Διδακτορική Διατριβή

Πειραματική και θεωρητική μελέτη του ενδο- και δια-μοριακού δεσμού υδρογόνου σε αλκοξυαλκοόλες,
Θεσσαλονίκη 2006.

 

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

1.

Demetrius A. Haristos and Doukeni E. Missopolinou; Kinetic study of the oxidation of benzoic acid hydrazide by mercury(II) acetate, Chimica Chronika, New Series, 1982, 11, 193-200.

 

 

2.

D. Missopolinou and C. Panayiotou; Thermodynamics of systems of (oxy)alcohols and (poly)ethers, Fluid Phase Equilibria, 1995,110, 73-88.

 

 

3.

D. Missopolinou and C. Panayiotou; Hydrogen Bonding Cooperativity and Competing Inter- and Intramolecular Associations : A Unified Approach, Journal of Physical Chemistry A, 1998, 102, issue 20, 3574-3581.

 

 

4.

D. Missopolinou and C. Panayiotou; On intermolecular and intramolecular hydrogen bonding, Fluid Phase Equilibria , 1999, 156, 51-56.

 

 

5.

Ritzoulis, D. Missopolinou, S. Doulami and C. Panayiotou; Relative Permittivities, Densities, Refractive Indices and Ultrasonic velocities of the binary Systems of γ-Butyrolactone with Methanol, Ethanol,1-Butanol and 1-Octanol, Journal of Chem. Eng. Data, 2000, 45(4),636-641.

 

 

6.

D. Missopolinou, K. Ioannou and C. Panayiotou; Thermodynamics of alkoxyethanol + alkane mixtures, Z. Phys. Chem., 2002, 216, 905-918.

 

 

7.

I. Tsivintzelis, D. Missopolinou, K. Kalogiannis, C. Panayiotou : Phase compositions and saturated densities for the binary systems of carbon dioxide with ethanol and dichloromethane, Fluid Phase Equilibria , 2004, 224, 89-96.

 

 

8.

Csaba D András, Béla Simándi, Ferenc Örsi, Charalambos Lambrou, Doukeni Missopolinou-Tatala, Costas Panayiotou, János Domokos and Fruzsina Doleschall; Supercritical carbon dioxide extraction of okra (Hibiscus esculentus L) seeds : Journal of the Science of Food and Agriculture, 2005, 85 (8), 1415-1419.

 

 

9.

Doukeni Missopolinou, Ioannis Tsivintzelis, and Costas Panayiotou: Phase compositions and saturated densities for the binary system of carbon dioxide with 2-ethoxyethanol, Fluid Phase Equilibria, 2005, 238, 204-209.

 

 

10.

Doukeni Missopolinou, Ioannis Tsivintzelis, and Costas Panayiotou; Excess enthalpies of binary mixtures of 2-ethoxyethanol with four hydrocarbons at 298.15, 308.15, and 318.15 K. An experimental and theoretical study, Fluid Phase Equilibria, 2006, 245(2), 89-101.