Εργαστήρια Φυσικής Χημείας

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006 έγιναν οι παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις:

Άσκηση Νο       

            Τίτλος  Άσκησης

     Υπεύθυνος  Άσκησης

     1

 Διαγράμματα ισορροπίας υγρής - αέριας φάσης σε σύστημα πλήρως μιγνυόμενων υγρών

     Δ. Μισοπολινού-Τάταλα

      2

 Μελέτη συντελεστή ιξώδους υγρών

    Δ. Μισοπολινού-Τάταλα

     3 

 Βαθμολόγηση θερμοηλεκτρικού ζεύγους

    Χ. Λάμπρου

     4

 Θερμική Ανάλυση

    Χ. Λάμπρου

     5

 Μέτρηση της επιφανειακής τάσης υγρών

    Κ. Καρατάσος

     6

 Υπολογισμός στατικών και δυναμικών ιδιοτήτων ρευστών από ανάλυση δεδομένων μοριακής δυναμικής

    Κ. Καρατάσος

     7

 Θερμιδομετρία

    Ν. Μοσχούδης

     8

 Μελέτη ηλεκτρολυτικών επιμεταλλώσεων. Ηλεκτρολυτική επινικέλωσηη

    Ν. Μοσχούδης