
3. Ψιλοβίκος Θωμάς 2016. Βιοκλιματικές Δασικές Κατασκευές, Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Γούλας K.,  Στάθης Δ., Σαπουντζής  Μ., 2004.  Τα φυτοτεχνικά έργα στη λεκάνη απορροής του χειμαρρικού ρεύματος "Μετσοβίτικος" Μετσόβου. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα. 42/1 σελ. 69-84.
Φ. Τζιαφτάνη 2013. Τα αίτια και ο μηχανισμός λειτουργίας των κατολισθητικών φαινομένων στις ορεινές λεκάνες απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων του ελλαδικού χώρου. Αρχές και συστήματα διευθέτησης. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Μυρωνίδης Δ., Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., 2004. Αναγνώριση και περιγραφή των χειμαρρικών μικροπεριβαλλόντων με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Πορταϊκού. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Μουλαλή  43 σελ. 141-157. (2)
1. Π. Κουράκλη 2010. Εκτίμηση του κινδύνου πρόσχωσης των ταμιευτήρων νερού με τη χρήση και της τηλεπισκόπισης (Εφαρμογή: Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Ν. Κοζάνης). Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στάθης Δ., και Κ., Γούλας 2004. Έντονα πλημμυρικά γεγονότα στην Ελλάδα το 2002. 1ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο με θέμα << Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα>>, Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, 542-549.
Σ. Παπαρίζος, Α. Χατζημηνιάδης 2010. Το χειμαρρικό περιβάλλον του ποταμού Σπερχειού. Πτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων Ορεστιάδας.

Στάθης Δ., 2004. Το χειμαρρικό πρόβλημα του νομού Τρικάλων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Μουλαλή  43 σελ. 481-496. (2)
1. Μ. Κασεκτζίδου 2009. Το χειμαρρικό περιβάλλον της λίμνης Βεγορίτιδας. Παρελθόν - Παρόν – Μέλλον. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στάθης Δ., 2004. Ακραία γεγονότα βροχής και πλημμυρογένεση στην Ελλάδα. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Μυτιλήνη 14-17 Οκτωβρίου 2004. σελ 385-392. (10)
1. Κολιού Α. 2009. Σχέσεις θερμοκρασίας και βροχόπτωσης στη Δυτική Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωλονίας ΑΠΘ. σελ. 163
2. D. Myronidis, K. Ioannou, M. Sapountzis and D. Fotakis 2010. Development of a sustainable plan to combat erosion for an island of the Mediterranean region. Fresenius Environmental Bulletin 19 (8b), pp. 1694-1702.
4. Α. Σχίζας & Ν. Κόνιαρης 2010. Έρευνα των υδρολογικών συνθηκών των λεκανών απορροής των χειμάρρων <<Κωνσταντινίδη>>  και <<Άνω Τούμπας>> Θεσσαλονίκης και η επίδρασή τους στην πλημμυρογένεση. Πτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
5. Νεκτάριος Ν. Κουργιαλάς 2010. Ολοκληρωμένη διαχείριση-Πρόβλεψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε σύνθετες γεωμορφολογικά περιοχές με χρήση μαθηματικών μοντέλων και GIS. Διδακτορική διατριβή. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
6. Michalis Diakakis, Spyridon Mavroulis and Giorgos Deligiannakis Floods in Greece a statistical and spatial approach 2012.  Natural Hazards (2012) 62:485–500 DOI 10.1007/s11069-012-0090-z
7. K Papagiannaki, K Lagouvardos, V Kotroni: 2013. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 727–736, / doi: 10.5194/nhess-13-727-2013
8. G. A. Efstathiou & C. J. Lolis & N. M. Zoumakis& P. Kassomenos& D. Melas 2014. Characteristics of the atmospheric circulation associated with cold-season heavy rainfall and flooding over a complex terrain region in Greece, Theor Appl Climatol, Volume 115, Issue 1-2, pp 259-279, DOI 10.1007/s00704-013-0899-8.
9. Michalis Diakakis & Giorgos Deligiannakis 2013. Vehicle-related flood fatalities in Greece, Environmental Hazards, DOI:10.1080/17477891.2013.832651.
10. M. Diakakis 2015. Flood seasonality in Greece and its comparison to seasonal distribution of flooding in selected areas across southern Europe - Journal of Flood Risk Management  Adv. Sci. Res. 2, 127–131.

Stathis D., D. Ivanova, Ch. Balafoutis  and T Makrogiannis 2005. Orographic effect on heavy rainfall in Chalkidiki peninsula (Greece) induced by a mediterranean cold front: a case study on 7 to 8 of October 2000. Croatian Meteorological Journal, Vol. 40, p 490-493. (2)
1. Καραγιαννίδης Α., 2009. Στατιστική, συνοπτική και δυναμική μελέτη επεισοδίων εξαιρετικής βροχόπτωσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Γεωλονίας ΑΠΘ. 2009.
2. M. Vafiadis 2007. Case Study: The October 2006 Precipitation Extremes over Greece. Proceedings of the AMHY-FRIEND International Workshop on Hydrological Extremes. Cosenza(Italy), June 6-8, 2007.

Στάθης Δ., 2005. Καιρός  Κλίμα και Νερό στον 21Ο αιώνα. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Δράμα από 2- 5 Οκτωβρίου 2005, σελ.101-111. (4)
1. D. Myronidis  and D. Εmmanouloudis 2008. A water balance model of the Natura 2000 protected area “Nestos’’ delta. Journal of Engineering Science and Technology Review, Vol. 1, pp 44-48.
2. Π. Κουράκλη 2010. Εκτίμηση του κινδύνου πρόσχωσης των ταμιευτήρων νερού με τη χρήση και της τηλεπισκόπισης (Εφαρμογή: Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Ν. Κοζάνης). Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
3. Δ. Μυρωνίδης 2010. Διερεύνηση των αιτίων της πτώσης της στάθμης της λ. Δοϊράνης και σύνταξη πιλοτικού σχεδίου δράσης για την επαναπλήρωση αυτής. Τελική έκθεση πεπραγμένων μεταδιδακτορικήε έρευνας.
4. Καραϊσαρίδης Σταύρος 2015. Η επίδραση των αλλαγών χρήσης γης και του κλίματος στην υδρολογία των λεκανών απορροής του Περιαστικού Δάσους της Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Οικονόμου Α. και Δ. Στάθης, 2005. Φυσικό και Ανθρωπογενές Δυναμικό Πλημμυρογένεσης της Ορεινής Λεκάνης Απορροής του Χειμαρροπόταμου Ολύνθιου Ν. Χαλκιδικής. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Δράμα από 2- 5 Οκτωβρίου 2005, σελ. 91-101. (2)
1. Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στάθης Δ, Στεφανίδης Π, Τζιαφτάνη Φ. 2007. Διερεύνηση του υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης της λίμνης Βόλβης. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Καστοριά από 7- 10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 57-64.
Μ. Κασεκτζίδου 2009. Το χειμαρρικό περιβάλλον της λίμνης Βεγορίτιδας. Παρελθόν - Παρόν – Μέλλον. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Στεφανίδης Π, Στάθης Δ, Τζιαφτάνη Φ. 2007. Εκτίμηση του στερεοφορτίου λεκάνης απορροής του χειμάρρου Μοδίου με την εξίσωση της εδαφικής διάβρωσης και τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Καστοριά από 7- 10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 65-72.
Π. Κουράκλη 2010. Εκτίμηση του κινδύνου πρόσχωσης των ταμιευτήρων νερού με τη χρήση και της τηλεπισκόπισης (Εφαρμογή: Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Ν. Κοζάνης). Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Dimitrios  Stathis, Panagiotis Stefanidis and Fani Tziaftani 2007. Analysis the causes and the mechanism of the flood in the Appolonia ( north Greece) basin on 8-9 October 2006. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα ‘’Erosion and torrent control as a factor in sustainable river basin management’’, Kostadinov, St., Bruk, St., Walling, D., (eds.): 25-28 Σεπτεμβρίου 2007, Belgrad, (2)
1. Α. Καστρίδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Δημήτριος Στάθης 2008. Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων. Δασική Έρευνα, 21: 49-62, 2008.

Καραϊσαρίδης Σταύρος 2015. Η επίδραση των αλλαγών χρήσης γης και του κλίματος στην υδρολογία των λεκανών απορροής του Περιαστικού Δάσους της Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.

Dimitrios Myronidis, Dimitrios Emmanouloudis, Dimitrios Stathis and Panagiotis Stefanidis 2009. Integrated flood risk mapping in the framework of E.U. directive on the assessment and management of flood risks. Fresenius Environmental Bulletin, 18, 1-2009, 102-111. (5)
1. Chang, C.-L., Kuan, W.-H., Lui, P.-S. 2010. Modeling watershed responses to typhoon events a case study of wulin catchment in Taiwan. Fresenius Environmental Bulletin 19 (4 A), pp. 658-663
2. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
3. Pedersen Α., Mikkelsen P.S., Arnbjerg-Nielsen Κ. 2012. Climate change-induced impacts on urban flood risk influenced by concurrent hazards, Journal of Flood Risk Management, 5(3), pp. 203-214. DOI: 10.1111/j.1753-318X.2012.01139.x,
4. Chalikias, M.S. 2012. Effect of natural recourses and socioeconomic features of tourists on the Greek tourism, Journal of Environmental Protection and Ecology 13 (2 A) , pp. 1215-1226,
5. Sojka M., Murat-Blazejewska S., Wrozynski R. 2012. Application of Digital Elevation Model and Aerial Photographs for Modelling Food Prone Areas in Small Lowland Rivers, Rocznik Ochrona Srodowiska,

Stathis Dimitrios and Dimitrios Myronidis 2009. Principal component analysis of precipitation in Thessaly region (Central Greece). Global NEST Journal, Vol 11, No 4, pp 467-476. (16)
1. Baltas E., Dervos N. and Mimikou M. 2010. Impact of changing rainfall conditions on surface and groundwater resources in an experimental watershed in Greece.  Global NEST Journal, Vol 12, No 2, pp 119-125.
2. Lukibisi, F. B. and Lanyasunya, T. 2010. Proceedings of the 12th Κari (Κenya agricultural research institue) biennial scientific conference, 8-12 Nov, Nairobi.
3. Amanajás JC, Braga CC. 2-12. Spatial and temporal patterns of rainfall in the eastern Amazon using multivariate analysis, Revista Brasileira de Meteorologia, v.27, n.4, 423 - 434, http://dx.doi.org/10.1590/S0102-77862012000400006 
4. Wang S, Jiao S.b, Xin H 2012. Spatio-temporal characteristics of temperature and precipitation in Sichuan Province, Southwestern China, 1960-2009, Quaternary International xxx ,1-13
5. Chin, D. 2012. Regional Estimation of Storm Water Management Parameters in Florida. J. Water Resour. Plann. Manage., 138(5), 502–511.
6. Thomas B, Lischeid G, Steidl J, Dannowski  R 2012 Regional catchment classification with respect to low flow risk in a Pleistocene landscape, Journal of Hydrology,  475, 392-402.   doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.10.020
7. Shijin W., Shitai J. Huijuan X. 2013. Spatio-temporal characteristics of temperature and precipitation in Sichuan Province, Southwestern China, 1960-2009, Quaternary International In Press, Volume: 286 Pages: 103-115   DOI: 10.1016/j.quaint.2012.04.030.
8. Meddi, M., Meddi, H., Toumi, S., Mehaiguen, M. 2013.  Regionalization of rainfall in north-western Algeria, Geographia Technica, (1) , pp. 56-69.
9. Demertzi K., Papamichail D., Aschonitis V. and Miliaresis G. 2014. Spatial and seasonal patterns of precipitation in Greece: The terrain segmentation approach, Global NEST Journal, 16(5), 988-997.
10. De Sousa E. P. Braga, C.C., Amanajás J. C., Dantas, M.P. 2014. Aplicação de técnica multivariada à razão de mistura do ar em Minas Gerais/Brasil, Multidimensão e territórios de risco, DOI http://dx.doi.org/10.14195/978-989-96253-3-4_60
11. Dong L., Shimada J., Kagabu M., Fu C 2014. Teleconnection and climatic oscillation in aquifer water level in Kumamto plain, Japan, Hydrol. Process., 29(7), pp. 1687-1703. DOI: 12.1002/hyp.10291.
13. Loureiro G.E., Fernandes L.L., Hiroyuki Ishihara J.H. 2015. Spatial and temporal variability of rainfall in the Tocantins-Araguaia hydrographic region, Acta Scientiarum. Technology Maringá, v. 37, n. 1, p. 89-98.
14. Mesut Balıbey, Serpil Türkyılmaz 2015. A Time Series Approach for Precipitation in Turkey, Gazi University Journal of Science, 28(4):549-559 (2015).
15. Fajri Rakhmat Umbara, Adiyasa Nurfalah, Houw Liong 2015. Colorectal Cancer Classification using PCA and Extraction Data from Pathology Microscopic Image Information Systems International Conference (ISICO), 2 – 4 December 2013.
16. S. Sinurat 2014. Analisa Sistem Pengenalan Wajah Berbentuk Citra Digital dengan Algoritma Principal Components Analysis Volume : Informasi dan Teknologi Ilmiah (INTI) - inti-budidarma.com III, Nomor : 1, Mei 2014.

D. Stathis and T. Mavromatis 2009. Characteristics of precipitation in Thessalonica area, north Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 18, 7b, 1270-1275. (4)
1. Kömüccü, A.Ü. 2010. Homogeneity analysis of long-term monthly precipitation data of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 19 (7), pp. 1220-1230.
2. Π. Κουράκλη 2010. Εκτίμηση του κινδύνου πρόσχωσης των ταμιευτήρων νερού με τη χρήση και της τηλεπισκόπισης (Εφαρμογή: Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου Ν. Κοζάνης). Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
3.  D. Myronidis, K. Ioannou, M. Sapontzis and D. Fotakis 2010. Development of a sustainable plan to combat erosion for an island of the Mediterranean region. Fresenius Environmental Bulletin 19 (48b), pp. 1694-1702.
4. Demertzi, K., Papamichail, D., Aschonitis, V., Miliaresis, G. 2014. Spatial and seasonal patterns of precipitation in Greece: The terrain segmentation approach, Global Nest Journal 16(5), pp. 988-997.

Ioannis A. Kalinderis, Marios Sapountzis, Dimitrios Stathis, Fani Tziaftani, Peristera Kourakli and Panagiotis Stefanidis 2009: The Risk of Sedimentation of Artificial Lakes, Following the Soil Loss and Degradation Process in the Wider Drainage Basin. Artificial Lake of Smokovo Case Study (Central Greece). International Conference LAND CONSERVATION 0905 “Global change-challenges for soil management from degradation through soil and water conservation to sustainable soil management”, May 26-30, 2009, Tara Mountain, Serbia.
Efthimiou N., Likoudi E., Panagoulia D. and Karavitis C. (2016), Comparative analysis of soil erosion estimation between the epm and the rusle model using gis techniques assessment of soil susceptibility to erosion using the epm and rusle models: the case of venetikos river catchment  Global NEST Journal, Vol 18, No X, pp XX-XX, 2016.

Μ. Σαπουντζής, Δ. Μυρωνίδης, Δ. Στάθης και Π. Στεφανίδης 2009. Σύγκριση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των μεθόδων πρόβλεψης της διάβρωσης USLE και Gavrilovič με πραγματικές μετρήσεις σε λεκάνη απορροής. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Βόλος 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 155-163.
Ioannou K., Lefakis P., Zaimes G., Emmanouloudis D. 2013. Development of a Wireless Erosion Measuring Network, Procedia Technology 8 ( 2013 ) 520 – 525

D. Stathis, M. Sapountzis and D. Myronidis 2010. Assessment of land use change effect on a design storm hydrograph using the SCS curve number method. Fresenius Environmental Bulletin, 19, 9α, 1928-1934. (6)
1. M Gluszynska, G Siebielec, A Zurek, A Lopatka 2011. Land use change analysis for assessment of soil protection efficiency in urban area–URBAN SMS project2006. A coherent set of future land use change scenarios for Europe. Agriculture, Ecosystems & Environment 114: 57-68.
2. M Gluszynska, G Siebielec, A Zurek, A Lopatka 2011. Land use change analysis for assessment of soil protection efficiency in urban area–URBAN SMS project, CEUR Workshop Proceedings HAICTA 2011, 1152, pp. 787-794.
3. Στεφανίδης Σ. 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
4. Li, J., Shen, B., Dong, W., Li, H., Li, Y. 2014. Water contamination characteristics of a representative urban river in Northwest China, Fresenius Environmental Bulletin 23(1A), pp. 239-253.
5. Z. Wang, J Yang, X Deng and X Lan 2015. Optimal Water Resources Allocation under the Constraint of Land Use in the Heihe River Basin of China, Sustainability 2015, 7(2), 1558-1575; doi:10.3390/su7021558
6. Dalezios, N.R., Eslamian, S. 2016. Regional design storm of Greece within the flood risk management framework, International Journal of Hydrology Science and Technology, 6(1), pp. 82-102.

K. Ioannou, D. Myronidis, P. Lefakis and D. Stathis 2010. The use of artificial neural networks (ANNs) for the forecast of precipitation levels of Lake Doirani (n. Greece). Fresenius Environmental Bulletin, 19, 9α, 1921-1927. (3)
1. A. Papagera, K. Ioannou, G. Zaimes, V. Iakovoglou, M. Simeonidou 2014. Simulation and Prediction of Water Allocation Using Artificial Neural Networks and a Spatially Distributed Hydrological Model, Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 6(4), pp. 101-111
2. Choubin B., Khalighi-Sigaroodi S., Malekian A., Ahmad S., Attarod P. 2014. Drought forecasting in a semi-arid watershed using climate signals: a neuro-fuzzy modeling approach, Journal of Mountain Science, 11(6), 1593-1605
3. G Tigas, P Lefakis, K Ioannou, A Hasekioglou 2013. Evaluation of artificial neural networks as a model for forecasting consumption of wood products, International Journal of Data Analysis, 2013 11, No. 4, pp.295–304.

T. Mavromatis and D. Stathis 2010. Response of the water balance in Greece to temperature and precipitation trends. Theoretical and Applied Climatology, 104 (1-2), pp.13-24.  (53)
1. Johanna Korhonen and Esko Kuusisto 2010. Long-term changes in the discharge regime in Finland. Hydrology Research 41(3–4): 253-268. IWA Publishing 2010 doi:10.2166/nh.2010.112
2. J. Lorenzo-Lacruz, S.M. Vicente-Serrano, J.I. López-Moreno, E. Morán-Tejeda, J. Zabalza 2012. Recent trends in Iberian streamflows (1945–2005), Journal of Hydrology Volumes 414–415, Pages 463–475.
3. Neha Karmeshu 2012. Trend Detection in Annual Temperature & Precipitation using the Mann Kendall Test – A Case Study to Assess Climate Change on Select States in the Northeastern United States.
4. Myronidis D. 2012. An assessment of wildland fire effect on storm hydrograph and sediment yield, International Conference, Protection and Restoration of the Environment XI, Thessaloniki, 3-6 July, Greece. pp. 1308-1317
5. Δ. Μυρωνίδης. Αξιολόγηση της επίδρασης των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στη στάθμη της λ. Δοϊράνης και σύνταξη πιλοτικού σχεδίου για την επαναπλήρωσή της. 2ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Υ.Ε. - Ε.Ε.Δ.Υ.Π., ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΠΑΤΡΑ
6. Karin Ekstedt 2013. Local water resource assessment in Messinia, Greece Department of Physical Geography and Quaternary Geology Stockholm University Master’s thesis.
7. Tanusree Deb Roy, Kishore K. Das 2013. Temperature Trends at Four Stations of Assam during the period 1981-2010, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 6, June 2013 1ISSN 2250-3153
8. Voudouris, K.S., Georgiou, P.E., Mavromatis, T., Gianneli, C. 2013. Comparison of actual evapotranspiration estimation methods: Application to Korisos basin, NW Greece (Chapter  ) Evapotranspiration: Processes, Sources and Environmental Implications
9.  Du, H., Wu, Z., Zong, S., Meng, X., Wang, L. 2013. Assessing the characteristics of extreme precipitation over northeast China using the multifractal detrended fluctuation analysis ,Journal of Geophysical Research D: Atmospheres 118 (12). pp 6165-6174.
10. Jose Martınez-Fernandez, Nilda Sanchez, Carlos M. Herrero-Jimenez 2013. Recent trends in rivers with near-natural flow regime: The case of the river headwaters in Spain, Progress in Physical Geography 37 (5), pp. 685-700.
11. Koufos, G., Mavromatis, T., Koundouras, S., Fyllas, N.M., Jones, G.V. 2014. Viticulture-climate relationships in Greece: The impacts of recent climate trends on harvest date variation, International Journal of Climatology 34 (5), pp. 1445-1459.
12. Yi, Y., Tang, C., Yang, Z., Chen, X. 2014. Influence of Manwan Reservoir on fish habitat in the middle reach of the Lancang River Ecological Engineering, 69, pp. 106-117.
13. Yaseen, M., Rientjes, T., Nabi, G., ur-Rehman, H., Latif, M. 2014. Assessment of recent temperature trends in Mangla watershed Journal of Himalayan Earth Sciences, 47 (1), pp. 107-121.
14. Bapuji Rao, B., Santhibhushan Chowdary, P., Sandeep, V.M., Rao, V.U.M., Venkateswarlu, B. 2014. Rising minimum temperature trends over India in recent decades, Implications for agricultural production, Global and Planetary Change 117, pp. 1-8.
15. Du, Haibo; Wu, Zhengfang; Zong, Shengwei; et al 2013. Assessing the characteristics of extreme precipitation over northeast China using the multifractal detrended fluctuation analysis, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES  118  (12) pp. 6165-6174   
16. Zuo D., Xu Z., Wu W., Zhao J., Zhao F. 2014. Identification of Streamflow Response to Climate Change and Human Activities in the Wei River Basin, China, Water Resour Manage DOI 10.1007/s11269-014-0519-0
17. Vicente-Serrano, S.M., Azorin-Molina, C., Sanchez-Lorenzo, A., Moran-Tejeda, E., Espejo, F. 2014. Reference evapotranspiration variability and trends in Spain, 1961-2011Global and Planetary Change, 121, pp. 26-40.
18. M Yaseen, K Khan, G Nabi, HA Bhatti, M Afzal 2015. Hydrological trends and variability in the mangla watershed, Pakistan J Hydrol., 374(1– 2),171– 183 20.
19. M Oduber, J Ridderstaat, P Martens  2014. The Bilateral Relationship Between Tourism and Dengue Occurrence: Evidence From Aruba, Journal of Hospitality and Tourism Management 06/2014; 2(6):223-244. DOI:10.17265/2328-2169/2014.06.001
20. A. Farokhnia S. Morid, 2013. Assessment of the Effects of Temperature and Precipitation Variations on the Trend of River Flows in Urmia Lake Watershed, wwjournal.ir
21. TD Roy, KK Das 2013. Temperature Trends at Four Stations of Assam during the period 1981-2010, International Journal of Scientific and Research Vol. 3, Issue 6.
22. Guillermo Gmez, William David Cabos, Giovanni Liguori, ... 2015. Characterization of the wind speed variability and future change in the Iberian Peninsula, Wind Energy, 08/2015; DOI:10.1002/we.1893
23. A Mavrakis, L Salvati, H Flocas 2015. Mixing ratio as indicator of climate variations at a local scale: trends in an industrial area of the Eastern Mediterranean, International Journal of Climatology, 2015, DOI: 10.1002/joc.4410
24. RK Jaiswal, AK Lohani, HL Tiwari 2015. Statistical Analysis for Change Detection and Trend Assessment in Climatological Parameters, Environmental Processes, 2015 - Springer
25. T Olichwer, R Tarka 2015. The variability of groundwater resources in south-west poland
- rtarka.ing.uni.wroc.pl
26. A Colantoni, C Ferrara, L Perini, L Salvati 2015. Assessing trends in climate aridity and vulnerability to soil degradation in Italy, Ecological Indicators, 48, pp.599-604. 2015 - Elsevier
27. Moran-Tejeda, Enrique; Ignacio Lopez-Moreno, Juan; Vicente-Serrano, Sergio M.; et al. 2012. The contrasted evolution of high and low flows and precipitation indices in the Duero basin (Spain), HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES Vol. 57 Issue: 4 pp. 591-611, DOI: 10.1080/02626667.2012.673722
28. Milivoj B. Gavrilov, Slobodan B. Marković, Natalija Janc, Milena Nikolić, Aleksandar Valjarević, Blaž Komac, Matija Zorn, Milan Punišić, Nikola Bačević 2015. The assessment of average annual temperature trends using the Mann-Kendall test in the territory of Kosovo. Acta geographica Slovenica. Chichester. DOI: 10.1002/joc.773
29. Yuan, F., Berndtsson, R., Zhang, L., (...), Wang, X., Yasuda, H. 2015. Hydro climatic trend and periodicity for the source region of the Yellow river, Journal of Hydrologic Engineering, 20(10), 05015003.
30. Ngongondo, C., Xu, C.-Y., Tallaksen, L.M., Alemaw, B. 2015. Observed and simulated changes in the water balance components over Malawi, during 1971-2000, Quaternary International Vol. 369, pp. 7-16.
31. Olichwer T. and  Tarpka R. 2014. THE VARIABILITY OF GROUNDWATER RESOURCES IN SOUTH-WEST POLAND, 10th International Hydrogeological Congress of Greece / Thessaloniki, 2014.
32. Rao, B.B., Chowdary, P.S., Sandeep, V.M., Pramod, V.P., Rao, V.U.M. 2015. Spatial analysis of the sensitivity of wheat yields to temperature in India, Agricultural and Forest Meteorology, 200. pp. 192-202.
33. Alcoforado, M.J., Marques, D., Garcia, R.A.C., (...), Nogueira, H., Cravosa, A. 2015. Weather and climate versus mortality in Lisbon (Portugal) since the 19th century, Applied Geography, 57, pp. 133-141.
34. Bałdysz, Z., Nykiel, G., Figurski, M., Szafranek, K., Kroszczyński, K. 2015. Investigation of the 16-year and 18-year ZTD time series derived from GPS Data processing, Acta Geophysica, 63(4), pp. 1103-1125.
35. Androulidakis, Y.S., Kombiadou, K.D., Makris, C.V., Baltikas, V.N., Krestenitis, Y.N. 2015. Storm surges in the Mediterranean Sea: Variability and trends under future climatic conditions, Dynamics of Atmospheres and Oceans, 71, pp. 56-82.
36. Guillermo Gómez, William David Cabos, Giovanni Liguori, Dmitry Sein 2015. Characterization of the wind speed variability and future change in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Wind Energy Manuscript ID: WE-14-0271.R1 Wiley.
37. Anastasios Mavrakis; Andrea Colantoni; Luca Salvati 2014. Soil degradation, landscape and climate variations in a Mediterranean agro-forest system (Thriasio, Greece): proposal for a desertification indicator using time series analysis. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology (IJARGE), Vol. 10, No. 4, 2014.
38. M. G. Abrha and S. Simhadri 2015. Local Climate Trends and Farmers’ Perceptions in Southern Tigray, Northern Ethiopia, American Journal of Environmental Sciences, Volume 11, Issue 4, pp. 262-277. DOI : 10.3844/ajessp.2015.262.277
39. R. K. Jaiswal, A. K. Lohani, H. L. Tiwari 2015. Statistical Analysis for Change Detection and Trend Assessment in Climatological Parameters, Environ. Process. (2015) 2:729 –749, DOI 10.1007/s40710-015-0105-3.
40. Khalida Khan, Muhammad Yaseen, Yasir Latif, and Ghulam Nabi 2015. DETECTION OF RIVER FLOW TRENDS AND VARIABILITY ANALYSIS OF UPPER INDUS BASIN, PAKISTAN, Sci.Int.(Lahore),27(2), 1261-1270, 2015ISSN 1013-5316; CODEN: SINTE 8.
41. Amankwah Emmanuel 2014. Rising Temperature and Declining Rainfall – a Threat to Water Security in Northern Region of Ghana. British Journal of Applied Science & Technology, 4(34): 4721-4730, 2014 ISSN: 2231-0843. www.sciencedomain.org
42. Merheb Mohammad 2015, Hydrology of Lebanese catchments in the Mediterranean context. Environmental Sciences. AgroParisTech, 2015 https://tel.archives-ouvertes.fr/
43. Yuefeng Wanga, Youpeng Xua, Chaogui Leia, Guang Lia, Longfei Hana, Song Songa, Liu Yanga, Xiaojun Dengb 2016. Spatio-temporal characteristics of precipitation and dryness/wetness in Yangtze River Delta, eastern China, during 1960–2012, Atmospheric Research, Volumes 172–173, 15 May–1 June 2016, Pages 196–205.
44. Feifei Yuan, Zhenchun Hao, Ronny Berndtsson, Peng Jiang and Hiroshi Yasuda 2016,  The Mass Balance of Glacier No. 1 at the Headwaters of the Urumqi River in Relation to Northern Hemisphere Teleconnection Patterns, Water 2016, 8(3), 100; doi: 10.3390/w8030100.
45. Nicu Barbu, Cristina Burada, Sabina Stefan 2016, Changes in the Large-Scale Atmospheric Circulation over Romania Between 1961 and 2010 on Seasonal basis, Acta Geophysica 03/2016; DOI:10.1515/acgeo-2016-0002
46. SG Elsharkawy, ES Elmallah 2016, Spatiotemporal investigation of long-term seasonal temperature variability in Libya - Atmospheric Research, 178-179, pp. 535-549.

47. Gouzilé, A.P., Soro, G.E., Kouakou, K.E., Bi, T.A.G., Srohorou, B.  2016, Variabilité climatique et dynamique du paludisme dans la région de la Marahoué en Côte d'Ivoire  Environnement, Risques et Sante, 15 (6), pp. 515-527.
48. Merheb, M., Moussa, R., Abdallah, C., (...), Perrin, C., Baghdadi, N. 2016, Hydrological response characteristics of Mediterranean catchments at different time scales: a meta-analysis. Hydrological Sciences Journal, 61 (14), pp. 2520-2539.
49. Gómez, G., Cabos, W.D., Liguori, G., (...), Romera, R., Gaertner, M.Á. 2016, Characterization of the wind speed variability and future change in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands.  Wind Energy, 19 (7), pp. 1223-1237.
50. Wang, Y., Xu, Y., Lei, C., (...), Yang, L., Deng, X. 2016, Spatio-temporal characteristics of precipitation and dryness/wetness in Yangtze River Delta, eastern China, during 1960-2012. Atmospheric Research, 172-173, pp. 196-205.
51. Gavrilov, M.B., Tošić, I., Marković, S.B., Unkašević, M., Petrović, P. 2016, Analysis of annual and seasonal temperature trends using the Mann-Kendall test in Vojvodina, Serbia. Idojaras, 120 (2), pp.183-198.
52. Mavrakis, A., Salvati, L., Flocas, H. 2016, Mixing ratio as indicator of climate variations at a local scale: Trends in an industrial area of the Eastern Mediterranean.  International Journal of Climatology, 36 (3), pp. 1534-1538.
53. Coch, A., Mediero, L. 2016, Trends in low flows in Spain in the period 1949–2009. Hydrological Sciences Journal, (3), pp. 568-584.
 

Kostinakis, K.; Xystrakis, F.; Theodoropoulos, K.; Stathis, D. and Eleftheriadou, E. and A. Matzarakis 2011. Estimation of Reference Potential Evapotranspiration with Focus on Vegetation Science—the EmPEst Software. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 137(9) pp. 616-619. (6)
1. Sahoo, B., Walling, I., Deka, B.C., Bhatt, B.P. (2012) Standardization of Reference Evapotranspiration Models for a Subhumid Valley Rangeland in the Eastern Himalayas. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 138:10, 880-895.
2 Xystrakis, F., Koutsias, N. 2013, Differences of fire activity and their underlying factors among vegetation formations in Greece, IForest Biogeosciences and Forestry 6(1), pp. 132-141.
3. Paparrizos, S., Maris, F., Matzarakis, A. 2014, Estimation and comparison of potential evapotranspiration based on daily and monthly data from sperchios valley in central Greece. Global Nest Journal 16 (1) pp. 204-217.
4. S. Gebhart, K. Radoglou, G. Chalivopoulos, A. Matzarakis 2012, Evaluation of Potential Evapotranspiration. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics Vol. 2, pp. 451-456.
5. Spyridon Paparrizos, Fotios Maris, Orestis Papageorgiou, Konstantinos Karagiorgos, Sven Fuchs, and Andreas Matzarakis 2015, Sensitivity analysis of various Potential Evapotranspiration formulas for Crete Island in Greece, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-8556-1
6. Vassilis Aschonitis, George Miliaresis, Kleoniki Demertzi, and Dimitris Papamichail 2015, Terrain Segmentation of Greece Using the Spatial and Seasonal Variation of Reference Crop Evapotranspiration, Advances in Meteorology.

Καστρίδης Α. και Δ. Στάθης 2011. τα χαρακτηριστικά των κατακρημνισμάτων της περιοχής της ορεινής Χαλκιδικής. 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σελ. 621-629, Καρδίτσα 7- 10 Οκτωβρίου 2011.
Ψιλοβίκος Θωμάς 2016. Βιοκλιματικές Δασικές Κατασκευές, Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη

Myronidis D., Stathis D., Ioannou K., Fotakis D. 2012. An integration of statistics temporal methods to track the effect of drought in a shallow Mediterranean Lake,  Water Resources Management, 26(15) pp. 4587-4605 DOI: 10.1007/s11269-012-0169-z,  (20)
1. Gjesovska V. 2013. Water Balance of Vulnerable Hydrologic Systems, SCIENTIFIC JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING • v.2(1), 5-13.
2. Houtenbos H. 2013. Impacts of climate change on drought in the Meuse basin, MSc Thesis, University of Twente.
3. Mahanty, B., Zafar, M., Park, H.-S. 2013. Environmental Technology (United Kingdom) Characterization of co-digestion of industrial sludges for biogas production by artificial neural network and statistical regression models, 34(13-14), pp. 2145-2153.
4. Tirivarombo, S. 2014. SPI-climate change impacts on agricultural droughts, Proceedings of the IASTED International Conference on Environment and Water Resource Management, AfricaEWRM 2014, pp. 51-58.
5. Karavitis, C.A., Alexandris, S.G., Fassouli, V.P., Stamatakos, D.V., Vasilakou, C.G., Tsesmelis, D.E. and Skondras, N.A., 2013. Assessment of Meteorological Drought Statistics and Patterns in Central Greece. 13th International Conference on “Environmental Science and Technology – CEST-2013”. Athens, Greece. 05 – 07/09/2013.
6. Χατζηχριστάκη Χ., Στεφανίδης Σ., Στεφανίδης Π. 2013. Ορθολογική διαχείριση λεκανών απορροής της λίμνης Κορώνειας για έλεγχο των φερτών υλικών, Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σελ. 878-889, Θεσσαλονίκη 6- 9 Οκτωβρίου 2013.
7. A. Papagera, K. Ioannou, G. Zaimes, V. Iakovoglou, M. Simeonidou 2014. Simulation and Prediction of Water Allocation Using Artificial Neural Networks and a Spatially Distributed Hydrological Model, Agris on-line Papers in Economics and Informatics, Volume VI Number 4, 2014
8. Zuo D., Xu Z., Wu W., Zhao J., Zhao F. 2014. Identification of Streamflow Response to Climate Change and Human Activities in the Wei River Basin, China, Water Resour Manage DOI 10.1007/s11269-014-0519-0
9. Bonacd, O., Popovska, C., Gešovska, V. 2014. Utjecaj oborina i temperatura zraka na vodostaje dojranskog jezera-Impact of precipitation and air temperatures on water levels in lake dojran, Hrvatske Vode 22(89), pp. 251-258.
10. Konstantinos, I., Dimitrios, E., Panagiotis, L., Dimitrios, M. 2014. Design and implementation of an environmental network for the requirements of a European funded research project, International Journal of Applied Systemic Studies, 5(4), pp.249-261.
11. Bahram Choubin, Shahram Khalighi-Sigaroodi, Arash Malekian, Sajjad Ahmad , Pedram Attarod 2014. Drought forecasting in a semi-arid watershed using climate signals: a neuro-fuzzy modeling approach Journal of Mountain Science, Volume 11, Issue 6, pp 1593-1605.
12. Jeppesen E., Brucet S., Naselli-Flores L.Papastergiadou E., Stefanidis K., Nõges T , Nõges P., Luiz Attayde J, Zohary T.,  Coppens J., Bucak T., Fernandes Menezes R., Sousa Freitas F., Kernan M.,  Søndergaard M., Beklioğlu M. 2015. Ecological impacts of global warming and water abstraction on lakes and reservoirs due to changes in water level and related changes in salinity, Hydrobiologia, DOI 10.1007/s10750-014-2169-x
13. O Bonacci, C Popovska, V Geshovska 2015. Analysis of transboundary Dojran Lake mean annual water level changes - Environmental Earth Sciences, Volume 73, Issue 7, pp 3177-3185.
14. Zhanqi Wang, Jun Yang, Xiangzheng Deng and Xi Lan 2015 Optimal Water Resources Allocation under the Constraint of Land Use in the Heihe River Basin of China, Sustainability 2015, 7(2), 1558-1575; doi:10.3390/su7021558
15. Liang W., Bai D., Jin Z., You Y., Li J., Yang Y. 2015. A Study on the Streamflow Change and its Relationship with Climate Change and Ecological Restoration Measures in a Sediment Concentrated Region in the Loess Plateau, China, Water Resour Manage, DOI 10.1007/s11269-015-1044-5
16. Giadrossich F., Niedda M., Cohen D., Pirastru M. 2015. Evaporation in a Mediterranean environment by energy budget and Penman methods, Lake Baratz, Sardinia, Italy, Hydrology and Earth System Sciences, Volume 19, Issue 5, 22 May 2015, Pages 2451-2468.
17. CA Karavitis, CG Vasilakou, DE Tsesmelis, PD Oikonomou, NA Skondras, D Stamatakos, V Fassouli and S Alexandris, 2015. Short-term drought forecasting combining stochastic and geo-statistical approaches, European Water 49: 43-63, 2015.
18. Popovska Cvetanka, Bonacci Ognjen, and Geshovska Violeta 2014. Climatic or Anthropogenic Impacts—Case Study Dojran Lake, International Journal of Environmental Engineering and Natural Resources.  Volume 1, Number 3, 2014, pp. 140-149.
19. Paraskevi P. Karanikola, Georgios E. Tsantopoulos, Stilianos A. Tampakis, Veronika A. Andrea, Anastasia N. Matoli 2016. The supply and quality of urban water in arid island environments: a case study from the prefecture of Larnaka, Cyprus, International Journal of Global Environmental Issues, 29, No. 12, pp.2025–2041.
20. Jan Coppens, Arda zen, Nihan Tavanolu, ...2016. Impact of alternating wet and dry periods on long-term seasonal phosphorus and nitrogen bu,  Science of The Total Environment 05/2016; 563-564:456-467. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.04.028

Stefanos Stefanidis and Dimitrios Stathis 2013. Assessment of flood hazard based on natural and anthropogenic factors using analytic hierarchy process (AHP), Nat Hazards, 68(2):569–585, DOI 10.1007/s11069-013-0639-5. (39)
1. G Papaioannou, L Vasiliades, A Loukas 2014. Multi-Criteria Analysis Framework for Potential Flood Prone Areas Mapping, Water Resources Management, 29(2), pp.399-418.
2. Yeganeh, N., Sabri, S. 2014. Flood vulnerability assessment in Iskandar Malaysia using multi-criteria evaluation and fuzzy logic, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 8(16),pp. 1794-1806
3. R Sun, X Wang, Z Zhou, X Sun, M Song 2014. Study of the comprehensive risk analysis of dam-break flooding based on the numerical simulation of flood routing. Part I: model development
- Natural Hazards, 73(3), pp1547-1568
4. Quan, R. 2014. Risk assessment of flood disaster in Shanghai based on spatial–temporal characteristics analysis from 251 to 2000. Environmental Earth Sciences, 72(11), pp. 4627-4638
5. Quan, R. 2014. Rainstorm waterlogging risk assessment in central urban area of Shanghai based on multiple scenario simulation, - Natural Hazards, 73(3), pp. 1569-1585
6. Ghasemi, A., Salajegheh, A., Malekian, A., Esmaliouri, A.2014. Investigation of flooding and causative factors in Balegli Chay Watershed by GIS, RS, and AHP techniques, Journal of Environmental Studies 40(2), pp.389-400
7. Zhao, S., Zhang, Q., Huang, C. 2015. Scenario-Based Economic Risk Assessment of Paddy Damage Caused by Floods in the Huai River Sub-Basin of China, Human and Ecological Risk Assessment 21(5), pp. 1186-1205
8. A Neshat, B Pradhan 2015. An integrated DRASTIC model using frequency ratio and two new hybrid methods for groundwater vulnerability assessment, - Natural Hazards, 76(1), pp.543-563
9. Michalis Diakakisa & Giorgos Deligiannakis 2013. Vehicle-related flood fatalities in Greece, Environmental Hazards, DOI:10.1080/17477891.2013.832651
10. E. Guo, J. Zhang, X. RenQi ZhangZ. Sun 2014. Integrated risk assessment of flood disaster based on improved set pair analysis and the variable fuzzy set theory in central Liaoning Province, China, Natural Hazards, 74(2), pp. 947-965.
11. A. T. de Almeida, C.A.V. Cavalcante, M.H. AlencarR.J.P. Ferreira, A.T. de Almeida-Filho, T.V. Garcez 2015. Multidimensional Risk Analysis , Multicriteria and Multiobjective Models for Risk, Reliability and Maintenance, Decision Analysis, International Series in Operations Research, Volume 231, 2015, pp 161-213, Springer International Publishing Switzerland 2015.
12. Wu, Y., Zhong, P.-A., Zhang, Y., (...), Ma, B., Yan, K. 2015. Integrated flood risk assessment and zonation method: A case study in Huaihe River basin, China, Natural Hazards 08/2015; 78(1). DOI:10.1007/s11069-015-1737-3
13. X Zhang, W Han, X Peng, C Xu 2015. MODEL FOR LOSS ASSESSMENT DUE TO FLOOD IN THE LOWER YELLOW RIVER. - Environmental Engineering & Management Journal …, Vol.14, No. 8, 1933-1939
14. S. Zhao, Q. Zhang  & C. Huang  2015. Scenario-based Economic Risk Assessment of Paddy Damage Caused by Flood in the Huai River Sub-basin of China, Human and Ecological Risk Assessment, 78(1), A034, pp. 635-651.
15. Ahmadisharaf, E., Kalyanapu, A.J., Chung, E.-S. 2015. Evaluating the Effects of Inundation Duration and Velocity on Selection of Flood Management Alternatives Using Multi-Criteria Decision Making, Water Resources Management, 29(8), pp. 2543-2561.
16. Lai, C., Chen, X., Chen, X., (...), Wu, X., Zhao, S. 2015. A fuzzy comprehensive evaluation model for flood risk based on the combination weight of game theory, Natural Hazards 77(2), pp. 1243-1259.
17. Wang, Z., Lai, C., Chen, X., (...), Zhao, S., Bai, X. 2015. Flood hazard risk assessment model based on random forest, Journal of Hydrology 527, pp. 1130-1141.
18. Dimitrios Myronidis, Charalambos Papageorgiou, Stavros Theophanous 2016. Landslide susceptibility mapping based on landslide history and analytic hierarchy process (AHP), Natural Hazards 16, 81(1) doi:10.​1007/​s11069-015-2075-1.
19. O. Rahmati, A. Haghizadeh, S. Stefanidis 2016. Assessing the Accuracy of GIS-Based Analytical Hierarchy Process for Watershed Prioritization, Gorganrood River Basin, Iran - Water Resources Management, 2015, DOI: 10.1007/s11269-015-1215-4.
20. Omid Rahmati, Hossein Zeinivanda & Mosa Besharata 2016. Flood hazard zoning in Yasooj region, Iran, using GIS and multi-criteria decision analysis, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 7 (3), pp. 1000-1017, 10.1080/19475705.2015.1045043
21. Ahmadisharaf, E., Kalyanapu, A.J., Chung, E.-S. 2016. Spatial probabilistic multi-criteria decision making for assessment of flood management alternatives, Journal of Hydrology, 533, pp.365-378.
22. Rahmati, O., Pourghasemi, H.R., Zeinivand, H. 2016. Flood susceptibility mapping using frequency ratio and weights-of-evidence models in the Golastan Province Iran, Geocarto International 31(1), pp. 42-70.
23. S. Chen, X. Zha 2016. Evaluation of soil erosion vulnerability in the Zhuxi watershed, Fujian Province, China, Natural Hazards,  82 (3), pp. 1589-1607.
24. Chang-Yu Hong and Eun-Sung Chung  2016. Temporal Variations of Citizens’ Demands on Flood Damage Mitigation, Streamflow Quantity and Quality in the Korean Urban Watershed, Sustainability, Volume 8, Issue 4, 370; doi: 10.3390/su8040370.
25. Bradley Adame , Claude H Miller, 2016. "Vested interest: developing scales for assessing flooding preparedness", Disaster Prevention and Management: An International Journal, Vol. 25 Iss: 3, pp. –
26. Yenan Wu, Ping-an Zhong , Bin Xu, Feilin Zhu, Biao Ma 2016. Changing of flood risk due to climate and development in Huaihe River basin, China, - Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, pp 1-14.
27. Rahadianto, H., Fariza, A., Hasim, J.A.N. 2016. Risk-level assessment system on Bengawan Solo River basin flood prone areas using analytic hierarchy process and natural breaks: Study case: East Java, Proceedings of 2015 International Conference on Data and Software Engineering, ICODSE 2015
28. Hapciuc, O.-E., Romanescu, G., Minea, I., (...), Enea, A., Sandu, I. 2016. Flood susceptibility analysis of the cultural heritage in the Sucevita catchment (Romania) International Journal of Conservation Science.
29. Ren, X., Dong, Z., Hu, G., Zhang, D., Li, Q. 2016. A GIS-based assessment of vulnerability to aeolian desertification in the source areas of the Yangtze and Yellow Rivers  Remote Sensing, 6  Source of the DocumentRemote Sensing, 8 (8), 626
30. Hong, C.-Y., Chung, E.-S. 2016. Temporal variations of citizens' demands on flood damage mitigation, streamflow quantity and quality in the Korean Urban watershed. Sustainability (Switzerland)
31. Mentzafou, A., Markogianni, V., Dimitriou, E. 2017. The Use of Geospatial Technologies in Flood Hazard Mapping and Assessment: Case Study from River Evros,  Pure and Applied Geophysics
174 (2), pp. 679-700.
32. Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Chousianitis, K., Youssef, A.M., Pradhan, B.  2017. Suitability estimation for urban development using multi-hazard assessment map Science of the Total Environment
575, pp. 119-134.
 33. Nicu, I.C.  2016. Cultural heritage assessment and vulnerability using Analytic Hierarchy Process and Geographic Information Systems (Valea Oii catchment, North-eastern Romania). An approach to historical maps  International Journal of Disaster Risk Reduction 20, pp. 103-111.
34. Palchaudhuri, M., Biswas, S.  2016. Application of AHP with GIS in drought risk assessment for Puruliya district, India Natural Hazards 84 (3), pp. 1905-1920.
 35. Lai, C., Shao, Q., Chen, X., (...), Yang, B., Zhang, L. 2016. Flood risk zoning using a rule mining based on ant colony algorithm  Journal of Hydrology, 542, pp. 268-280.
36. Kuntiyawichai, K., Dau, Q.V., Sri-Amporn, W., Suryadi, F.X.  2016. An assessment of flood hazard and risk zoning in the lower nam phong river basin, thailand , International Journal of Technology, 7 (7), pp. 1147-1154.
37. Franci, F., Bitelli, G., Mandanici, E., Hadjimitsis, D., Agapiou, A.  2016. Satellite remote sensing and GIS-based multi-criteria analysis for flood hazard mapping, Natural Hazards, 83, pp. 31-51.
38. Adame, B., Miller, C.H.  2016, Vested interest: developing scales for assessing flooding preparedness,   Disaster Prevention and Management, 25 (3), pp. 282-297.
39. You, H., Zhang, X.  2017. Sustainable livelihoods and rural sustainability in China: Ecologically secure, economically efficient or socially equitable?  Resources, Conservation and Recycling 120, pp. 1-13.