Στατιστική για Πολιτικούς Μηχανικούς, 2018/2019

Ανακοίνωση: Για τη βαθμολογία εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 δες στην Ενότητα "Βαθμολογία Μαθήματος" . Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συζητήσουν για το γραπτό τους την Παρασκευή 18/10/2019 ώρα 12:00 στο γραφείο του κ. Ζιούτα.

Διδάσκοντες:
Αν. Καθηγητής Γιώργος Ζιούτας (Μέρος Α)
Αν. Καθηγητής Δημήτρης Κουγιουμτζής (Μέρος Β)   

Για να δείς ή να εκτυπώσεις τα παρακάτω αρχεία (σημειώσεις και διαφάνειες), χρειάζεσαι το πρόγραμμα acrobat reader, το οποίο δεν είναι εμπορικό. Για να το εγκαταστήσεις, αν δεν το έχεις, πάνε στο http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Ενότητες:

  Περιεχόμενα, βιβλία και ύλη μαθήματος 

Περιεχόμενα:
Μέρος Α, Πιθανοθεωρία
    Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων
    Τυχαίες μεταβλητές
    Κατανομές τυχαίων μεταβλητών
Μέρος Β, Στατιστική
    Περιγραφική Στατιστική
    Εκτίμηση παραμέτρων
    Στατιστικός έλεγχος παραμέτρων
    Συσχέτιση και παλινδρόμηση

Βιβλία και σημειώσεις που μοιράζονται στους φοιτητές:

Ανεξάρτητα επιλογής δίνονται οι σημειώσεις για το Β' μέρος του μαθήματος από το διδάσκοντα

 
Αναλυτική Ύλη Μαθήματος
 
ΜΕΡΟΣ Α, ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Τυχαία γεγονότα, έννοια πιθανότητας, αξιώματα πιθανότητας, προσθετικός κανόνας, δεσμευμένη πιθανότητα, πολλαπλασιαστικός κανόνας, θεώρημα ολικής πιθανότητας, θεώρημα Bayes, Ανεξάρτητα γεγονότα.

Βιβλίο [1α]: 2, 3

ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Έννοια τυχαίας μεταβλητής, συναρτήσεις αθροιστικής πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής, συναρτήσεις κατανομής ή πυκνότητας πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής,  μέση τιμή, διασπορά και τυπική απόκλιση τυχαίας μεταβλητής, λοιπές περιγραφικές παράμετροι.

Βιβλίο [1α]: 4, 5

Χρησιμες Συναρτησεις Κατανομης Και Πυκνοτητας

Κατανομές τυχαίων μεταβλητών διακριτού τύπου, διαδικασία Bernoulli και συναφείς κατανομές (Διωνυμική, Γεωμετρική, Αρνητική διωνυμική, Υπεργεωμετρική), κατανομή Poisson, κατανομές τυχαίων μεταβλητών συνεχούς τύπου, Ομοιόμορφη κατανομή, Εκθετική κατανομή, Κανονική κατανομή, t-student κατανομή, άλλες κατανομές.

Βιβλίο [1α]: 6, 7

ΜΕΡΟΣ Β, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Περιγραφή στατιστικών δεδομένων με πίνακες και γραφήματα: πίνακας συχνοτήτων, ραβδόγραμμα, ομαδοποίηση δεδομένων, ιστόγραμμα. Περιγραφικά μέτρα: μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, θηκόγραμμα.

Σημειώσεις: 1

ΕκΤΙμηση παραμΕτρων

Σημειακή εκτίμηση: κριτήρια εκτιμητριών, μέθοδοι εκτίμησης (μέθοδος ροπών). Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης: για μέση τιμή, διασπορά, αναλογία και διαφορά μέσων τιμών.

Σημειώσεις: 2

Eλεγχος στατιστικών υποθΕσεων

Διαδικασία ελέγχου στατιστικής υπόθεσης: στατιστική υπόθεση, στατιστική ελέγχου, περιοχή απόρριψης κι απόφαση ελέγχου. Έλεγχος παραμέτρων πληθυσμού: για μέση τιμή, διασπορά, αναλογία και διαφορά μέσων τιμών. Χαρακτηριστικά ελέγχου: δίπλευρος έλεγχος και διάστημα εμπιστοσύνης

Σημειώσεις: 3 

ΣυσχΕτιση και παλινδρΟμηση

Συσχέτιση δύο τυχαίων μεταβλητών: συντελεστής συσχέτισης και σημειακή εκτίμηση του.

Απλή γραμμική παλινδρόμηση: το πρόβλημα της γραμμικής παλινδρόμησης και σημειακή εκτίμηση των παραμέτρων της, σχέση συντελεστή συσχέτισης και παλινδρόμησης

Σημειώσεις: 4

 Σημειώσεις

Σημειώσεις για το Μέρος Β

 1. Εισαγωγή (σε PDF)
 2. Κεφάλαιο 1: Περιγραφική Στατιστική (σε PDF)
 3. Κεφάλαιο 2: Εκτίμηση Παραμέτρων (σε PDF)
 4. Κεφάλαιο 3: Στατιστικός Έλεγχος Παραμέτρων (σε PDF)
 5. Κεφάλαιο 4: Συσχέτιση και Παλινδρόμηση (σε PDF)
    Ασκήσεις για τα Κεφάλαια 2 και 3 (σε PDF)  
    
Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 4 (σε PDF)

    Πίνακας τυπικής κανονικής κατανομής (σε PDF)
    Πίνακας κατανομής
Student (σε PDF)
    Πίνακας κατανομής X2 (σε PDF)

 Όλα τα παραπάνω ένα αρχείο PDF

Λυμένες επαναληπτικές ασκήσεις

 Διαφάνειες

Διαφάνειες διδασκαλίας για το Μέρος Βαι αντιστοιχία με την ύλη των βιβλίων)

 1. Μάθημα 1, 14/11/2018: Περιγραφική Στατιστική (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 15/11/2017]
  Περιγραφή δεδομένων με πίνακες και γραφήματα, συνοπτικά μέτρα.
  Σημειώσεις: Κεφ.1
   
 2. Μάθημα 2, 21/11/2018: Εκτίμηση παραμέτρων - 1 (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 29/11/2012]
  Σημειακή εκτίμηση, μέθοδοι υπολογισμού, διάστημα εμπιστοσύνης μέσης τιμής 
  Σημειώσεις: Κεφ.2: 2.1, 2.2 (2.2.1)
   
 3. Μάθημα 3, 28/11/2018: Εκτίμηση παραμέτρων - 1 (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 18/12/2012]
  Διάστημα εμπιστοσύνης μέσης τιμής, διασποράς, αναλογίας. Ασκήσεις 
  Σημειώσεις: Κεφ.2: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
   
 4. Μάθημα 4, 5/12/2018: Εκτίμηση παραμέτρων - 2 (σε PDF)   [τελευταία ενημέρωση 18/12/2012]
  Διάστημα εμπιστοσύνης διαφοράς μέσων τιμών και αναλογιών. Ασκήσεις.
  Σημειώσεις
  : Κεφ.2: 2.2.4, 2.2.5
   
 5. Μάθημα 5, 12/12/2018: Έλεγχος Υποθέσεων - (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 18/12/2012]
  Γενικά, έλεγχος για μέση τιμή, διασπορά, αναλογία, διαφορά μέσων τιμών. Ασκήσεις σε έλεγχο υπόθεσης.
  Σημειώσεις
  : Κεφ.3: 3.1, 3.2 (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4).
   
 6. Μάθημα 6, 19/12/2018: Συσχέτιση και Παλινδρόμηση (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 18/12/2012]
  Συντελεστής συσχέτισης, απλή γραμμική παλινδρόμηση. Ασκήσεις.
  Σημειώσεις: Κεφ. 4.
   
 7. Μάθημα 6, 9/1/2019:
  (Επαναληπτικές Ασκήσεις στο Μέρος Α)
  Επαναληπτικές Ασκήσεις στο Μέρος Β (σε PDF)

 Πρακτική εξάσκηση (εργαστήριο SPSS)

Χρησιμοποίηση του στατιστικού λογισμικού SPSS για περιγραφική στατιστική, εκτίμηση και στατιστικό έλεγχο παραμέτρων, συσχέτιση και παλινδρόμηση (για εισαγωγή δες βίντεο στο youtube "Intro to SPSS" (στα αγγλικά)).

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ηλεκτρονικό λογαριασμό (όνομα λογαριασμού και κωδικό πρόσβασης) για να μπορεί να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές της νησίδας Πολιτικών Μηχανικών. Για αυτό μπορεί να συμβουλευτεί το προσωπικό της νησίδας.

Η πρακτική εξάσκηση γίνεται στη νησίδα των Πολιτικών Μηχανικών στις παρακάτω ημέρες κι ώρες:

 1. Πρώτη τάξη (αρχικό γράμμα επωνύμου από Λ ως Ω) 5/12/2018,  15:15-16:00, 
  Δεύτερη τάξη (αρχικό γράμμα επωνύμου από Α ως Κ) 5/12/2018,  16:15-17:00 
  Εισαγωγή στη χρήση του
  SPSS, εισαγωγή δεδομένων στο SPSS, περιγραφική στατιστική.
  Φύλλο εργασίας 1 στο
  SPSS (σε PDF)

  Παρουσίαση σε βίντεο (youtube):  http://youtu.be/_peQHO9lIVg 

  Αρχεία δεδομένων του μέσου όρου διαμέτρων 5 κύκλων από ένα σύνολο 60 κύκλων. Τα δεδομένα είναι αυτά που ανέφεραν οι φοιτητές στην τάξη και είναι σε μορφή δεδομένων SPSS (*.sav): Δεδομένα

 2. Πρώτη τάξη (Λ-Ω) 12/12/2018,  15:15-16:00, 
  Δεύτερη τάξη (Α-Κ) 12/12/2018,  16:15-17:00  
  Σύνταξη αναφοράς με χρήση
  Word και SPSS, Εκτίμηση Παραμέτρων.
  Φύλλο εργασίας 2 στο
  SPSS (σε PDF)

  Παρουσίαση σε βίντεο (youtube):  http://youtu.be/j__6yrhyaYU

  Αρχείο δεδομένων της περιεκτικότητας σε ραδιενέργεια σε χάλυβα για δύο εργοστάσια σε μορφή δεδομένων
  SPSS: radiation.sav
  Αρχείο δεδομένων της παλαιότητας κατοικιών σε δύο περιοχές σε μορφή
  δεδομένων SPSS: buildage.sav
   
 3. Πρώτη τάξη (Λ-Ω) 19/12/2018,  15:15-16:00  
  Δεύτερη τάξη (Α-Κ)
  19/12/2018,  16:15-17:00   
  Έλεγχος Υπόθεσης, Συσχέτιση και Γραμμική Παλινδρόμηση στο
  SPSS.
  Φύλλο εργασίας 3 στο
  SPSS (σε PDF) 

  Παρουσίαση σε βίντεο (youtube):  http://youtu.be/tqfsDyWvFQ0

 Εργασία φοιτητών

O φοιτητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τύπων εργασιών για το Β' Μέρος (Στατιστική) που βαθμολογούνται με μια μονάδα: 1) εργασία στο SPSS και 2) παρουσίαση θέματος

1. Εργασία στο SPSS

Η εργασία δίνεται εδώ. Τα δεδομένα δίνονται στο αρχείο AirQuality2015.sav.

Ο/Η φοιτητής/τρια δε χρειάζεται να δηλώσει συμμετοχή στην υπολογιστική εργασία. Αν επιλέξει την υπολογιστική εργασία θα πρέπει να την καταθέσει ως τις 5 Φεβρουαρίου 2019. Η ηλεκτρονική κατάθεση της εργασίας γίνεται στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dkugiu@auth.gr με συνημμένο το αρχείο της εργασίας. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να είναι civilstat<AEM>.doc (όπου doc δηλώνει ότι είναι γραμμένο σε Word, αλλιώς με κάποιο άλλο κωδικό μορφής αρχείου, π.χ. pdf, ps). Για παράδειγμα για φοιτητή με κωδικό 12345 το αρχείο σε Word θα πρέπει να έχει το όνομα civilstat12345.doc. Παρακαλώ να εξετάσετε αν το όνομα του αρχείου είναι σωστό πριν το υποβάλλετε. Αρχείο με όνομα που δεν είναι στην προβλεπόμενη μορφή μπορεί να αγνοηθεί και η εργασία να μην αξιολογηθεί!  

Για την εργασία απαιτείται η χρήση του λογισμικού SPSS. Το λογισμικό SPSS είναι εγκατεστημένο στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης διανέμεται δωρεάν στους φοιτητές του ΑΠΘ από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΙΤ). Για την απόκτηση του λογισμικού SPSS ο φοιτητής θα πρέπει:

 1. Να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΙΤ) http://www.it.auth.gr και να επιλέξει "Είσοδο" δίνοντας τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού. 

 2. Να μεταβεί με επιλογή από το μενού  Υπηρεσίες -> Λογισμικό (https://it.auth.gr/el/Services/software) και στη συνέχεια να επιλέξει το λογισμικό SPSS Statistics (https://it.auth.gr/el/software/SPSS).

 3. Να ακολουθήσει τις Οδηγίες για να υποβάλει ηλεκτρονικά Αίτηση για να παραλάβει τους κωδικούς εγκατάστασης και για να κάνει λήψη του προγράμματος (έκδοση 23). Έχοντας αποθηκεύσει το πρόγραμμα εγκατάστασης στον υπολογιστή του, μπορεί να κάνει την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τον κωδικό εγκατάστασης (θα πρέπει να είστε σε σύνδεση διαδικτύου κατά την εγκατάσταση). Για την εγκατάσταση μπορεί ο φοιτητής να συμβουλευτεί το "Εγχειρίδιο".

2. Παρουσίαση θέματος

Εναλλακτικά ο φοιτητής / η φοιτήτρια ή ομάδα δύο φοιτητών / τριών, που στο εξής αναφέρεται ως Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) μπορεί αντί να παραδώσει εργασία του SPSS να παρουσιάσει ένα από τα θέματα που δίνονται στο μάθημα (δες πίνακα παρακάτω). Ο βαθμός της εργασίας δίνεται και στους δύο της ΟΕ αν αυτή αποτελείται από δύο άτομα. Κάθε ΟΕ μπορεί να επιλέξει ένα θέμα αν δεν έχει ήδη επιλεχθεί από άλλη ΟΕ. Η ενδιαφερόμενη ΟΕ θα πρέπει να στείλει e-mail στο διδάσκοντα (dkugiu@auth.gr) εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον για ένα από τα θέματα που δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί σε άλλη ΟΕ. Στο μήνυμα θα πρέπει να δίνονται:
1) Τα ονοματεπώνυμα της OE (ή το ένα ονοματεπώνυμο αν η ΟΕ αποτελείται μόνο από ένα άτομο),
2) τα αντίστοιχα ιδρυματικά e-mail δηλαδή με κατάληξη auth.gr, και
3) τα αντίστοιχα ΑΕΜ.
Μόνο φοιτητές/φοιτήτριες που είναι από μεταγραφή και δεν έχουν ακόμα ιδρυματικό λογαριασμό θα μπορούν να στείλουν μη-ιδρυματικό e-mail (εξηγώντας το λόγο). Ο διδάσκων θα απαντήσει αν το θέμα είναι διαθέσιμο και θα καταχωρήσει τα στοιχεία της ΟΕ στον παρακάτω πίνακα. Ο πίνακας θα ενημερώνεται συνεχώς με θέματα και αναθέσεις θεμάτων.

Η παρουσίαση των θεμάτων θα γίνει τις 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.15 στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Η ΟΕ θα πρέπει να ετοιμάσει ηλεκτρονική παρουσίαση (π.χ. σε powerpoint) με μερικές διαφάνειες για συνολικό χρόνο παρουσίασης 6-7 λεπτά, την οποία θα πρέπει να στείλει με e-mail στο διδάσκοντα (dkugiu@auth.gr) ως τις 5 Φεβρουαρίου 2019. Μετά την κάθε παρουσίαση θα ακολουθούν ερωτήσεις και συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών. Ο τελικός βαθμός θα διαμορφωθεί από την παρουσίαση, τις απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις, αλλά και από τη συμμετοχή του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας στη συζήτηση και ερωτήσεις.

 

Βαθμολογία μαθήματος

Για όλους τους φοιτητές εκτός τους "στο πτυχίο":

Οι 10 μονάδες του μαθήματος υπολογίζονται ως εξής:

-          1 μονάδα από τις εργασίες στο μέρος Α (θεωρία πιθανοτήτων)

-          1 μονάδα από την εργασία στο μέρος Β (στατιστική)

-          8 μονάδες από την τελική γραπτή εξέταση

Για να περάσει το μάθημα ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 5 μονάδες και να βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 4 στην τελική γραπτή εξέταση (με άριστα το 8).

Θα ανακοινωθεί μόνο η συνολική βαθμολογία (από τις εργασίες και την τελική γραπτή εξέταση). 

Για φοιτητές "στο πτυχίο" (πάνω από το 5ο έτος που "χρωστάει" ως 5 μαθήματα):

Αν διαλέξει να παραδώσει τις εργασίες ισχύει η ίδια βαθμολογία όπως για τους πρωτοετείς φοιτητές. Αν διαλέξει να μην παραδώσει τις εργασίες, θα πρέπει στην τελική γραπτή εξέταση να βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 5 (με άριστα το 10).

Ο βαθμός των εργασιών είναι αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης στο μάθημα και λαμβάνεται υπόψη και για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες (και ο βαθμός σε αυτές) δεν ισχύουν για τον επόμενο χρόνο, δηλαδή αν κάποιος φοιτητής δώσει εργασία αυτό το χρόνο και δε δώσει ή δεν περάσει το μάθημα θα πρέπει να παραδώσει εργασίες τη χρονιά που θα δώσει το μάθημα και μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών.

Στη γραπτή εξέταση ο φοιτητής / η φοιτήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει απλό υπολογιστή (όχι επιστημονικό υπολογιστή με δυνατότητες πέρα από το να εκτελεί απλές πράξεις). Θα δοθεί επίσης τυπολόγιο. Οι στατιστικοί πίνακες που περιέχονται στο τυπολόγιο υπάρχουν στις τελευταίες σελίδες των σημειώσεων Στατιστικής και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Επίσης ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει μαζί του / της τη φοιτητική ταυτότητα (το «πάσο» για αστικές συγκοινωνίες δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο).

Βαθμολογία εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

A/A AEM Βαθμός
1 6117  
2 8683  
3 8875  
4 9818  
5 10304  
6 10324  
7 10326  
8 11399  
9 11501  
10 11698  
11 12165  
12 12166  
13 12247  
14 12502  
15 12522  
16 12546  
17 12602 2
18 12793  
19 12805  
20 12806  
21 12809  
22 12829  
23 12929  
24 13001  
25 13014  
26 13157 5.5
27 13259  
28 13290  
29 13291  
30 13294  
31 13295  
32 13306  
33 13355  
34 13381  
35 13401  
36 13437  
37 13452  
38 13461 2
39 13519  
40 13521  
41 13526  
42 13564  
43 13569 5.5
44 13572 3
45 13590  
46 13596  
47 13598 1
48 13600  
49 13604  
50 13610  
51 13627  
52 13637  
53 13639  
54 13644  
55 13710 5.5
56 13724 1
57 13745  
58 13747 7.5
59 13749  
60 13766  
61 13782  
62 13803 2
63 13818  
64 13827  
65 13864  
66 13868  
67 13881  
68 13883  
69 13901  
70 13905  
71 13908  
72 13925  
73 13927  
74 13928  
75 13935  
76 13937  
77 13942  
78 13978  
79 13990  
80 14004  
81 14015  
82 14021  
83 14032  
84 14035  
85 14051  
86 14052  
87 14070  
88 14074  
89 14081  
90 14088  
91 14091  
92 14097 5.5
93 14100  
94 14101  
95 14114 6.5
96 14115  
97 14116  
98 14118  
99 14119  
100 14124  
101 14125 2
102 14134  
103 14146  
104 14147  
105 14148  
106 14151  
107 14152  
108 14153  
109 14158  
110 14167  
111 14175  
112 14178  
113 14182  
114 14183  
115 14191 3
116 14195 6.5
117 14196  
118 14208  
119 14210  
120 14216  
121 14221  
122 14226  
123 14228  
124 14235 2
125 14237  
126 14253  
127 14262  
128 14291  
129 14292  
130 14303  
131 14305 5
132 14306  
133 14310  
134 14334  
135 14335  
136 14336  
137 14339 2
138 14340  
139 14348 5.5
140 14352  
141 14360  
142 14362  
143 14373  
144 14378 5.5
145 14379  
146 14391  
147 14397  
148 14408  
149 14409  
150 14410  
151 14413  
152 14414  
153 14418 3
154 14422  
155 14423  
156 14431  
157 14434 4
158 14439  
159 14440  
160 14445  
161 14448  
162 14467  
163 14474  
164 14476  
165 14479  
166 14485  
167 14494  
168 14499  
169 14504 5
170 14507  
171 14508  
172 14519 1
173 14531 5
174 14533  
175 14534  
176 14545  
177 14548  
178 14553  
179 14554  
180 14555  
181 14560  
182 14572  
183 14577 6
184 14583  
185 14584  
186 14590  
187 14594 5
188 14605  
189 14607  
190 14610  
191 14625  
192 14630  
193 14638  
194 14641  
195 14643  
196 14653  
197 14654 3
198 14656 7
199 14658  
200 14659  
201 14661  
202 14669 4
203 14679  
204 14680  
205 14682  
206 14684  
207 14685 1
208 14686  
209 14687  
210 14689 3
211 14692  
212 14696  
213 14701  
214 14705 1
215 14707 5
216 14708 5
217 14709  
218 14710  
219 14713  
220 14714 3
221 14715  
222 14716  
223 14722  
224 14725  
225 14726  
226 14729  
227 14734  
228 14736  
229 14740  
230 14741  
231 14744  
232 14747 5.5
233 14753  
234 14755  
235 14756 1
236 14759 1
237 14763 9.5
238 14764  
239 14765  
240 14768 3
241 14770  
242 14772 6.5
243 14773  
244 14777  
245 14778  
246 14780  
247 14783 3
248 14786  
249 14787  
250 14788  
251 14793  
252 14794  
253 14797  
254 14798 2
255 14799  
256 14801  
257 14802  
258 14803  
259 14811  
260 14813  
261 14815  
262 14816 2
263 14820 3
264 14822  
265 14826  
266 14827 6
267 14829  
268 14830 2
269 14832  
270 14833  
271 14836 3
272 14837  
273 14838 2
274 14839  
275 14840  
276 14843  
277 14844  
278 14847  
279 14848 1
280 14850  
281 14852  
282 14854 5
283 14855  
284 14856  
285 14858 3
286 14859  
287 14860  
288 14862  
289 14865  
290 14869  
291 14870  
292 14872  
293 14873  
294 14874  
295 14875 5
296 14876  
297 14878  
298 14880  
299 14881  
300 14882  
301 14884  
302 14885  
303 14888 7
304 14890 1
305 14891  
306 14892 1
307 14893 1
308 14895  
309 14896  
310 14897  
311 14898  
312 14899 8
313 14902 3
314 14905  
315 14906 1
316 14907 7
317 14909 5.5
318 14912  
319 14916 7.5
320 14917 5.5
321 14922  
322 14924 3
323 14925 5
324 14926  
325 14927  
326 14928  
327 14929  
328 14931 3
329 14933  
330 14935 1
331 14936  
332 14937 2
333 14939 5
334 14941  
335 14943 2
336 14944  
337 14945  
338 14952 7.5
339 14956  
340 14957  
341 14958  
342 14962 6.5
343 14964 1
344 14965 3
345 14970  
346 14971 1
347 14972 5.5
348 14973  
349 14974  
350 14976  
351 14978  
352 14981 1
353 14982  
354 14983  
355 14984 1
356 14987  
357 14988  
358 14989 6.5
359 14994 3
360 14997  
361 14998  
362 14999 1
363 15003  
364 15004  
365 15006  
366 15007 1
367 15008  
368 15009 3
369 15011  
370 15012 2
371 15013  
372 15015 1
373 15016  
374 15019 1
375 15020 5
376 15021  
377 15022  
378 15024 1
379 15026 5
380 15027 3
381 15028  
382 15029  
383 15030  
384 15031 3
385 15032  
386 15034  
387 15035  
388 15036  
389 15037  
390 15040 5.5
391 15041  
392 15042  
393 15045 3
394 15046 4
395 15047  
396 15049 3
397 15053  
398 15054  
399 15056  
400 15057  
401 15059  
402 15060  
403 15061 2
404 15062  
405 15065 3
406 15066 1
407 15067 2
408 15070 2
409 15073  
410 15075 1
411 15076  
412 15078  
413 15079 3
414 15080 1
415 15081  
416 15082  
417 15085  
418 15087  
419 15088  
420 15089 1
421 15090 5
422 15091 5
423 15093 5.5
424 15094  
425 15095  
426 15096 2
427 15097  
428 15098 1
429 15099 1
430 15100  
431 15101  
432 15103  
433 15104 2
434 15105  
435 15106  
436 15107  
437 15108  
438 15109 1
439 15110 1
440 15111 1
441 15112 2
442 15113  
443 15114  
444 15115  
445 15116  
446 15117  
447 15118  

  


Ενημερώθηκε στις 16/10/2019 από τον Κουγιουμτζή Δημήτρη E-MAIL dkugiu@auth.gr