Ανάλυση Δεδομένων 2019-2020

Πληροφορίες για το μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος "Υπολογιστική Φυσική" του Φυσικού Τμήματος, Α.Π.Θ.

Διδάσκοντες:
Αν. Καθηγητής Δημήτρης Κουγιουμτζής

Για να δείς ή να εκτυπώσεις τα παρακάτω αρχεία (σημειώσεις και διαφάνειες), χρειάζεσαι το πρόγραμμα acrobat reader, το οποίο δεν είναι εμπορικό. Για να το εγκαταστήσεις, αν δεν το έχεις, πάνε στο http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Ενότητες:

  Περιεχόμενα, προτεινόμενα βιβλία

Περιεχόμενα:
1. Εισαγωγή: ορισμοί, δεδομένα, παραδείγματα
2. Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές
: στοιχεία πιθανοτήτων, κατανομές, παράμετροι κατανομής, βασικές κατανομές
3. Στοιχεία στατιστικής
: εκτίμηση παραμέτρων και έλεγχοι υπόθεσης
4. Αβεβαιότητα και σφάλμα μέτρησης
: συστηματικά και τυχαία σφάλματα, διάδοση σφάλματος
5. Συσχέτ
ιση και παλινδρόμηση: συσχέτιση, απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, γραμμική και μη-γραμμική παλινδρόμηση
6. Χρονοσειρές
: βασικά χαρακτηριστικά χρονοσειράς, συσχέτιση σε χρονοσειρά

Προτεινόμενα βιβλία:

 1. Εφαρμοσμένη Στατιστική, Μπόρα-Σέντα Ε. και Μωυσιάδης Χ., Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1997 (Εύδοξος: 11028)
 2. Resampling Methods: A Practical Guide to Data Analysis, Good P.I., Springer, 2006 (Εύδοξος: 173198)
 3. Data Analysis Using the Method of Least Squares: Extracting the Most Information from Experiments, Wolberg J., Springer, 2006 (Εύδοξος: 174465)
 4. Computational Statistics Handbook with MATLAB}, Martinez W.L. and Martinez A.R., Chapman and Hall, 3rd edition 2015
 5. Exploratory Data Analysis with MATLAB}, Martinez W.L., Martinez A.R. and Solka J., Chapman and Hall, 3rd edition 2017
 6. Making Sense of Data, A Practical Guide to Exploratory Data Analysis and Data Mining, Myatt G.J., Wiley-Interscience, 2nd edition, 2014
 7. Statistical Techniques for Data Analysis, Taylor J.K. and Cihon C., Chapman and Hall, 2004
 8. Hyperstat, βιβλίο στο διαδίκτυο (online Book): http://davidmlane.com/hyperstat/
 9. Concepts and Applications of Inferential Statistics, Lowry R., βιβλίο στο διαδίκτυο (online book): http://vassarstats.net/textbook

 Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος σε ένα αρχείο [τελευταία ενημέρωση 11/3/2011]

Οι σημειώσεις κατά κεφάλαια:

 1. Εξώφυλλο και περιεχόμενα (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 11/3/2011]
 2. Κεφάλαιο 1: Eισαγωγή (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 11/3/2011]
 3. Κεφάλαιο 2: Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 11/3/2011]
 4. Κεφάλαιο 3: Στοιχεία Στατιστικής (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 11/3/2011]
 5. Κεφάλαιο 4: Αβεβαιότητα και Σφάλμα Μέτρησης (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 11/3/2011]
 6. Κεφάλαιο 5: Συσχέτιση και Παλινδρόμηση (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 11/3/2011]
 7. Κεφάλαιο 6: Χρονοσειρές (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 11/3/2011]

 Διαφάνειες

Διαφάνειες διδασκαλίας

 1. Μάθημα 1, 21/10/2019: Εισαγωγή, Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές (σε PDF)  [τελευταία ενημέρωση 7/3/2012]
  Σημειώσεις: Κεφ.1, Κεφ.2
  - Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων, παραδείγματα.
  - Πιθανότητα, κατανομή πιθανότητας για διακριτή και συνεχή τυχαία μεταβλητή (τ.μ.), κοινή κατανομή δύο τ.μ., ροπές, γνωστές κατανομές,
  - Γνωστές κατανομές (διωνυμική, ομοιόμορφη, κανονική).

   
 2. Μάθημα 2, 4/11/2019: Στοιχεία Στατιστικής (σε PDF)  - Νο 1 [τελευταία ενημέρωση 23/3/2010]
  Σημειώσεις: Κεφ.3 ως και 3.2.1
  - Σημειακή εκτίμηση (μέση τιμή και διασπορά, βαθμοί ελευθερίας,κριτήρια καλών εκτιμητών)
  - Διάστημα εμπιστοσύνης (μέση τιμή)
  - Ασκήσεις: Κεφ 2: 1,2,3,4

 3. Μάθημα 3, 11/11/2019:  Στοιχεία Στατιστικής (σε PDF)  - Νο 2 [τελευταία ενημέρωση 23/3/2010]
  Σημειώσεις: Κεφ.3
  - Διάστημα εμπιστοσύνης (διασπορά),
  - Έλεγχος υπόθεσης, για παραμέτρους (μέση τιμή και διασπορά) και για καλή προσαρμογή κατανομής.
  - Ασκήσεις: Κεφ 2: 5,6, Κεφ 3: 1,2

 4. Μάθημα 4, 18/11/2019:  Αβεβαιότητα και σφάλμα μέτρησης (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 10/5/2011]
  Σημειώσεις: Κεφ.3: ως και 3.3 (πριν το 3.3.1)
  - Έλεγχος υπόθεσης, για παραμέτρους (μέση τιμή και διασπορά), για καλή προσαρμογή κατανομής.
  - Ασκήσεις: Κεφ 3: 3,4,5

 5. Μάθημα 5, 25/11/2019: Συσχέτιση και Παλινδρόμηση -1 (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 10/5/2011]
  Σημειώσεις
  : Κεφ.4, Κεφ. 5, 5.1
  - Ασκήσεις: Κεφ. 4: 1,2,3

 6. Μάθημα 6, 2/12/2019: Συσχέτιση και Παλινδρόμηση - 2 (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 10/5/2011]
  Σημειώσεις: Κεφ. 5, 5.2
  - Ασκήσεις: Κεφ. 5: 1,2,3


 7. Μάθημα 7, 9/12/2019: Μη-γραμμική Παλινδρόμηση (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 18/5/2009]
  Σημειώσεις: Κεφ. 5, 5.3
  - Ασκήσεις: Κεφ. 5: 4,5

 8. Μάθημα 8, 16/12/2019: Πολλαπλή Παλινδρόμηση (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 18/5/2009]
  Σημειώσεις: Κεφ. 5, 5.4
  - Ασκήσεις: Κεφ. 5: 6,7

 9. Μάθημα 9, 13/1/2020: Χρονοσειρές -1 [τελευταία ενημέρωση 31/5/2009]
  Σημειώσεις: Κεφ. 6
  - Ασκήσεις: Κεφ. 5: 8,
  9

 10. Μάθημα 10, 20/1/2020: Χρονοσειρές -1 [τελευταία ενημέρωση 31/5/2009]

Ασκήσεις και προγράμματα

Εδώ δίνονται ασκήσεις και προγράμματα σε matlab για τις ασκήσεις.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 2 [τελευταία ενημέρωση 5/12/2014]
Λύσεις - προγράμματα matlab

Διδάσκων :

Ασκήσεις Κεφαλαίου 3 [τελευταία ενημέρωση 5/12/2014]
Λύσεις - προγράμματα matlab
- βοηθητική συνάρτηση simmeanpoisson.m

- βοηθητική συνάρτηση simmeanexponential.m
- αρχείο δεδομένων eruption.dat

Διδάσκων
 

Ασκήσεις Κεφαλαίου 4 [τελευταία ενημέρωση 5/12/2014]
Λύσεις - προγράμματα matlab

Διδάσκων :

Ασκήσεις Κεφαλαίου 5 [τελευταία ενημέρωση 5/6/2012]
Λύσεις - προγράμματα
matlab
- αρχεία δεδομένων rainThes59_97.dat και tempThes59_97.dat
- αρχεία δεδομένων lightair.dat

- αρχεία δεδομένων physical.txt.
- αρχεία δεδομένων hospital.txt

ΔΔιδάσκων :

Ασκήσεις Κεφαλαίου 6 [τελευταία ενημέρωση 24/5/2011]
Λύσεις - προγράμματα
matlab
- αρχεία δεδομένων sunspots.dat.
- αρχεία δεδομένων crutem3nh.
dat

Διδάσκων :

Εργασία εξέτασης στο μάθημα

Η εργασία για την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2020 (καθώς και για την επαναληπτική του Σεπτεμβρίου 2020) θα δοθεί στο τέλος του εξαμήνου.

Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να απαντήσει σε ένα πλήθος ζητημάτων, με ελεύθερη επιλογή των ζητημάτων όπου υφίσταται. Τα ζητήματα που πρέπει να απαντήσει ο/η κάθε φοιτητής/τρια θα δίνονται σε πίνακα στη στήλη "Ζητήματα", που θα ανακοινωθεί στο τέλος του εξαμήνου. Ο ορισμός του πλήθους των ζητημάτων θα γίνει σύμφωνα με την παράδοση ασκήσεων του/της κάθε φοιτητή/τριας στο μάθημα και τη συμμετοχή του/της στην επίλυση και παρουσίαση των ασκήσεων.

 

Εξέταση και βαθμολογία μαθήματος

Η εξέταση θα γίνει στη νησίδα υπολογιστών και θα περιλαμβάνει χρήση υπολογιστή.

Ο τελικός βαθμός στο μάθημα θα δίνεται από την εξέταση με στάθμιση 50% και την εργασία με στάθμιση 50%.

 


Ενημερώθηκε στις 21/10/2019 από τον Κουγιουμτζή Δημήτρη E-MAIL dkugiu@auth.gr