Προσωπικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Στάθης Δημήτριος
Δ/νση εργασίας: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Ταχ. Θυρίδα 268, Θεσσαλονίκη,
Θέση: Καθηγητής
Ειδίκευση: Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων - Υδρομετεωρολογία
Τηλ. εργασίας: 0030 2310-992715, 998987
email: dstatis@auth.gr

Ο Δημήτριος Στάθης τον Δεκέμβριο του 1999 διορίστηκε σε θέση λέκτορα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την Υδρομετεωρολογία του Ορεινού Χώρου. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι 9/2011 υπηρέτησε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Από 10/2011 μέχρι 12/2016 υπηρέτησε στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Στις 23/9/2016 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων – Υδρομετεωρολογία και διορίστηκε στις 17/1/2017. Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Γενική Υδρολογία και Υδραυλική, Χιονολογία- Χιονοδρομικά κέντρα και Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά έργα. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα: Στοχαστική Υδρολογία, Αρχές και μέθοδοι Δασοτεχνικής Διευθέτησης, Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στις Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων και Δασοτεχνικά, Υδρονομικά Έργα και Περιβάλλον. Από τον Φεβρουάριο του 1985 μέχρι 8/1985 εργάστηκε στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ως ημερομίσθιος Δασολόγος και ασχολία την Επιστασία Μηχανημάτων Δασοτεχνικών ΄Εργων. Από το 1985 μέχρι και το 1991 εργάσθηκε ως Δασολόγος στο Δασαρχείο ΄Εδεσσας. Ασχολήθηκε με τη σύνταξη μελετών του Δασοτεχνικού Γραφείου καθώς και την Επίβλεψη- Επιμέτρηση των έργων Διευθέτησης Χειμάρρων, Οδοποιΐας, Βοσκοτόπων και Δασικής Αναψυχής. Από 7/1991 -12/1999 εργάστηκε ως μέλος Ειδικού Διοικητικού και Επιστημονικού Προσωπικού(Ε.Δ.Τ.Π) κατηγορίας ΑΤ, στο Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, κλιματική αλλαγή και υδατικοί πόροι, πλημμυρογένεση και εκτίμηση επικινδυνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων, χιόνι και χιονολογική αξιοποίηση, διευθετήσεις ορεινών υδάτων. Έχει συμμετάσχει σε 23 ερευνητικά προγράμματα, έχει δημοσιεύσει 26 άρθρα σε έγκριτα εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 37 σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.